logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
23.03.2023
Úprava zpracování uzávěrky MO prodeje. Do operací uzávěrkového dokladu jsou přenášeny příznaky pohybů v MO prodeji (např. příznak načtení přes EAN, příznak načtení přes váhu, příznak zpracování z balíčku, či nový příznak pro označení slevy).
23.03.2023 Sklad6 Pomocí proměnné KarStdTypC, 0 lze určit základní cenové pásmo (resp. typ ceny) použité v různých místech programu, kde není jasně určené pásmo, které má být použito (dosud se v těchto případech použila vždy cena 1, která je nastavena i jako výchozí hodnota proměnné). typ_ceny:
1=cena1,..,6=cena6,7=NC,8=DNC,9=PrNC,10=Cena7,..,18=Cena15,19=Spec.cena,20=cena16..44=cena40
18.03.2023 Sklad6
Pomocí proměnné OpeVstPar-,0 pro dodací doklady (popř. OpeVstPar+,0 pro příjmové doklady) lze hodnotou 1 nastavit, aby se namísto základní ceny dle cenového pásma pro daný doklad ukládala základní cena ovlivněná individuální cenou platnou pro daný doklad. Tato cena se ukládá jen v případě, že u typu dokladu je povoleno evidování doporučených prodejních cen (F8).
18.03.2023 Sklad6
Proměnnou KalkOpeP,0 lze určit cenové pásmo (Typ ceny), které je zobrazeno jako základní cena pro dialog Kalkulace ceny v operaci. Výchozí hodnota odpovídá cenovému pásmu z dokladu.
Hodnota 0 umožňuje nastavit, aby jako tato cena byla použita základní cena z operace evidovaná v rámci evidence doporučených cen (u typu dokladu musí být povoleno evidování doporučených prodejních cen)
18.03.2023 Sklad6
Pokud je ve vstupu operace použit dialog Kalkulace ceny v operaci, tak se do příznaků2 u operace vyznačí bitová hodnota 8388608, kterou je pak možné využít při tisku dokladu.
18.03.2023 Sklad6
Rozšíření možností při importu plateb z účetnictví. V kontrolní sestavě lze určit, zda mají být vypsány informace o nedohledaných dokladech, které nedopovídají žádné aktuální číselné řadě ze skladové evidence (typicky jde o doklady jiného střediska)
18.03.2023 Sklad6
Importu plateb z účetnictví.
V případě, že je v seznamu importovaných plateb více částečných plateb, které nebyly v účetnictví spárovány, tak se tyto platbu sloučí dohromady. Program tak může označit jako zaplacený i doklad, který byl nespárovanými platbami placen po částech.
18.03.2023 Sklad6 V hlavičce individuální ceny je nový přepínač Použít tuto IC k vyznačení příznaku slevy v operacích. Pokud je v rámci vyhodnocení individuální ceny použita individuální cena s tímto přepínačem, tak v MO prodeji i v běžném prodeji přes doklady je k příslušné operaci přidán příznak, že operace byla vyhodnocena s použitím "slevy"...
Více
01.03.2023 Sklad6
Rozšířené zpracování inventur je doplněno o nové menu Přidat skladové karty do inv.seznamu (kód menu INH_MNU 78, 11). Funkce umožňuje doplnit do částečné inventury další karty, případně do plné inventury karty, které byly založeny až po vytvoření inventury.
Současně je možné vybrat více karet (ve zobrazeném seznamu karet označit INS a nakonec stisknout ENTER).

27.02.2023 Sklad6 Nový režim skenování TTT kódů při vyskladňování zboží. Pokud je v číselníku typů dokladů v nastavení TTT povolen Režim vstupu TTT kódů Pro zákazníky s EOID-při vyskladnění, tak program při načtené TTT kódu zkusí dohledat odpovídající skladovou kartu a zobrazí dialog pro vstup TTT kódů. V rámci vyskladňování jedné skladové karty není možné skenovat TTT kódy, ...
Více
20.02.2023 Sklad6 Možnost omezit zobrazení vybraných cenových pásem (prodejní a nákupní ceny) ve skladové kartě na základě určených hodnot ze skladové karty. Pomocí proměnné KartaCUF,0 (až KartaCUF,2) lze určit seznam polí, jejichž zobrazení má být omezeno (např.Cena39/Cena40). Proměnná KartaCUM,0 určuje klíčové pole ze skladové karty (použít lze i většinu kalkulovaných polí) a hodnoty, ...
Více
20.02.2023 Sklad6 Pomocí proměnných KalkPCPor, 0 až 9 lze určit seznam cenových pásem, která má program preferovat při vyhodnocení kalkulace prodejních cen za více cenových pásem. Při změně těchto vybraných pásem dochází vždy ke kompletní kalkulaci všech cenových pásem, které následují v seznamu preferovaných pásem a také všech ostatních nepreferovaných pásem...
Více
20.02.2023 Sklad6
V exportu výrobních kalkulací (tabulky SkladVYR a SKLADMAT) je možné ovlivnit obsah exportovaných dat. V číselníku 177 pro definici výchozích hodnot je možné definovat výrazy pro strukturou VYROBEK nebo MATERIAL (pole "Klíč 1"), které změní obsah záznamu pro účely exportu. V definici je třeba nastavit hodnotu pole "Klíč 2" na 2. Pole Popis obsahuje definici ve formátu Pole=výraz. Například OptMJ=0
13.02.2023 Sklad6 Rozšíření možností při zpracování přijatého dokladu importovaného z přenosového souboru za pomocí parametru PRO:jmeno_souboru. Při importu dochází k párování s určenou objednávkou na dodavatele. V případě, že k objednávce byla vystavena zálohová faktura, tak program zkusí tento doklad dohledat a zálohu odečíst z aktuální příjemky (nová mínusová operace)...
Více
13.02.2023 Sklad6
V menu Služby/Nastavení programu/Oprava INI hodnot lze pomocí F6 nastavit nový přepínač[x] Doklady číslovat podle roku DUZP.
V případě, že je tento přepínač zapnutý, tak při vystavení nového dokladu program preferuje pro určení čísla dokladu datum uskutečnění zdanitelného plnění před datem vystavení. Pozor: informativní rok za číslem dokladu v některých přehledech je ale dále zobrazován z data vystavení dokladu.
09.02.2023 Sklad6
Evidence budoucích přecenění
Při provedení hromadné změny cen se zápisem do skladových karet se v budoucím přecenění zaznamená uživatel, který provedl přecenění a také datum a čas provedení přecenění.
09.02.2023 Sklad6
Úprava výpočtu nákladových cen. Při výpočtu se ve výchozím nastavení započítávají záznamy z evidence budoucích přecenění, které jsou ve stavu Návrh dodavatele/Neodsouhlaseno/Přecenit. Nově se započítává i stav "Přeceněno", ale jen v den přecenění.
07.02.2023 Sklad6 Nový příznak dokladu "Nepočítat do saldokonta", který umožňuje označit doklady, které se nemají započítávat do saldokonta (např. při kontrole nezaplacených dokladů při vystavení nového dokladu). Typicky se může jednat o doklady typu Investice (s dlouhodobou splatností) nebo např. doklady připravené do zápočtu. V přehledu dokladů lze p...
Více
06.02.2023 Sklad6
Podpora pro novou verzi hlášení lihu 1.3.1 na Celní správu. Pro správnou funkčnost je třeba kromě nové verze Sklad6 nahrát do skladové složky aktuální XSD šablony.
06.02.2023 Sklad6 Úprava zpracování EDI zpráv. Při automatickém párování přijatých EDI faktur se provádí kontrola, zda rok z DUZP z EDI zprávy odpovídá roku z DUZP ve skladovém dokladu. Když je k jednomu skladovému dokladu nalezeno více EDI zpráv (faktura + dobropisy), tak se tato kontrola provádí jen u hlavního dokladu. Pokud rok nesouhlasí, tak není párování povoleno...
Více
06.02.2023 Sklad6 Rozšíření významu proměnné EDIPar+, 3
Maximální rozdíl ve dnech pro dohledání dokladu. Hodnotu proměnné je možné zapsat ve formátu n1/n2, kde n1 je rozdíl ve dnech v případě, že datum v EDI zprávě je nižší (starší) než ve skladovém dokladu a n2 je v případě, že datum v EDI zprávě je vyšší. Proměnnou je možné zadat i v původním formátu s jedním číslem. V tom případě se n1 i n2 nastaví na stejnouhodnotu určenou proměnnou (výchozí hodnota je 5).
03.02.2023 Sklad6
V menu pro práci s operacemi lze vyvolat funkci Připojené dokumenty, která umožňuje ke konkrétní operaci (typicky nákupní) přiřadit jeden nebo více dokumentů (např.obrázky)
Do menu Operace, popř. OPE_SPC lze doplnit funkci 61,3 Připojené dokumenty Pro správnou funkčnost je nutné v číselníku evidenci (Jednání, úkoly, ...) doplnit evidenci 3 Připojené dokumenty k operacím s oblastí OPE.
31.01.2023 Účto
Možnost párování kontací z bankovních výpisů bez kontroly bankovního účtu. Pro aktivaci této možnosti je třeba v menu Služby/Nastavení programu/Ini hodnoty zapnout nový přepínač pod F6: Párovat platby bez kontroly bankovního účtu.
27.01.2023 Sklad6
Pomocí proměnné KARZakPr,2 lze definovat masku na základě poznámky ze skladové karty určující, které karty mají mít omezený příjem.
Např. *VYPRODEJ*/*UKONCENO* omezí příjem a objednání zboží obsahující v poznámce karty slova VYPRODEJ či UKONCENO.
12.01.2023 Sklad6
Úprava funkce GSRunReport ve skriptovacím jazyku; přidán nový parametr funkce Priznaky. Pokud zde uvedete hodnotu 1, tak program bude vracet ve výsledku funkce další informace o sestavě. V aktuální verzi je výsledek ve formátu OK#13Výsledný_soubor#13počet_záznamů.
Počet záznamů je počet vyhovujících zdrojových záznamů z hlavní tabulky (u mezisoučtových sestav tedy nejde o počet řádků v sestavě).
12.01.2023 Sklad6
Ve struktuře KARTA je možné definovat nové kalkulované pole CSORTPZAR obsahující procento záruky dle číselníku sortimentu odpovídající dané kartě.
10.01.2023 Sklad6 Rozšíření funkce pro automatické rozpoznání správných segmentů při zpracování EAN128. Pomocí proměnné EAN128Par,0 lze definovat označení záznamů z číselníku parametrů EAN128, jež se mají použít v případě, že pro danou kartu není určen parametr. V číselníku může být více záznamů se stejným označením. Program projde tyto záznamy, a pokud některý ze záznamů splňuje definovanou masku,...
Více
10.01.2023 Sklad6 V číselníku typů dokladů (F5) je nový přepínač Kontrolovat omezení dle číselníku měrných jednotek. Přepínač je ve výchozím stavu pro všechny typy dokladů zapnutý. Při vypnutí se nekontrolují omezení definované v tomto číselníku. Můžete tak např. nastavit, aby se u typu dokladu "Inventura" nekontrolovalo omezení na vstup desetinných míst ...
Více
09.01.2023 Sklad6 Úprava generování XML souboru s hlášením lihu na celní správu. Podle nového nařízení platného od 31.1.2023 se mohou v XML souboru pro daný EAN vyskytovat pouze záznamy se stejným názvem zboží, výrobcem, objemem a procentem LA. V případě, že se záznamy liší, program použije informace z první karty a na závěr generování zobrazí protokol s přehledem EAN kódů, u kterých byly nalezené rozdíly...
Více
06.01.2023 Sklad6
Úprava přímého převodu EDI dokladů do účetnictví: číslování dokladů se nově řídí rokem z DUZP z hlavičky EDI zprávy (dosud to bylo dle data vystavení).
06.01.2023 Sklad6 Rozšíření významu proměnné pro parametry převodu do účetnictví týkající se souborů s protokoly: Proměnná SK_UC_PRV+,x pro příjmové doklady (popř. SK_UC_PRV-,x pro dodací), kde x je...
Více
06.01.2023 Sklad6
Nová funkce do nabídky speciálních funkcí pro práci s položkami objednávek na dodavatele Ruční změna dodáno umožňující ručně změnit hodnotu údaje Dodáno, popř. datum dodání v jednotlivém řádku položky objednávky (menu NPO_MNU, kód menu 77,8)
06.01.2023 Sklad6 Rozšíření funkce pro generování databáze pro sledování a porovnávání nevykrytých požadavků, dokladů a objednávek na dodavatele. Ve variantách funkce, které umožňují konfiguraci pomocí proměnné PozPolDEL,x lze nově definovat, že pro výpočet informací o objednávkách na dodavatele se použije datum požadováno (pokud není v dané objednávce vyplněno, tak se použije datum založení objednávky)...
Více
02.01.2023 Sklad6 Parametry skladových karet - nový typ editace parametru "Editovatelný text (editor)". Parametry s tímto typem musí být víceřádkové. Hodnoty parametrů se editují pomocí textového editoru, který umožňuje "zalamování" textu (čili, když se text nevleze na řádek dle šířky okna, tak se automaticky rozdělí na dva nebo více řádků). Texty v editoru lze uložit pomocí klávesy F2...
Více
02.01.2023 Sklad6 V maloobchodním prodeji program umí zpracovávat kódy EAN128 z evidence TTT, které obsahují v části GTIN správný EAN kód zboží. Program zboží nabídne do maloobchodního prodeje a v případě, že je u daného typu dokladu zapnuté sledování T&T (se zadáváním kódů ve vstupu operace dokladu nebo před evidováním dokladu), tak se načtený kód rovnou zaznamená a nabídne v okně pro běžné načítání TTT kódů...
Více
23.12.2022 Sklad6
Do záznamu odběratele a dodavatele přibylo v záložce s nastavením EDI nové pole EAN-místo dod. umožňující zadat místo dodání (obvykle se využívá jen v případě, že se tento identifikátor liší od EAN partnera, který se zadává v hlavní části pod údajem IČO.
23.12.2022 Sklad6 Program umožnuje předefinování tiskových proměnných GLNFaktur; GLNMistDod a GLNObjedna sloužících k nastavení hodnoty GTIN fakturačního či dodacího místa a GTIN objednatele pro účely tisku a exportu EDI zpráv (viz nastavení v Služby/Nastavení programu/Oprava INI hodnot/F10). Předefinování hodnot lze provést za pomocí proměnných definovaných v číselníku 161. Použít lze tyto varianty:...
Více
23.12.2022 Sklad6
Při načítání informací z EAN128 (např. při příjmu zboží) se pro účely zjištění data spotřeby načítá informace ze segmentu (17). Pokud tento segment není přítomen, tak se nově použije jako alternativa hodnota ze segmentu (15).
23.12.2022 Sklad6
Při načítání informací z EAN128 program dohledává celý GTIN kód zboží uvedený v segmentu (01) nebo (02). Pokud tento kód obsahuje 14-místný EAN a tento EAN začíná písmeny 0 nebo 1 a současně není dohledáno zboží podle 14-místného kódu, tak program zkouší vyhledat zboží ještě pomocí 13-místného kódu, který vznikne odebráním prvního znaku z GTIN.
10.12.2022 Sklad6 Hromadné návrhy objednávek - nový režim. Ve vazbě na některý z číselníků typů odběru je možné nadefinovat skupiny návrhů objednávek a určit, které skladové karty budou do návrhu zahrnuty. Nastavit lze také konkrétního dodavatele pro jednotlivé návrhy. Výsledkem hromadného návrhu je pak správné rozdělení návrhů podle toho, jak mají být objednávky následně zpracovány...
Více
10.12.2022 Sklad6
Pro hromadné návrhy objednávek je připraven číselník doplňkových podmínek, který umožňuje definovat omezení v závislosti na nedostupnosti zásoby na závozovém nebo crossdock středisku a hodnotě údaje K2 (pole Strediska). Doplňkovou podmínku je možné přiřadit v číselníku skupin návrhů objednávek. Může existovat více záznamů se stejným identifikátorem doplňkové podmínky. Pro vyhodnocení se použije první vyhovující záznam dle pořadí.
Číselník lze editovat po vyvolání Alt+F6 z číselníku skupin pro návrhy objednávek nebo z hlavního menu programu (kód menu 18,17).
10.12.2022 Sklad6 K dispozici je nová varianta funkce pro výpočet návrhů objednávek dle optima nebo dle průměrného prodeje z hlavního menu. Nové varianty mohou mít jiné výchozí nastavení, než předchozí varianty (nové tedy lze např. přednastavit pro hromadné návrhy dle typu odběru). Kód menu Popis 18,3 ...
Více
10.12.2022 Sklad6 V přehledu návrhu objednávek je možné využívat nová kalkulovaná pole obsahující informace z číselníku nákupčích a dodavatelů (číselník 170; např. místo nákupu či poznámku). Ve struktuře SKLADNBH lze používat kalkulovaná pole s výrazy využívajícím aliasy:...
Více
10.12.2022 Sklad6
V přehledu položek návrhů objednávek (struktura SKLADNBJ) je možné používat nová kalkulovaná pole:
TYPODBERU obsahuje číslo typu odběru v závislosti na nastavené variantě typu odběru podle proměnné KARMaskFlt, 0 (popř. proměnná NBJVyp3, 25)
CTYPODBERU obsahuje popis z číselníku typu odběru odpovídající hodnotě TYPODBERU

02.12.2022 Sklad6 Pomocí proměnné KntZarOpe,4 pro příjmové doklady (popř. KntZarOpe,5 pro dodací dobropisy) je možné nastavit hodnoty pro kontrolu zadaného data spotřeby. Pokud zadané datum spotřeby je vyšší než aktuální datum + počet dnů záruky z karty + určená rezerva v procentech, tak je uživatel upozorněn a může se vrátit k zadání správného data spotřeby. Hodnotu proměnné zadejte jako seznam pásem záruční doby:
Více
29.11.2022 Sklad6 Rozšíření vstupu data spotřeby v terminálovém vstupu příjemek a inventurních záznamů. Pokud je u zboží povolen vstup data spotřeby, tak se vedle data spotřeby objeví tlačítko (v prostoru, kde byl nadpis data spotřeby). Při kliknutí na toto tlačítko (popř. po stisknutí F10) se objeví dotaz, ve kterém lze určit, jak má být datum zadáváno. Buď se zadává datum výroby + počet dnů záruky ...
Více
29.11.2022 Sklad6 Nová varianta kontroly data spotřeby ve vstupu příjemky v terminálu. Pokud je proměnná KntZarOpe+,t (kde t je číslo typu dokladu, popř. proměnná KntZarOpe,0, která platí pro všechny typy dokladů) nastavena na hodnotu 4, tak operátor může při hlášení "Datum spotřeby je menší než x% záruční doby" vybrat volbu "Předat k odsouhlasení". Doklad pak může s touto zárukou v terminálu zaevidovat...
Více
28.11.2022 Sklad6 Program podporuje nový typ zákaznického displeje. Nově je možné informace zobrazovat na externím LCD displeji. Informace se zobrazují v samostatném okně ve formě HTML stránky. Ve výchozím stavu HTML stránka emuluje způsob zobrazování na dvouřádkovém zákaznickém displeji (pouze s větším počtem znaků na řádek). Je ale také možné zobrazit libovolné informace o prodávaném zboží, jako např. obrázek...
Více
24.11.2022 Sklad6 Povolit ruční zadání hmotnosti při vyskladnění. (přepínač ve skladové kartě) Přepínač se uplatní v případě, že je pomocí terminálu vyskladňováno vážené zboží a objeví se dialog pro určení hmotnosti. Zde je možné do vstupního okna načíst čárový kód obsahující hmotnost, ale pokud je povolený přepínač v kartě, je také možné načíst jen základ váhového kódu (např. 28xxxx) a ...
Více
21.11.2022 Sklad6 Procento požadovaná minimální záruky (karta zákazníka, 6. podstránka) Pokud má toto pole nenulovou hodnotu, tak při evidování programu program kontroluje, zda je k dispozici dostatečná zásoba zboží, které má odpovídající záruku (musí být zapnutý režim sledování data spotřeby v INI hodnotách a doklad musí mít povoleno párování nákupních operací). Při vyskladňování je také prováděna kontrola,...
Více
 předchozí  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  z 81 další