logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
15.10.2009 Sklad6 Při zápisu mínusových operací do dodacích dokladů, které mají v typu dokladu nastaveno dohledávání nákupních cen (vždy nebo vždy u nových operací) se při prvním zápisu operace přenese zadaná cena do nákupní ceny v operaci (tato cena se používá pro ohodnocení skladové ceny operace u mínusových pohybů)
12.10.2009 Sklad6 Program při slučování více dokladů do jednoho podporuje sloučení běžných dokladů (např. faktur) a dobropisů (podobně jako u běžných dokladů musí být i u dobropisů v nastavení typu dokladu povoleno slučování). U takto sloučených dobropisů se změní znaménko u počtu MJ a DPH. Funkce se dá využít i pro změnu dobropisu na běžnou mínusovou fakturu.
12.10.2009 Sklad6 Při slučování dokladů se kontroluje příznak "párování nákupních a prodejních operací". Pokud je všechny slučované doklady nemají stejné, tak je zobrazeno varování.
12.10.2009 Sklad6 Nová varianta funkce pro sloučení dokladů: Sloučení více dokladů s následným přeevidováním sloučeného dokladu (kód menu 31, 32 v menu DOKLAD_SPC). To je vhodné, když je třeba v rámci evidování provést třeba zaokrouhlení dokladu.
12.10.2009 Sklad6 Při evidování dokladu s nastaveným příznakem "zakázat párování nákupních a prodejních operací" se kontroluje, zda alespoň jedna operace dokladu vyžaduje vyskladnění. Pokud doklad obsahuje jen obaly nebo karty s příznakem "Nevyžadovat vyskladnění", tak se objeví dotaz, zda nechcete doklad označit jako vyskladněný (a vypnout příznak zákazu párování).
Více
05.10.2009 Sklad6 V seznamu skladových karet je možné zobrazovat zásobu 4. skladu dané skladové karty jako samostatný sloupec (dosud šlo mimo zásobu aktuálního skladu zobrazovat pouze zásobu dvou dalších skladů).
Více
05.10.2009 Sklad6 Nová funkce pro odesílání objednávek na dodavatele emailem v interním přenosovém formátu (formát přenosového souboru s doklady Sklad6). Vhodné použití je pro odesílání objednávek na centrální sklad s následným vystavením převodky na základě této objednávky. Funkci je možné vyvolat pomocí Alt+F6 v přehledu objednávek na dodavatele.
Více
05.10.2009 Sklad6, Účto Při kopírování adres pomocí Ctrl+Enter se v nové adrese nulují údaje Limit salda a Označení.
30.09.2009 Sklad6 V exportu dat pro PDA se nyní provádí filtrování individuálních cen. Do PDA se nepřenáší časově neplatné záznamy indiv.cen (se starým datem)
30.09.2009 Sklad6 Doplněny nové kódy menu do menu KARTA_OPR (28,x) a NOBJINFO (28,x) pro prohlížení a editaci určené individuální ceny za kartu. Počáteční část jména indiv. ceny je určeno proměnnou KartaMnuIC,x.
29.09.2009 Sklad6, Účto Optimalizace výpočtů sestav v generátoru sestav. Pro sestavy s množstvím dotazů na relační soubory se zvýší rychlost výpočtu.
29.09.2009 Sklad6, Účto V definici relace v generátoru sestav je možné použít neúplné definování klíčové hodnoty pro dohledání relačního záznamu (může chybět definice výrazů pro vyhodnocení koncových segmentů indexu) - v tomto případě se provede dohledání prvního záznamu vyhovujícího počáteční části klíče (využití pro zrychlení výpočtu např. při sestavách z dokladů v průvodkách).
29.09.2009 Sklad6, Účto Při definici segmentu klíče v relačních souborech a omezeních dle indexu není nutné pomocí funkce chr() převádět číselné hodnoty na jednoznakové textové klíčové hodnoty - konverze se provede automaticky (např. místo ...;chr(TypDokladu);... lze použít jen ...;TypDokladu;... )
29.09.2009 Sklad6, Účto V nastavení parametrů tisku pro grafický tisk (lze vyvolat ikonkou Předvolby nastavení tisku v náhledovém okně pro sestavy) je nový parametr "Poměr velikosti středního písma", Tato hodnota udává procentuelní poměr středního písma (elite) vzhledem k velikosti normálního písma. Výchozí hodnota je 75%.
Více
29.09.2009 Sklad6 Pomocí proměnné ObjVybCeny s hodnotou 1 lze určit, že při zápisu položek požadavků se program bude po zvolení zboží ptát na výběr ceny z cenových pásem.
24.09.2009 Sklad6 Při kopírování dokladu včetně hlavičky dokladu (Další služby/Kopírování dokladu v menu pro práci s novým dokladem) se z kopírovaného dokladu nyní nepřenáší informace o datumu a částce zaplacení a datumu a času vzniku dokladu
21.09.2009 Účto Při výpočtu výkazů se nyní zapamatovává účetní měsíc a rok, za který byl výpočet jednotlivého výkazu proveden. Příslušné položky struktury DEFSESTA pro zobrazení roku a měsíce již byly definovány dříve, pouze jsou označeny jako skryté.
18.09.2009 Sklad6, Účto V generátoru sestav QR2 je doplněna nová funkce FileExists(f), která vrací hodnotu true, pokud specifikovaný soubor existuje. Vhodné využití je např. pro tisky ceníků s obrázky pro testování existence souboru s obrázkem.
10.09.2009 Sklad6 V nastavení číselníku množstevních slev za karty je nový přepínač [x] Upřednostnit cenu výhodnější pro zákazníka. Přepínač se uplatňuje u slev s typem slevy "Určené cenové pásmo". Pokud je cena dle základního cenového pásma zákazníka nižší, než je cena dle pásma určeného množstevní slevou, tak zákazník dostane nižší cenu (pokud je zapnutý přepínač)
10.09.2009 Sklad6 Upraveno vyhodnocování individuálních cen - aktivována úprava z 1.6.2009 optimalizující a zrychlující vyhodnocování určitého typu indiv.cen (typicky prosté seznamy zboží pro akce)
10.09.2009 Sklad6, Účto V seznamu typů uživatelů lze definovat i typ uživatele 8 a 18 (tyto typy nešlo dříve používat). Mírně byla upravena struktura souboru SYSTMENU.BTR (není ale třeba provádět jakoukoli údržbu této tabulky - pouze je vhodné aktualizovat systémovou strukturu SYSTMENU)
10.09.2009 Sklad6, Účto V seznamu odběratelů/dodavatelů lze definovat automatické číslování údaje IdKfirmy (id.číslo konečného příjemce). Pro zapnutí číslování je třeba definovat proměnnou ADRESY,3 s hodnotou obsahující číslo zákazníka (program u nových firem nabízí o jedničku vyšší)
10.09.2009 Sklad6, Účto Drobná změna ovládání hlavního menu pomocí myši (položky hlavního menu jsou dostupné při libovoném "vnoření" do podřízených menu).
07.09.2009 Sklad6 V náhledu obrázků ke skladové kartě jsou podporovány mezery a čárky v názvech prohlížených souborů s obrázky
04.09.2009 Sklad6 V exportu skladových karet do DBF (Shift+F5) je nový přepínač [x] Použít "Označení exportu" jako název individuální ceny pro všechna cenová pásma. Při zapnutém přepínači se všechny exportované ceny přecení za pomocí individuální ceny dané označením exportu.
31.08.2009 Sklad6 Při rozepisování balíčků na jednotlivé položky (dle nastavení kalkulace balíčku) se automaticky ke kartám s vázanými obaly odepíše odpovídající počet lahví. Cena za obaly se nezapočítává do celkové ceny balíčku. Pokud jsou navíc v definici balíčku (Výrobky a materiál) použity karty typu vratný obal, tak se tyto obaly vydají za standardní cenu obalu a nezahrnují se do celkové ceny balíčku.
31.08.2009 Sklad6 V definici výrobku je nový přepínač [x] Označit pro export
31.08.2009 Sklad6 Nová možnost exportovat a importovat výrobní kalkulace pomocí Alt+F5. Pokud jsou výrobní kalkulace označeny pomocí Ins, tak se exportují pouze označené záznamy, jinak lze vybrat, zda se mají exportovat všechny karty nebo jen ty, které mají příznak "Označit pro export"
31.08.2009 Sklad6 V hlavičce individuální ceny je nový údaj Kategorie. Vybírat lze mezi hodnotami Automaticky/Indiv.cena/Doporučená cena/Akční prodejní cena/Akční nákup.cena/Kalkulace prod.ceny/Minimální ceny/Převody mezi sklady/Ostatní nebo lze definovat pomocí proměnných ICKateg,0 + ICKateg,1 + ICKateg,2 vlastní popisy kategorií (doporučujeme zachovat výchozí kategorie a nové kategorie přidávat na konec)
31.08.2009 Sklad6 Pomocí kódu menu 15,100 až 15,119 lze připravit menu pro zobrazení individuálních cen pouze s omezení na jednu zvolenou kategorii (1..Ind.ceny/2..Dop.ceny/3..akční PC/4..akční NC/5..Kalk.PC/...)
31.08.2009 Účto Při tisku faktur s kontacemi nebo platbami lze využít nové pole v tabulkce kontací _FaktCnt, které určuje pořadové číslo tisknuté faktury (v QR2 sestavě lze využít pro odstránkování po dosažení určeného počtu faktur)
26.08.2009 Sklad6 Nový přepínač ve skladové kartě: Automatický vstup poznámky ve vstupu operace. Pokud je přepínač zapnutý, pak při vstupu operace dokladu pro takto označené karty program při odklepávání jednotlivých údajů pomocí Enter skáče postupně až na poznámku v operaci (standardně je vstup ukončen po vstupu ceny nebo DPH)
26.08.2009 Sklad6 Podpora vstupu poznámek k jednotlivým operacím v prodeji na pokladně. Maximální délka poznámky k jedné operaci je 16 znaků. Vstup poznámek se řídí přepínačem Vstup poznámek v operaci v nastavení typu dokladu. Pro správné uložení informace o poznámce musí být současně u typu dokladu zapnutý přepínač [x] Evidovat doporučené ceny v operaci.
Více
26.08.2009 Sklad6 V maloobchodním prodeji program kontroluje u skladových karet nový přepínač Automatický vstup poznámky ve vstupu operace. Pokud je přepínač zapnutý, pak si program vyžádá po vybrání zboží zadání "doplňkové informace". Informace se ukládá jako poznámka k operaci prodeje na pokladně (max.16 znaků)
26.08.2009 Sklad6 Při tisku dokladů v režimu prodeje na pokladně (včetně průběžného tisku při maloobchodním prodeji) lze ve výrazech používat jména tiskových proměnných dle definované struktury POKLADNA (podobně, jako je to při tisku běžných dokladů). Lze použít také aliasy KFG., INI., KAR. a ADR. pro proměnné z konfigurace, init. hodnot, skladové karty a případné adresy odběratele
26.08.2009 Sklad6 Při použití slevy v režimu maloobchodního prodeje s průběžným tiskem účtenky se po dokončení standardního tisku účtenky nabídne opakovaný tisk účtenky (kvůli možnosti založit kopii účtenky)
19.08.2009 Sklad6 V programu lze definovat proměnnou UCCSlevy obsahující seznam povolených položkových slev pro maloobchodní prodej. Pokud je tato proměnná definovaná, tak lze pomocí klávesy F12 v maloobchodním prodeji vyvolat dialog pro zadání procenta slevy (buď před zadáním kódu zboží nebo v rámci zadávání počtu kusů). Sleva se uplatní pro jednu operaci.
Více
18.08.2009 Sklad6 Rozšíření možností pro zaúčtování služeb (účtů). Ve skladové kartě lze pro karty typu účet definovat v kolonce "Účet-základ DPH" nejenom samotný účet, na který se má provést zaúčtování (např. 604.100), ale také lze určit stranu a změnit znaménko.
Více
12.08.2009 Sklad6 Pokud je účtenka při prodeji pomocí maloobchodního prodeje zaplacena celá v cizí měně, tak program neprovádí zaokrouhlení dokladu (resp.je odstraněno již provedené zaokrouhlení dokladu). To by mělo vést ke zpřesnění uzávěrky prodeje (sestava tržeb), které se lišilo právě o zaokrouhlení.
11.08.2009 Sklad6 Při převodu do účta při účtování skladových karet (účtů) s nastaveným příznakem [x] Nepočítat do zisku a obratu (používá se obvykle pro účtování zálohových plateb) a s nastaveným účtem pro účtování základu DPH na určený účet (např. 324.100) program zaúčtuje na celkovou pohledávku částku bez zálohové platby a automaticky zaúčtuje na druhou stranu (MáDáti x Dal) částku zálohové platby.
Více
11.08.2009 Sklad6, Účto Ve standardních sestavách tisknutých pomocí DEF souboru je možné ve výrazech používat proměnnou MAX_LINE, která vrací aktuální počet řádků na stránce (dle nastavení tiskárny z konfigurace programu)
07.08.2009 Sklad6 V exportu skladových karet (Alt+F5 v přehledu skladových karet) lze nyní exportovat poznámky ke skladovým kartám (ukládané v MEMO.BTR). Je možné určit, které druhy poznámek se mají přenášet (poznámky 1, 2, 3 nebo obrázky ke kartám). Exportovaná data lze také komprimovat do přenosového souboru. Při exportu obrázku ke kartám se exportují jen odkazy na soubory s obrázky (nikoli samotné obrázky.
06.08.2009 Sklad6 V editaci čárových kódů ke kartě se program řídí přístupovými právy ve struktuře souborů. Lze tak nastavit povolená pole pro editaci záznamu čárového kódu ke kartě. Program se současně řídí přístupovým právem pro danou položku menu a pokud je v menu přístupové právo menší než 9, tak není povolena změna ceny v záznamu čárového kódu ke kartě.
Více
03.08.2009 Sklad6 V importu skladových karet (Alt+F5) v kartách je možné pomocí klávesy Backspace přepnout celou sadu přepínačů pod volbou Opravit existující karty
03.08.2009 Sklad6 V importu skladových karet byly osamostatněny přepínače pro položky Minimum, Optimum, Maximum, Hmotnost, Záruka, Objem, Poznámka, Příznaky, Na paletě, Ve vrstvě, Obj.množství, Účt.předpis a Sp.cena (resp. doh.NC2/Sp.rabat). Tyto položky mají nyní samostatný přepínač, který povoluje import.
31.07.2009 Sklad6 Ve filtrování karet pomocí vzorové podmínky je doplněna možnost filtrovat karty s nenulovou zásobou (kladná i záporná zásoba) a je také možné hledat karty podle údaje ID ze skladové karty (od-do)
31.07.2009 Sklad6 Výpočet prodeje zboží za období doplněn o možnost zadání filtru skladových karet (jako při hledání karet dle vzoru). V základní nabídce výpočtu pro zvolení jedné skupiny lze navíc použít zástupný znak * na konci hledané skupiny pro hledání karet, které mají začátek skupiny dle zadaného textu a libovolný konec.
Více
31.07.2009 Sklad6 Zrychlení výpočtu prodeje zboží za období (obvzláště při zadání některé ze skupin zboží nebo v síťovém provozu)
14.07.2009 Sklad6 V adresáři odběratelů/dodavatelů je nová záložka (strana 5), ve které lze editovat rozšířené kontaktní informace (kontakt, jméno ke kontaktu, poznámka). Tyto informace se ukládají do tabulky ADRINFO.BTR a jsou závislé na IČO firmy. Pokud v adrese není IČO vyplněno, tak kontaktní informace nelze uložit.
Více
14.07.2009 Sklad6 U nových adres v adresáři firem lze pomocí Ctrl+Enter na položce DIČ vytvořit (tj. zkopírovat) DIČ na základě údaje IČO.
 předchozí  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  z 75 další