logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
02.01.2021 Sklad6 Úprava zobrazování nákupních cen v režimu s použitím koeficientu FC a omezenými právy ke zobrazení fakturační nebo navýšené NC.
02.01.2021 Sklad6 Při výběru dokladů pro rozvoz (z nabídky sledování rozvozů) se v přehledu dokladů dá pomocí Alt+F zapnout filtrování dokladů, které jsou určené k rozvozu. Program vybírá doklady nejvýše 31 dnů staré (dle DUZP), které nejsou označené příznakem rozvozu a které mají povolené vložení do rozvozu. Pomocí proměnné DOKFiltrR,1 s hodnotou 1 lze zapnout použití samostatného pohledu na zobrazované doklady...
Více
30.12.2020 Pomocí proměnné KARKoefFC,1 s hodnotou 1 lze zapnout ruční režim editace fakturační NC. Při editaci nákupních cen pomocí Ctrl+N v kartě se pak zobrazují jak fakturační NC, tak i běžná NC. Na základě rozdílu mezi FC a NC se spočítá koeficient FC, který se uloží do karty. Pokud má být do nákupních operací ukládána také běžná NC, tak musí být nastaveno jméno individuální ceny pro výpočet koeficientu pomocí proměnné KARKoefFC, 0 (samotná IC nemusí existovat).
30.12.2020 Sklad6 Nová funkce pro kopii individuální ceny, která cenu v Kč uvedenou v individuální ceně přepočítá pomocí jiné individuální ceny, jejíž jméno (+datum platnosti) se určí před výpočtem (menu SSL_MNU, kód menu 73,5).
27.12.2020 Sklad6 Nová varianta výpočtu (typ slevy) individuální ceny CostPrice. Při výpočtu ceny se pak dohledává odpovídající záznam pro danou kartu a den v tabulce SkladCPR s nákladovými cenami. Při vyhodnocení se současně dohledává smluvní bonus pro daného zákazníka. Pokud má zákazník definovaný jeden nebo více aktivních záznamů v seznamu odběratelských bonusů, ...
Více
11.12.2020 Sklad6, Účto V dialogu pro nastavení přístupových práv pro typ uživatele lze použít funkci pro fulltextové hledání (stačí začít psát hledaná slova z popisu přístupového práva)
07.12.2020 Sklad6 Při plánování rozvozů je v přehledu dokladů pro daný rozvoz vidět informace o celkové hmotnosti, paletovém objemu, počtu dokladů a celkové hodnotě za všechny doklady. Při ukončení práce s doklady se hmotnost automaticky převezme do údaje Tonáž v hlavičce průvodky k rozvozu. Pokud se provede změna tonáže ručně, tak se ručně zadaná hmotnost zachovává i po změně seznamu dokladů k průvodce ...
Více
07.12.2020 Sklad6 V číselníku vozidel pro rozvozy lze určit maximální tonáž vozidla (v kg). V případě, že je tato tonáž určena, tak se při zadávání dokladů v průvodce zobrazuje ve stavovém řádku také informace o zbývající hmotnosti v kg, kterou je možné do vozidla přidat (záporné číslo znamená překročení tonáže vozidla).
07.12.2020 Sklad6 V rámci tisku průvodky může být vytisknut také nakládací list a přehled všech dokladů z podrobným rozpisem jednotlivých položek dokladů. Tisk nakládacího listu, který je součástí formuláře průvodky, se provádí v případě, že je v definičním souboru sestav nadefinována sekce [Průvodka-nakládací list]. Tisk lze také zakázat nastavením hodnoty proměnné PruvTisk, 0 na hodnotu 2 (výchozí hodnota je 2)..
Více
07.12.2020 Sklad6 Nový číselník (138) pro nastavení importu odběratelů a dodavatelů, ve kterém je možné nadefinovat hodnoty pro vybraná pole z adresáře firem pro konkrétní firmy (určené dle IČO). Pokud je nastavena hodnota v tomto číselníku, tak při editaci adresy pro danou firmu není možné měnit hodnoty určené v číselníku, protože při uložení adresy bude hodnota údaje nastavena dle číselníku...
Více
04.12.2020 Sklad6 Pokud je k požadavku zadána dlouhá víceřádková poznámka (varianta "poznámka nahoře/dole/interní"), tak může být zobrazena tato poznámka ve formě hlášení před editací požadavku nebo při převodu požadavku do faktury. Ovlivnit to lze pomocí proměnné ObjTxtPoz,0 (při převodu do faktury) nebo ObjTxtPoz,1 (při editaci požadavku)...
Více
04.12.2020 Sklad6 Rozšíření funkcí pro práci s kategoriemi ve skladových kartách.
V hlavním menu lze definovat funkci Číselník kategorií (kód menu 15,73), která zobrazí strom kategorií a umožní jeho editaci (tj. přidávání nových položek do stromu kategorií, mazání kategorií, změnu pořadí, definici jazykových překladů apod.
04.12.2020 Sklad6 V menu pro speciální funkce pro práci se skladovými kartami (menu KARTA_SPC) lze definovat funkci pro hromadné nastavení kategorií pro označené skladové karty. Pokud není žádná karta označena, tak se pracuje s aktuální kartou. Kód menu 55, 96.
04.12.2020 Sklad6 Ve struktuře pro skladové karty (KARTA) lze definovat kalkulované pole pro zobrazení kategorií, ve kterých je karta zařazena. Pole se musí jmenovat CKATEGORIE nebo jméno musí začínat CKTG. Délka pole by měla odpovídat očekávané délce textu ve stromu kategorií (obvykle alespoň 100 znaků). Pokud je karta zařazena do více kategorií, tak program vypíše kategorie za sebe (až do maximálnÍ délky textu)..
Více
27.11.2020 Sklad6 Úpravy ve zpracování EDI dokladů. V přehledu dokladů jsou barevně vyznačeny EDI doklady, u kterých už byl učiněn pokus o zpracování, ale skladový doklad nebyl v pořádku spárován. Je také možné definovat kalkulované pole s příznaky, které usnadní rozlišení problému, proč nebyl doklad spárován.
Více
27.11.2020 Sklad6 Pokud je definováno menu ED + typ EDI zprávy (např. EDDESADV, EDINVOIC), tak je toto menu přednostně použito namísto menu EDI_Dok pro speciální funkce s EDI zprávami (Alt+F6 v přehledech EDI zpráv).
27.11.2020 Sklad6 Upraveno párování, aby se připravilo snadnější propojení skladového a EDI dokladu.
27.11.2020 Sklad6 V rámci automatizovaného zpracování EDI dokladů je možné nastavit, aby se generovala nová zpráva COMDIS pro doklady, které se povedlo úspěšně zpracovat (tj. sloučit do výsledného dokladu). Generování automatické zprávy COMDIS můžete ovlivnit pomocí proměnných: ...
Více
26.11.2020 Sklad6, Účto Možnost definovat v nabídce Konfigurace programu/Připojení tiskáren doplňkové parametry pro nastavení tiskárny (funguje jen pro tiskárny s ovladačem WIN). BIN=číslo nebo jméno zásobníku; pokud použijete hodnotu ?, tak se před tiskem zobrazí přehled zásobníků PAGESIZE=číslo nebo označení velikosti papíru (např. A5) ORIENTATION=LANDSCAPE/PORTRAIT DUPLEX=1/2/3 COPIES=počet kopií ...
Více
23.11.2020 Sklad6 Definice kategorií ke skladovým kartám. K dispozici je funkce hlavního menu (kód menu 15,72) pro vygenerování stromu kategorií do nových tabulek SKLADKTG, SKLADKTH, SKLADKTK. Lze tak naplnit tyto tabulky např. pomocí kombinace Zařazení->Skupina nebo třeba Nadřazená skupina->Skupina2->Dodavatel a pak vyzkoušet ovládání stromu kategorií v kartách...
Více
23.11.2020 Sklad6 Pro práci s kartou je nachystaná funkce pro zobrazení stromové hierarchie kategorií s možností zaškrtnout, do kterých kategorií daná karta patří. Menu KARTA_OPR (nebo podmenu), kód menu 51, 96. Funguje zde i možnost hledání kategorií (buď začnete přímo psát nebo stisknete F9).
11.11.2020 Sklad6 Podpora pro platební terminály Global Payments (Česká spořitelna a další banky). Funkce pro práci s terminálem lze konfigurovat pomocí proměnné GPTerm, x...
Více
06.11.2020 Sklad6 Nový číselník pro definici minimálního odběru zákazníka (typ číselníku 137). V číselníku můžete uvést několik řádků se stejným identifikátorem s rozdílnými podmínkami (sortiment určený individuální cenou + minimální odběr daného sortimentu). Kontrola se provádí u typů dokladů, které mají zapnutý příznak Kontrolovat minimální objem objednávky (F5). ..
Více
02.11.2020 Sklad6 Nová funkce Informace o expedici v nabídce funkcí pro práci s terminálem (kód menu 3, 152). Funkce umožňuje zobrazit informace o dokladu a rozvozu na základě naskenovaného kódu, který obsahuje sériové číslo konkrétního zboží spolu s číslem výdejky.
Více
26.10.2020 Sklad6 Nové pole pro určení režimu souvisejících nákladů, které se uplatňuje v individuálních cenách, pokud má individuální cena v přepínačích F6 zapnutý nový přepínač Z hodnoty slevy v Kč odečíst související náklady dle zboží. Ze souvisejících nákladů se zjistí odpovídající logistické množství (např. kus, počet v balení nebo počet na paletě) a hodnota zadaná do pole Související náklady ...
Více
26.10.2020 Sklad6 V individuální ceně je nová možnost Náklad na paletu, která je v nabídce na hlavní stránce individuální ceny. Ve vedlejším údaji je pak možné určit hodnotu, která se má rozpočítat podle množství na paletě do údaje Sleva v Kč (zadaná hodnota se tedy chápe jako přirážka).
26.10.2020 Sklad6 Nově pole ve skladové kartě Prodejní kanál pro určení cílových zákazníků (např. Gastro/Retail). V individuálních cenách pak lze používat nový typ klíče, který reaguje na nově přidané pole
26.10.2020 Sklad6 Úprava vyhodnocování individuálních cen: pokud je základní cena pro daný typ slevy nulová, tak se individuální cena nevyhodnotí (pokud není zapnutý přepínač [x] Povolit vyhodnocení nulové ind. ceny nebo v kartě není zapnutý přepínač [x] Povolit záporné ceny v kartě a ind. cenách. Toto chování lze změnit navýšením hodnoty proměnné SSLDefGPr, 0 o hodnotu +65535...
Více
23.10.2020 Sklad6 Do menu pro práci se skladovými kartami (Alt+F6 v přehledu karet) je doplněna nová funkce (menu KARTA_SPC, kód menu 55,39) pro hromadné plnění záznamů skladové karty. Funkce funguje stejně jako Alt+F8 ve správci souborů a umožňuje přepsat libovolná pole ze skladové karty (použití této funkce tedy doporučujeme pouze pro správce)
18.10.2020 Sklad6 Úprava funkce pro rozdělování dokladu do více dokladů (vč. oddělení nevyskladněných operací z jednoho nebo více dokladů). Nově vzniklé oddělené doklady si pamatují "mateřský" doklad, ze kterého byly odděleny. Funkce pro import průvodek z PLT souboru (Plantour) pak tuto informaci umí použít. Pokud se importuje záznam odkazující se na mateřský doklad, ...
Více
18.10.2020 Sklad6 Úprava zpracování funkcí v menu KARTA_SPC (Speciální funkce pro práci s kartami). V tomto menu je nově možné volat veškeré funkce, které jsou dostupné v nabídce KARTA_OPR (Oprava karty). Funkce je třeba uvádět s kódem menu 59,x (narozdíl od menu KARTA_OPR, kde je kód menu 51,x). Možné je také použít funkce 27,x a 28,x (zobrazení ind. cen karty) a 31,x, 32,x, 33,x, 34,x pro ...
Více
18.10.2020 Sklad6 Pokud je v menu KARTA_SPC uvedena funkce 59,1 pro zobrazení operací, tak v přehledu karet je možné vyvolat přehled operací karty také zrychleně pomocí Alt+Q. Podobně, pokud existuje v KARTA_SPC funkce 59,9, tak pomocí Alt+W se zobrazí nákupní operace. Obě menu pak fungují i v běžných přehledech karet (např. při výběru zboží do dokladu)
18.10.2020 Sklad6 V přehledu dokladů lze pomocí Alt+C zkopírovat identifikátor dokladu IDDOK91 (popř. jiné pole z dokladu) do schránky Windows. Pomocí proměnné DokCpyItem,0 lze určit jméno pole ze struktury DOKLAD, které má být použito pro určení datové položky z dokladu, které má být vloženo do schránky (např. CisloDokl). Pokud proměnnou DokCpyItem,1 nastavíte na hodnotu 1, tak pro zkopírování půjde použít také Ctrl+C.
18.10.2020 Sklad6 Ve struktuře KARTA lze definovat kalkulované pole CENOVKY pro zobrazení informací z tabulky Cenovky ke kartě. Data jsou zobrazována ve formátu: Typ_cenovky (Formát_cenovky Počet_cenovek x A) A se objeví v případě, že je zapnutý příznak "Netisknout hlavní cenovku".
01.10.2020 Sklad6 Funkce pro práce s vyskladňovacími vlnami. V seznamu dokladů lze pomocí Alt+F6/Zařazení dokladů do vyskladňovací vlny přidat všechny označené doklady do nové vyskladňovací vlny. Doklady tak mohou být vyskladňovány společně (týká se vyskladňování v terminálech a za pomocí hlasového vychystávání). Funkce má kód menu 31, 145 (DOKLAD_SPC)...
Více
01.10.2020 Sklad6 Za pomocí nové funkce Alt+F6/Informace o vyskladňovací vlně (kód menu 31, 146 v DOKLAD_SPC) lze zobrazit přehled dokladů ve vyskladňovací vlně, ve které je také aktuálně vybraný doklad. Doklady se zobrazí ve formě sestavy, kterou je možné definovat v definičním souboru sestav v sekci [Doklady-vlna]
Více
21.09.2020 Sklad6 Nová funkce pro zobrazení informace o aktuálním stavu zpracování daného požadavku. Do menu OBJ_MNU (speciální funkce pro práci s požadavky) lze přidat novou funkci s kódem menu 41, 9 Informace o stavu požadavku, která pro aktuální požadavek dohledá doklad, který byl z požadavku vystaven a zkontroluje, zda je doklad v rozvozu (popř. zda je rozvoz již uzavřen)...
Více
21.09.2020 Sklad6 Rozšíření podpory pro zpracování kódů EAN128.Ve všech místech programu, kde byl dosud zpracováván segment s GTIN (02) je nově akceptován také segment (01).V okně pro rychlý vstup čárového kódu (Ctrl+G) je nově akceptován také EAN128 se segmenty (01) a (02) obsahující GTIN (čili běžný EAN kód zboží obvykle s úvodním znakem 0)...
Více
15.09.2020 Sklad6
Úprava kontroly nedostatečné zásoby při zápisu položek požadavků. Karty označené příznakem "Povolit výdej větší než je zásoba u všech typů dokladů" mají ve výchozím stavu povoleno objednání (se zobrazením varování o zásobě). Režim kontroly lze změnit pomocí proměnné ObjHlasZas,1 (se stejnými variantami, jako má proměnná ObjHlasZas, 0).
14.09.2020 Sklad6
Ve struktuře KARTA lze definovat kalkulované pole STRED2OK, která vrací hodnotu A nebo N podle toho zda karta je karta povolená pro druhé středisko (používá se např. v režimu VO + C&C) určené pomocí proměnné KarIdStred,2.
14.09.2020 Sklad6
Ve struktuře KARTA lze definovat kalkulované pole CSTREDBIT o délce max 254 znaků). Hodnota pak obsahuje pole znaků 0 nebo 1 pro střediska určená v číselníku středisek pro karty (dle interního čísla střediska; první znak je pro středisko 0).
14.09.2020 Sklad6
V záznamu adresy odběratele jsou doplněné nové příznaky (editace pomocí tlačítka Příznaky na Straně2):
Přednastavit příznak "Nepočítat do návrhu" pro nové požadavky
Omezit vyhledávání lepší (akční) ind.ceny (IC OZ v CRM)
07.09.2020 Sklad6 Úprava součtu tržeb. Pro standardní doklady bez zadané platby (pomocí dialogu pro vstup platby za doklad se zápisem do tabulky SKLADPLT) lze pro vybrané typy úhrady nastavit automatické určení druhu platby podle typu úhrady v hlavičce dokladu. Ve výchozím stavu je tato funkce povolena pro platby kartou. Nastavení lze ovlivnit pomocí proměnné TrzbyDM,6...
Více
04.09.2020 Sklad6 Ve struktuře DOKLAD lze definovat kalkulované pole CELKEMCM, které vyhodnocuje částku dokladu přepočtenou kurzem z dokladu. Zaokrouhlení částky lze ovlivnit pomocí proměnné DokCM-MMM, 0, kde MMM je označení měny (např. DokCM-EUR,0). Do hodnoty proměnné zadejte částku, na kterou má být doklad zaokrouhlen (např. 0.5 v případě, že chcete částku zaokrouhlit na 0.5 EUR)...
Více
04.09.2020 Sklad6 Při exportu průvodky do XML jsou automaticky vynechané doklady, které jsou označené jako stornované.
Více
04.09.2020 Sklad6 Při zobrazení Denní grafy (např. Alt+D v přehledu karet) za zvolenou kartu je použit grafický formát zobrazení v samostatném okně. Data se zobrazují za posledních 30 dnů (lze ovlivnit proměnnou GrfParams, 18). Kromě běžných údajů (jako u týdenního grafu) program dokáže zobrazovat také hodnotu prodeje v měrných jednotkách bez započítání dokladů, které ...
Více
21.08.2020 Sklad6
Ve výpočtech Zisk za vybrané doklady (Ctrl+F7 v dokladech), Analýzy a grafy a Soupis nákupů/prodejů program započítává do nákupní ceny koeficient fakturační ceny (KoefFC) ze skladové karty.
Pomocí proměnné KoefFCVyp,0 s hodnotou 0 lze toto chování vypnout.
Proměnná KoefFCVyp,1 určuje datum (DUZP), od kterého se má KoefFC uplatňovat (výchozí je 1.1.2020)
21.08.2020 Účto Výpočet DPH a kontrolního hlášení - možnost doklady s přenesenou DP započítávat dle data přijetí dokladu (na rozdíl od výchozího stavu, který tyto doklady řadí dle DUZP). Pomocí proměnné DPHPrij,0 lze ovlivnit chování programu při výpočtu DPH. Hodnotu zadejte jako součet následujících hodnot: ...
Více
21.08.2020 Účto Podpora pro import faktur uložených ve formátu XML s daty Benzina. Pro import je třeba přidat odpovídající záznam do číselníku importních formátů (Typ údajů: Faktury+kontace; Vstupní formát: XML). Údaj příznaky zadejte jako součet vybraných hodnot z následujícího seznamu:...
Více
13.08.2020 Sklad6
V menu KARTA_SPC lze definovat novou položku menu Přepnout zobrazení objednávek na dodavatele (kód menu 55, 40). Funkce povolí nebo zakáže zobrazování kalkulovaných polí NPOPOCET a NPODATUM, které musí být definovány ve struktuře KARTA. Tyto pole obsahují počet (resp. datum) z nevykrytých objednávek na dodavatele pro danou skladovou kartu.
 předchozí  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  z 73 další