logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
20.07.2021 Sklad6, Účto V menu NOBJED_SPC pro práci s objednávkami na dodavatele (Alt+F6/Speciální funkce) je možné doplnit nové menu pro zobrazení interních poznámek k objednávce na dodavatele (může obsahovat např. adresu odběrného místa pocházející z požadavku - viz výše). Kód menu 39, 11
20.07.2021 Sklad6, Účto Podpora tzv. extended operací zpracovávaných na serveru pro objekty TKAPBtrTable používaných ve skriptech. Nové funkce mohou při správném použití výrazně zrychlit komunikaci se serverem u složitějších databázových dotazů načítajících větší množství dat...
Více
15.07.2021 Sklad6 Převody do účetnictví: Funkce přímého zaúčtování (Alt+U v přehledu dokladů) kontroluje omezení definované v účetnictví pro práci s obdobím (kontroluje se, že doklady jsou v aktuálním nebo novějším účetním období a ověřují se omezení na účetní období a DUZP nastavení v dialogu Init. hodnoty/F7 v účetnictví)...
Více
15.07.2021 Sklad6 Nový příznak dokladu "Vyžádání opakovaného převodu do účetnictví". Příznak má smysl nastavovat pro doklady, které mají povolen převod do účetnictví a daný doklad už byl do účetnictví převeden. Doklad je pak zahrnut do převodu za zvolené období i v případě, že už byl dříve převeden (a není zapnutý Ruční/opakovaný převod). Do menu DOKLAD_SPC (resp. DOKLAD_SP-, DOKLAD_SP+ nebo podmenu) lze dopln...
Více
09.07.2021 Sklad6 Při spouštění výpočtu prodeje odběratelům za období se ověřuje, zda proběhla počáteční inicializace (vynulování) tabulky SKLADVY5 obsahující vypočtená data. Pokud při vytváření tabulky vznikne chyba, tak je nabídnuta alternativní inicializace spočívající ve vymazání jednotlivých záznamů v tabulce.
Alternativní inicializaci je možné také vynutit nastavením proměnné VY5Param,0 na hodnotu 1.
09.07.2021 Sklad6 Pomocí proměnné DokAutExpT,9 lze nastavit masku pro jména položek v záznamech změn dokladu, které má program považovat za export dokladu za účelem zjištění, zda byl doklad změněn od posledního exportu. Výchozí hodnota je LOGDOKEML/LOGDOKTXT.
14.06.2021 Sklad6 Při importu XML souborů z aplikace Maxim Průvodky je možné ovlivnit způsob zpracování jednotlivých druhů plateb (dle číselníku způsobů úhrady). Pomocí proměnné XMLImpPruv,12 lze určit seznam povolených (resp. zakázaných) způsobů úhrad (ve formě masky), pro které se má vytvářet nový pokladní doklad. Ve výchozím stavu jsou povoleny všechny úhrady...
Více
14.06.2021 Sklad6

Při importu plateb z účetnictví je možné ovlivnit zpracování údaje ID Firmy pro dohledání správného typu dokladu (viz úprava z 29.4.2021). Proměnná DokPltImp-,0 pro dodací doklady, resp. DokPltImp+,0 pro příjmové doklady umožňuje nastavit překódování ID Firmy použitého pro dohledání typu dokladu.
Např. hodnota 15=0/20=5 změní ID firmy z přijatého záznamu platby z hodnoty 15 na 0 (tj. ID firmy se neuplatňuje pro dohledání typu dokladu) a hodnotu 20 zpracovává jako ID firmy 5.

04.06.2021 Účto Podpora pro zpracování třístranného obchodu při generování souhrnného hlášení
04.06.2021 Sklad6, Účto V dialogu pro zobrazení kalendáře (Alt+K kdekoli v programu) se zobrazují čísla týdnů.
23.05.2021 Sklad6 Zpracování zahraničních EDI dokladů a dokladů v cizí měně.
23.05.2021 Sklad6 EDI: zpracování obalů v rámci párování EDI zprávy s příjemkou - v prvním kole se obaly testují "přesně", v druhém kole se kontroluje, zda suma zbývajících nespárovaných obalů souhlasí s obaly v EDI dokladu.
23.05.2021 Sklad6 EDI: úprava algoritmu kontroly cen (řešení některých zaokrouhlovacích rozdílů). Nyní se bere v úvahu také celková cena za položku. Pokud cena za měrnou jednotku vypočtená z celkové ceny za položku se liší od Ceny/MJ z EDI záznamu nejvýše o 0.005 Kč, tak se použije tato vypočtená cena.
23.05.2021 Sklad6

Úprava zobrazování dat z archivu Editel (locale = cs)

23.05.2021 Sklad6 EDI: Rozlišení varování (W: ) a chyb (E: ) v protokolu párování
14.05.2021 Sklad6

Rozšířena délka vstupního pole s číslem dodacího listu v hlavičce dokladu na 20 znaků.

14.05.2021 Sklad6 Rozšířena délka variabilního symbolu v hlavičce dokladu. Protože běžná maximální délka variabilního symbolu pro účely platby v bankovnictví je 10 znaků, tak prodlouženou délku variabilního symbolu je třeba povolit v jednotlivých typech dokladů(přepínače F5). Prodlouženou délku je vhodné nastavit např. pro příjmové dodací listy nebo pro interní doklady.
14.05.2021 Sklad6 Pro zobrazení celého čísla dodacího listu, variabilního symbolu nebo čísla objednávky lze definovat kalkulovaná pole ve struktuře doklad s názvem: CCISLODL, CVARSYMBOL, CCISLOOBJ
14.05.2021 Sklad6

Pro označení průvodek v evidenci sledování rozvozů lze použít Shift+šipky (popř. PageDn/PageUp)

14.05.2021 Sklad6 Kontrola vlastností Povinné zpracování v nastavení EDI v 7. záložce adresy dodavatele pro dodací listy a faktury (příjemky). Pokud je zapnutá volba Povinně-položkově nebo Povinně-celk.částky, tak doklady pro tuto firmy je možné vytvářet pouze přes EDI procesy (párování EDI dokladů). Nastavení této kontroly je ovlivněno následujícími proměnnými:...
Více
14.05.2021 Sklad6 Ve speciálních funkcích pro práci s EDI zprávami v přehledu EDI zpráv (Alt+F6) je doplněna nová možnost odeslat obsah protokolu párování dodavateli souvisejícímu s danou zprávou. Menu EDI_Dok, Kód menu 57,40 "Odeslat protokol párování e-mailem". Nastavení odeslání e-mailu se řídí proměnnou EDI-INFO (s podobným významem jako např. DOK-PDF).
14.05.2021 Sklad6 Rozšířeny možnosti proměnných NOB-PDF, NOB-EXP, OBJ-PDF, DOKExpDBF, DOK-PDF, DOKExpTxt, REK-PDF, EDI-INFO, které umožňují konfiguraci exportu záznamů objednávek, požadavků, dokladů či reklamaci. Proměnná,4:...
Více
14.05.2021 Sklad6 Úprava zamykání záznamů při práci s objektem TKAPBtrTable ve skriptech. Pokud je zpracování prováděno v rámci transakce, tak se neprovádí explicitní zamykání zpracovávaných záznamů.
11.05.2021 Sklad6

Při označování operací v přehledu všech operací za kartu nebo přehledu nákupních operací za kartu program sčítá také počet balení za označené operace a u nákupních operací sčítá také zbývající (volné) množství

11.05.2021 Sklad6

Rozšířeno zpracování proměnné Pravo_2: hodnota +256 povolí kalkulaci cen pro karty s vyplněným koeficientem fakturační ceny ve variantě s ruční editací koeficientu FC.

06.05.2021 Sklad6 Podpora pro zaúčtování přijatých EDI dokladů vzniklých pomocí funkcí pro párování dokladů s EDI zprávami...
Více
06.05.2021 Sklad6 Podpora pro zaúčtování přijatých EDI dokladů vzniklých pomocí funkcí pro párování dokladů s EDI zprávami.
03.05.2021 Sklad6 Použití funkce Vytvoření objednávky na dodavatele se v případě, že se zpracovává jen jeden požadavek, do externího čísla v hlavičce objednávky přenese externí číslo
03.05.2021 Sklad6 Při importu požadavku pomocí parametru PZC: se do hlavičky požadavku zaeviduje číslo objednávky na dodavatele do externího čísla v požadavku
Více
03.05.2021 Sklad6 Automatizace zpracování BTR souboru s příjemkou z pobočky dle externího čísla objednávky tak, aby při nastavené asociaci na příponu ve Windows proběhl import souboru s parametrem /PRO:jmeno_souboru až do fakturace na odběratele...
Více
29.04.2021 Sklad6

Úprava přenosu plateb z účetnictví do Sklad6.

V účetnictví je možné nadefinovat proměnnou ExpPlat,2 (nebo alternativně IdFirmyS6,0), která bude obsahovat ID firmy. To musí odpovídat číselníku typů dokladů ve skladovém programu, kde se bude provádět import plateb (F11). Při importu si pak program všímá jen typů dokladů, které mají stejné ID firmy nebo ho nemají vyplněné.

29.04.2021 Účto Nová funkce pro zobrazení EDI dokladů z elektronického archivu uloženého u společnosti Editel. V přehledu přijatých faktur lze do menu pro práci s fakturami (Alt+F6) přidat funkci "Zobrazit dokument z archivu Editel" kód menu 0,11 v menu FAK_SPC (popř. FAK_SPC+). Pro zprovoznění funkce je třeba zadat jméno a heslo uživatele webové služby do proměnných EDIPar+,40 a EDIPar+,41...
Více
29.04.2021 Sklad6 Nová varianta importu požadavků z přenosového souboru. Vždy se provádí aktualizace cen dle aktuálního ceníku (nebere se ohled na ceny v přenosovém souboru): kód hlavního menu 4,13. Existuje také možnost importu požadavků z přenosového souboru předávaného při spuštění programu jako parametr...
Více
29.04.2021 Sklad6 Při importu požadavků se nově také kontroluje duplicita externího čísla objednávky před provedením importu.
29.04.2021 Sklad6 Rozšíření významu proměnné NOB-CrossP,x obsahujícího bitové příznaky ovlivňující převod požadavku do objednávky na dodavatele:...
Více
29.04.2021 Sklad6 Při odesílání objednávky na dodavatele mailem (BTR soubor se schránkou) se vybírá výchozí typ kontaktu pro určení e-mailu "e-mail - objednávky" (ze záložky s kontakty pro daného dodavatele). Nastavení typu kontaktu pro určení e-mailu lze ovlivnit pomocí proměnné UlozNObjX+,1
19.04.2021 Sklad6 Při zadávání parametrů se provádí "překlad" identifikátorů parametrů na jejich popis dle číselníku. Místo zkrácených kódů by tak měl být vidět slovní popis. V přehledu karet lze definovat kalkulované pole MEMOZx (kde x je číslo řádku memo pro "id objektu" 21, tj. záznamy pro parametry). Zobrazí se tedy stejné informace, ...
Více
19.04.2021 Sklad6 Do tabulky EDIHDR je doplněn nový index (č. 7), který umožňuje rychlé dohledávání informace o skladovém dokladu, se kterým je EDI doklad spárován. Pro usnadnění aktualizace lze v libovolném přehledu EDI dokladů (např. přehled EDI faktur) stisknout Alt+U a do systémových indexů jsou doplněny nové záznamy a do tabulky EDIHDR je nový index rovnou přidán. Aktualizaci je možné provádět za chodu.
19.04.2021 Sklad6 V menu pro práci s doklady lze přidat novou položku menu: Kód menu Popis 16,139 menu pro opravu dokladu (např. DOKLAD_OP2) 31,139 menu pro speciální funkce s doklady - Alt+F6 (např. DOKLAD_SP+)
Více
19.04.2021 Sklad6 Při párování se do hlavičky skladového dokladu zapisují nové příznaky týkající se párování EDI DL (DESADV) a EDI faktur (INVOIC). Příznaky se zapisují do pole Priznaky5: EDI_DESADV Spárováno 16 EDI_DESADV Nespárováno 32 EDI_INVOIC Spárováno 64 EDI_INVOIC Nespárováno 128 ...
Více
12.04.2021 Sklad6 Úprava mechanizmu párování EDI zpráv. Při párování příjemek program dohledává také nezpracované dobropisy týkající se dané faktury od stejného dodavatele (v dobropisu musí být správně vyplněno referenční číslo faktury, které se dobropis týká). Pokud je najde, tak program vyzkouší párovat tyto EDI doklady společně s jedním skladovým dokladem. Pokud se to povede, tak ...
Více
12.04.2021 Sklad6

Do menu EDI_Dok pro práci s EDI doklady lze přidat novou variantu párování s kódem menu 57, 9 Párování souvisejících dokladů. V přehledu EDI zpráv INVOIC se můžete postavit na EDI fakturu a spustit tuto funkci, která dohledá případné dobropisy (viz výše) a vyzkouší provést společné párování.

12.04.2021 Sklad6 Ve skriptu pro import zpráv EDI z InHouse je přidána nová možnost generovat zprávy APERAK (pozitivní i chybové).
29.03.2021 Sklad6 Nové pole v kartě pro zadání počtu kusů v multipacku (plus přepínač povolující použití počtu kusů v multipacku pro výdej odpovídajícího počtu lahví).
29.03.2021 Sklad6 Nové pole v kartě nazvané "koeficient jednotkové ceny" (KoefJC). Toto nové pole lze použít v případě, že nelze použít údaje objem či hmotnost v kartě a jednotkovou cenu je třeba počítat za pomocí jiného koeficientu (základní cena je tímto koeficientem ve skutečnosti dělena). Lze zde tedy zadat například čistou hmotnost. V souvislosti s tímto koeficientem a s polem pro multipack pak byly ...
Více
18.03.2021 Sklad6 Pomocí proměnné ObjEditP-,0 lze nastavit režim zpracování stavu objednání u položek požadavku: ...
Více
18.03.2021 Sklad6 Rozšíření funkce pro převod požadavku do objednávky na dodavatele. Pomocí proměnné NOB-CrossP,x lze ovlivnit průběh zpracování požadavků do objednávky. x Popis OBJ_MNU 0 běžné vytvoření objednávky 41,16 nebo 41,17 1 pro druhou variantu 41,32 nebo 41,33 8 crossdock objednávku A 16 crossdock objednávku B. Hodnotu zadejte jako součet následujících hodnot:...
Více
18.03.2021 Sklad6 Nová funkce pro zobrazení EDI dokladů z elektronického archivu uloženého u společnosti Editel. V přehledu EDI dokladů lze do menu pro práci s EDI doklady (Alt+F6) přidat funkci Zobrazit dokument z archivu Editel kód menu 57,8 v menu EDI_Dok (popř. EDINVOIC). Pro zprovoznění funkce je třeba zadat jméno a heslo uživatele webové služby do proměnných EDIPar+,40 a EDIPar+,41.
18.03.2021 Sklad6 Úprava výpočtu cen v MO prodeji v případě, že je v nastavení MO prodeje zapnutá preference cen s DPH. Program používá složitější algoritmus zajišťující přesnější vyhodnocení částky DPH.
18.03.2021 Sklad6 Úprava zpracování informací přijatých z platebního terminálu. Podle počáteční části čísla platební karty program dokáže rozlišit druh karty (resp. vydavatele) a automaticky změnit označení způsobu úhrady pro danou platbu dle číselníku způsobů úhrad (například kvůli rozlišení jednotlivých vydavatelů stravenkových platebních karet). Pro zprovoznění je třeba nadefinovat proměnné PltKarCK,x (kde x ...
Více
 předchozí  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  z 81 další