logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
04.07.2011 Sklad6 V pokladní knize jsou nová pole pro určení typu sledované hotovosti (hotovost v Kč, EUR, stravenky, ..). Typ je možné vybírat z číselníku způsobů úhrady.
04.07.2011 Sklad6 Při výpočtu zůstatku pokladní knihy (F6 v přehledu pokladních dokladů) se počítá příjem, výdej a zůstatek za každý typ zvlášť. Nově se při výpočtu zůstatku počítá také počáteční stav, příjem, výdej a zůstatek za aktuální den. Přehled zůstatků se vytváří ve formě sestavy, kterou je možné vytisknout.
Více
04.07.2011 Sklad6 Upraven tisk pokladní knihy za období (sekce [Pokladní kniha] z DEF souboru), tak aby se jednotlivé typy úhrady tisky v samostatném bloku. Doporučujeme převzít tuto sekci ze vzorového souboru SKLAD-01.DEF.
04.07.2011 Sklad6 V editaci pokladního dokladu v pokladní knize je možné nastavovat přístupová práva k jednotlivým editovaným údajům. Nastavení práv je možné změnit ve Služby/Systémové menu/Struktura souborů ve struktuře POKLDOKL. Je zde také možné definovat texty pro bublinovou nápovědu.
04.07.2011 Sklad6, Účto Definována nová přístupová práva umožňující ovlivnit, zda uživatel může ukládat nastavení formulářů s novými tabulkami (barvy, fonty, nastavení sloupců tabulky, pozice oken, stavový řádek, ...)
Více
04.07.2011 Sklad6, Účto Pro seznam uživatelů a seznam databází zobrazovaných v rámci přihlašování uživatele se používají nové grafické tabulky.
28.06.2011 Sklad6 Ve vstupu vrácených obalů (např. při vstupu Dobropisu za obaly) není nyní omezen počet položek vracených obalů. V případě, že obalů je více než 17, tak se objeví seznam obalů, ve kterém je možné listovat
24.06.2011 Sklad6, Účto V programu (GUI verze) zavedena podpora pro zobrazování bublinové nápovědy pro jednotlivá pole vstupních dialogů. Stačí se myší postavit na pár sekund nad zvolený údaj a zobrazí se nápověda.
Více
10.06.2011 Sklad6 Do hlaviček objednávek na dodavatele doplněna nové pole "Způsob odeslání", které umožňuje určit, jakým způsobem byla objednávka odeslána dodavateli a nové pole "Měna", které určuje měnu, ve které jsou evidovány ceny položek objednávky. Pokud je určena cizí měna, tak se při vstupu nových položek ceny přepočítávají dle kurzového lístku (k aktuálnímu datu).
Více
10.06.2011 Sklad6 Vstup nového výrobního dokladu rozšířen o novou variantu zpracování nadnormativní spotřeby "Vstup spotřeby materiálu". Při této variantě je uživateli po zadání vyrobeného výrobku a množství zobrazen seznam materiálů, ze kterých se výrobek skládá a uživatel může navržené množství změnit. Doklad je pak zaevidován ve stejné podobě, jak ho zadal uživatel.
10.06.2011 Sklad6 Při převodu požadavků do faktury rozšířeny varianty importu poznámky z hlavičky požadavku o novou variantu: import 1.řádku do hlavičky dokladu, která umožňuje načíst max.30 znaků z prvního řádku poznámky požadavku.
10.06.2011 Sklad6 Doplněny nové varianty exportu vydaných/přijatých faktur do externího účetnictví (formát DBF nebo CSV).
Více
10.06.2011 Sklad6 V nastavení programu (Oprava INI hodnot) je nový přepínač [x] Průběžné logování práce s doklady. Při zapnutí tohoto přepínače se zaznamenává do LOG.BTR každá změna v operacích nového dokladu přidání/smazání). (v logu je soubor SKLADDOK.BTR, položka _DOkladZm_).
Více
09.06.2011 Sklad6 Upraveno zobrazování výčtových položek v adresáři firem (položky CenPasmo, Uhrada, Podnik, TypPlatice, ZpObjTyp) a v individuálních cenách (položky TypKlice a TypSlevy). Zobrazování těchto položek se nyní neřídí hodnotami nastavených ve strukturách souborů, ale je určeno programově tak, aby tyto hodnoty byly shodné s hodnotami vybíranými při editaci položky
06.06.2011 Sklad6 Pro uživatele bez přístupového práva neomezeně fakturovat př. příkazem se při změně dokladu kontroluje toto právo pouze v případě, že se změnil odběratel nebo se doklad navýšil maximálně o 1 Kč. Tato hodnota se dá ovlivnit pomocí proměnné DokPPZmMax.
01.06.2011 Sklad6 V příjmových/dodacích dokladech je nová možnost počítat soupis daňových dokladů dle datumu přijetí dokladu. Celkově jsou tyto možnosti jak počítat soupis daňových dokladů:
bez dotazu na hotovost, s dotazem na hotovost. Lze nastavit pro všechny sklad nebo aktuální sklad a dle datumu přijetí nebo datumu zd. plnění.
Více
20.05.2011 Sklad6, Účto V nabídce Systémové menu/Struktura souborů a Segmenty indexů je použit nový typ prohlížeče tabulek (gridů). Pomocí Alt+F12 lze vyvolat dialog pro nastavení tabulky, ve kterém lze nastavit barvy, nastavení jednotlivých sloupců tabulky, pozici nově otvíraných oken. Nastavení lze uložit tak, aby se při příštím otevření stejného seznamu objevilo shodné nastavení.
Více
20.05.2011 Účto Upraven export plateb do skladu. Funkce exportuje také záznamy nezpárovaných kontací (účty těchto kontací musí být v účetní osnově označeny příznakem odběratel nebo dodavatel). Před importem záznamů je vhodné se ujistit, že import je prováděn v aktuální verzi Sklad6. Export navíc nově umožňuje zadání období od-do, za které mají být exportovány platby.
Více
20.05.2011 Sklad6 Upraven import plateb z účta. Pro doklady z přenosového souboru, kde není určen typ dokladu, se dohledává odpovídající doklad dle seznamu číselných řad daňových dokladů (týká se to dokladů, které nebyly importovány do účta ze Sklad6, ale byly pořízeny jinou formou). Tyto doklady se ve skladovém programu uhradí jen tehdy, pokud souhlasí částka dokladu (rozdíl do 1 Kč).
20.05.2011 Sklad6 Zvýšen počet operací zpracovaných v rámci uzávěrky prodeje na pokladně evidovaných v jednom uzávěrkovém dokladu na 1000 (při větším počtu operací dochází k vytvoření většího počtu dokladů)
20.05.2011 Sklad6 Při přechodu dne přes půlnoc nebo při změně systémových hodin počítače se aplikace automaticky zeptá, zda může změnit také datum pro vystavování nových dokladů. Kontrola datumu je prováděna při vyvolávání jakékoli funkce z hlavního menu nebo při zápisu nové účtenky v maloobchodním prodeji. Kontrola se neprovádí, pokud bylo pomocí funkce Změna data nastaveno jiné datum, než je dnešní.
Více
20.05.2011 Sklad6 Připravena nová varianta uzávěrky prodeje na pokladně (kód menu 1, 52). Tato varianta má nastaveno automatické zpracování vybraných chybových stavů:
1. ignorují se neexistující skladové karty
2. automatické evidování dokladů z předchozí uzávěrky
3.neprovádí se kontrola datumů neuzavřených účtenek.
Více
20.05.2011 Sklad6 Přidán nový parametr programu EXTLOG:jmeno_souboru. Pokud je program spuštěn s tímto parametrem, tak jsou do určeného souboru zapisovány všechny záznamy, které jsou zapisovány do standardního textového log souboru (SKLAD.LOG). Navíc jsou do tohoto souboru zapisovány všechny kódy menu, které byly vyvolány a případně také další zpracovávané parametry programu.
Více
18.05.2011 Sklad6 V nabídce Karty/Nákupní a prodejní akce lze nově definovat také doporučené ceny související s nákupní/prodejní letákovou akcí. Pokud není určeno jméno individuální ceny pro nákupní akci/prodejní akci/doporučené ceny, tak se v seznamu objevují a editují jen individuální ceny s určeným jménem.
Více
18.05.2011 Sklad6 Při zápisu položek požadavku a také při převodu požadavku do faktury se zapnutým přepínačem "Aktualizovat prodejní ceny dle akt.ceníku" se nově respektuje nastavení přepínače [x] Použít určené cenové pásmo z nastavení typu dokladu, který je použit v souvislosti s požadavkem
12.05.2011 Sklad6 Pomocí výběrové podmínky podle vzoru v přehledu dokladů (F10) lze nyní zadat hledání záporných částek dokladu
09.05.2011 Sklad6 Při výběru karet dle databáze IČO-kód v položce objednávky na dodavatele pomocí F9 se barevně zvýrazňují karty, které jsou již zapsané v objednávce
30.04.2011 Sklad6, Účto Opraven problém při kopírování velkých bloků do schránky v interním textovém editoru
30.04.2011 Sklad6 Nová funkce pro export dokladů do systému RiRo pro plánování tras rozvozů (kód menu 7,62). Funkce vybere všechny nerozvezené doklady za poslední dny, které mají příznak požadavku na dopravu.
30.04.2011 Sklad6 Nově lze nastavit zobrazování a editaci příznaku na požadavek dopravy (doprava vlastní/zajistit) v dialogu Dodatky dokladu (varianta 2:Souhrn+ pozn.). Takto označené doklady jsou v přehledu dokladů označené písmenem D (pokud jsou již rozvezené, tak písmenem R).
Více
30.04.2011 Sklad6 V exportu dat pro PDA lze pomocí proměnné PDAVYO s hodnotou 1 nastavit přípravu informací o prodeji za poslední 3 období. Před exportem dat pro PDA musí být připraven výpočet prodeje za více období. Údaje se pak v objednávkovém programu pro PDA zobrazují v přehledu karet.
30.04.2011 Sklad6 Záznam adresa odběratelů/dodavatelů rozšířen o údaj "Min. odběr". Informaci lze editovat na straně 2. Současně byla rozšířeny informace o provozní době a době rozvozu o jeden řádek (položka ProdDoba0 a RozvDoba0)
30.04.2011 Sklad6 Editace kontaktů v záznamu adresy odběratele/dodavatele rozšířena o editaci e-mailového kontaktu pro elektronickou komunikaci (strana 5)
30.04.2011 Sklad6 Pomocí proměnné HotTypyUhr lze nastavit, které typy dokladů má program považovat za hotovostní při kontrole, zda má povolit nehotovostní fakturu (pro typy uživatelů s vypnutým přístupovým právem 25 právo neomezeně fakturovat převodním příkazem).
Více
21.04.2011 Sklad6 Úprava importu objednávek z off-line objednávkového programu ve formátu OBX - upraveno zpracování individuálních cen
21.04.2011 Sklad6 Úprava přenosu přijatých faktur do účetnictví. Přenáší se informace o datumu přijetí z hlavičky dokladu. Přenos tohoto údaje lze vypnout pomocí proměnné SK_UC_FA,10 (v tom případě zůstane datum přijetí v účtu nevyplněný a výpočet přiznání DPH se řídí datumem UZP nebo úč.měsícem.
15.04.2011 Sklad6 V požadavcích se tisk bankovního účtu dodavatele řídí číslem fakturačního bankovního účtu z adresy odběratele
15.04.2011 Sklad6 Upravena kontrola neplatičů při opravě dokladů (limity, nezaplacené faktury, celkové saldokonto, ...). Kontrola se provádí, pokud se změní hlavička odběratele nebo navíc pokud se zvýší hodnota dokladu.
11.04.2011 Sklad6 Při přípravě saldokonta pro notebooky, které vzniká z hlaviček skladových dokladů se do saldokonta kopíruje také poznámka z hlavičky dokladu.
11.04.2011 Sklad6 Upravena funkce Import stavu nezpracovaných požadavků v noteboocích (kód menu 4,20) - funkce ze souborů přijatých v rámci přenosu dat (NTB_OBJN.BTR a NTB_POLN.BTR), vyznačí v požadavcích příznak kompletního nebo částečného zpracování na centrále.
Více
31.03.2011 Sklad6 V návrhu objednávek dle dodavatele se program dokáže řídit údajem IČO dodavatele z číselníku dodavatelů. Pokud tedy v údaji "dodavatel" ve skladové kartě nemáte přímo IČO dodavatele, tak je možné tento údaj doplnit do tohoto číselníku (je to ve třetím sloupci) a program při vytváření objednávky z návrhu nebo při práci s návrhem může pracovat s údaji dle adresy dodavatele.
Více
28.03.2011 Sklad6 Doplněn nový režim zaokrouhlování cen "Zaokrouhlit cenu s DPH dle pásem", který lze využít například při výpočtu prodejních cen v rámci kalkulace prodejních cen a v individuálních cenách.
Více
11.03.2011 Sklad6 Při importu karet z přenosového souboru (Alt+F5 v kartách) se používají názvy importovaných polí, které mohou být ovlivněny názvy určenými ve strukturách souborů (musí být zapnutý příznak [x] Jméno pole do dialogů)
11.03.2011 Sklad6 Pomocí proměnné AdrIDoc,3 lze nastavit výchozí adresář a masku souborů (např. C:Doc*.PDF) pro nové dokumenty připojované k dokladům a jednáním
10.03.2011 Sklad6 V přehledu karet (struktura KARTA) je možné definovat kalkulované pole CUCTPREDP, které obsahuje popis z číselníku, který odpovídá danému účtovacímu předpisu ze skladové karty
08.03.2011 Účto V nastavení typů dokladů lze definovat, zda daný typ uživatele má oprávnění prohlížet doklady z daného typu dokladu (oprávnění "Náhled")
08.03.2011 Sklad6 Pomocí proměnné DLDDDUZP lze definovat jakým způsobem má program nastavit datum zdanitelného plnění v hlavičce dokladu při změně typu dokladu z nedaňového dokladu (obvykle DL) na daňový doklad (např. faktura).
Více
03.03.2011 Sklad6 Ve strukturách NOBJEDNA (hlavička objednávek na dodavatele), NPOLOZKA (položka objednávky na dodavatele), OBJEDNAV (hlavička požadavku/objednávky) lze omezovat editaci jednotlivých vstupních polí (např. Zakázka v hlavičce objednávky) tak, aby daný typ uživatele nemohl dané pole měnit (u opravy nebo zápisu nového záznamu). Omezení lze nastavit ve Služby/Systémové menu/Struktura souborů.
03.03.2011 Sklad6 V INI hodnotách je nový přepínač "Splatnost v dokladech počítat dle DUZP". Pokud je tento přepínač zapnutý, tak se splatnost v dokladech počítá dle datumu usk.zd.plnění z dokladu (a ne podle datumu vystavení dokladu)
03.03.2011 Sklad6 V požadavcích lze přebírat poslední prodejní cenu do aktuálního požadavku. Pokud má uživatel právo měnit ceny a je zapnutý režim zobrazování poslední ceny pro daného odběratele (Alt+C v položce požadavku), tak lze poslední cenu převzít pomocí Ctrl+Enter na údaji Cena v položce požadavku.
 předchozí  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  z 74 další