logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
04.11.2005 Sklad6 V položce požadavku zákazníka je možné vyvolat pomocí klávesy F8 dialog pro vstup počtu palet/vrstev/balení/MJ (podobně jako u dokladů)
03.11.2005 Sklad6 Upraveno vyhledávání nezaplacených faktur ze Sklad6 zobrazovaných při vstupu nového dokladu (pokud je zapnuta kontrola saldokonta v INI a přitom neexistuje soubor UCTOFAK.BTR, pak se nezaplacené faktury nehledají z databáze účta, ale ze skladového programu)
31.10.2005 Sklad6 Možnost zpracování přesunů zboží (v rámci sledování umístění zboží) pomocí přenosných terminálů.
31.10.2005 Sklad6 Při sledování rozvozů je možné přesunovat doklad z jednoho rozvozu do druhého (nová volba v rámci Ctrl+Y)
31.10.2005 Sklad6 Při doplňování dalších dokladů do rozvozu se dohledávají doklady, které jsou již v rozvozu uloženy a mají stejné IČO. Pokud se takový doklad najde, pak se nastaví Trasa a Pořadí na trase dle tohoto dokladu (a ne dle adresy, jak je to běžné)
31.10.2005 Sklad6 Možnost v inventuře určit, jak budou oceněny přebytky. Nastavení lze provést v Opravě ini.hodnot pomocí F12: nový řádek: první klíč nastavit na "InvPasmo+" a do údaje Popis dát číslo 0 až 9 (0..průměr za všechny příjmy, 1-6..prod.ceny 1-6, 7..posl.NC, 8..dohod.NC, 9..průměrná NC) Stejnou proměnnou lze použít i v režimu ohodnocení inventury v PC.
27.10.2005 Sklad6 Nová možnost zadávat v inventuře zásobu v baleních (kód menu 11,22) Funkci lze využít pouze při základním vstupu inventury (při zadávání celkové zásoby) a ne v rozšířeném vstupu
27.10.2005 Sklad6 V základním vstupu pro zadávání inventury lze pomocí F8 vyvolat nový dialog pro vstup počtu palet/vrstev/balení/MJ. Zadané hodnoty se sčítají.
27.10.2005 Sklad6 Při exportu alternativní sestavy (Alt+F7) do formáty SYLK-Excel se v pořádku exportují i sestavy bez součtových hodnot (upraveno)
22.10.2005 Sklad6 V prohlížení operací skladové karty je možné zobrazit hlavičku dokladu a následně nechat zobrazit všechny operace vybraného dokladu (pro správný náhled na data je třeba definovat pohled č. 5 ve struktuře operace, jinak se ukáže pouze základní přehled operací)
17.10.2005 Sklad6 Pokud je při tisku seznamu karet určena sleva, pak se uplatňuje u všech cenových pásem (dosud pouze u ceny1). Využití je hlavně u ceníku s více pásmy nebo pokud je pásmo určeno sestavou a ne v dialogu pro tisk ceníku.
14.10.2005 Sklad6 Pokud v kartě odběratele/dodavatele je zapsána e-mailová adresa (varianta EXTADR), pak se v menu u adresy nabízí odeslání e-mailu
13.10.2005 Sklad6 V lokálním menu ve vstupu operace dokladu (F10) je nová položka menu "Požadavky zákazníků", která zobrazuje všechny požadavky za zvolenou kartu. Přehled požadavků za kartu umožňuje také pomocí Alt+F filtrovat položky, které se týkají pouze jednoho odběratele (dle IČO z hlavičky akt.dokladu)
13.10.2005 Sklad6 Rozšířeny možnosti menu NOBJINFO "Informace o kartě" (v objednávkách na dodavatele, v přehledu Daně, zásoby, v návrzích objednávek, v materiálových normách).
Více
13.10.2005 Sklad6 V položce požadavku je možné pomocí F10 (či klávesy pro lokální menu ve Win32 verzi) vyvolat výše uvedené menu Informace o kartě. Původní funkci klávesy F10 (Kalkulace ceny) je možné vyvolat pomocí F6 nebo F11
07.10.2005 Sklad6 Opraven problém ve výpočtu zisku za doklady, kdy údaj Celkem pohyb v nák.cenách bez obalů mohl být u dobropisů započítán s obráceným znaménkem.
03.10.2005 Sklad6 Ve vstupu operace dokladu je možné na klávesu F8 vyvolat dialog pro vstup počtu palet, vrstev, balení a měrných jednotek
30.09.2005 Sklad6 Nový kód menu 15, 28: Nastavení přenosu z notebooků. Zobrazené informace jsou závislé na nastavení přepínače "Režim notebook". Stejný kód menu lze použít i v menu NOTEBOOK.
30.09.2005 Sklad6 Při exportu požadavků z notebooku je nová možnost exportovat data v komprimovaném formátu NOX, který je možné ihned odeslat mailem (e-mailovou adresu, předmět a text zprávy lze nastavit v nastavení)
30.09.2005 Sklad6 Změněn dialog pro import objednávek z notebooků (je zde čtvrtá volba pro import ze souboru ve formátu NOX (komprimovaný formát)
30.09.2005 Sklad6 Při importu požadavků z notebooků se před importem ukazuje počet připravených objednávek a je navíc možnost prohlédnout převáděná data
30.09.2005 Sklad6 Nový kód menu 12,7: Import požadavků ze souboru ve formátu NOX. Po importu souboru NOX je soubor přejmenován na *.BAK.
30.09.2005 Sklad6 Nový parametr, který lze použít při spuštění programu Sklad6.exe /NOX:jmeno_souboru_NOX. Pokud má soubor příponu NOX, pak je možné prefix /NOX: vynechat.
27.09.2005 Sklad6 Při zadávání inventury s detailním zadáváním inv. počtu a umístění lze nyní zadávat i záruky (datum). Zadané záznamy lze opravovat (pouze množství a údaj "Počítal" nelze měnit).
27.09.2005 Sklad6 Nový kód menu 11,12 pro "Zadávání stavu zásob" s možností opravy celého detailního inventurního záznamu (včetně množství)
27.09.2005 Sklad6 Nový kód menu 11,6 pro "Synchronizaci umístění a záruk". Tato funkce synchronizuje umístění zboží a záruk ve skladových nákupních operacích na základě záznamů v položkách inventury. Může přitom dojít k rozdělení nákupních operací na více operací. Funkce musí být spuštěna až po kompletním vyrovnání inventury, ale ještě před tím než se začnou vystavovat běžné doklady
27.09.2005 Sklad6 Nový kód menu 11,5 pro "Přepočítání invent.zásob". Funkce přepočítá inventurní zásoby podle jednotlivých položek inventury (pracuje pouze v rozšířeném režimu inventury s inventurními položkami). Vhodné využití je např. po ručním vymazání nějakého invent. dokladu ve správci souborů
27.09.2005 Sklad6 Terminál AG8000 - podporován je vstup identifikace umístění zboží a záruční doby. Při importu inventury z terminálu jsou tyto položky načteny (formát souboru EAN,Množství,Identifikace,Záruka). Záruka může být zadávána např. ve formátu DDMMRR, DDMMRRRR, MMRR, D.M., D.M.R, DD/MM/RR
26.09.2005 Sklad6, Účto Přepracováno zobrazování ve Win32 CONSOLE verzi Sklad6 - veškeré zobrazování je nyní výrazně rychlejší (projeví se především u pomalejších PC).
22.09.2005 Sklad6 Nový způsob oceňování výrobků dle materiálových kalkulací (v rámci uzávěrky prodeje na pokladně) - při automatickém odepsání surovin a současném naskladnění výrobků, které mají zápornou zásobu (výrobky musí mít definovanou materiálovou normu) dochází k ocenění surovin průměrnou nákupní cenou
Více
16.09.2005 Sklad6 Individuální ceny za kartu - možnost přímé editace záznamů (dosud fungovalo pouze čtení). Je třeba mít ale na mysli, že změna individuální ceny může ovlivnit více skladových karet Původní prohlížení indiv.ceny za kartu má nyní kód menu 51,27
01.09.2005 Sklad6 Ve vstupu položek objednávek se kontrolují případné varianty skladové karty (obrázky). Pokud existuje více než 1 varianta, pak se nabízí speciální vstup s možností zadat více variant v jednom okně
29.08.2005 Sklad6, Účto Systémové menu/Menu : možnost zadávat pro položku menu přístupová práva pro jednotlivé typy uživatelů v přehledném samostatném okně (F6)
26.08.2005 Sklad6 Nové položky menu: 7, 4: Editace souboru ZMENY.TXT, 7, 5: Prohlížení souboru ZMENY.TXT
19.08.2005 Sklad6, Účto Do karty odběratele (ve variantě EXTADR) doplněn nový údaj ID (obecné identifikační označení, které se přenáší do hlavičky dokladu podobně jako Dealer -> Zakázka
18.08.2005 Sklad6 Pokud ve Sklad6 neexistuje nebo není přístupný soubor UCTOFAK.BTR a je zapnutá kontrola saldokonta v INI hodnotách, pak se nezaplacené faktury kontrolují dle seznamu dokladů ze Sklad6 (a ne z Účta)
15.08.2005 Sklad6 Podpora automatického výběru identifikace zboží v položkách objednávek ze seznamu identifikací/obrázků ke kartě
12.08.2005 Sklad6 V přehledu Daně, zásoby, ... lze zobrazit informaci o objednaném množství z poslední nezpracované objednávky na dod. (pol. POSLNOB)
12.08.2005 Sklad6 Nová možnost zadat interní velkou textovou poznámku k požadavku (netiskne se)
10.08.2005 Sklad6 Import inventury z terminálu AG8000 - vstupní přenosový soubor může používat jako oddělovač čárku i tabelátor; jako třetí položka za EAN kódem a počtem může následovat informace o umístění zboží (popř. jakákoli poznámka)
08.08.2005 Sklad6 Pokud jsou v seznamu dokladů označeny záznamy (Ins), pak se sestava zisku počítá pouze za tyto označené záznamy
08.08.2005 Sklad6 První verze analytického nástroje pro práci s doklady a skladovými kartami (lze vyvolat pomocí Alt+G v seznamu dokladů). Program za označené (Ins) nebo vyhledané (F10) doklady a za skladové karty splňující zadanou podmínku umožní spočítat data ve formátu grafu (GSE), tabulky pro Excel (Sylk) a nebo sestavy.
Více
01.08.2005 Sklad6, Účto V nastavení alternativní sestavy (Alt+F7, pak F10) při tisku libovolné tabulky je možné vybrat 2 nové formáty pro tisk: Grafy-GSE (ve Win verzi se rovnou nabídne otevření grafu) a Excel-Sylk (nabídne se otevření vytvořeného přehledu pomocí odpovídajícího programu)
01.08.2005 Sklad6 Upraven algoritmus vyhledání optimální nákupní operace (musí být zapnut přepínač [X] Použít dohledávání optimálního nákupu při evidování v číselníku typů dokladů), tak aby se při výdeji preferovaly nákupní operace s poznámkou BK (poznámka v operaci dokladu)
25.07.2005 Sklad6 V seznamu skladových karet je nový dialog pro vyhledávání karet F10-Podmínka pro hledání podle vzoru. Pokud je třeba vyvolat původní dialog, stačí při vyvolávání dialogu podržet klávesu Shift. Nový dialog se uplatňuje také u hledání pomocí Ctrl+F10.
25.07.2005 Sklad6 Upraveno hledání zboží dle názvu karty pomocí F6-nyní se karty současně setřídí dle názvu. Je také možné pomocí Shift+F6 vyvolat hledání dalšího výskytu názvu.
11.07.2005 Sklad6 V menu pro tisk dokladu je možnost vyvolat automatické přeevidování dokladu, který je ve stavu, kdy má zakázané dohledávání nákupních operací pro výdejové operace. Při evidování dokladu je zapnuto dohledávání nákupních operací a výdejové operace jsou "spárovány" s nákupními operacemi (tj. doklad se dostane do běžného stavu).
Více
06.07.2005 Sklad6, Účto Win verze: při zadávání údajů je možné pomocí Alt+Backspace obnovit původní hodnotu údaje před změnou (totéž provádí klávesa Ctrl+L)
06.07.2005 Sklad6, Účto Při tisku alternativní sestavy (Alt+F7) se nabízí nadpis sestavy dle nadpisu okna se seznamem (dosud popis souboru)
06.07.2005 Sklad6, Účto Při tisku alternativní sestavy se tisknou pouze označené záznamy. Pokud chcete tisknout všechny záznamy, tak je to možné ovlivnit v nastavení alt.sestavy (F10)
 předchozí  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  z 75 další