logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
29.04.2021 Sklad6 Při importu požadavků se nově také kontroluje duplicita externího čísla objednávky před provedením importu.
29.04.2021 Sklad6 Rozšíření významu proměnné NOB-CrossP,x obsahujícího bitové příznaky ovlivňující převod požadavku do objednávky na dodavatele:...
Více
29.04.2021 Sklad6 Při odesílání objednávky na dodavatele mailem (BTR soubor se schránkou) se vybírá výchozí typ kontaktu pro určení e-mailu "e-mail - objednávky" (ze záložky s kontakty pro daného dodavatele). Nastavení typu kontaktu pro určení e-mailu lze ovlivnit pomocí proměnné UlozNObjX+,1
19.04.2021 Sklad6 Při zadávání parametrů se provádí "překlad" identifikátorů parametrů na jejich popis dle číselníku. Místo zkrácených kódů by tak měl být vidět slovní popis. V přehledu karet lze definovat kalkulované pole MEMOZx (kde x je číslo řádku memo pro "id objektu" 21, tj. záznamy pro parametry). Zobrazí se tedy stejné informace, ...
Více
19.04.2021 Sklad6 Do tabulky EDIHDR je doplněn nový index (č. 7), který umožňuje rychlé dohledávání informace o skladovém dokladu, se kterým je EDI doklad spárován. Pro usnadnění aktualizace lze v libovolném přehledu EDI dokladů (např. přehled EDI faktur) stisknout Alt+U a do systémových indexů jsou doplněny nové záznamy a do tabulky EDIHDR je nový index rovnou přidán. Aktualizaci je možné provádět za chodu.
19.04.2021 Sklad6 V menu pro práci s doklady lze přidat novou položku menu: Kód menu Popis 16,139 menu pro opravu dokladu (např. DOKLAD_OP2) 31,139 menu pro speciální funkce s doklady - Alt+F6 (např. DOKLAD_SP+)
Více
19.04.2021 Sklad6 Při párování se do hlavičky skladového dokladu zapisují nové příznaky týkající se párování EDI DL (DESADV) a EDI faktur (INVOIC). Příznaky se zapisují do pole Priznaky5: EDI_DESADV Spárováno 16 EDI_DESADV Nespárováno 32 EDI_INVOIC Spárováno 64 EDI_INVOIC Nespárováno 128 ...
Více
12.04.2021 Sklad6 Úprava mechanizmu párování EDI zpráv. Při párování příjemek program dohledává také nezpracované dobropisy týkající se dané faktury od stejného dodavatele (v dobropisu musí být správně vyplněno referenční číslo faktury, které se dobropis týká). Pokud je najde, tak program vyzkouší párovat tyto EDI doklady společně s jedním skladovým dokladem. Pokud se to povede, tak ...
Více
12.04.2021 Sklad6

Do menu EDI_Dok pro práci s EDI doklady lze přidat novou variantu párování s kódem menu 57, 9 Párování souvisejících dokladů. V přehledu EDI zpráv INVOIC se můžete postavit na EDI fakturu a spustit tuto funkci, která dohledá případné dobropisy (viz výše) a vyzkouší provést společné párování.

12.04.2021 Sklad6 Ve skriptu pro import zpráv EDI z InHouse je přidána nová možnost generovat zprávy APERAK (pozitivní i chybové).
29.03.2021 Sklad6 Nové pole v kartě pro zadání počtu kusů v multipacku (plus přepínač povolující použití počtu kusů v multipacku pro výdej odpovídajícího počtu lahví).
29.03.2021 Sklad6 Nové pole v kartě nazvané "koeficient jednotkové ceny" (KoefJC). Toto nové pole lze použít v případě, že nelze použít údaje objem či hmotnost v kartě a jednotkovou cenu je třeba počítat za pomocí jiného koeficientu (základní cena je tímto koeficientem ve skutečnosti dělena). Lze zde tedy zadat například čistou hmotnost. V souvislosti s tímto koeficientem a s polem pro multipack pak byly ...
Více
18.03.2021 Sklad6 Pomocí proměnné ObjEditP-,0 lze nastavit režim zpracování stavu objednání u položek požadavku: ...
Více
18.03.2021 Sklad6 Rozšíření funkce pro převod požadavku do objednávky na dodavatele. Pomocí proměnné NOB-CrossP,x lze ovlivnit průběh zpracování požadavků do objednávky. x Popis OBJ_MNU 0 běžné vytvoření objednávky 41,16 nebo 41,17 1 pro druhou variantu 41,32 nebo 41,33 8 crossdock objednávku A 16 crossdock objednávku B. Hodnotu zadejte jako součet následujících hodnot:...
Více
18.03.2021 Sklad6 Nová funkce pro zobrazení EDI dokladů z elektronického archivu uloženého u společnosti Editel. V přehledu EDI dokladů lze do menu pro práci s EDI doklady (Alt+F6) přidat funkci Zobrazit dokument z archivu Editel kód menu 57,8 v menu EDI_Dok (popř. EDINVOIC). Pro zprovoznění funkce je třeba zadat jméno a heslo uživatele webové služby do proměnných EDIPar+,40 a EDIPar+,41.
18.03.2021 Sklad6 Úprava výpočtu cen v MO prodeji v případě, že je v nastavení MO prodeje zapnutá preference cen s DPH. Program používá složitější algoritmus zajišťující přesnější vyhodnocení částky DPH.
18.03.2021 Sklad6 Úprava zpracování informací přijatých z platebního terminálu. Podle počáteční části čísla platební karty program dokáže rozlišit druh karty (resp. vydavatele) a automaticky změnit označení způsobu úhrady pro danou platbu dle číselníku způsobů úhrad (například kvůli rozlišení jednotlivých vydavatelů stravenkových platebních karet). Pro zprovoznění je třeba nadefinovat proměnné PltKarCK,x (kde x ...
Více
15.03.2021 Sklad6 Funkce pro fakturaci požadavku podle příjemky se zachováním cen dle požadavku. Pokud je použita tato nová funkce, tak se zahájí převod požadavku do nového dokladu, určí se typ dokladu pro nový doklad a následně uživatel musí vybrat doklad ze seznamu příjmových dokladů, podle nějž má být provedena fakturace. Pokud v příjemce není nalezena ani jedna položka z požadavku, tak je převod zrušen...
Více
15.03.2021 Sklad6

Úprava rozdělování operací v dokladech.
Pokud v rámci evidování dokladu dojde k rozdělení prodejní operace, tak se nově vytvořená operace označí jako související a při dalším zobrazení operací dokladu je tato operace zobrazena za původní operací.

12.03.2021 Sklad6 Funkce pro zjednodušený vstup příjemky z přenosového souboru se současným párováním dokladu s objednávkou na dodavatele. Funkci lze spustit z měnu (nový kód menu 2, 157) nebo lze aplikaci spustit s parametrem /PRO:jmeno_souboru, která spustí stejnou funkci s určeným jménem přenosového souboru s dokladem...
Více
10.03.2021 Sklad6 V adrese odběratele a dodavatele je na 6. podstránce připraveno nové pole IČ-převod. Tento identifikátor se používá pro určení, pod jakým identifikačním číslem je firma, která vystavuje doklad (nikoli, na kterou je vystavován doklad) evidována v systému partnera, ke kterému má být doklad elektronicky zaslán.
10.03.2021 Sklad6 Zpracování přenosu dokladů přes schránku se skladovými doklady. Nově je možné nastavit program tak, aby při přenosu dokladů mezi středisky automaticky měnil hlavičku dokladu tak, aby odpovídala logice přenosu (např. na středisku A se vytvoří výdajová převodka na středisko B...
Více
08.03.2021 Sklad6 Při vstupu příjemky v terminálu s použitím objednávky na dodavatele se kontroluje, zda je objednávka v cizí měně. Pokud ano, tak je nastaven také příjmový doklad na cizí měnu dle objednávky a ceny v objednávce se správně přenesou do dokladu (s použitím kurzu dle kurzového lístku).
02.03.2021 Sklad6 Ve struktuře souborů KARTA je možné definovat nová kalkulovaná pole pro výpočet jednotkové ceny za vybraná cenová pásma. Položky ve struktuře se musí jmenovat VJCENAx nebo VJCENAxDPH, kde x je pořadové číslo pásma v seznamu vybraných cenových pásem (viz proměnná VCENA).
28.02.2021 Sklad6 Podpora pro práci s počtem ks pro váhové položky (kromě hlavní jednotky kg lze tedy určit také doplňkovou informaci o množství v kusech). Množství v ks lze převzít v rámci importu požadavku z e-shopu nebo lze množství zadat v položce požadavku pomocí Alt+Q. Množství v ks je vidět i v seznamu položek požadavku a také v detailu požadavku...
Více
25.02.2021 Účto Připraven skript pro účetnictví umožňující načtení avíza z Global Payments obsahující přehled plateb pomocí platebních terminálů, které se objeví v následujících bankovních výpisech. Samotný import výpisů je upraven tak, aby uměl použít informace, které jsou uložené do databáze účetnictví pomocí skriptu. Při zpracování platby program dohledává záznam pro poplatek v načtených avízech ...
Více
16.02.2021 Sklad6 Rozšíření významu proměnné AdrNova,0 pro odběratele (resp. AdrNova,1 pro dodavatele). Hodnota 4, popř. 5 načte údaje z ARESu a v případě, že se již toto IÇO vyskytuje v adresáři firem, tak upozorní na existující IČO. 4: vstup pomocí ARES. Pokud není IÇO v dialogu vyplněno, tak se po stisknutí Enter, ESC nebo F2 nabídne standardní dialog pro vyplnění nové adresy 5: vstup pomocí ARES. Pokud není ...
Více
12.02.2021 Sklad6 Úprava zobrazování NC v příjemkách a ve výdajových dokladech s nastaveným dohledáváním NC (vždy). Pokud typ uživatele nemá oprávnění vidět NC, tak je nevidí ani v příjemkách. V seznamu operací dokladu nejsou ceny vidět a v detailu operace jsou skryty (nahrazeny znaky *). Rozšířeno zpracování proměnné Pravo_2:
Více
07.02.2021 Sklad6 Rozšíření práce s individuálními cenami OZ (IC OZ), které mohou přicházet z aplikace Maxim CRM. Nová položka menu do nabídky pro práci s odběrateli (OdbMenu) pro zobrazení IC OZ pro vybraného odběratele: kód menu 27, 63 - Individuální ceny OZ
07.02.2021 Sklad6 Proměnná se uplatňuje jen v případě, že jsou IC OZ aktivní (tj. je nastavena proměnná SSLOZ na nenulovou hodnotu). Hodnotu zadejte jako součet následujících hodnot:...
Více
07.02.2021 Sklad6 Pomocí proměnné SSLDefDPr,2, SSLDefDPr2,2 a SSLDefDPr3,2 lze nadefinovat výchozí hodnoty pro údaje Prepinace, Prepinace2 a Prepinace3 při vytvoření nového záznamu individuální ceny OZ.
05.02.2021 Sklad6 V nastavení MO prodeje je nová volba pro určení způsobu práce s typy dokladů v případě, že přes MO režim prodeje jsou vystavovány také jiné typy dokladů než jen MO prodej. U většiny variant (kromě Automaticky a Zakázat) je možné určit také výchozí typ dokladu, který se použije jako přednastavený typ pro vystavení dokladu přes MO prodej.
29.01.2021 Sklad6 Pomocí proměnné KarBlokEd,0 lze povolit práci se skladovými kartami, které jsou označené jako blokované. Blokované karty není možné přidávat do dokladů a běžní uživatelé je ani nemohou editovat (popř. zobrazit) nebo exportovat. Hodnota 1 povoluje zobrazit karty, které jsou takto označené...
Více
25.01.2021 Sklad6 Pomocí proměnné UCCSlevy, 0 s hodnotou D nebo B lze povolit ruční zadávání koncové ceny s DPH nebo bez DPH v maloobchodním prodeji pomocí klávesy F12 (tlačítko pro slevy). Vstup ceny lze kombinovat se vstupem důvodu slevy (viz proměnná UCCSlevy, 1).
21.01.2021 Sklad6 Pomocí proměnné EDIPar+,35 pro zprávu INVOIC (popř. EDIPar+,25 pro zprávu DESADV) lze ovlivnit kontrolu práv při přeevidování výsledného dokladu v rámci procesu párování EDI dokladu (výchozí hodnota je 1, která zajistí povolení evidování v procesu párování i v případě, že uživatel nemá dostatečná oprávnění).
15.01.2021 Sklad6 Rozšíření zpracování EDI dokladů - při párování EDI zprávy INVOIC se skladovým dokladem může program převzít vybrané údaje z hlavičky EDI zprávy do dokladu. Pomocí proměnné EDIPar+,18 pro zprávu INVOIC (popř. EDIPar+,8 pro zprávu DESADV) můžete ovlivnit přenášené údaje (hodnotu zadejte jako součet následujících hodnot): ...
Více
15.01.2021 Sklad6 Úprava exportu faktur do účetnictví.
Pokud je v nastavení typu dokladu určen druh účtování s hodnotou 255 a tento druh není nadefinován v číselníku druhů účetních předpisů, tak není hlášena chyba o tom, že neexistuje účetní předpis. Je tak možné vybrané typy faktur převádět do účta jen ve formě hlavičky dokladu (bez kontací).
15.01.2021 Sklad6 Nová varianta funkce na synchronizaci seznamu uživatelů s centrální evidencí uživatelů. (kód hlavního menu 90,10). Funkci lze ovlivnit pomocí proměnných: ...
Více
15.01.2021 Sklad6 Pomocí proměnné DokTskLog+,0 nebo DokTskLog-,0 (pro příjmové nebo dodací doklady) lze ovlivnit, jaké tiskové formuláře mají být zalogovány při vyvolání tisku dokladu. V proměnné uveďte seznam kódů menu 2 pro ty položky menu, kde chcete povolit nebo zakázat zaznamenání tisku do logu (resp. zvýšení počtu tisků dokladu). Před kódy menu, které nechcete logovat přidejte znak !...
Více
02.01.2021 Sklad6 Úprava zobrazování nákupních cen v režimu s použitím koeficientu FC a omezenými právy ke zobrazení fakturační nebo navýšené NC.
02.01.2021 Sklad6 Při výběru dokladů pro rozvoz (z nabídky sledování rozvozů) se v přehledu dokladů dá pomocí Alt+F zapnout filtrování dokladů, které jsou určené k rozvozu. Program vybírá doklady nejvýše 31 dnů staré (dle DUZP), které nejsou označené příznakem rozvozu a které mají povolené vložení do rozvozu. Pomocí proměnné DOKFiltrR,1 s hodnotou 1 lze zapnout použití samostatného pohledu na zobrazované doklady...
Více
30.12.2020 Sklad6 Pomocí proměnné KARKoefFC,1 s hodnotou 1 lze zapnout ruční režim editace fakturační NC. Při editaci nákupních cen pomocí Ctrl+N v kartě se pak zobrazují jak fakturační NC, tak i běžná NC. Na základě rozdílu mezi FC a NC se spočítá koeficient FC, který se uloží do karty. Pokud má být do nákupních operací ukládána také běžná NC, tak musí být nastaveno jméno individuální ceny pro výpočet koeficientu pomocí proměnné KARKoefFC, 0 (samotná IC nemusí existovat).
30.12.2020 Sklad6 Nová funkce pro kopii individuální ceny, která cenu v Kč uvedenou v individuální ceně přepočítá pomocí jiné individuální ceny, jejíž jméno (+datum platnosti) se určí před výpočtem (menu SSL_MNU, kód menu 73,5).
27.12.2020 Sklad6 Nová varianta výpočtu (typ slevy) individuální ceny CostPrice. Při výpočtu ceny se pak dohledává odpovídající záznam pro danou kartu a den v tabulce SkladCPR s nákladovými cenami. Při vyhodnocení se současně dohledává smluvní bonus pro daného zákazníka. Pokud má zákazník definovaný jeden nebo více aktivních záznamů v seznamu odběratelských bonusů, ...
Více
11.12.2020 Sklad6, Účto V dialogu pro nastavení přístupových práv pro typ uživatele lze použít funkci pro fulltextové hledání (stačí začít psát hledaná slova z popisu přístupového práva)
07.12.2020 Sklad6 Při plánování rozvozů je v přehledu dokladů pro daný rozvoz vidět informace o celkové hmotnosti, paletovém objemu, počtu dokladů a celkové hodnotě za všechny doklady. Při ukončení práce s doklady se hmotnost automaticky převezme do údaje Tonáž v hlavičce průvodky k rozvozu. Pokud se provede změna tonáže ručně, tak se ručně zadaná hmotnost zachovává i po změně seznamu dokladů k průvodce ...
Více
07.12.2020 Sklad6 V číselníku vozidel pro rozvozy lze určit maximální tonáž vozidla (v kg). V případě, že je tato tonáž určena, tak se při zadávání dokladů v průvodce zobrazuje ve stavovém řádku také informace o zbývající hmotnosti v kg, kterou je možné do vozidla přidat (záporné číslo znamená překročení tonáže vozidla).
07.12.2020 Sklad6 V rámci tisku průvodky může být vytisknut také nakládací list a přehled všech dokladů z podrobným rozpisem jednotlivých položek dokladů. Tisk nakládacího listu, který je součástí formuláře průvodky, se provádí v případě, že je v definičním souboru sestav nadefinována sekce [Průvodka-nakládací list]. Tisk lze také zakázat nastavením hodnoty proměnné PruvTisk, 0 na hodnotu 2 (výchozí hodnota je 2)..
Více
07.12.2020 Sklad6 Nový číselník (138) pro nastavení importu odběratelů a dodavatelů, ve kterém je možné nadefinovat hodnoty pro vybraná pole z adresáře firem pro konkrétní firmy (určené dle IČO). Pokud je nastavena hodnota v tomto číselníku, tak při editaci adresy pro danou firmu není možné měnit hodnoty určené v číselníku, protože při uložení adresy bude hodnota údaje nastavena dle číselníku...
Více
04.12.2020 Sklad6 Pokud je k požadavku zadána dlouhá víceřádková poznámka (varianta "poznámka nahoře/dole/interní"), tak může být zobrazena tato poznámka ve formě hlášení před editací požadavku nebo při převodu požadavku do faktury. Ovlivnit to lze pomocí proměnné ObjTxtPoz,0 (při převodu do faktury) nebo ObjTxtPoz,1 (při editaci požadavku)...
Více
 předchozí  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  z 81 další