logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
20.12.2018 Sklad6 Nová funkce pro oddělení starých dat z aktuální databáze (kód menu 6, 4). Tato funkce umožňuje vymazat z aktuální databáze staré záznamy do určeného data. Funkci je možné spustit i v rámci běžného provozu. Před spuštěním této funkce je nezbytné provést zálohu kompletních dat. Při zpracování jsou postupně nevratně mazána data z aktuální databáze...
Více
20.12.2018 Sklad6 Úprava automatického exportu dokladů před tiskem průvodky nebo v rámci funkce pro hromadný export. Pomocí proměnné DokAutExpE, 4 pro dodací doklady a DokAutExpE,5 pro příjmové doklady lze nastavit režim automatického zpracování exportu. Hodnotu nastavte jako součet následujících hodnot:..
Více
18.12.2018 Sklad6 Podpora pro tisk QR kódů v sestavách vytvářených za pomocí definičního souboru sestav.
V DEF souboru použijte následující formát pro vložení QR2 kódu
{|QRx;Kod;šířka_v_palcích;výška_v_palcích}
x je nepovinný znak vyjadřující tzv. EccLevel - 0..Lowest, 1..Medium, 2..Quality, 3..Highest
V kódu můžete definovat např. kód pro QR platbu nebo odkaz na webové stránky (vč. http://).
18.12.2018 Sklad6 Nové komponenty pro zobrazování 1D čárových kódůtisknutých pomocí definičního souboru sestav. Pro tisk čárových kódů lze použít tuto definici:{|TypÇárovéhoKódu;Kod;šířka_v_palcích;výška_v_palcích} ...
Více
11.12.2018 Sklad6 Upraveno spouštění klávesových maker pomocí parametru R:. Vstupní soubor se nově otevírá jen pro čtení, což by mělo řešit problematiku spouštění s omezeným přístupem k souboru makra.
10.12.2018 Sklad6 V nastavení MO prodeje je nová volba pro určení režimu uplatnění individuální ceny. Nově je možné individuální cenu používat třemi způsoby: ...
Více
23.11.2018 Sklad6 Při evidování požadavku se provádí kontrola, zda požadavek nebyl v průběhu editace změněn jiným uživatelem. Pokud ano, tak se zobrazí varování a je doporučeno ukončit práci s požadavkem, znovu ho otevřít a opravu provést znovu. Pomocí proměnné ObjEvidOpr, 0 s hodnotou 0 lze zakázat možnost zaevidování požadavku změněného jiným uživatelem.
23.11.2018 Sklad6 V číselníku pro nastavení exportu dokladů je u většiny exportu doplněna možnost třídění operací s rozdělováním dle poznámek k operaci (popř. dle šarží). Pokud mají operace na stejné zboží rozdílnou poznámku k operaci, tak se exportují v samostatném řádku.
23.11.2018 Sklad6 Nová možnost automatického generování nákladů na dopravu do určených dokladů. Náklady se počítají za pomoci individuální ceny vyhodnocené za každou položku. Je tak možné náklady spočítat z hodnoty zboží nebo také z hmotnosti (např. za pomocí různých koeficientů pro různé skupiny zboží). Pro správnou funkci je třeba zapnout přepínač ...
Více
16.11.2018 Sklad6 Pomocí proměnných SSLOmez,1 až SSLOmez,8 lze definovat výraz pro kontrolu obsahu záznamu individuální ceny před uložením v dialogu pro editaci individuální ceny. Pokud je výsledkem výrazu číslo, tak se ještě dohledává text informačního hlášení pro uživatele (hlášení musí být zapsána v proměnnných SSLOmez,11 až SSLOmez,18 a jednotlivé texty musí být odděleny znaky / nebo ; )...
Více
09.11.2018 Sklad6 V menu DOKLAD_SPC (popř. DOKLAD_SP+ nebo DOKLAD_SP-) je možné definovat novou funkci pro zapnutí, popř. vypnutí příznaku standardního dohledávání nákupních operací při evidování dokladu (zapnutý příznak nedovolí použití vyskladňování z pevných pozic, ale použije se dohledání optimálního nákupu dle běžných pravidel). 31,161: zapnutí příznaku 31,162: vypnutí příznaku...
Více
09.11.2018 Sklad6 Rozšíření použitelných hodnot proměnné WMSParams,0, pomocí které lze definovat parametry pro generování vlny v rámci vyskladňování: ...
Více
09.11.2018 Sklad6
V číselníku typů dokladů je možné při změně čísla typu dokladu provést odpovídající přečíslování typu dokladu i v navazujících tabulkách. Změna se týká tabulek: AdrInfo, Ciselnik, EETDATA, INTRSTAT, LOG, MEMO, SKLADADR, SKLADBAL, SKLADBNS, SKLADDKS, SKLADDOK, SKLADDPR, SKLADINI, SKLADKON, SKLADLPP, SKLADOBJ, SKLADOBP, SKLADOPE, SKLADPLT, SKLADPOK, SKLADPOR, SKLADREK, SKLADSLE, SKLADSSL, SKLADTYP
06.11.2018 Sklad6
V nastavení MO prodeje je nový přepínač Zvýraznit prodeje s desetinnými místy v množství (mimo kg) Tato položka se uplatní v případě, že je zapnutý přepínač Zobrazovat předchozí položku do zahájení další položky a způsobí zvýraznění množství v případě, že je prodána položka s desetinnými místy a přitom se nejedná o karty s jednotkou kg.
05.11.2018 Sklad6 Rozšíření počtu vlastních bankovních účtů, které je možné zadat ve Služby/Nastavení programu/Bankovní účty z 5 na 8.
12.10.2018 Sklad6
Ve funkci pro vyskladnění dokladu je možné pomocí klávesy F6 vyvolat funkci pro přivolání retrakáře (pracovník skladu zodpovědný za doplňování zboží do vyskladňovacích pozic)
12.10.2018 Sklad6 Rozšíření funkce pro automatizované doplňování zboží do vychystávacích pozic. V přehledu zboží, které program navrhuje doplnit, mohou být nově zobrazeny ručně aktivované požadavky skladníka na doplnění zboží. Tyto požadavky se řadí na první místo v seznamu a jsou zobrazeny červeně. Pomocí proměnných je možné nastavit automatickou aktualizaci zobrazených dat...
Více
05.10.2018 Sklad6 Nová možnost zrychlené hromadné fakturace požadavků (převod požadavku do dokladu) - v nabídce funkcí dostupných přes Alt+F6 je nová funkce s kódem menu 41, 29 (menu OBJ_MNU), která umožňuje hromadný převod více označených požadavků do dokladu. Pokud v průběhu zpracování dokladu nenastane nějaká chyba (např. nedostatečná zásoba zboží), tak je výsledný doklad zaevidován automaticky ...
Více
04.10.2018 Sklad6
Úprava automatického směrování QR2 sestav. Dosud bylo nutné uvádět celé jméno QR2 sestavy včetně cesty. Nyní se použije jméno QR2 souboru s relativní cestou.
20.09.2018 Účto Program umožňuje automatické zaúčtování kurzových rozdílů. Při zápisu platby faktury v cizí měně program kontroluje, zda je faktura doplacena (souhlasí částka faktury v cizí měně s celkovou úhradou v cizí měně). Pokud ano, tak nabídne nový dialog pro zapsání kurzového rozdílu, ve kterém jsou shrnuty základní informace, ze kterých program vychází při výpočtu kurzového rozdílu...
Více
20.09.2018 Sklad6 V přehledu operací za kartu je možné pracovat s kalkulovanými poli, které vychází z informací ze skladové karty. Je tak možné např. zobrazovat pohyb v baleních.
17.09.2018 Sklad6 V číselníku způsobů úhrad je pro platby typu šeky/stravenky dostupný nový přepínač [x] Kontrolovat zakázané položky. Při evidování účtenky v maloobchodním prodeji program kontroluje položky účtenky, zda vyhovují individuální ceně ZAKAZ_STRA. Tyto položky pak nelze uhradit pomocí typů úhrad se zapnutým přepínačem na kontrolu zakázaných položek. Pomocí proměnných lze ovlivnit chování programu:...
Více
14.09.2018 Sklad6 V nastavení MO prodeje je nový přepínač [x] Sdílet pokladní místa na více pokladnách. Funkce je dostupná pouze v případě, že je definován číselník pokladních míst (čili např. stolů) pro jednotlivé pokladny. Pokud je v číselníku pokladních míst (Nastavení prodeje na pokladně/F6) u daného pokladního místa hodnota údaje Pokladna nastavena na 0, ...
Více
12.09.2018 Sklad6
V číselníku typů dokladů je nový přepínač [x] Nabízet alternativní id. umístění při vyskladňování z pevného vých. id. umístění. Přepínač je ve výchozím stavu zapnutý, Pokud se vypne, tak program neumožní ruční zadání identifikace umístění a ani nelze zobrazit seznam alternativních pozic, kde je zboží umístěno.
11.09.2018 Sklad6 V číselníku způsobů úhrad je možné k typu úhrady nově zadat maximální výši platby. Nastavení se uplatní pouze u typů dokladů, které mají zapnutý nový přepínač [x] Kontrolovat maximální výši platby dle číselníku způsobů úhrad (F6/Omezit typy úhrady:Povolené typy). Změna se týká dialogu pro vstup plateb a vracení hotovosti (např. platby v MO prodeji)...
Více
10.09.2018 Sklad6 Úprava funkce pro uzávěrku s rozdělením dat do staré a nové databáze. Upraveno bylo zpracování následujících tabulek
SkladDKS - informace o sloučených dokladech - kopírují se jen záznamy z aktuálního skladu
EETDATA - záznamy EET - upravena kontrola duplicity
ADRSHL - souhlasy se zpracováním - nová tabulka se kopíruje do staré i nové databáze
10.09.2018 Sklad6
V Nastavení MO prodeje je nový přepínač Automaticky přidávat přepravky za každé celé balení.Pokud je v typu dokladu povolen vstup obalů a současně není povolen vstup balení, tak se počet přepravek určuje automaticky podle prodaných kusů a za každé celé balení se vydá jedna přepravka.
31.08.2018 Sklad6 Nové varianty přehledu požadavků a přehledu odběratelů/dodavatelů, ve kterých jsou vidět jen požadavky či odběratelé, kteří má daný uživatel povolené ke zobrazení (filtrování se provádí podle údaje zakázka/dealer). Pro uživatele je možné určit seznam povolených dealerů pomocí funkce Služby/Jednání, úkoly../Číselníky/Nastavení dealerů pro správce záznamů K dispozici jsou následující nové kódy ...
Více
31.08.2018 Sklad6
Pomocí proměnné UCCIdPoz,0 s hodnotou 1 lze nastavit, aby při výběru optimální identifikace umístění pro výdej zboží program zohledňoval neuzavřené prodeje uskutečněné přes maloobchodní prodeje.
Při výdeji zboží se program chová tak, jako by množství prodané přes MO prodej bylo již vydáno z preferovaných pozic, které jsou určené v uzávěrkovém typu dokladu pro MO prodej.
31.08.2018 Sklad6 V nabídce pro rekonstrukci dat je možné doplnit funkci pro přepočítání pomocné tabulky SkladSUM, která obsahuje součtové hodnoty za skladové karty prodané přes MO prodej. Nová funkce Přepočítání součtů prodejů na pokladně s kódem menu 7, 25 projde všechny neuzavřené pokladní doklady a podle nich přepočítá tabulku SkladSUM...
Více
29.08.2018 Sklad6 Pomocí proměnné UCCAutUza,9 s hodnotou 1 lze určit, aby program v rámci automatické uzávěrky pokladní knihy vytvořil pro všechny pokladní doklady za maloobchodní prodeje v záznamech s řádky pokladního dokladu (tabulka SkladPOR) odpovídající záznamy. Pokud je současně s uzávěrkou pokladní knihy provedena i uzávěrka prodeje na pokladně (vytvoření dokladů v rámci skladové evidence), tak ...
Více
29.08.2018 Sklad6 Pomocí proměnné UCCUza,3 lze určit maximální počet operací v rámci jednoho uzávěrkového dokladu (výchozí hodnota byla zvýšena z 1000 na 2500; v případě že se mají uzávěrkové doklady párovat za pomocí řádků pokladní knihy, tak je výchozí hodnota 100000).
28.08.2018 Účto Při importu bankovních výpisů z formátu Multicash program umí vyčíst z jednoho záznamu přijeté platby související poplatky (pokud je banka dodá ve vhodném formátu) a tyto poplatky automaticky zaúčtovat. Typické použití je pro platby platebními kartami, při kterých je pak zaúčtována původní výše platby a k tomu je na jiný účet zaúčtován poplatek za platbu.
24.08.2018 Sklad6 Upravena funkce Nový dobropis k dokladu - pokud je v číselníku typů určena výchozí identifikace umístění, tak je tato výchozí pozice nastavena do všech operací dokladu. Nastavení lze ovlivnit pomocí proměnné DokDobr-,x, popř. DokDobr+,x, kde ...
Více
23.08.2018 Sklad6 Rozšíření možností uživatelsky definovaných dotykových tlačítek v maloobchodním prodeji. V nastavení prodeje na pokladně je nový přepínač [x] Používat pořadová čísla v tlačítkách pro zboží. Pokud je současně povolena podpora dotykových displejů, tak jsou tlačítka zobrazená v pravé části displeje při maloobchodním prodeji označena dvouznakovým číselným kódem (malé číslo v rámečku v levém...
Více
15.08.2018 Sklad6
Optimalizace zobrazování skladových karet (časté otevírání skladových karet mohlo vést ke zbytečnému vyčerpávání dostupných paměťových prostředků).
14.08.2018 Sklad6, Účto
V dialogu pro zobrazení sestav je i pro uživatele bez přístupového práva 45 (Právo editovat sestavy) v nabídce funkce pro export sestavy. Umožňuje ale jen export do PDF formátu.
27.07.2018 Sklad6

Podpora pro více kurzových lístků v maloobchodním prodeji.
U jednotlivých skladových karet je možné určit s jakým typem kurzu se bude daná skladová karta prodávat (1 až 4). Označení typu kurzu v kartě je ve výchozím nastavení o jedna vyšší, než interní označení kurzových lístků (např. typ kurzu 1 v kartě odpovídá typu kurzového lístku 0 v číselníku kurzových lístků).

Pomocí proměnné Mena2,1 lze nastavit typy kurzových lístků pro jednotlivé typy kurzů z karet. Jako hodnotu uveďte seznam typů kurzových lístků pro typy kurzů 1 až 4 (výchozí je 0/1/2/3) Jednotlivé kurzové lístky lze zadat přes odpovídající číselník kurzového listu (kód menu 15,80 až 15,89 pro typ kurzového lístku 0 až 9).

Pomocí proměnné KartaEdit,2 s hodnotou 2 povolíte editaci typu kurzového lístku v kartě (podstránka 4). Pokud tuto proměnou již používáte pro povolení záporných cen v kartě, tak hodnotu uveďte jako součet přepínačů 1+2 (tj. zadejte 3).
26.07.2018 Sklad6 Rozšíření evidence reklamací. Ve vstupním dialogu pro editaci reklamace lze měnit názvy vstupních polí. Nastavení se provádí změnou popisu v systémových strukturách a zapnutím příznaku [x] Jméno pole použít do dialogů. Nastavení se týká všech typů reklamací. Proměnná REKParam + číslo typu reklamace, 0 nově reaguje také na následující hodnoty:...
Více
20.07.2018 Sklad6 Podpora pro zjednodušený hromadný tisk cenovek. Pro každou kartu lze určit hlavní typ cenovky a tiskový formát, popřípadě je možné definovat více cenovek. V samostatném číselníku lze každému typu cenovky a formátu přiřadit v závislosti na individuální ceně označení formuláře. Při vyhodnocování pak program vybere z tohoto číselníku první záznam pro daný typ a formát cenovky, u kterého pro...
Více
13.07.2018 Sklad6 Úprava spouštění programu - nově se kontroluje u vybraných tabulek aktuálnost verze tabulek ne základě příznaku, že v daném skladu byla již dříve provedena kontrola aktualizací. Dosud docházelo vždy k otevírání tabulek, což vedlo ke zpomalení programu při startu.
13.07.2018 Sklad6 Úprava převodu pokladních dokladů do účta. Pomocí proměnné POKL_PRV,4 lze ovlivnit způsob přístupu k přenosovému souboru. Můžete použít následující hodnoty: ...
Více
02.07.2018 Sklad6, Účto Upraveny funkce pro práci se soubory ve skriptovacím jazyku (FileExists, DeleteFile,objekt TFileUtils..) v konzolové verzi programu, aby byla zajištěna podpora souborů s diakritikou v názvu souboru.
29.06.2018 Sklad6 Nový modul ve skladovém programu "Bankovní výpisy". Nový modul umožňuje import bankovních výpisů z elektronického bankovnictví většiny českých bank. Formát bankovnictví lze nastavit ve Služby/Nastavení programu/Bankovní účty na druhé podstránce (F8). Program dohledá podle informací z výpisů (variabilní symbol + částka) odpovídající faktury. Faktury, které nebyly dohledány, ...
Více
29.06.2018 Sklad6 V číselníku 177 pro definici výrazů pro inicializaci záznamů lze definovat položky začínající znakem @. Takto definované položky se vyhodnocují před běžnými datovými položkami a ukládají se do proměnných dostupných pomocí funkce GetVar. lze tak definovat složitější výrazy, jejichž výsledky lze využít jako mezivýsledek pro běžné datové položky.
29.06.2018 Sklad6 Pomocí proměnné DOKInitRec,0 lze určit identifikátor pro rozlišení záznamů v číselníku 177. Před každým evidováním dokladu program vybere z číselníku 177 výrazy, které mají v klíčové číselné hodnotě (Klic2) uložený určený identifikátor a naplní hodnoty v hlavičce dokladu podle vypočtených hodnot výrazů. Pokud proměnná není definována, tak se inicializace záznamu dokladu provádí pouze u nových dokladů a použijí se všechny výrazy pro strukturu DOKLAD bez ohledu na hodnotu pole Klic2. Proměnnou tak lze rozlišit, jaké výrazy se mají vyhodnotit při inicializaci hlavičky nového dokladu (Klic2=0) a jaké se mají vyhodnotit před každým evidováním (Klic2 je určený proměnnou a musí být z rozsahu 1 až 255).
25.06.2018 Sklad6 Úprava zpracování maloobchodního prodeje v souvislosti s certifikací vah. Pokud je zboží zadáno pomocí váhového kódu, ale bez zadané váhy (tj. jen kód 28xxxx) a hmotnost je zadána ručně, tak se do pole Priznaky2 zapisuje současně příznak 32 (tj. "rychlokód"). Je tak možné změnit test v definičním souboru MaskAnd(Priznaky2,2) na nový MaskAnd(Priznaky2,34)=2, který zajistí, že u takto zadaného ...
Více
25.06.2018 Sklad6 Úprava načítání hmotnosti v maloobchodním prodeji s nastaveným režimem vstupu počtu MJ. Pokud dojde k chybě při načítání hmotnosti, tak je zobrazeno chybové hlášení a program zůstane stát v poli pro ruční zadání hmotnosti.
20.06.2018 Sklad6 Nová evidence Souhlasy se zpracováním údajů. Pro každou adresu v adresáři firem lze evidovat souhlasy se zpracováním údajů pro různé účely zpracování. Lze definovat číselník účelů zpracování a program pak pro danou adresu zobrazuje přehled, ve kterém je vidět, zda pro daný účel zpracování byl dán souhlas, kdy byl souhlas udělen, kým a jakým způsobem (např. e-mail, webový formulář, papírový ...
Více
18.06.2018 Sklad6 Ve většině menu, které lze vyvolat v programu pomocí Alt+F6 a v některých dalších menu, je možné spustit skript určený proměnnou. V proměnné FS_Run_XXX,n je třeba určit jméno podepsaného skriptu (FSC). Menu má vždy kód menu 69,n (n odpovídá proměnné FS_Run_XXX, n). Při spuštění skriptu program naplní seznam hodnot Settings podle aktuálního záznamu, na kterém stojí program v době spuštění ...
Více
 předchozí  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  z 81 další