logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
23.03.2015 Sklad6
V seznamu položek požadavků je možné pomocí Ctrl+T zobrazit informace o aktuálním základu pro výpočet bonusových akcí pro daný požadavek a případných odměnách za bonusové akce.
23.03.2015 Sklad6
Nové objekty TKAPDocument, TKAPDocItem a TKAPDocType pro zpřístupnění informací o dokladu, operacích dokladu a typu dokladu s možností editace stávajícího dokladu nebo založení nového dokladu. Nové objekty jsou dostupné ve skriptovacím jazyku.
13.03.2015 Účto
Úprava exportu plateb do Sklad6. Pokud jsou exportovány platby za staré doklady, tak se podle období dohledají doklady, které měly v zadaném období aspoň jednu platbu, ale datum poslední platby a datum platby pokladním dokladem se určí vždy podle nejnovější platby (i mimo zadané období)
13.03.2015 Sklad6
Nový číselník Seznam letákových akcí pro adresy. V číselníku se určuje seznam všech letákových individuálních cen platných pro daného zákazníka nebo skupinu zákazníků se stejným ID skupiny letákových akcí. Číselník se využívá při exportu letákových akcí.
Kód menu 15,56; číselník 127
13.03.2015 Sklad6
Pro skladové karty lze definovat Související skladové karty. Funkce je dostupná z menu KARTA_OPR (případně z libovolného podmenu této nabídky) s kódem menu 51,64.
Stejnou funkci lze případně volat i z nabídky pro práci s položkami objednávek NOBJINFO s kódem menu 19,64 nebo z menu speciálních funkcí ke kartě (Alt+F6) KARTA_SPC s kódem menu 55,64.
13.03.2015 Sklad6 Pro skladové karty lze v novém číselníku Parametry skladových karet definovat systém parametrů. Každý parametr je zařazen do nějaké skupiny parametrů a parametry mohou vytvářet stromovou strukturu. U parametru se určuje způsob editace (editovatelný text, text, výčet hodnot, číslo, číselný rozsah, volby dle číselníku), délka a způsob uložení...
Více
11.03.2015 Sklad6
Nový způsob třídění dokladů Netřídit (mimo obaly). Při takto nastaveném třídění operací dokladu jsou běžné položky se zbožím v pořadí, v jakém byly zapsány do dokladu. Vratné i nevratné obaly jsou ale tříděny na konci dokladu dle kódu obalu.
09.03.2015 Sklad6
Možnost zobrazení přehledu dokladů filtrovaného pomocí nastavení seznamu povolených dealerů (číselník v nabídce Jednání, úkoly, ...).
1,46 filtrování se provádí podle aktuálně přihlášeného uživatele
1,45 filtrování se provádí podle údaje Zakázka v konfiguraci programu
09.03.2015 Sklad6, Účto Úprava spouštění aplikace s parametrem B: umožňující definovat bázovou složku pro zpracování dat. Program nově správně zpracovává syntaxi PSQL pro směrování databázových tabulek na určeném serveru (včetně použití ve skriptech).
Více
06.03.2015 Sklad6, Účto
Změna dialogu adresáře firem - položky výchozí e-mail a region přesunuty na první podstránku. Do adresáře odběratelů/dodavatelů doplněny nové položky Bonusová skupina a Varianta podmínky pro bonusové akce umožňující snadnou definici, kteří zákazníci používají jaký bonusový program.
26.02.2015 Sklad6 V příznacích požadavků jsou nové přepínače Crossdock A, Crossdock B a Crossdock-objednáno. Nová speciální funkce v přehledu požadavků (Alt+F6) Vytvoření crossdock objednávky (kód menu 41,51 pro crossdock A a 41,52 pro crossdock B) umožní vytvoří z vybraných požadavků vytvořit souhrnou objednávku na dodavatele...
Více
23.02.2015 Sklad6 V adrese odběratele a dodavatele je na podstránku 4 (pod provozní dobu) doplněno tlačítko s informací o sezónnosti odběru daného partnera (měsíce leden až prosinec). Současně je zde možnost vyplnit období, ve kterém partnerovi nemá být zaváženo zboží (resp. vystavovány nové doklady)...
Více
23.02.2015 Sklad6 Nová funkce Fakturace pravidelných objednávek. Funkce projde všechny pravidelné objednávky (požadavky) pro určený den v týdnu a pro každý pravidelný požadavek vytvoří doklad (dodací list nebo fakturu - dle nastavení pravidelného požadavku) obsahující položky pravidelného požadavku...
Více
23.02.2015 Sklad6
Nová možnost v položkách požadavků kontrolovat, zda pro danou kartu není k dispozici alternativní výprodejová karta se zásobou (typicky samostatná skladová karta se sníženou prodejní cenou, u níž je zásoba převedena z odpovídající běžné skladové karty). Pokud je alternativní karta k dispozici, tak se nabídne při zápisu nové položky objednávky.
Proměnné OBJExpirK,0 až OBJExpirK,2 definují výraz s jehož pomocí se na základě původní karty určí kód alternativní skladové karty, např. Kod+"!"
OBJExpirK,5 - nadpis alternativní karty (výchozí je "karta s omezenou expirací")
OBJExpirK,6 - určuje výchozí volbu (1-3) pro možnost: Ponechat původní kartu/Nahradit/Příště neupozorňovat.
V číselníku typů dokladů je nový přepínač (F10) [x] Povolit nabízení karet s omezenou expirací. Přepínač se zobrazuje pouze v případě, že je definována nenulová proměnná OBJExpirK,0.
V adrese odběratele je nový přepínač [ ] Zakázat nabídku exporačních karet
23.02.2015 Sklad6 Export do externího účetnictví Účto 98-02 změněn na export do účetnictví Stereo (Ježek sw). Přenosová data mají mírně odlišný formát, který není kompatibilní s původním formátem.
18.02.2015 Sklad6
Pomocí proměnné PruvExPlan,3 lze nastavit, zda se v exportu dokladů pro plánování dopravy Plantour mají objevit jen doklady označené příznakem doprava (1 = exportovat všechny doklady, 0 = jen doklady s příznakem dopravy)
18.02.2015 Sklad6
Nová funkce pro zobrazení přehledu všech pravidelných požadavků. Funkce umožňuje editaci pravidelných požadavků, vytváření soupisu zboží za pravidelné požadavky a také vyfakturování jednotlivého požadavku (požadavek zůstane nezměněn). Kód menu 4,56.
18.02.2015 Sklad6
Při postupném převodu položek objednávky do příjemky se přebírá textová poznámka z řádku položky objednávky do poznámky u operace (dosud se poznámka přebírala pouze v režimu kompletního přenosu položek objednávky).
18.02.2015 Sklad6 Při zápisu nákupní operace v dodacím dokladu (čili mínusová prodejní operace nebo položka dobropisu) program po stisku klávesy F11 nabídne kompletní seznam operací a při výběru jedné z operací zapíše do poznámky k operaci text "Náleží k XY ze DNE", (v textu je číslo vybraného dokladu a datum)...
Více
16.02.2015 Sklad6
Do skriptovacího jazyka doplněny nové objekty TKAPOrder a TKAPOrderItem umožňující pracovat s požadavky (čili objednávkami zákazníků). Objekt je dostupný pouze ve skladovém programu.

04.02.2015 Sklad6 Program umožňuje nadefinovat speciální výraz, který se vyhodnocuje při evidování dokladu pro každou operaci dokladu. Výsledek tedy může obsahovat libovolnou informaci z operací, odpovídajících karet, z hlavičky dokladu či INI hodnot. Díky tomu lze jako celkový výsledek vytvořit hodnotu obsahující seznam skupin nebo nadřízených skupin, ze kterých se doklad skládá.
Více
02.02.2015 Sklad6 Nový způsob zobrazování obrázků ke kartám v plovoucím okně. Při stisknutí Ctrl+F8 na libovolném místě, kde je zobrazena skladová karta (např. v operacích, položkách objednávek, v přehledu karet apod.), se zobrazí okno s obrázkem. Okno zůstává trvale viditelné do doby, než je zavřeno pomocí křížku. Při změně karty (např. při otevření operace dokladu, položky objednávky, apod.) se pak automaticky..
Více
20.01.2015 Sklad6
Do struktury KARTA je možné doplnit kalkulované pole HODNOTASD obsahující hodnotu spotřební daně za jednu MJ dané karty. Délka pole a desetinná místa se řídí nastavením kalkulovaného pole. Hodnota je určena na základě polí Výpočet SD, Objem, Procento LA, SD atd. ze skladové karty.

14.01.2015 Sklad6 Nový přepínač ve skladové kartě v nastavení přepínačů (F6 v opravě karty) Povolit záporné ceny v kartě a indiv. cenách. Pokud je přepínač zapnutý, tak je dovoleno v kartě zadat libovolné cenové pásmo jako zápornou hodnotu a u individuálních cen na konkrétní zboží je dovoleno zadání mínusové ceny (vhodné např. pro slevové kupóny, vouchery či provize)...
Více
14.01.2015 Sklad6 Pomocí proměnné ICTypKar,0 lze nastavit, pro které typy skladových karet je zakázáno vyhodnocování některých individuálních cen. Hodnota proměnné musí obsahovat seznam čísel oddělených znakem / pro typy karet účet/zboží/výrobek/vr.obal./nevr.obal./Zb.pevná c./Zb.min.cena/Materiál. Jednotlivá čísla určují součet hodnoty pro jednotlivé kategorie individuálních cen, pro které ...
Více
09.01.2015 Sklad6, Účto Nová implementace funkce pro ověření, zda daná tabulka je k dispozici. Nově se ověření provádí zkušebním otevřením databázové tabulky na serveru (původní se testovala jen existence souboru ve složce, což ale mohlo vést k problémům s odpojenými mapovanými síťovými složkami)
Více
09.01.2015 Sklad6, Účto
Úprava indexování souborů. V závěrečné fázi je vytvořená dočasná tabulka přejmenována za pomocí funkce databázového serveru. Původní BAK soubor je smazán také za pomocí funkce DB serveru.
07.01.2015 Sklad6
Do konfiguračních parametrů váhy připojené přes sériový port (Konfigurace/Periferní zařízení) jsou doplněné přepínače XOn/XOff a RST/CTS umožňující použití těchto parametrů pro sériovou komunikaci s váhou.
07.01.2015 Sklad6
Do nabídky podporovaných vah přibyla nová varianta CAS DEP-Str (váha CAS nastavená do režimu práce s tiskárnou DEP50 v kontinuálním režimu).
07.01.2015 Sklad6
Při tisku požadavků se pro tisk připravuje proměnná BUcetInfo obsahující IBAN/SWIFT/Název_banky/Měna dle nastavení bankovního účtu (v závislosti na fakturačním bankovním účtu z adresy odběratele nebo typu dokladu určeného v hlavičce objednávky, popř. výchozího účtu)
07.01.2015 Sklad6 Do tisku požadavků doplněna nová relace s aliasem ZASADR, která se odkazuje na zásoby ve skladu určeném číslem střediska, které je zadané v adrese odběratele. Je tak umožněn tisk informací o zásobách ve skladu, který souvisí s danou adresou. Pro správnou funkci je třeba nastavit proměnnou ObjTskAdrZ,0 obsahující pořadové číslo souboru zásob, ...
Více
07.01.2015 Sklad6 Pomocí proměnné VahEAN2x,0 lze určit, které typy čárových kódů EAN začínající 2 má program považovat za váhové čárové kódy (21:+1, 22-ne, 23:+4, 24:+8, 25:+16, 26:+32, 27:+64, 28:+128, 29:+256) Výchozí hodnota je 65535 (čili všechny běžné typy 21xxx, 23xxx..29xxx se považují za váhové kódy). Program stále počítá i s původní proměnnou VahEAN23, která byla určená jen pro EAN kódy začínající 23.
Více
06.01.2015 Sklad6 Ve funkci pro fakturaci nevychystaných dokladů (z rozvozů, za odběratele nebo hromadně) program neprovádí změnu fakturační adresy dle údaje nadřízené IČO. Nadřízené IČO se kontroluje pouze v případě, že mezi slučovanými doklady není žádný nevychystaný doklad. Při ruční fakturaci program po sloučení dokladů upozorňuje na to,...
Více
06.01.2015 Sklad6
Při zakládání nové skladové karty lze pomocí F8 vybrat kód zboží ze seznamu okruhů. Pokud je nastavena proměnná KartaEdit,1 na hodnotu 1, pak při založení karty program převezme název karty z názvu okruhu (pokud již nebyl název nové karty vyplněn).
06.01.2015 Sklad6 Pomocí proměnné KartaEdit,2 s hodnotou 1 lze povolit zadávání záporných cen ve skladové kartě .
03.01.2015 Sklad6
Do funkce pro rozdělení aktuální databáze na dvě databáze podle zadaného data uzávěrky doplněno rozdělování tabulky SkladDKS obsahující informace o sloučených dokladech. Tabulka se rozděluje v rámci rozdělení dokladů, operací a zásob.
02.01.2015 Sklad6 Úprava zpracování hlášení lihu na celní správu. Rozšířena podpora pro nově zveřejněnou verzi XSD šablon 1.2.0. Pomocí proměnné LPHCZL002,9 lze nastavit číslo verze šablony s XSD souborem. Výchozí hodnota je 1.1.0 (čili starší verze). Při použití verze 1.2.0 je nutné do složky, ze které se spouští skladový program, ...
Více
02.01.2015 Sklad6 Úprava maloobchodního prodeje. Pokud přivyhodnocování celkové částky vznikne databázová chyba, tak program nabídne opakované přepočítání celkové částky. Při ukončování účtenky klávesou pro platbu (před F2:Total) program přepočítá slevy a individuální ceny (pokud se mají vyhodnocovat na konci účtenky) a pro placení nabídne aktualizovanou částku...
Více
02.01.2015 Sklad6 Rozšíření vstupu položkových slev v maloobchodním prodeji (F12). Program při zadávání slevy umožňuje zadání textové poznámky s důvodem slevy. Pomocí proměnné UCCSlevy,1 lze ovlivnit způsob zadávání tohoto údaje: +1 vstup poznámky povolen (výchozí hodnota) +2 Enter na procentu slevy ukončuje vstup +4 povinné zadání textové poznámky +8 hodnota musí být jedna z hodnot v číselníku textů
Více
02.01.2015 Sklad6 Logování změn v účtenkách v maloobchodním prodeji do LOG.BTR. Při jakékoli opravě účtenky po prvním uzavření účtenky program zapisuje veškeré změny (oprava, smazání či přidání položky účtenky nebo platby účtenky. U struktury POKLADNA není třeba zapínat příznaky Klíč pro logování změn (pokud máte zapnuté, tak je doporučujeme vypnout) a program ignoruje i příznaky Logovat změny hodnot...
Více
02.01.2015 Sklad6 Nové menu pro práci s účtenkami v MO prodeji. Menu lze vyvolat pomocí Alt+F6 v přehledu účtenek. Nyní jsou k dispozici tyto funkce (menu UCC_MNU): ...
Více
29.12.2014 Sklad6 Doplněna podpora pro platební terminály ICT220 dodávané ČSOB a.s. Podporováno je připojení přes síťové připojení (UDP - komunikace s terminálem na portu 33333) a připojení přes sériový port. Platební terminály je třeba nastavit v konfiguraci programu v sekci Periferní zařízení. ...
Více
29.12.2014 Účto
Upravena kontrola kontací. Kontrola byla výrazně zrychlena, do chybového hlášení se zobrazuje popis typu dokladu a v log souboru, který se vytváří při kontrole se informace o nalezených chybách zapisují mnohem přehledněji a je zde i popis typu dokladu.
22.12.2014 Sklad6, Účto Připraveny varianty programu pro podporu zpracování druhé snížené sazby DPH 10% platné od roku 2015. Verze programu s direktivou EXTUCTO2 mají rozšířené datové struktury, které umožňují uložení informací o této třetí sazbě DPH a správný převod faktur a pokladních dokladů. Ve strukturách souborů jsou nové položky TabDPH17, TabDPH18, TabDPH19, TabDPH20, TabDPH21...
Více
22.12.2014 Sklad6 Soupis daňových dokladů ve verzi programu s direktivou EXTUCTO2 započítává položky s první a druhou sníženou sazbou do jednoho sloupce. Pokud chcete toto chování potlačit, tak nastavte proměnnou SoupisDD,3 na hodnotu 0. V tom případě je ale nutné upravit tiskovou sestavu Soupis daňových dokladů, tak aby obsahovala sloupce s informacemi o třetí sazbě DPH. ...
Více
22.12.2014 Účto
Při tisku faktur, pokladny, DU dokladů a bankovních výpisů jsou k dispozici nové tiskové proměnné #120..#123 obsahující procento DPH platné pro období daného dokladu. Pro QR2 formuláře jsou nachystané proměnné SazbaDPH0 až SazbaDPH3 dostupné pomocí funkce Var. K dispozici jsou nové vzorové formuláře pro tisk faktur (úprava UCTO-01.DEF, Fakt.QR2, FaktKos.QR2), které již využívají tyto proměnné
20.12.2014 Sklad6
Do speciálního menu pro práci s průvodkami (Alt+F6) doplněna nová funkce pro spuštění sestav z generátoru sestav (menu ROZVOZ_MNU, kód menu 33,18). V sestavě lze využít předdefinované proměnné P_Pruvodka, P_Datum, P_SPZ, P_Ridic, P_TypJizdy obsahující číslo průvodky, datum rozvozu, SPZ, řidiče či typ jízdy z aktuální průvodky
20.12.2014 Sklad6 Do speciálního menu pro práci s požadavky (Alt+F6) doplněna nová funkce pro spuštění sestav z generátoru sestav (menu OBJ_MNU, kód menu 41,18). V sestavě lze využít předdefinované proměnné O_Sklad, O_Prijem, O_Cislo, O_DatumZal, O_DatumPoz, O_ICO, O_ICO8, O_Jmeno, O_Zakazka, O_ExtCObj, O_PasIdObj, O_TypDokl obsahující číslo skladu, příjem (0/1), ...
Více
20.12.2014 Sklad6
Do speciálního menu pro práci s objednávkami na dodavatele (Alt+F6) doplněna nová funkce pro spuštění sestav z generátoru sestav (menu NOBJED_SPC, kód menu 39,18). V sestavě lze využít předdefinované proměnné O_Cislo, O_DatumZal, O_DatumPoz, O_ICO, O_ICO8, O_Jmeno, O_Zakazka obsahující číslo objednávky, datum založení, datum-požadováno, IČO, IČO (8 znaků), jméno či zakázku z aktuální objednávky
20.12.2014 Sklad6 Do speciálního menu pro práci s příjmovými nebo dodacími doklady (Alt+F6) doplněna nová funkce pro spuštění sestav z generátoru sestav (menu DOKLAD_SPC, popř. DOKLAD_SP+ nebo DOKLAD_SP-, kód menu 33,52). Stejnou funkci lze spustit z menu DOKLAD_TSK (kód menu 19,52). V sestavě lze využít předdefinované proměnné D_Sklad, D_Prijem, D_Rok, D_TypDokl, D_Cislo, ...
Více
 předchozí  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  z 81 další