logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
07.11.2014 Sklad6 Při tisku dokladů se do proměnných OpeJCena a OpeJCenaD připravuje jednotková cena bez DPH nebo včetně DPH počítaná na základě ceny z operace dokladu a nastavení dané skladové karty. Proměnná OpeJCenaMJ pak obsahuje odpovídající měrnou jednotku. V definičním souboru lze tyto ceny vyhodnocovat pomocí výrazu GetVar("OpeJCena"), např. ...
Více
07.11.2014 Sklad6
Do přenosu karet (Alt+F5 v přehledu karet) zahrnut přepínač Režim výpočtu JC pro určení, zda se má v rámci importu karet přenášet také nastavení režimu výpočtu jednotkové ceny
07.11.2014 Sklad6 Do režimů výpočtu jednotkové ceny doplněny nové varianty: ...
Více
07.11.2014 Sklad6
Úprava výpočtu návrhu objednávek. Nově lze pomocí proměnné NBJZPol,6 určit počet dní, které se mají použít pro určení data, od kterého se mají započítávat nezpracované objednávky (starší nezpracované požadavky se ignorují). Výchozí hodnota je 60 dní.
07.11.2014 Sklad6 Při zakládání nové skladové karty, objednávky na dodavatele, požadavku, dokladu, reklamace, pokladního dokladu, průvodky a výrobku program umožňuje inicializaci nového záznamu na základě číselníku 177. V tomto číselníku je možné nadefinovat výrazy, které program použije pro inicializaci vybraných polí nového záznamu:...
Více
07.11.2014 Sklad6
Do skriptovacího jazyka doplněn nový objekt TKAPIndPrice umožňující zjišťování informací o skladových kartách (např. individuální ceny nebo ceny dle cenového pásma).
04.11.2014 Sklad6, Účto
Úprava fulltextového hledání v databázových tabulkách (vyvolává se, když do databázové tabulky začnete psát písmena). Do fulltextovém hledání se nyní prohledávají jen viditelné položky (nyní se hledalo i ve skrytých polích).
04.11.2014 Sklad6, Účto
Pomocí proměnné AdrICOId,0 lze nastavit seznam zakázaných znaků, které nesmí obsahovat údaj IČO při zakládání nové adresy. Ve výchozím stavu je proměnná nastavena na #&.
02.11.2014 Sklad6
Integrovaná nová verze kontingenčních tabulek využívaných především v Manažerském informačním systému a při zobrazení datových kostek v rámci Analýzy a grafy. Integrovaná byla rovněž nová verze skriptovacího jazyka.
02.11.2014 Sklad6 Nový režim zadávání adres odběratelů a dodavatelů. Při zadávání adres se program zeptá na IČO a pokud je IČO zadané, tak se údaje o odběrateli načtou z ARES. Pro vstup adres lze použít nový kód menu ...
Více
02.11.2014 Sklad6
Při načítání informací z ARES se současně pro plátce DPH dohledává bankovní účet, který je v evidenci plátců pro účely kontroly nespolehlivých plátců DPH.
02.11.2014 Sklad6
Úprava algoritmu dohledávání volného označení odběrného místa (poslední 2 znaky z údaje IČO) při ukládání nové adresy odběratele nebo dodavatele. Pokud existuje aspoň jedna adresa se stejným 8-místným IČO, tak se vždy nabízí volné 10-místné číslo odběrného místa a to i v případě, že samotné 8-místné IČO není v databázi použito.
21.10.2014 Sklad6 Možnost definovat kalkulovaná pole ve struktuře KARTA pro zobrazení zásoby v dalších skladech. Pro každé zobrazené středisko je třeba nadefinovat strukturu se jménem ZASOBAx (kde x je číslo od 4 do 9) a dále pomocí proměnné ZASSkladx,0 určit číslo skladu, jehož zásoba má být zobrazena. V seznamu souborů musí být definovány soubory SKLADZAS.BTR...
Více
21.10.2014 Sklad6 Úprava zpracování funkce pro kontrolu pozic s návrhem automatického doplňování. Pokud je v nabídce pro výběr ID retraku mnoho položek, tak se místo výběru za pomocí výběrového editačního prvku nabídne kompletní seznam s možností výběru pomocí Enter. V seznamu položek, které jsou určené k přeskladnění jsou doplněny tyto položky:...
Více
16.10.2014 Sklad6
Možnost vyhodnocování individuální ceny podle kódu zboží dodavatele ze skladové karty. V definici individuální ceny je možné pro označení kódu dodavatele použít zástupné znaky ? a * pro označení jednoho libovolného znaku nebo pro označení libovolné skupiny znaků
16.10.2014 Sklad6
Úprava náhledu sestav v grafickém režimu: pokud se zobrazovaná stránka při daném zvětšení nevejde na obrazovku, tak při použití kláves PageDn a PageUp program listuje nejdříve v rámci aktuálně zobrazené stránky a pak teprve přeskakuje na další stránku.
16.10.2014 Sklad6 Možnost při zápisu nového pokladního dokladu připočítávat přirážku za platbu stravenkami nebo platebními kartami. V případě zadání platby s definovanou přirážkou program automaticky tuto přirážku spočítá a navýší očekávanou hodnotu platby. Při platbě se pro přirážky vytváří samostatný pokladní doklad. Pro konfiguraci plateb lze použít tyto proměnné: Prom...
Více
16.10.2014 Sklad6, Účto Úprava přenosu informací o zaplacených dokladech mezi účetnictví a skladovým programem. Přepínač Vynechat doklady zaplacené ve skladové pokladní knize byl změněn na Kontrolovat nové pokl.doklady ve skladové pokladní knize. Do přenosového souboru PLATBY.EXP je nově exportován také datum poslední platby v pokladní knize z evidence účetnictví. ...
Více
10.10.2014 Sklad6
Úprava zobrazování návrhů objednávek. Po výpočtu návrhu se vždy zobrazí návrhy objednávek za ten den, který byl nastaven jako Datum zpracování při vytváření návrhu. Při zobrazení návrhu (z hlavního menu) se kontroluje, zda existuje návrh s novějším datem než je dnešní datum a pokud ano, tak je nabídnuto, zda zobrazit návrhy za aktuální datum nebo za to novější.
09.10.2014 Sklad6
Nová funkce do nabídky speciálních činností pro práci s kartami (Alt+F6 v přehledu karet): Kalkulace prodejních cen (KARTA_SPC, kód menu 55,63). Program pomocí této funkce umožní spuštění kalkulace prodejních cen za vybraná cenová pásma za označené skladové karty nebo za všechny vybrané karty
07.10.2014 Sklad6
Úprava dialogu pro nastavení převodu zůstatku do nové databáze (Alt+F6 v menu Oprava INI hodnot). Pomocí F7 lze vybrat cílovou databázi a program podle ní přenastaví cesty ve všech přenosových souborech
07.10.2014 Sklad6 Rozšíření skladové karty o údaj Výpočet JC, který určuje způsob výpočtu jednotkové ceny za skladovou kartu. ...
Více
06.10.2014 Sklad6 Rozšíření možností kontroly nedostatečné zásoby ve vstupu požadavků. Proměnná ObjHlasZas,0 má nyní definované následující hodnoty: ...
Více
02.10.2014 Sklad6
Rozšíření sledovaných informací v evidenci pozic (id. umístění) ke skladové kartě. Nově je možné zadat Objednací množství s jednotkou MJ, balení, vrstvy či palety. Dále kategorii s hodnotami vyskladňovací pozice nebo oblíbená zaskladňovací pozice a nově lze měnit i pořadí (číslo řádku) záznamu. Hodnota pořadí 0 je určena pro výchozí vyskladňovací pozici zboží.
02.10.2014 Sklad6
Úprava exportu kalkulovaných položek do formátu Excel/Sylk v rámci alternativních sestav (Alt+F7). Pokud je u kalkulovaného pole příznak součtovat v sestavách nebo oddělovat tisíce, tak se textové kalkulované pole při exportu chová jako číslo. Nově je možné pro zápis desetinných míst použít i desetinnou čárku.
02.10.2014 Sklad6 Úprava výpočtu návrhů objednávek podle průměrného prodeje. Varianty Zahrnout nezpracované požadavky: Ano (jen nezpracované) a Ano (i část. zpracované) jsou nyní zpracovány takto: program spočítá na základě dodacího cyklu a průměrného prodeje hrubý návrh objednávky a ten porovnává s celkovým množstvím z požadavků. Pokud je požadované množství vyšší, tak se použije pro návrh objednávky. ...
Více
02.10.2014 Sklad6
Úprava vstupu aktivních a pasivních reklamací. Nově je možné kromě poznámky zadávat také vyjádření k reklamaci. Reklamace je možné tisknout pomocí F8 (tiskne se formulář Reklamace.QR2).
29.09.2014 Sklad6
Úprava mazání průvodek rozvozů pomocí Ctrl+Y. Pokud v menu ROZVOZ_MNU je definována položka menu Smazat průvodku s kódem menu 33,13, tak se program při mazání průvodky přes Ctrl+Y bude řídit nastavením práv tohoto menu (uživatelé s právem alespoň 8 budou mít možnost smazat). Jde o menu Alt+F6 v přehledu průvodek. Současně nově nejdou smazat průvodky, které jsou označené jako uzavřené.
29.09.2014 Sklad6
Úprava generování dat pro Offline objednávkový program ve verzi 5.2. Do tabulky karet je u jednotlivých karet uveden příznak, zda je povoleno v objednaném množství použít desetinná místa. Do ceníku je také odesílán kurz a měna podle daného zákazníka. Součástí dat je také označení verze skladového programu, která generovala data.
24.09.2014 Sklad6 Úprava exportu pokladní knihy do přenosového souboru POKL_PRV.BTR. Pomocí proměnných lze nastavit výraz definující výběrovou podmínku pro výběr pokladních dokladů, které se mají převést
Více
18.09.2014 Sklad6 Nový číselník skupin povolených typů dokladů. V číselníku je možné pro dané ID skupiny určit, které typy dokladů patří do dané skupiny. Povolené typy dokladů se určí jako seznam čísel typů dokladů oddělených znakem /. Pro označení více typů dokladů je možné použít masku s použitím zástupných znaků ? nebo * pro označení právě jednoho znaku nebo pro nula nebo více libovolných znaků.
Více
18.09.2014 Sklad6
V záznamu odběratele nebo dodavatele je vedle výchozího typu dokladu nová kolonka Omez. pro zadání skupiny typů dokladů, na které má daný odběratel stanovené omezení. Lze tak určit, že daný odběratel může odebírat např. jen na účtenky.
18.09.2014 Sklad6 Optimalizace vyhodnocování individuálních cen. Pokud individuální cena obsahuje všechny položky s časovým omezením a žádný ze záznamů nespadá do daného období, tak je celá individuální cena při vyhodnocování přeskočena....
Více
11.09.2014 Sklad6 Úprava hledání adres v nabídce CRM - práce s odběrateli. Nově lze hledat také dle typu zatřídění, skupiny odběratelů či dodavatelů a dle střediska. Upraveno bylo i hledání podle kontaktu a některé typy hledání byly zrychleny.
11.09.2014 Sklad6
Úprava zpracování dokumentů přenášených z notebooku na centrálu pomocí MaximObjServeru. Upraveno zobrazování náhledu dokumentů na centrále, které byly synchronizovány do lokální složky podle jména daného notebooku.
09.09.2014 Sklad6 Ve funkci Kontrola vyskladnění z nabídky funkcí pro práci s terminály lze nově kontrolovat také požadavky. Pokud se v dialogu pro výběr dokladů ke kontrole zadá do vstupního pole 91Vx, kde x je číslo požadavku z aktuálního skladu,tak program umožní následnou kontrolu požadavku stejným způsobem, jako jsou kontrolovány doklady...
Více
09.09.2014 Sklad6
Úprava komponenty pro zobrazování čárových kódů z databázových polí v QR Designeru. Některé typy čárových kódů neodpovídaly zobrazenému popisu.
05.09.2014 Sklad6 Ve funkci Kontrola vyskladnění z nabídky funkcí pro práci s terminály lze využít zjednodušený způsob zápisu čísla dokladu, při kterém se nemusí zadávat kompletní číslo dokladu, ale pouze samotné číslo dokladu a program se podle číselné řady pokusí najít odpovídající typ dokladu a období. Pokud je nalezeno více dokladů se stejným číslem, tak se tyto doklady nabídnou...
Více
05.09.2014 Sklad6
Změna způsobu použití výchozí identifikace umístění (pozice zboží). Pro vratné a nevratné obaly se nyní výchozí pozice nenastavuje (zůstává prázdná) a není ani vyžadována při evidování dokladu.
05.09.2014 Sklad6
V nastavení importu objednávek z offline objednávkového programu (OBX) lze nově určit, zda je povoleno zpracování objednávek pro odběratele, jejichž IČO není evidováno v adresáři odběratelů:
povolit výběr adresy
program upozorní na chybějící adresu, umožní pokračovat i bez výběru
povolit vždy
program umožní pokračování bez upozornění (typicky objednávky z e-shopu)
zakázat program vynutí výběr odběratele v případě, že není určen automaticky dle objednávky


05.09.2014 Sklad6, Účto
Úprava editace kontaktů v adrese dodavatele nebo odběratele: při zápisu kontaktů v 5. stránce v adrese lze pomocí Alt+V vložit na pozici kurzoru znak @ (použijte v případě, že nelze zavináč napsat tradičními postupy)
02.09.2014 Sklad6 Úprava vstupu pokladních dokladů při platbě dokladu. Pomocí proměnné PDZpUh-,0 nebo PDZpUh+,0 (pro dodací nebo příjmové doklady) nebo proměnné TypPDZpUh-,x nebo TypPDZpUh+,x (pro dodací nebo příjmové doklady, kde x je číslo typu hrazeného dokladu) lze nastavit způsoby úhrady z číselníku způsobů úhrad, pro které lze vytvořit pokladní doklad (hodnota např. Hotově/Stravenky)...
Více
25.08.2014 Sklad6, Účto
Do záznamu adresy doplněny nové údaje: Zkratka státu-fakturační adresa (položka FStat), Zkratka státu-konečný příjemce (KStat), Výchozí měna pro nové požadavky a doklady (Mena), Výchozí typ dopravy (Typ dopravy)
25.08.2014 Sklad6, Účto Změna editace adresy odběratele/dodavatele - pole pro zadání jména a jména2 ve fakturační adrese i v odběrném místě rozšířeny a byla doplněna editace státu a měny.
25.08.2014 Sklad6 Program umožňuje zadávání požadavků v cizí měně. Měnu a kurz je možné určit v menu pro práci s požadavkem (kód menu 0,52). V nastavení měny je i příznak Pevná cena v cizí měně. Pokud je tento příznak zapnut, tak se daná cena v cizí měně použije i v případě, že se změní kurz v požadavku. Pokud má zákazník ve výchozí měně uvedenou cizí měnu nadefinovanou v kurzovém lístku, ...
Více
20.08.2014 Sklad6
Pomocí proměnné ObjSlevy,0 lze nastavit povolené slevy, které lze zadat ve vstupu požadavků. Hodnotu lze zadat jako seznam intervalů nebo seznam povolených slev oddělených znakem / např. 0-5/6/7
20.08.2014 Sklad6 Ve vstupu položek požadavků je možné používat EAN kódy pro dohledávání zboží (při čtení pomocí čtečky čárových kódů musí být čtečka nakonfigurována, aby před EAN kódem poslala klávesu Ctrl+G nebo Ctrl+B - stejně to funguje i při vstupu operací). Program zpracovává i váhové čárové kódy. ...
Více
20.08.2014 Sklad6
Úprava zpracování čtení váhových čárových kódů ve vstupu operací. Po načtení váhového EAN kódu program zůstane s kurzorem na načteném množství MJ.
20.08.2014 Sklad6 Upraven export dat pro notebooky. Nově se exportují do souboru NTB_MEM také poznámky a obrázky ke skladovým kartám. Pomocí proměnné NtbExpDat,12 lze ovlivnit,které informace se mají exportovat...
Více
19.08.2014 Sklad6
V programu existuje nový číselník Typy dopravy, který určuje možnosti dodání zboží (typ dopravy se eviduje v požadavcích a dokladech). Typ dopravy 0 by měl být pro dopravu vlastní (samoodvoz ) a typ dopravy 1 pro rozvoz (resp. významově obdobný typ). Ostatní typy dopravy jsou volně definovatelné (např. 2..Česká pošta, 3..DHL,...)
 předchozí  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  z 73 další