logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
16.03.2017 Sklad6 Úprava zpracování časových pásem pro EET
15.03.2017 Sklad6 V přehledu dokladů je možné zobrazovat informace z požadavku, ze kterého byl doklad vytvořen (dohledává se podle čísla objednávky). Položky se musí vytvořit jako kalkulovaná pole ve struktuře DOKLAD s výrazem využívajícím alias OBJ.
Více
14.03.2017 Sklad6 Úprava odesílání dat do EET. V číselníku typů dokladů je v Nastavení typu dokladu/F11 nová volba "EET: data o DPH". Pomocí této volby lze určit, jak mají být do záznamu EET vyhodnoceny informace o základech DPH a DPH. Volba Popis automaticky pro zahraniční doklady se vše sleduje v ...
Více
14.03.2017 Sklad6 Úprava detekce časového pásma (a letního času) pro odesílání dat do EET
14.03.2017 Sklad6 Úprava dialogu pro vytvoření nového pokladního dokladu za daňový doklad (F8/Pokladní doklad v přehledu dokladů). Pokud je definováno více způsobů úhrad a typ úhrady z hlavičky placeného dokladu odpovídá některému způsobu úhrady, tak se hodnota platby předdefinuje k tomuto způsobu úhrady (včetně případné přirážky za úhradu)
14.03.2017 Sklad6 Pro doklady s nulovou hodnotou není kontrolováno omezení pro typ plátce "hotově"
14.03.2017 Sklad6 V číselníku způsobu úhrad lze u nehotovostních úhrad definovat přepínač [ ] Vyžadovat doplňující informaci. Při použití tohoto typu úhrady pak program zobrazuje okno, ve kterém je možné zadat text do délky max. 30 znaků, který se ukládá do SkladPLT. Proměnná PltInfo,x, kde x je číslo typu úhrady lze definovat režim vstupu a popis do dialogu (hodnota má formát n/popis, kde n je režim kon...
Více
14.03.2017 Sklad6 V číselníku způsobu úhrad lze u bezhotovostních úhrad definovat přepínač [ ] Sledovat v EET, který umožní odesílání účtenky do EET i v případě bezhotovostního způsobu úhrady
Více
10.03.2017 Sklad6 V číselníku dealerů pro export dat pro notebooky lze definovat číslo průvodky, do které se mají vyexportovat informace o nezaplacených fakturách podle daného dealera. Informace se exportují při použití funkce Export saldokonta z dokladů. Pokud průvodka existuje, tak se její obsah vymaže a nahradí odkazy typu "nezaplacená faktura"...
Více
10.03.2017 Sklad6 Pomocí proměnných lze definovat režim automatického generování saldokonta s nezaplacenými doklady do XML souboru s průvodkou pro řidiče. Proměnná Popis PruvExpXML,8 režim saldokonta 0 neexportovat 1 nezaplacené doklady vybírat jen za odběratele dle dokladů z p...
Více
26.02.2017 Sklad6
Nová varianta funkce pro Vstup nového pokladního dokladu z nabídky pro tisk dokladu (kód menu 19,60, resp. 52,n, kde n je číslo pokladní knihy). Pomocí proměnné PDDoklT,0 resp. PDDoklT,1 lze nastavit hodnotu příznaků pokladního dokladu (výchozí hodnota je příznak 16, tj. peníze na cestě)
26.02.2017 Sklad6
V pokladní knize lze definovat číselník kontačních předpisů. V tomto číselníku lze pro jednotlivé záznamy určit, zda mají být odesílány do EET.
22.02.2017 Sklad6
Pomocí proměnné SkladSaldo,10 s hodnotou 1 lze nastavit program, aby kontroloval nezaplacené faktury vždy dle seznamu skladových dokladů (jinak se kontrola provádí z tabulky UCTOFAK z účetnictví - pokud tabulka existuje).
16.02.2017 Sklad6
Při tisku dokladu je k dispozici nová číselná proměnná OpeCnt, dostupná pomocí funkce GetVar("OpeCnt"), která obsahuje počet operací připravených k tisku (včetně zaokrouhlovacích operací apod.)
14.02.2017 Sklad6
Pomocí proměnné DokPswd,2 lze nastavit režim generování povolovacího kódu pro terminály (průvodky řidičů).
Hodnota 0 znamená původní režim s čísly a písmeny (výchozí délka 5 znaků).
Hodnota 1 je pro nový režim s čísly (výchozí délka 4 znaky)
20.01.2017 Sklad6
V nastavení programu (Oprava INI hodnot/F7) je nový přepínač [x] Povolit alternativní výběr firem (Shift+F4). Vypnutím přepínače se zakáže výběr obráceného seznamu firem pomocí klávesy Shift+F4 (např. v dodacích dokladech nelze vybrat dodavatele nebo v objednávkách na dodavatele nelze vybírat ze seznamu odběratelů)
03.01.2017 Sklad6 V přehledu účtenek maloobchodního prodeje lze zobrazovat informace o způsobu úhrady pokladního dokladu. Pro zobrazení je třeba definovat kalkulované pole s názvem PLATBA1 nebo PLATBY ve struktuře POKLADNA. V poli PLATBA1 se pak ukazuje informace o typu první provedené platby účtenky (text 10 znaků). V poli PLATBY se ukazuje informace o všech provedených platbách (typ úhrady, částka, měna)...
Více
02.01.2017 Sklad6
V maloobchodním prodeji lze v přehledu prodaného zboží zobrazovat kód zboží. Nastavení se provádí přímou editací SkladCKF (položka "Šířka sloupce kód").
23.12.2016 Sklad6 Pokud dodavatel má v záznamu dodavatele zapnuté přepínač Jen zalistované a nemá v seznamu zalistovaných položek (tabulka IČO-kód) žádné záznam, pak si program při práci s doklady načte číselník dodavatelů ke kartám a vybere z něj všechny záznamy, které mají ve sloupci IČO stejné IČO jako má dodavatel v dokladu a podle toho určí seznam zalistovaných karet.
Více
19.12.2016 Sklad6 Pomocí proměnných DokTskVVT-,0 až DokTskVVT-,8 lze nadefinovat třídící výraz pro zobrazení nevychystaných dokladů pro tisk vyskladňovacího dokladu se změnou stavu vyskladnění (pro správné setřídění fronty dokladů). Proměnná DokTskVVT-,9 určuje počet znaků výsledného výrazu (výchozí hodnota je 80). Podobně pomocí proměnné DokTskVVT-,20 až DokTskVVT-,28...
Více
14.12.2016 Sklad6 Doplněna možnost zobrazení a editace tabulky DPH před evidováním nového dokladu (typicky u příjemek). Nastavení editace se řídí volbou Editace tabulky DPH v číselníku typů dokladů. Pomocí proměnné DOKETabDPH, x s hodnotou 0 lze vypnout editaci tabulky DPH pro jednotlivé situace
x Popis
0 pro nový doklad před vstupem operací
1 pro nový doklad před evidováním
2 pro opravu dokladu před vstupem operací
3 pro opravu dokladu před evidováním
05.12.2016 Sklad6 Pomocí proměnné HotTypyUhr,1 lze nastavit hotovostní typy dokladů, pro které má program automaticky nastavovat splatnost na 0 dní. Pokud je u typu dokladu současně vypnut přepínač
[ ] Doklady za hotové ponechat nezaplacené (F6), tak se doklady s těmito typy úhrad označí jako zaplacené. Při opravě dokladů a změně typu úhrady zpět na nehotovostní úhradu, se doklad označí opět jako neuhrazené (pokud nebyla provedena jiná úhrada).
Hodnotu proměnné je třeba zadat jakou součet vybraných typů úhrad (výchozí je 2=hotově)
1 převodním příkazem
2 hotově
4 šekem
8 směnkou
16 pokladním dokladem
32 dobírkou
64 platební kartou
30.11.2016 Sklad6
Při definici tiskového formuláře pokladního dokladu z pokladní knihy lze využívat aliasy INI., KFG., POR., DOK., ADR. a EET. pro tisk informací z INI hodnot, konfigurace, řádků pokladního dokladu, hlavičky skladového dokladu, adresy nebo záznamu EET. Je také možné používat položky ze struktury pokladního dokladu (bez aliasu)
22.11.2016 Sklad6 Nová varianty kontroly prodeje pod nákupní cenu v požadavcích a v dokladech. Pomocí proměnné ObjHlasNC,0 pro požadavky, resp. OpeHlasNC,0 lze ovlivnit chování hlášení o prodeji pod NC...
Více
15.11.2016 Sklad6, Účto Podpora pro zprovoznění EET
04.11.2016 Sklad6 Při evidování hotovostního dokladu (např. účtenky), ke kterému se automaticky vytváří pokladní doklad, si program pamatuje původní číslo pokladní knihy, ve které byl doklad evidován a pokladní doklad tak zůstane i po evidování dokladu ve stejné pokl.knize
04.11.2016 Sklad6 Při přenosu požadavků pomocí schránky skladového programu program přenáší všechny 3 druhy poznámek (poznámka dole, nahoře a interní poznámky)
04.11.2016 Sklad6 Při práci s požadavky je možné využít novou položku menu Kontrola saldokonta, která zkontroluje zda má zákazník nezaplacené faktury před splatností či po splatnosti a také umožňuje zobrazení saldokonta zákazníka (kód menu 0,63 v menu OBJEDN_NOV, OBJEDN_OP2, OBJEDN_OPR nebo jejich podmenu a kód menu 41,35 v menu OBJ_MNU)
04.11.2016 Sklad6 Pomocí proměnné DokOpePoz+,x nebo DokOpePoz-,x lze pro příjmové či dodací doklady nastavit, aby při vstupu do operací dokladu program automaticky skočil na určenou pozici: hodnota -1 program nastaví ukazatel na prázdný řádek za poslední operací dokladu hodnota 0 program nastaví ukazatel na posle...
Více
04.11.2016 Sklad6 Pomocí proměnné PruvDoklZ,2 lze nastavit, aby program po zaevidování dokladu v přehledu dokladů v průvodce automaticky označil zaevidovaný doklad a případně se ihned posunul na další doklad. Hodnota 1 znamená označení dokladu, hodnota 2 označení+posun.
31.10.2016 Sklad6 Pomocí proměnné DokAdrTD+,0 nebo DokAdrTD-,0 lze v rámci fulltextového vyhledávání v adresáři odběratelů ignorovat diakritiku (0..vypnuto)
26.10.2016 Sklad6 Výkup obalů - obaly je možné načítat pomocí čtečky čárového kódu.
26.10.2016 Sklad6 Nová varianta výkupu obalů (kód menu 7, 26) - při zadávání nové vrácenky obalů se program nejdříve zeptá na odběratele a následně i na typ dokladu. Tyto informace se ukládají do záznamu vráceného obalu a je možné je využít pří vstupu nového dokladu
26.10.2016 Sklad6 Nová varianta vstupu dodacího dokladu (kód menu 1, 98) se vstupem čísla karty odběratele na začátku. Při vyvolání funkce se objeví dialog s možností zadání nebo načtení karty odběratele. Program hledá kód v kartě zákazníka, kód v evidenci zákaznických karet (uloženo v ADRINFO) a v případě, že se jedná o kód z výkupu obalů, ...
Více
26.10.2016 Sklad6 Ve struktuře záznamu pro typ dokladu pro variantu EXTDB1 je definováno nové pole ZobrCelkOp umožňující určení, jaké celkové částky se mají zobrazovat ve stavovém řádku v operacích dokladu:...
Více
26.10.2016 Sklad6 Ve struktuře záznamu pro typ dokladu pro variantu EXTDB1 je definováno nové pole VarZobrOpe, které určuje režim zobrazení seznamu operací:...
Více
26.10.2016 Sklad6 Optimalizace zobrazování seznamu operací dokladu. Program nyní lépe využije velikost okna pro zobrazení většího počtu informací (např. zůstane vidět delší část názvu zboží).
26.10.2016 Sklad6 Pomocí proměnné OpeSeznCol,10 (nebo 20 pro konzolovou verzi) lze definovat barvy pro jednotlivé typy skladových karet při zobrazování v seznamu operací. Barvy mohou být definovány přímo číslem barvy nebo číslem interní palety barev (P + paleta). Ve výchozím stavu je hodnota proměnné P5///P8/P8, což ...
Více
16.10.2016 Sklad6 K požadavkům lze vyvolávat uživatelské dialogy podobně, jako to funguje u karet, adres či dokladů. V menu pro nový požadavek, opravu požadavku, tisk požadavku nebo speciální menu pro práci s požadavky lze nadefinovat odkaz na uživatelský dialog s kódem menu 33,x, kde x je číslo dialogu definovaného v číselníku uživatelských dialogů.
16.10.2016 Sklad6 V uživatelských dialozích lze použít nový typ režimu vstupu Editace MEMO (pole=hodnota). V tomto režimu jsou zadávaná data ukládána do tabulky MEMO ve formě jméno_pole=zadaná hodnota. Jméno pole je třeba určit v definici vstupní položky dialogu a nemělo by se shodovat s některým z běžných datových polí z editované tabulky....
Více
10.10.2016 Sklad6 Nová funkce Dobropis k příjemce s opravou původního dokladu (kód menu 23,x, kde x je číslo typu dokladu); Typ dokladu musí být vytvořen jako Dobropis (jen ceny). Lze použít následující proměnné (ty se týkají i ostatních typů dobropisů)...
Více
30.09.2016 Sklad6 Pro nastavení výrazu, kterým lze vyhodnotit doplňkovou informaci k dokladu na základě operací dokladu, lze využít proměnných DokOpeInf,0DokOpeInf,8 (dosud bylo 0 až 2)
30.09.2016 Sklad6 Pokud je v programu definováno středisko pro kontrolu karet (proměnná KarIdStred,0), pak program při zápisu operací dokladu kontroluje, zda je skladová karta pro dané středisko povolená. Pokud ne, tak je zobrazena informace o omezeném použití karty (zpracování se kontroluje ve stejné chvíli, jako kontrola zalistování a pro omezení jsou použita stejná přístupová práva).
30.09.2016 Sklad6 Ve variantě programu EXTDB1 program sleduje v operacích provázanost zboží a vratných obalů, které byly automaticky vydány ke zboží. U operace pro vratné obaly je vyplněno nové pole SouvOper a obsahuje autokód odpovídající operace zboží.
30.09.2016 Sklad6 Při tisku dokladů je možné pod operacemi dokladu tisknout souhrn za skupiny zboží a vratné obaly. Pro každou kombinaci skupiny a vratných obalů je vytvořen jeden řádek. Obaly se správně přidružují ke skupině zboží na základě nového pole SouvOpe v záznamech operací (čili ve variantě programu EXTDB1). Řádky lze vytisknout s použitím sekce .MO v definičním souboru sestav...
Více
30.09.2016 Sklad6 Při tisku dokladů se tiskne nová sekce .MT. Sekce se tiskne za sekcí .MO se souhrnem za skupiny zboží. Pokud není tato sekce definovaná, tak se .MT tiskne ihned za sekcí .DH (před sekcemi .M8 nebo .M2 s mezisoučty za DPH).
30.09.2016 Sklad6 Při kopírování dokladů, požadavků či objednávek na dodavatele do schránky skladového programu (s případným odesláním mailem) program nabízí možnost změnit hlavičku dokladu, tak aby příjemce, který doklad importuje, měl přednastaveno správné jméno a nemusel u sebe hlavičku dokladu měnit...
Více
23.09.2016 Sklad6 Úprava kontroly maximálních cen u příjemek. Pro nákupní operace je kontrolována maximální cena, zatímco pro operace, které nejsou nákupní, je kontrolována minimální cena. Hodnota maximálního povoleného rozdílu ceny pro operace, které nejsou nákupní, lze určit pomocí proměnné NOBZmCeny,2 (výchozí hodnota se bere z proměnné NOBZmCeny,0)
23.09.2016 Sklad6 Pevná identifikace umístění se nově uplatňuje jen pro nové záznamy. Při opravě již dříve zaevidované operace doklady program identifikaci pozice nemění.
21.09.2016 Sklad6 Program sleduje v záznamu zásoby pro jednotlivé skladové karty celkové množství za nevychystané doklady. Hodnota tak určuje kolik kusů je sice odepsáno ze zásoby, ale ještě se nachází někde ve skladu (např. je vyskladňováno nebo se chystá na auto)...
Více
 předchozí  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  z 73 další