logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Maxim Výroba - podrobnosti

Software obsahuje několik vzájemně provázaných modulů, které lze používat samostatně nebo ve spolupráci s ostatními moduly.

Skladový a fakturační systém

Skladový a fakturační systém obsažený v systému Výroba pro Windows obsluhuje základní činnosti spojené s evidencí skladu hotových výrobků a evidencí skladu surovin. Je možné použít libovolné množství nejrůznějších příjmových a výdajových dokladů (příjemky z výroby, převodky, reklamace, výdeje do spotřeby, dodací listy, nejrůznější prodejní doklady a další). Typy dokladů i jejich vnější podobu pro tisk na tiskárně lze definovat uživatelsky. Mezi základní databáze skladového systému patří adresář dodavatelů a odběratelů, číselník skladových karet a zásob pro jednotlivé sklady a databáze příjmových a výdajových dokladů. Systém sleduje skladové ceny v přesných cenách (první do skladu - první ze skladu) a současně v průměrných cenách.

Systém lze napojit na další součásti ekonomického systému Maxim, např. na systém Sklad6 zabývající se detailně skladovou evidencí a činností souvisejících s evidencí skladu (rozvozy, nakládací listy, komisní sklady, analýzy prodeje,..).

Pracovní normy

Pracovní normy definují, jaké práce mohou být ve výrobním systému sledovány. Obvykle jsou to práce, kterými jsou vyráběny výrobky, ale je také možné definovat další práce, které se samotnou výrobou přímo nemusí souviset, např. úklid pracoviště, distribuce výrobků atp. V každé pracovní normě je také několik údajů, které mohou být podstatné při určování mezd. Mzdy mohou být pro každou normu definovány mnoha různými způsoby s použitím vlastních uživatelských algoritmů na výpočet prémií.

Výrobní normy

Pro každý výrobek, který chci sledovat ve výrobním programu musí být definována výrobní norma. Ta mi o výrobku poskytuje množství informací - např. z jakých surovin se výrobek skládá, jakým pracovním postupem se vyrábí, která pracovní norma se využívá při výrobě, jaké kalkulace jsou spojeny s výrobkem.

Výrobní norma také může obsahovat aktuální skladové ceny surovin, které mohou být automaticky aktualizovány. Tato cena pak může sloužit jako jeden z podkladů pro cenové kalkulace.

Evidence pracovníků a docházky

Pokud z výrobního programu mají vystupovat kvalitní výpočty mezd pracovníků, je nutné vést alespoň základní evidenci pracovníků a jejich docházky. V docházce jsou sledovány také údaje o nepřítomnostech pracovníka na pracovišti, které mohou být potřebné pro přípravu mzdových listů. Sledování docházky také vytváří dobrou kontrolu při zadávání počtu hodin odpracovaných na výrobku do pracovních výkazů. V případě rozsáhlejší evidence pracovníků je vhodné přímé napojení výrobního systému na mzdový systém, který zajistí mimo jiné také dopočítání daní, pojištění a další následné věci.

Výrobní kalkulace

V modulu "Výrobní kalkulace" lze definovat několik postupů výpočtů nejrůznějších cen, které mají ze systému vystupovat. Základní cenou v systému je obvykle cena surovin a na tuto cenu se mohou nabalovat nejrůznější nákladové položky (skladová a výrobní režie, odbytová režie,...). Výsledkem může být pro každé zboží (resp. skupinu zboží) několik cen a sledovaných nákladů.

Příklad kompletního použití systému

Ve skladovém systému přijímám suroviny na základě příjemek za nákupní ceny, které se průběžně mění. V denním výkazu práce zapisuji, které výrobky byly vyrobeny, jací lidé se na výrobě těchto výrobků podíleli a kontroluji jaké mzdy byly pro jednotlivé pracovníky vypočteny. Na základě vyrobeného množství mohu průběžně provádět výpočet teoretické spotřeby surovin. Průběžně jsou prováděny výdeje hotových výrobků ze skladu (převodky, faktury, …). Jednou za čas (např. denně, dekádně, na konci měsíce,..) zadám skutečně spotřebované suroviny. Potom už jsem schopný porovnat skutečně spotřebované suroviny s teoretickým množstvím. Mohu provést odepsání surovin ze skladových zásob. Před měsíční uzávěrkou překontroluji zadávanou docházku. Při měsíční uzávěrce (nebo kdykoli později) mohu vytisknout cenové kalkulace s přihlédnutím k aktualizovaným skladovým cenám, přehledy za výrobky, přehledy docházky, mzdové listy, denní nebo měsíční přehledy práce a mezd a další přehledy.

Toto je pouze teoretický příklad. Konkrétní postup, který zajistí optimální využití systému Výroba pro Windows závisí na metodách a pracovních postupech v daném podniku. Systém je možné v mnoha ohledech konfigurovat a přizpůsobit ho tak postupům s nimiž musí být v souladu. Není také nutné využívat všechny moduly systému, např. je možné vyloučit ze sledování skladový systém nebo sledování pracovníků a pracovních norem. Ovšem je pak nutné zajistit naplnění alespoň základních číselníků, tak aby ostatní části systému mohli bez problémů pracovat.