logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
20.01.2012 Sklad6 Doplněno logování změn čárových kódů ke kartě (ať už provedených v tabulce čárových kódů ke kartě, v importu karet v rámci přenosu karet či dokladů nebo změn čárových kódů přímo ve skladové kartě). V menu pro práci se skladovou kartou lze použít nový kód menu 51,33 pro zobrazení záznamu změn čárových kódů ke kartě (obvykle v KARTA_OPR nebo KARTA_OP2)
11.01.2012 Sklad6 V číselníku sazeb DPH lze definovat pro každou sazbu DPH i tzv. "Pásmo DPH", které určuje, zda daná sazba se má považovat za sníženou sazbu DPH, základní sazbu DPH nebo 0% DPH. Tato informace se použije především pro soupis daňových dokladů (u starých již neplatných sazeb DPH lze určit, zda se jedná o sníženou či základní sabu DPH) a pro exporty dokladů, které rozlišují pouze 2 sazby DPH.
11.01.2012 Sklad6 Změna ukládání čárových kódů v případě, že některé čárové kódy ve skladové kartě jsou označené jako prioritní. Nastavování tohoto příznaku mohlo způsobovat chybové hlášení o duplicitě čárových kódů.
10.01.2012 Sklad6 Podpora pro zjednodušené načítání objednávek na dodavatele z přenosového souboru včetně založení hlavičky objednávky. Načtení objednávky lze vyvolat pomocí menu nebo jako parametr NOB při spuštění skladového programu. Objednávku je možné po importu vytisknout nebo opravit položky objednávky.
Více
10.01.2012 Účto Opravena kontrola existence účtu v účetní osnově. Pokud je založena účetní osnova pro daný rok, tak se daný účet kontroluje na existenci jen mezi účty daného roku (dosud se alternativně kontrolovala i existence účtu v účetní osnově bez určeného roku)
04.01.2012 Sklad6, Účto Úprava otevírání a testování existence souborů - aplikace jsou úspornější k systémovým zdrojům
04.01.2012 Sklad6, Účto Lepší podpora pro dlouhé názvy souborů
04.01.2012 Sklad6, Účto Kalkulátor DPH přebírá nyní standardní sazby DPH z nastavení sazeb Sklad6/Učto
12.12.2011 Sklad6 Generování čárových kódů ve skladových kartách je rozšířeno o možnost generovat libovolné 13-místné EAN kódy (dosud fungovalo pouze pro kódy začínající 2). Pro vygenerování kódu zadejte pevnou část kódu a variantní část nahraďte znakem ?. Například 85912345?????. Poslední znak EAN kódu se dopočítává jako kontrolní číslo EAN.
12.12.2011 Sklad6 V číselníku typů dokladů lze nastavit nový přepínač (F12): [x] Zahrnout do výpočtů zásob a obratu. Pokud se tento přepínač vypne, tak ve výpočtech Celkový přehled za období (v části Účetní tabulka, tabulka DPH a v pohybech v NC v části Součet dokladů) a výpočtu Daně, zásoby, obraty... se nezapočítají tyto typy dokladů.
Více
29.11.2011 Účto Nový režim upomínání se zápisem do evidence záznamů jednání a přikládáním vytvořených PDF dokumentů s upomínkami k adrese a jednání.
Více
28.11.2011 Sklad6 Pomocí proměnné KarKntZasM,0 je možné nadefinovat seznam čísel skladů, ze kterých se má nasčítat zásoba v kontrole minimální/maximální zásoby. Pokud proměnná není definovaná, tak se použije jen zásoba aktuálního skladu jako dosud. V hodnotě proměnné je možné použít zástupné znaky * a ? a také znak / pro oddělení více skladů. Pomocí znaku prefixu ! lze definovat zakázaná čísla skladů.
27.11.2011 Sklad6 Do menu DOKLAD_SPC doplněny nové funkce pro hromadné nastavování příznaků označených dokladů (resp. aktuálního dokladu, pokud žádný doklad není označen): Převedeno, Uzavřeno, Nezapočítat do výpočtů prodeje v návrzích objednávek, Omezení Tisku.
Více
27.11.2011 Sklad6 Změna vyvolávání menu pro speciální funkce pro práci s doklady (Alt+F6) v přehledu dokladů. V příjmových dokladech se testuje existence menu "DOKLAD_SP+" a v dodacích dokladech menu "DOKLAD_SP-". Pokud toto menu existuje, tak se vyvolá namísto původního menu DOKLAD_SPC. Je tak možné připravit zvlášť menu pro příjmové a zvlášť pro dodací doklady.
27.11.2011 Sklad6 Do menu KARTA_OPR (popř. KARTA_OP2) doplněna nová varianta pro nastavení identifikace umístění skladové karty. Tato varianta umožňuje zadání optimálního množství naplnění dané pozice a procento kritické zásoby (pro funkci dohledání pozic, které potřebují přeskladnění).
Více
24.11.2011 Sklad6 Pomocí proměnné NaklListI,1 je možné definovat, které typy skladových karet se mají použít v nakládacím listu vrácených obalů (volá se třeba v rámci tisku sumáře rozvozu).
Více
22.11.2011 Účto Upraven import výpisů ve formátu Gemini (Oberbank)
22.11.2011 Účto Přehled faktur a přehled pokladních dokladů je připraven na používání nových grafických tabulek(gridů) (Alt+F12)
22.11.2011 Účto Upraveno označování faktur v přehledu faktur a pokladních dokladů v přehledu pokladních dokladů tak, aby šlo doklady označovat pomocí Shift+šipky (standardně pomocí Ins).
18.11.2011 Sklad6 Funkce Příprava dat nevykrytých požadavků rozšířena o export nezpracovaných objednávek na dodavatele (za stejné období jako požadavky) do stejných výstupních souborů. Navíc jsou k dispozici 2 nové funkce pro export dat z dokladů, požadavků a objednávek na dodavatele do jedněch výstupních souborů.
Více
18.11.2011 Sklad6 Pomocí proměnné DokVypNBJ lze zviditelnit vstup příznaku dokladu [x] Doklad nezapočítat do výpočtů prodeje v návrzích objednávek. Zapnutím tohoto příznaku dokladu bude doklad vynechán v rámci výpočtu návrhu objednávky na dodavatele dle průměrného prodeje a také z výpočtu prodeje při výpočtu optimálního množství
15.11.2011 Sklad6 Opraven problém s výpočtem zisku za dobropisy ve výpočtu Analýzy a grafy (Alt+G v přehledu karet nebo dokladů).
15.11.2011 Sklad6 Do uzavřené průvodky nyní nelze přesunout doklad z jiné průvodky (přesun lze provést pomocí Ctrl+Y v seznamu dokladů průvodky)
14.11.2011 Účto V přehledu odběratelů/dodavatelů je doplněno menu pro práci s adresou: Menu se buď vygeneruje automaticky nebo jej lze definovat v systémovém menu (pro Opravu dodavatele/odběratele jde o DodMenu, resp. OdbMenu, pro Alt+F6 jde o Dod_SPC, resp. Odb_SPC pro dodavatele, resp. odběratele).
Více
11.11.2011 Účto Vylepšeno sledování změn při práci s fakturami (např. při změně stavu upomínání, penalizaci, párování, ...)
11.11.2011 Sklad6, Účto Nový modul "Evidence pohledávek" a "Evidence závazků" dostupný z účta i Sklad6. Informace se ukládají do ADRINFO.BTR (popř. MEMO.BTR)
09.11.2011 Sklad6 Pomocí proměnné NBJAkce,0 lze ovlivnit zvýrazňování skladových karet v položkách návrhů objednávek.
Více
09.11.2011 Sklad6 V návrzích objednávek lze mazat položky s nulovou doporučenou objednávkou. U položek s nenulovou doporučenou objednávkou se vynuluje pouze objednané množství.
09.11.2011 Sklad6 Nová varianta funkce "Příprava dat nevykrytých požadavků" (kód menu 4,22): slučuje doklady z období s požadavky z období (soubory s požadavky jsou definované seznamem souborů ve SKLADDEL.BTR)-viz. změny ze 7.9.2011
09.11.2011 Sklad6 Nová varianta funkce "Příprava dat nevykrytých požadavků"- pouze požadavky (ne doklady).
Více
09.11.2011 Sklad6 Úprava režimu zpracování návrhů objednávek. Program nyní informuje o přepsání návrhu pouze v případě, že na daného dodavatele je navržena alespoň jedna karta
09.11.2011 Sklad6 V přehledu položek objednávek na dodavatele lze používat klávesy Alt+D a Alt+T pro zobrazení denních a týdenních grafů za kartu
04.11.2011 Sklad6 Pomocí přenosů skladových karet (Alt+F5 v přehledu karet) lze aktualizovat také položku Typ karty. Při změně karty se aktualizují také informace ve všech operacích skladové karty. Přenos typu karet lze zapnout v dialogu pro import na druhé podstránce, kterou lze vyvolat pomocí PageDn.
04.11.2011 Sklad6 Import skladových karet z přenosového souboru používá nyní nový transakční režim, který by měl méně blokovat ostatní uživatele při rozsáhlejších přenosech karet.
Více
03.11.2011 Sklad6 Dialog pro nastavení přenosů dat z notebooků (v režimu "notebook") je nyní upraven tak, aby pracoval i v režimech s nízkým rozlišením (nastavení se zobrazuje na samostatných stranách s možností přepnutí pomocí PageDn).
03.11.2011 Sklad6 Při výpočtu celkové slevy za doklad počítané do cen v jednotlivých operacích dokladu se provádí kontrola prodeje pod nákupní ceny (resp. pod cenu určenou v rámci ind.ceny NCTEST*)
03.11.2011 Sklad6 V přehledu hlaviček návrhů objednávek lze přepínat způsob třídění pomocí Tab. Vybraný pohled se pak nabízí pro jednotlivé uživatele i při příštím spuštění. Podobně lze měnit pohled v přehledu skladových karet zařazených do daného návrhu - přepínat lze mezi tříděním dle kódu zboží a doporučenou objednávkou
03.11.2011 Sklad6 Změny v návrzích objednávek na dodavatele: Pokud se tvoří návrh objednávky v režimu "Všechny karty do jednoho návrhu" a je určený nákupčí, tak se návrh vytvoří s klíčovou hodnotou dle označení nákupčího. Pokud nákupčí nebude určený, tak se použije původní klíčová hodnota "(návrh)".
Více
02.11.2011 Sklad6 Export ceníků pro objednávkový program vytváří nyní pomocná data v dočasné složce (podsložka konfiguračního adresáře). Je tam možné spustit současně více exportů dat pro různé zákazníky
27.10.2011 Sklad6 Ve skladové kartě je nový přepínač (F6 v opravě karty) "Jen na objednávku". Takto označené zboží se v rámci automatických návrhů objednávek zpracovává pouze v případě, že je na něj evidován nějaký nezpracovaný požadavek
27.10.2011 Sklad6 V návrhu objednávek podle průměrného prodeje lze nyní využívat jako referenční období také období, které je v samostatných datech (např. samostatná data z loňského roku).
Více
27.10.2011 Sklad6 V návrhu objednávek podle průměrného prodeje je doplněna možnost určit zvlášť dodávkový cyklus pro akční karty. Ty jsou určeny pomocí toho, zda daná karta vyhovuje určené individuální ceně - ve výchozím stavu NC*.
Více
27.10.2011 Sklad6 Pomocí proměnné NBJVyp3, 0 lze určit počet dní pro automatické určení referenčního období (výchozí hodnota je 30). Pokud je proměnná definována, tak se v rámci ukládání nastavení dialogu (F6) neukládá nastavení datumu a vždy se určuje dle této proměnné
27.10.2011 Sklad6 Nové kódy menu pro vstup dodacích nebo příjmových dokladů ve zjednodušeném terminálovém režimu. Lze tak snadno definovat vlastní vstup dokladu s přednastavenými parametry vstupu (např. určit výchozí typ dokladu).
Více
27.10.2011 Sklad6 Nová funkce "Přehled nezpracovaných požadavků" do menu NOBJINFO (19,50), resp. KARTA_OPR (kód menu 55,50). Funkce zobrazí všechny položky požadavků pro zvolenou skladovou kartu, které jsou ve stavu Nepřevedeno, Nekompletní nebo Rezervovat.
Více
27.10.2011 Sklad6 Pomocí proměnné NCTEST,0 je možné nastavit text, který se objeví při hlášení, že prodejní cena je nižší než nákupní cena (např. "Prodejní cena je nižší než určená minimální cena"). Tato informace tak může navazovat na kontrolu prodeje pod nákupní ceny definované pomocí infividuální ceny NCTEST*
27.10.2011 Sklad6 Nový režim zpracování poznámek "všechny poznámky (aut.)" při převodu požadavku do faktury (F6 v přehledu požadavků). Všechny poznámky v požadavku (2 řádky s poznámkou v hlavičce požadavku + případné textové poznámky A a B) jsou importovány do dokladu.
Více
27.10.2011 Sklad6 Optimalizace rychlosti načítání vybraných výpočtů a hromadného zpracování dat pomocí funkcí hromadných operací
26.10.2011 Sklad6, Účto Úprava zobrazování nových grafických databázových tabulek v režimu s nízkou barevnou hloubkou v nastavení zobrazování Windows (např. při vzdálené ploše v režimu 256 barev) - pro pozadí se používají "plné barvy" blízké zvolenému barevnému nastavení
26.10.2011 Sklad6 Nový přepínač v číselníku typů dokladů [x] Zahrnout do výpočtů grafů za kartu. Nastavení má vliv jen na standardní grafy vyvolávané v rámci práce se skladovými kartami (měsíční, týdenní, denní grafy a tabulky u grafů)
 předchozí  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  z 81 další