logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
19.05.2017 Sklad6 Doplněna kontrola maximálního počtu při zadání vrácených obalů ve vstupu operace a také při hromadném zadání vrácených obalů v tabulce pro vracení obalů (např. ve funkci Dobropis na obaly). Kontrola se provádí na základě maximální hodnoty zadané v číselníku měrných jednotek.
19.05.2017 Sklad6 V příjmových dokladech je možné zobrazovat marži/rabat zadané nákupní ceny ve vztahu k běžné prodejní ceně z karty. Pro nastavení je třeba v číselníku typů dokladů otevřít "Zobrazení seznamu operací" a vybrat jednu z následujících možností...
Více
19.05.2017 Sklad6 Pomocí proměnné NaklListI,6 lze nastavit, aby se po tisku nakládacího listu zaznamenal tisk označených dokladů podobně, jako by byly doklady vytisknuté.
Hodnota 1 povoluje zobrazení přepínače Označit doklady jako vytisknuté.
Hodnota 2 navíc označí tento přepínač jako zaškrtnutý (lze změnit uložením nastavení dialogu)
10.05.2017 Sklad6 Ve struktuře POKLDOKL pro zobrazování pokladních dokladů v pokladní knize a ve struktuře DOKLAD pro zobrazování dokladů v přehledu dokladů lze definovat kalkulovaná pole zobrazující informace o posledním zapsaném záznamu EET příslušejícím k danému dokladu. Ve výrazech je možné použít alias EET, který zpřístupňuje položky ze struktury EETDATA...
Více
10.05.2017 Sklad6 Nová funkce Tisk štítků dle ID dokladu. Funkce umožní vstup ID dokladu (obvykle za pomocí čtečky čárového kódu) a připraví tiskový formulář s informacemi z dokladu (např. etikety pro jednotlivé zboží z dokladu). Pomocí proměnné DokIdTsk,0 lze určit jméno formuláře, který se má automaticky použít pro tisk...
Více
02.05.2017 Účto V přehledu faktur je možné definovat kalkulovaná pole zobrazující informace ze záznamů k dané faktuře z LOG souboru. Pro zobrazení je třeba definovat kalkulovanou položku ve struktuře FAKTURA s názvem začínající "LOG" a určit jméno sledované položky struktury i zobrazené údaje (v textu nápovědy se zadá jméno položky/příznaky zobrazení).
28.04.2017 Sklad6 Program zobrazuje podrobnější informace v případě hlášení o uzamknutí dokladu. Nově je doplněna informace o důvodu uzamknutí (např. že datum vystavení dokladu leží v uzamknutém období)
28.04.2017 Sklad6 Pomocí proměnné DokUzaV+,0 nebo DokUzaV-,0 s hodnotou 0 lze nastavit, aby vychystávací doklady bylo možné opravovat, i když spadají do uzavřeného období
28.04.2017 Sklad6 V číselníku způsobů úhrad je nový přepínač Do účetnictví převádět bez částek. Lze tak převádět pokladní doklady s typem úhrady "kartou" nebo dalšími bezhotovostními doklady, které by neměly ovlivňovat zůstatek hotovosti.
20.04.2017 Sklad6
V exportu dokladů do textového souboru (např. pro EDI) je k dispozici proměnná SpotrDan, která obsahuje informace o hodnotě spotřební daně za řádek nebo celý doklad.
20.04.2017 Sklad6 Při výpočtu návrhu objednávek podle optima a kritické zásoby se bere v úvahu zásoba na alternativních kartách
20.04.2017 Sklad6 Při sledování šarží v rámci identifikace umístění se kontroluje přepínač "Vyžadovat šarži". Při zadávání nákupních operací u karet s takto označeným typem šarže se musí šarže vyplnit. Pokud šarže zůstane nevyplněna, pak program může nabídnout převzetí šarže podle poslední nákupní operace, která má šarži vyplněnou.
20.04.2017 Sklad6 Nová funkce pro podporu vyúčtování prodeje telefonních kuponů. Při vyúčtování je třeba označit dodací doklady, za které se má provést vyúčtování. Program projde označené doklady a vybere z nich všechny operace, které vyhovují určené individuální ceně. Současně spočítá rozdíl mezi cenou v dokladu a vyhodnocenou individuální cenou a tuto hodnotu pak dá do operace nového příjmového dokladu ...
Více
09.04.2017 Sklad6 Úprava sledování EET a plateb při zpracování inventury za pomocí maloobchodního prodeje
09.04.2017 Sklad6 Doplnění číselníku MO bonusů do evidence odběratelů. V číselníku je možné určit procenta bonusů pro určené dodavatele
04.04.2017 Sklad6
Nová funkce do menu pro práci s průvodkami (Alt+F6 v přehledu průvodek) umožňující hromadně změnit typ dopravy v dokladech (a také odpovídajících požadavcích), které patří do dané průvodky podle údaje Řidič z hlavičky průvodky. Funkci je možné použít na jedné nebo více označených průvodkách (kód menu ROZVOZ_MNU: 33, 23)
04.04.2017 Sklad6
V definici dialogu pro parametry skladových karet je nový typ editace Text s číselníkem, který umožňuje nadefinovat editační prvek s možností výběru textu z předem definovaného číselníku (např. země původu)
04.04.2017 Sklad6 V číselníku typů šarží je možné v hlavičce typu šarže určit nové vlastnosti: Id.memo pro výchozí hodnoty - můžete určet Id objektu pro určení, kde může program hledat výchozí hodnoty (21 pro "parametry" karty) Typ zpracování ...
Více
04.04.2017 Sklad6 V číselníku typů šarží je možné v definici vstupního dialogu určit nové vlastnosti: Vých.hodnota MEMO - určuje číslo řádku memo pro dohledání výchozí hodnoty u nových záznamů šarží. Při zadávání šarží do dokladů se informace ukládají do MEMO.BTR s ID objektu 44. Jako klíčová hodnota je použit tzv. identifikátor šarže. Jako číslo řádku se použije číslo pole z definice dialogu typu šarže ...
Více
04.04.2017 Sklad6 V seznamu nákupních operací karty lze pro karty s typem šarže s novým typem zpracování zadávat šarži pomocí vstupního dialogu. Stejný dialog pak lze použít i ve vstupu šarže v operacích příjmového nebo dodacího dokladu. Do samotné šarže v operaci dokladu (resp. v XOP) se ukládá jen identifikátor šarže...
Více
28.03.2017 Sklad6 Úprava slučování dokladů - možnost nastavit datum DUZP dle aktuálního data pro vychystávací doklady. Nastavit to lze pomocí proměnné DokSl-,2 (dodací doklady) a DokSl+,2 (příjmové).Jsou zde 3 možnosti nastavení:...
Více
16.03.2017 Sklad6 Upraveno třídění dokladů při exportu průvodek pro řidiče. Doklady by nyní měly být řazeny stejně jako při prohlížení nebo tisku průvodky
16.03.2017 Sklad6 Úprava zpracování časových pásem pro EET
15.03.2017 Sklad6 V přehledu dokladů je možné zobrazovat informace z požadavku, ze kterého byl doklad vytvořen (dohledává se podle čísla objednávky). Položky se musí vytvořit jako kalkulovaná pole ve struktuře DOKLAD s výrazem využívajícím alias OBJ.
Více
14.03.2017 Sklad6 Úprava odesílání dat do EET. V číselníku typů dokladů je v Nastavení typu dokladu/F11 nová volba "EET: data o DPH". Pomocí této volby lze určit, jak mají být do záznamu EET vyhodnoceny informace o základech DPH a DPH. Volba Popis automaticky pro zahraniční doklady se vše sleduje v ...
Více
14.03.2017 Sklad6 Úprava detekce časového pásma (a letního času) pro odesílání dat do EET
14.03.2017 Sklad6 Úprava dialogu pro vytvoření nového pokladního dokladu za daňový doklad (F8/Pokladní doklad v přehledu dokladů). Pokud je definováno více způsobů úhrad a typ úhrady z hlavičky placeného dokladu odpovídá některému způsobu úhrady, tak se hodnota platby předdefinuje k tomuto způsobu úhrady (včetně případné přirážky za úhradu)
14.03.2017 Sklad6 Pro doklady s nulovou hodnotou není kontrolováno omezení pro typ plátce "hotově"
14.03.2017 Sklad6 V číselníku způsobu úhrad lze u nehotovostních úhrad definovat přepínač [ ] Vyžadovat doplňující informaci. Při použití tohoto typu úhrady pak program zobrazuje okno, ve kterém je možné zadat text do délky max. 30 znaků, který se ukládá do SkladPLT. Proměnná PltInfo,x, kde x je číslo typu úhrady lze definovat režim vstupu a popis do dialogu (hodnota má formát n/popis, kde n je režim kon...
Více
14.03.2017 Sklad6 V číselníku způsobu úhrad lze u bezhotovostních úhrad definovat přepínač [ ] Sledovat v EET, který umožní odesílání účtenky do EET i v případě bezhotovostního způsobu úhrady
Více
10.03.2017 Sklad6 V číselníku dealerů pro export dat pro notebooky lze definovat číslo průvodky, do které se mají vyexportovat informace o nezaplacených fakturách podle daného dealera. Informace se exportují při použití funkce Export saldokonta z dokladů. Pokud průvodka existuje, tak se její obsah vymaže a nahradí odkazy typu "nezaplacená faktura"...
Více
10.03.2017 Sklad6 Pomocí proměnných lze definovat režim automatického generování saldokonta s nezaplacenými doklady do XML souboru s průvodkou pro řidiče. Proměnná Popis PruvExpXML,8 režim saldokonta 0 neexportovat 1 nezaplacené doklady vybírat jen za odběratele dle dokladů z p...
Více
26.02.2017 Sklad6
Nová varianta funkce pro Vstup nového pokladního dokladu z nabídky pro tisk dokladu (kód menu 19,60, resp. 52,n, kde n je číslo pokladní knihy). Pomocí proměnné PDDoklT,0 resp. PDDoklT,1 lze nastavit hodnotu příznaků pokladního dokladu (výchozí hodnota je příznak 16, tj. peníze na cestě)
26.02.2017 Sklad6
V pokladní knize lze definovat číselník kontačních předpisů. V tomto číselníku lze pro jednotlivé záznamy určit, zda mají být odesílány do EET.
22.02.2017 Sklad6
Pomocí proměnné SkladSaldo,10 s hodnotou 1 lze nastavit program, aby kontroloval nezaplacené faktury vždy dle seznamu skladových dokladů (jinak se kontrola provádí z tabulky UCTOFAK z účetnictví - pokud tabulka existuje).
16.02.2017 Sklad6
Při tisku dokladu je k dispozici nová číselná proměnná OpeCnt, dostupná pomocí funkce GetVar("OpeCnt"), která obsahuje počet operací připravených k tisku (včetně zaokrouhlovacích operací apod.)
14.02.2017 Sklad6
Pomocí proměnné DokPswd,2 lze nastavit režim generování povolovacího kódu pro terminály (průvodky řidičů).
Hodnota 0 znamená původní režim s čísly a písmeny (výchozí délka 5 znaků).
Hodnota 1 je pro nový režim s čísly (výchozí délka 4 znaky)
20.01.2017 Sklad6
V nastavení programu (Oprava INI hodnot/F7) je nový přepínač [x] Povolit alternativní výběr firem (Shift+F4). Vypnutím přepínače se zakáže výběr obráceného seznamu firem pomocí klávesy Shift+F4 (např. v dodacích dokladech nelze vybrat dodavatele nebo v objednávkách na dodavatele nelze vybírat ze seznamu odběratelů)
03.01.2017 Sklad6 V přehledu účtenek maloobchodního prodeje lze zobrazovat informace o způsobu úhrady pokladního dokladu. Pro zobrazení je třeba definovat kalkulované pole s názvem PLATBA1 nebo PLATBY ve struktuře POKLADNA. V poli PLATBA1 se pak ukazuje informace o typu první provedené platby účtenky (text 10 znaků). V poli PLATBY se ukazuje informace o všech provedených platbách (typ úhrady, částka, měna)...
Více
02.01.2017 Sklad6
V maloobchodním prodeji lze v přehledu prodaného zboží zobrazovat kód zboží. Nastavení se provádí přímou editací SkladCKF (položka "Šířka sloupce kód").
23.12.2016 Sklad6 Pokud dodavatel má v záznamu dodavatele zapnuté přepínač Jen zalistované a nemá v seznamu zalistovaných položek (tabulka IČO-kód) žádné záznam, pak si program při práci s doklady načte číselník dodavatelů ke kartám a vybere z něj všechny záznamy, které mají ve sloupci IČO stejné IČO jako má dodavatel v dokladu a podle toho určí seznam zalistovaných karet.
Více
19.12.2016 Sklad6 Pomocí proměnných DokTskVVT-,0 až DokTskVVT-,8 lze nadefinovat třídící výraz pro zobrazení nevychystaných dokladů pro tisk vyskladňovacího dokladu se změnou stavu vyskladnění (pro správné setřídění fronty dokladů). Proměnná DokTskVVT-,9 určuje počet znaků výsledného výrazu (výchozí hodnota je 80). Podobně pomocí proměnné DokTskVVT-,20 až DokTskVVT-,28...
Více
14.12.2016 Sklad6 Doplněna možnost zobrazení a editace tabulky DPH před evidováním nového dokladu (typicky u příjemek). Nastavení editace se řídí volbou Editace tabulky DPH v číselníku typů dokladů. Pomocí proměnné DOKETabDPH, x s hodnotou 0 lze vypnout editaci tabulky DPH pro jednotlivé situace
x Popis
0 pro nový doklad před vstupem operací
1 pro nový doklad před evidováním
2 pro opravu dokladu před vstupem operací
3 pro opravu dokladu před evidováním
05.12.2016 Sklad6 Pomocí proměnné HotTypyUhr,1 lze nastavit hotovostní typy dokladů, pro které má program automaticky nastavovat splatnost na 0 dní. Pokud je u typu dokladu současně vypnut přepínač
[ ] Doklady za hotové ponechat nezaplacené (F6), tak se doklady s těmito typy úhrad označí jako zaplacené. Při opravě dokladů a změně typu úhrady zpět na nehotovostní úhradu, se doklad označí opět jako neuhrazené (pokud nebyla provedena jiná úhrada).
Hodnotu proměnné je třeba zadat jakou součet vybraných typů úhrad (výchozí je 2=hotově)
1 převodním příkazem
2 hotově
4 šekem
8 směnkou
16 pokladním dokladem
32 dobírkou
64 platební kartou
30.11.2016 Sklad6
Při definici tiskového formuláře pokladního dokladu z pokladní knihy lze využívat aliasy INI., KFG., POR., DOK., ADR. a EET. pro tisk informací z INI hodnot, konfigurace, řádků pokladního dokladu, hlavičky skladového dokladu, adresy nebo záznamu EET. Je také možné používat položky ze struktury pokladního dokladu (bez aliasu)
22.11.2016 Sklad6 Nová varianty kontroly prodeje pod nákupní cenu v požadavcích a v dokladech. Pomocí proměnné ObjHlasNC,0 pro požadavky, resp. OpeHlasNC,0 lze ovlivnit chování hlášení o prodeji pod NC...
Více
15.11.2016 Sklad6, Účto Podpora pro zprovoznění EET
04.11.2016 Sklad6 Při evidování hotovostního dokladu (např. účtenky), ke kterému se automaticky vytváří pokladní doklad, si program pamatuje původní číslo pokladní knihy, ve které byl doklad evidován a pokladní doklad tak zůstane i po evidování dokladu ve stejné pokl.knize
04.11.2016 Sklad6 Při přenosu požadavků pomocí schránky skladového programu program přenáší všechny 3 druhy poznámek (poznámka dole, nahoře a interní poznámky)
04.11.2016 Sklad6 Při práci s požadavky je možné využít novou položku menu Kontrola saldokonta, která zkontroluje zda má zákazník nezaplacené faktury před splatností či po splatnosti a také umožňuje zobrazení saldokonta zákazníka (kód menu 0,63 v menu OBJEDN_NOV, OBJEDN_OP2, OBJEDN_OPR nebo jejich podmenu a kód menu 41,35 v menu OBJ_MNU)
 předchozí  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  z 81 další