logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
14.05.2021 Sklad6

Rozšířena délka vstupního pole s číslem dodacího listu v hlavičce dokladu na 20 znaků.

14.05.2021 Sklad6 Rozšířena délka variabilního symbolu v hlavičce dokladu. Protože běžná maximální délka variabilního symbolu pro účely platby v bankovnictví je 10 znaků, tak prodlouženou délku variabilního symbolu je třeba povolit v jednotlivých typech dokladů(přepínače F5). Prodlouženou délku je vhodné nastavit např. pro příjmové dodací listy nebo pro interní doklady.
14.05.2021 Sklad6 Pro zobrazení celého čísla dodacího listu, variabilního symbolu nebo čísla objednávky lze definovat kalkulovaná pole ve struktuře doklad s názvem: CCISLODL, CVARSYMBOL, CCISLOOBJ
14.05.2021 Sklad6

Pro označení průvodek v evidenci sledování rozvozů lze použít Shift+šipky (popř. PageDn/PageUp)

14.05.2021 Sklad6 Kontrola vlastností Povinné zpracování v nastavení EDI v 7. záložce adresy dodavatele pro dodací listy a faktury (příjemky). Pokud je zapnutá volba Povinně-položkově nebo Povinně-celk.částky, tak doklady pro tuto firmy je možné vytvářet pouze přes EDI procesy (párování EDI dokladů). Nastavení této kontroly je ovlivněno následujícími proměnnými:...
Více
14.05.2021 Sklad6 Ve speciálních funkcích pro práci s EDI zprávami v přehledu EDI zpráv (Alt+F6) je doplněna nová možnost odeslat obsah protokolu párování dodavateli souvisejícímu s danou zprávou. Menu EDI_Dok, Kód menu 57,40 "Odeslat protokol párování e-mailem". Nastavení odeslání e-mailu se řídí proměnnou EDI-INFO (s podobným významem jako např. DOK-PDF).
14.05.2021 Sklad6 Rozšířeny možnosti proměnných NOB-PDF, NOB-EXP, OBJ-PDF, DOKExpDBF, DOK-PDF, DOKExpTxt, REK-PDF, EDI-INFO, které umožňují konfiguraci exportu záznamů objednávek, požadavků, dokladů či reklamaci. Proměnná,4:...
Více
14.05.2021 Sklad6 Úprava zamykání záznamů při práci s objektem TKAPBtrTable ve skriptech. Pokud je zpracování prováděno v rámci transakce, tak se neprovádí explicitní zamykání zpracovávaných záznamů.
11.05.2021 Sklad6

Při označování operací v přehledu všech operací za kartu nebo přehledu nákupních operací za kartu program sčítá také počet balení za označené operace a u nákupních operací sčítá také zbývající (volné) množství

11.05.2021 Sklad6

Rozšířeno zpracování proměnné Pravo_2: hodnota +256 povolí kalkulaci cen pro karty s vyplněným koeficientem fakturační ceny ve variantě s ruční editací koeficientu FC.

06.05.2021 Sklad6 Podpora pro zaúčtování přijatých EDI dokladů vzniklých pomocí funkcí pro párování dokladů s EDI zprávami...
Více
06.05.2021 Sklad6 Podpora pro zaúčtování přijatých EDI dokladů vzniklých pomocí funkcí pro párování dokladů s EDI zprávami.
03.05.2021 Sklad6 Použití funkce Vytvoření objednávky na dodavatele se v případě, že se zpracovává jen jeden požadavek, do externího čísla v hlavičce objednávky přenese externí číslo
03.05.2021 Sklad6 Při importu požadavku pomocí parametru PZC: se do hlavičky požadavku zaeviduje číslo objednávky na dodavatele do externího čísla v požadavku
Více
03.05.2021 Sklad6 Automatizace zpracování BTR souboru s příjemkou z pobočky dle externího čísla objednávky tak, aby při nastavené asociaci na příponu ve Windows proběhl import souboru s parametrem /PRO:jmeno_souboru až do fakturace na odběratele...
Více
29.04.2021 Sklad6

Úprava přenosu plateb z účetnictví do Sklad6.

V účetnictví je možné nadefinovat proměnnou ExpPlat,2 (nebo alternativně IdFirmyS6,0), která bude obsahovat ID firmy. To musí odpovídat číselníku typů dokladů ve skladovém programu, kde se bude provádět import plateb (F11). Při importu si pak program všímá jen typů dokladů, které mají stejné ID firmy nebo ho nemají vyplněné.

29.04.2021 Účto Nová funkce pro zobrazení EDI dokladů z elektronického archivu uloženého u společnosti Editel. V přehledu přijatých faktur lze do menu pro práci s fakturami (Alt+F6) přidat funkci "Zobrazit dokument z archivu Editel" kód menu 0,11 v menu FAK_SPC (popř. FAK_SPC+). Pro zprovoznění funkce je třeba zadat jméno a heslo uživatele webové služby do proměnných EDIPar+,40 a EDIPar+,41...
Více
29.04.2021 Sklad6 Nová varianta importu požadavků z přenosového souboru. Vždy se provádí aktualizace cen dle aktuálního ceníku (nebere se ohled na ceny v přenosovém souboru): kód hlavního menu 4,13. Existuje také možnost importu požadavků z přenosového souboru předávaného při spuštění programu jako parametr...
Více
29.04.2021 Sklad6 Při importu požadavků se nově také kontroluje duplicita externího čísla objednávky před provedením importu.
29.04.2021 Sklad6 Rozšíření významu proměnné NOB-CrossP,x obsahujícího bitové příznaky ovlivňující převod požadavku do objednávky na dodavatele:...
Více
29.04.2021 Sklad6 Při odesílání objednávky na dodavatele mailem (BTR soubor se schránkou) se vybírá výchozí typ kontaktu pro určení e-mailu "e-mail - objednávky" (ze záložky s kontakty pro daného dodavatele). Nastavení typu kontaktu pro určení e-mailu lze ovlivnit pomocí proměnné UlozNObjX+,1
19.04.2021 Sklad6 Při zadávání parametrů se provádí "překlad" identifikátorů parametrů na jejich popis dle číselníku. Místo zkrácených kódů by tak měl být vidět slovní popis. V přehledu karet lze definovat kalkulované pole MEMOZx (kde x je číslo řádku memo pro "id objektu" 21, tj. záznamy pro parametry). Zobrazí se tedy stejné informace, ...
Více
19.04.2021 Sklad6 Do tabulky EDIHDR je doplněn nový index (č. 7), který umožňuje rychlé dohledávání informace o skladovém dokladu, se kterým je EDI doklad spárován. Pro usnadnění aktualizace lze v libovolném přehledu EDI dokladů (např. přehled EDI faktur) stisknout Alt+U a do systémových indexů jsou doplněny nové záznamy a do tabulky EDIHDR je nový index rovnou přidán. Aktualizaci je možné provádět za chodu.
19.04.2021 Sklad6 V menu pro práci s doklady lze přidat novou položku menu: Kód menu Popis 16,139 menu pro opravu dokladu (např. DOKLAD_OP2) 31,139 menu pro speciální funkce s doklady - Alt+F6 (např. DOKLAD_SP+)
Více
19.04.2021 Sklad6 Při párování se do hlavičky skladového dokladu zapisují nové příznaky týkající se párování EDI DL (DESADV) a EDI faktur (INVOIC). Příznaky se zapisují do pole Priznaky5: EDI_DESADV Spárováno 16 EDI_DESADV Nespárováno 32 EDI_INVOIC Spárováno 64 EDI_INVOIC Nespárováno 128 ...
Více
12.04.2021 Sklad6 Úprava mechanizmu párování EDI zpráv. Při párování příjemek program dohledává také nezpracované dobropisy týkající se dané faktury od stejného dodavatele (v dobropisu musí být správně vyplněno referenční číslo faktury, které se dobropis týká). Pokud je najde, tak program vyzkouší párovat tyto EDI doklady společně s jedním skladovým dokladem. Pokud se to povede, tak ...
Více
12.04.2021 Sklad6

Do menu EDI_Dok pro práci s EDI doklady lze přidat novou variantu párování s kódem menu 57, 9 Párování souvisejících dokladů. V přehledu EDI zpráv INVOIC se můžete postavit na EDI fakturu a spustit tuto funkci, která dohledá případné dobropisy (viz výše) a vyzkouší provést společné párování.

12.04.2021 Sklad6 Ve skriptu pro import zpráv EDI z InHouse je přidána nová možnost generovat zprávy APERAK (pozitivní i chybové).
29.03.2021 Sklad6 Nové pole v kartě pro zadání počtu kusů v multipacku (plus přepínač povolující použití počtu kusů v multipacku pro výdej odpovídajícího počtu lahví).
29.03.2021 Sklad6 Nové pole v kartě nazvané "koeficient jednotkové ceny" (KoefJC). Toto nové pole lze použít v případě, že nelze použít údaje objem či hmotnost v kartě a jednotkovou cenu je třeba počítat za pomocí jiného koeficientu (základní cena je tímto koeficientem ve skutečnosti dělena). Lze zde tedy zadat například čistou hmotnost. V souvislosti s tímto koeficientem a s polem pro multipack pak byly ...
Více
18.03.2021 Sklad6 Pomocí proměnné ObjEditP-,0 lze nastavit režim zpracování stavu objednání u položek požadavku: ...
Více
18.03.2021 Sklad6 Rozšíření funkce pro převod požadavku do objednávky na dodavatele. Pomocí proměnné NOB-CrossP,x lze ovlivnit průběh zpracování požadavků do objednávky. x Popis OBJ_MNU 0 běžné vytvoření objednávky 41,16 nebo 41,17 1 pro druhou variantu 41,32 nebo 41,33 8 crossdock objednávku A 16 crossdock objednávku B. Hodnotu zadejte jako součet následujících hodnot:...
Více
18.03.2021 Sklad6 Nová funkce pro zobrazení EDI dokladů z elektronického archivu uloženého u společnosti Editel. V přehledu EDI dokladů lze do menu pro práci s EDI doklady (Alt+F6) přidat funkci Zobrazit dokument z archivu Editel kód menu 57,8 v menu EDI_Dok (popř. EDINVOIC). Pro zprovoznění funkce je třeba zadat jméno a heslo uživatele webové služby do proměnných EDIPar+,40 a EDIPar+,41.
18.03.2021 Sklad6 Úprava výpočtu cen v MO prodeji v případě, že je v nastavení MO prodeje zapnutá preference cen s DPH. Program používá složitější algoritmus zajišťující přesnější vyhodnocení částky DPH.
18.03.2021 Sklad6 Úprava zpracování informací přijatých z platebního terminálu. Podle počáteční části čísla platební karty program dokáže rozlišit druh karty (resp. vydavatele) a automaticky změnit označení způsobu úhrady pro danou platbu dle číselníku způsobů úhrad (například kvůli rozlišení jednotlivých vydavatelů stravenkových platebních karet). Pro zprovoznění je třeba nadefinovat proměnné PltKarCK,x (kde x ...
Více
15.03.2021 Sklad6 Funkce pro fakturaci požadavku podle příjemky se zachováním cen dle požadavku. Pokud je použita tato nová funkce, tak se zahájí převod požadavku do nového dokladu, určí se typ dokladu pro nový doklad a následně uživatel musí vybrat doklad ze seznamu příjmových dokladů, podle nějž má být provedena fakturace. Pokud v příjemce není nalezena ani jedna položka z požadavku, tak je převod zrušen...
Více
15.03.2021 Sklad6

Úprava rozdělování operací v dokladech.
Pokud v rámci evidování dokladu dojde k rozdělení prodejní operace, tak se nově vytvořená operace označí jako související a při dalším zobrazení operací dokladu je tato operace zobrazena za původní operací.

12.03.2021 Sklad6 Funkce pro zjednodušený vstup příjemky z přenosového souboru se současným párováním dokladu s objednávkou na dodavatele. Funkci lze spustit z měnu (nový kód menu 2, 157) nebo lze aplikaci spustit s parametrem /PRO:jmeno_souboru, která spustí stejnou funkci s určeným jménem přenosového souboru s dokladem...
Více
10.03.2021 Sklad6 V adrese odběratele a dodavatele je na 6. podstránce připraveno nové pole IČ-převod. Tento identifikátor se používá pro určení, pod jakým identifikačním číslem je firma, která vystavuje doklad (nikoli, na kterou je vystavován doklad) evidována v systému partnera, ke kterému má být doklad elektronicky zaslán.
10.03.2021 Sklad6 Zpracování přenosu dokladů přes schránku se skladovými doklady. Nově je možné nastavit program tak, aby při přenosu dokladů mezi středisky automaticky měnil hlavičku dokladu tak, aby odpovídala logice přenosu (např. na středisku A se vytvoří výdajová převodka na středisko B...
Více
08.03.2021 Sklad6 Při vstupu příjemky v terminálu s použitím objednávky na dodavatele se kontroluje, zda je objednávka v cizí měně. Pokud ano, tak je nastaven také příjmový doklad na cizí měnu dle objednávky a ceny v objednávce se správně přenesou do dokladu (s použitím kurzu dle kurzového lístku).
02.03.2021 Sklad6 Ve struktuře souborů KARTA je možné definovat nová kalkulovaná pole pro výpočet jednotkové ceny za vybraná cenová pásma. Položky ve struktuře se musí jmenovat VJCENAx nebo VJCENAxDPH, kde x je pořadové číslo pásma v seznamu vybraných cenových pásem (viz proměnná VCENA).
28.02.2021 Sklad6 Podpora pro práci s počtem ks pro váhové položky (kromě hlavní jednotky kg lze tedy určit také doplňkovou informaci o množství v kusech). Množství v ks lze převzít v rámci importu požadavku z e-shopu nebo lze množství zadat v položce požadavku pomocí Alt+Q. Množství v ks je vidět i v seznamu položek požadavku a také v detailu požadavku...
Více
25.02.2021 Účto Připraven skript pro účetnictví umožňující načtení avíza z Global Payments obsahující přehled plateb pomocí platebních terminálů, které se objeví v následujících bankovních výpisech. Samotný import výpisů je upraven tak, aby uměl použít informace, které jsou uložené do databáze účetnictví pomocí skriptu. Při zpracování platby program dohledává záznam pro poplatek v načtených avízech ...
Více
16.02.2021 Sklad6 Rozšíření významu proměnné AdrNova,0 pro odběratele (resp. AdrNova,1 pro dodavatele). Hodnota 4, popř. 5 načte údaje z ARESu a v případě, že se již toto IÇO vyskytuje v adresáři firem, tak upozorní na existující IČO. 4: vstup pomocí ARES. Pokud není IÇO v dialogu vyplněno, tak se po stisknutí Enter, ESC nebo F2 nabídne standardní dialog pro vyplnění nové adresy 5: vstup pomocí ARES. Pokud není ...
Více
12.02.2021 Sklad6 Úprava zobrazování NC v příjemkách a ve výdajových dokladech s nastaveným dohledáváním NC (vždy). Pokud typ uživatele nemá oprávnění vidět NC, tak je nevidí ani v příjemkách. V seznamu operací dokladu nejsou ceny vidět a v detailu operace jsou skryty (nahrazeny znaky *). Rozšířeno zpracování proměnné Pravo_2:
Více
07.02.2021 Sklad6 Rozšíření práce s individuálními cenami OZ (IC OZ), které mohou přicházet z aplikace Maxim CRM. Nová položka menu do nabídky pro práci s odběrateli (OdbMenu) pro zobrazení IC OZ pro vybraného odběratele: kód menu 27, 63 - Individuální ceny OZ
07.02.2021 Sklad6 Proměnná se uplatňuje jen v případě, že jsou IC OZ aktivní (tj. je nastavena proměnná SSLOZ na nenulovou hodnotu). Hodnotu zadejte jako součet následujících hodnot:...
Více
07.02.2021 Sklad6 Pomocí proměnné SSLDefDPr,2, SSLDefDPr2,2 a SSLDefDPr3,2 lze nadefinovat výchozí hodnoty pro údaje Prepinace, Prepinace2 a Prepinace3 při vytvoření nového záznamu individuální ceny OZ.
05.02.2021 Sklad6 V nastavení MO prodeje je nová volba pro určení způsobu práce s typy dokladů v případě, že přes MO režim prodeje jsou vystavovány také jiné typy dokladů než jen MO prodej. U většiny variant (kromě Automaticky a Zakázat) je možné určit také výchozí typ dokladu, který se použije jako přednastavený typ pro vystavení dokladu přes MO prodej.
 předchozí  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  z 74 další