logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
11.11.2021 Sklad6
V nastavení bodového systému pro vyhodnocení optimální nákupní operace pro výdej zboží (Číselníky/Typy dokladů/Enter/F8/F8) je rozšířeno bodové ohodnocení pro variantu, kdy se zboží vydává ze stejné pozice jako některá jiná výdajová operace pro stejné zboží. Určením nenulového bodového ohodnocení této varianty se tedy budou preferovat výdeje ze stejné pozice.

22.10.2021 Sklad6 Ve struktuře KARTA je možné definovat kalkulované pole OBRAZEKV, které obsahuje název výchozího souboru s obrázkem. Ten se určuje buď pomocí záznamu uloženého v evidenci Obrázky ke kartě nebo pomocí výchozího jména souboru určeného výrazem (viz proměnné KARImgExpr,x) včetně složky (proměnná KARImgPath,0).
19.10.2021 Sklad6 Před odesláním objednávky na dodavatele je prováděna kontrola data požadováno. Pokud je toto datum vyplněno a je menší než aktuální datum, tak se objeví upozornění s možností přerušit zpracování. Pomocí proměnné NObjKnt, 0 lze nastavit režim kontroly:...
Více
19.10.2021 Sklad6 V menu DOKLAD_SPC (případně v podmenu) jsou k dispozici nové varianty převodu do účetnictví za vybrané nebo označené doklady, které vždy data převádí dávkovým způsobem za pomocí souborů SK_UC_??-BTR...
Více
19.10.2021 Sklad6 Úprava importu speciálních znaků s diakritikou, které program nedokáže uložit do databáze (např. A s kroužkem se převede na A)
08.10.2021 Sklad6
V číselníku typů dokladů je v dialogu pro nastavení práce s identifikací umístění (F8/F8) nový přepínač [x] Preferovat id. umístění s menší hodnotou id. umístění (v případě rovnosti bodů)
Nastavení se uplatňuje jen v případě, že pomocí dalších kritérií není vyhledaná lepší pozice a pro danou nákupní operaci není zadané datum výroby.

05.10.2021 Sklad6 Úprava výpočtu prodaného zboží za odběratele (tabulka SKLADVY5). Pokud je nastavena proměnná VY5ExtID,0 na hodnotu 1, tak se do tabulky zahrnou také skladové karty, které jsou v dokladech převedených na drobný daňový doklad. U karet ale nebude započítán počet ani částky prodejů...
Více
02.10.2021 Sklad6 Úprava převodu do účetnictví - pomocí proměnných SK_UC_PRV+,50 a SK_UC_PRV-,50 lze definovat další identifikační číslo pro určení umístění tabulky UCTOFAK.BTR pro přijaté a vydané doklady..
Více
10.09.2021 Sklad6 Úprava některých kontrol při zpracování požadavků. Pokud má zákazník v adrese určený výchozí typ dokladu a v požadavku není výsledný typ dokladu určený, tak se pro různé kontroly použije typ dokladu z adresy (dosud se použilo výchozí nastavení typů dokladů z INI hodnot). Změna se týký např. vyhodnocení zalistovaných položek nebo kontroly minimální ceny...
Více
27.08.2021 Sklad6, Účto Nová funkce pro import dat z datového zdroje s pomocí rozhraní ADO. Je tak možné snadno importovat data z libovolné databáze, pro kterou existuje příslušný ovladač v prostředí Windows (například data ze sešitů Excel, data z tabulek a SQL dotazů MS SQL, data z databází poskytovaných přes rozhraní ODBC, data z jiných tabulek PSQL)...
Více
13.08.2021 Sklad6 Ve skladové kartě je nové pole IdEkokom pro určení identifikátoru seznamu záznamů v nové tabulce SKLADEKC obsahující informace k výpočtu podkladů pro EKO-KOM za danou kartu.
11.08.2021 Sklad6 V nabídce pro druh výpočtu jednotkové ceny je nová možnost Koef.JC 1m, čili výpočet dle koeficientu JC s jednotkou 1 m;
20.07.2021 Sklad6, Účto V menu NOBJED_SPC pro práci s objednávkami na dodavatele (Alt+F6/Speciální funkce) je možné doplnit nové menu pro zobrazení interních poznámek k objednávce na dodavatele (může obsahovat např. adresu odběrného místa pocházející z požadavku - viz výše). Kód menu 39, 11
20.07.2021 Sklad6, Účto Podpora tzv. extended operací zpracovávaných na serveru pro objekty TKAPBtrTable používaných ve skriptech. Nové funkce mohou při správném použití výrazně zrychlit komunikaci se serverem u složitějších databázových dotazů načítajících větší množství dat...
Více
15.07.2021 Sklad6 Převody do účetnictví: Funkce přímého zaúčtování (Alt+U v přehledu dokladů) kontroluje omezení definované v účetnictví pro práci s obdobím (kontroluje se, že doklady jsou v aktuálním nebo novějším účetním období a ověřují se omezení na účetní období a DUZP nastavení v dialogu Init. hodnoty/F7 v účetnictví)...
Více
15.07.2021 Sklad6 Nový příznak dokladu "Vyžádání opakovaného převodu do účetnictví". Příznak má smysl nastavovat pro doklady, které mají povolen převod do účetnictví a daný doklad už byl do účetnictví převeden. Doklad je pak zahrnut do převodu za zvolené období i v případě, že už byl dříve převeden (a není zapnutý Ruční/opakovaný převod). Do menu DOKLAD_SPC (resp. DOKLAD_SP-, DOKLAD_SP+ nebo podmenu) lze dopln...
Více
09.07.2021 Sklad6 Při spouštění výpočtu prodeje odběratelům za období se ověřuje, zda proběhla počáteční inicializace (vynulování) tabulky SKLADVY5 obsahující vypočtená data. Pokud při vytváření tabulky vznikne chyba, tak je nabídnuta alternativní inicializace spočívající ve vymazání jednotlivých záznamů v tabulce.
Alternativní inicializaci je možné také vynutit nastavením proměnné VY5Param,0 na hodnotu 1.
09.07.2021 Sklad6 Pomocí proměnné DokAutExpT,9 lze nastavit masku pro jména položek v záznamech změn dokladu, které má program považovat za export dokladu za účelem zjištění, zda byl doklad změněn od posledního exportu. Výchozí hodnota je LOGDOKEML/LOGDOKTXT.
14.06.2021 Sklad6 Při importu XML souborů z aplikace Maxim Průvodky je možné ovlivnit způsob zpracování jednotlivých druhů plateb (dle číselníku způsobů úhrady). Pomocí proměnné XMLImpPruv,12 lze určit seznam povolených (resp. zakázaných) způsobů úhrad (ve formě masky), pro které se má vytvářet nový pokladní doklad. Ve výchozím stavu jsou povoleny všechny úhrady...
Více
14.06.2021 Sklad6

Při importu plateb z účetnictví je možné ovlivnit zpracování údaje ID Firmy pro dohledání správného typu dokladu (viz úprava z 29.4.2021). Proměnná DokPltImp-,0 pro dodací doklady, resp. DokPltImp+,0 pro příjmové doklady umožňuje nastavit překódování ID Firmy použitého pro dohledání typu dokladu.
Např. hodnota 15=0/20=5 změní ID firmy z přijatého záznamu platby z hodnoty 15 na 0 (tj. ID firmy se neuplatňuje pro dohledání typu dokladu) a hodnotu 20 zpracovává jako ID firmy 5.

04.06.2021 Účto Podpora pro zpracování třístranného obchodu při generování souhrnného hlášení
04.06.2021 Sklad6, Účto V dialogu pro zobrazení kalendáře (Alt+K kdekoli v programu) se zobrazují čísla týdnů.
23.05.2021 Sklad6 Zpracování zahraničních EDI dokladů a dokladů v cizí měně.
23.05.2021 Sklad6 EDI: zpracování obalů v rámci párování EDI zprávy s příjemkou - v prvním kole se obaly testují "přesně", v druhém kole se kontroluje, zda suma zbývajících nespárovaných obalů souhlasí s obaly v EDI dokladu.
23.05.2021 Sklad6 EDI: úprava algoritmu kontroly cen (řešení některých zaokrouhlovacích rozdílů). Nyní se bere v úvahu také celková cena za položku. Pokud cena za měrnou jednotku vypočtená z celkové ceny za položku se liší od Ceny/MJ z EDI záznamu nejvýše o 0.005 Kč, tak se použije tato vypočtená cena.
23.05.2021 Sklad6

Úprava zobrazování dat z archivu Editel (locale = cs)

23.05.2021 Sklad6 EDI: Rozlišení varování (W: ) a chyb (E: ) v protokolu párování
14.05.2021 Sklad6

Rozšířena délka vstupního pole s číslem dodacího listu v hlavičce dokladu na 20 znaků.

14.05.2021 Sklad6 Rozšířena délka variabilního symbolu v hlavičce dokladu. Protože běžná maximální délka variabilního symbolu pro účely platby v bankovnictví je 10 znaků, tak prodlouženou délku variabilního symbolu je třeba povolit v jednotlivých typech dokladů(přepínače F5). Prodlouženou délku je vhodné nastavit např. pro příjmové dodací listy nebo pro interní doklady.
14.05.2021 Sklad6 Pro zobrazení celého čísla dodacího listu, variabilního symbolu nebo čísla objednávky lze definovat kalkulovaná pole ve struktuře doklad s názvem: CCISLODL, CVARSYMBOL, CCISLOOBJ
14.05.2021 Sklad6

Pro označení průvodek v evidenci sledování rozvozů lze použít Shift+šipky (popř. PageDn/PageUp)

14.05.2021 Sklad6 Kontrola vlastností Povinné zpracování v nastavení EDI v 7. záložce adresy dodavatele pro dodací listy a faktury (příjemky). Pokud je zapnutá volba Povinně-položkově nebo Povinně-celk.částky, tak doklady pro tuto firmy je možné vytvářet pouze přes EDI procesy (párování EDI dokladů). Nastavení této kontroly je ovlivněno následujícími proměnnými:...
Více
14.05.2021 Sklad6 Ve speciálních funkcích pro práci s EDI zprávami v přehledu EDI zpráv (Alt+F6) je doplněna nová možnost odeslat obsah protokolu párování dodavateli souvisejícímu s danou zprávou. Menu EDI_Dok, Kód menu 57,40 "Odeslat protokol párování e-mailem". Nastavení odeslání e-mailu se řídí proměnnou EDI-INFO (s podobným významem jako např. DOK-PDF).
14.05.2021 Sklad6 Rozšířeny možnosti proměnných NOB-PDF, NOB-EXP, OBJ-PDF, DOKExpDBF, DOK-PDF, DOKExpTxt, REK-PDF, EDI-INFO, které umožňují konfiguraci exportu záznamů objednávek, požadavků, dokladů či reklamaci. Proměnná,4:...
Více
14.05.2021 Sklad6 Úprava zamykání záznamů při práci s objektem TKAPBtrTable ve skriptech. Pokud je zpracování prováděno v rámci transakce, tak se neprovádí explicitní zamykání zpracovávaných záznamů.
11.05.2021 Sklad6

Při označování operací v přehledu všech operací za kartu nebo přehledu nákupních operací za kartu program sčítá také počet balení za označené operace a u nákupních operací sčítá také zbývající (volné) množství

11.05.2021 Sklad6

Rozšířeno zpracování proměnné Pravo_2: hodnota +256 povolí kalkulaci cen pro karty s vyplněným koeficientem fakturační ceny ve variantě s ruční editací koeficientu FC.

06.05.2021 Sklad6 Podpora pro zaúčtování přijatých EDI dokladů vzniklých pomocí funkcí pro párování dokladů s EDI zprávami...
Více
06.05.2021 Sklad6 Podpora pro zaúčtování přijatých EDI dokladů vzniklých pomocí funkcí pro párování dokladů s EDI zprávami.
03.05.2021 Sklad6 Použití funkce Vytvoření objednávky na dodavatele se v případě, že se zpracovává jen jeden požadavek, do externího čísla v hlavičce objednávky přenese externí číslo
03.05.2021 Sklad6 Při importu požadavku pomocí parametru PZC: se do hlavičky požadavku zaeviduje číslo objednávky na dodavatele do externího čísla v požadavku
Více
03.05.2021 Sklad6 Automatizace zpracování BTR souboru s příjemkou z pobočky dle externího čísla objednávky tak, aby při nastavené asociaci na příponu ve Windows proběhl import souboru s parametrem /PRO:jmeno_souboru až do fakturace na odběratele...
Více
29.04.2021 Sklad6

Úprava přenosu plateb z účetnictví do Sklad6.

V účetnictví je možné nadefinovat proměnnou ExpPlat,2 (nebo alternativně IdFirmyS6,0), která bude obsahovat ID firmy. To musí odpovídat číselníku typů dokladů ve skladovém programu, kde se bude provádět import plateb (F11). Při importu si pak program všímá jen typů dokladů, které mají stejné ID firmy nebo ho nemají vyplněné.

29.04.2021 Účto Nová funkce pro zobrazení EDI dokladů z elektronického archivu uloženého u společnosti Editel. V přehledu přijatých faktur lze do menu pro práci s fakturami (Alt+F6) přidat funkci "Zobrazit dokument z archivu Editel" kód menu 0,11 v menu FAK_SPC (popř. FAK_SPC+). Pro zprovoznění funkce je třeba zadat jméno a heslo uživatele webové služby do proměnných EDIPar+,40 a EDIPar+,41...
Více
29.04.2021 Sklad6 Nová varianta importu požadavků z přenosového souboru. Vždy se provádí aktualizace cen dle aktuálního ceníku (nebere se ohled na ceny v přenosovém souboru): kód hlavního menu 4,13. Existuje také možnost importu požadavků z přenosového souboru předávaného při spuštění programu jako parametr...
Více
29.04.2021 Sklad6 Při importu požadavků se nově také kontroluje duplicita externího čísla objednávky před provedením importu.
29.04.2021 Sklad6 Rozšíření významu proměnné NOB-CrossP,x obsahujícího bitové příznaky ovlivňující převod požadavku do objednávky na dodavatele:...
Více
29.04.2021 Sklad6 Při odesílání objednávky na dodavatele mailem (BTR soubor se schránkou) se vybírá výchozí typ kontaktu pro určení e-mailu "e-mail - objednávky" (ze záložky s kontakty pro daného dodavatele). Nastavení typu kontaktu pro určení e-mailu lze ovlivnit pomocí proměnné UlozNObjX+,1
19.04.2021 Sklad6 Při zadávání parametrů se provádí "překlad" identifikátorů parametrů na jejich popis dle číselníku. Místo zkrácených kódů by tak měl být vidět slovní popis. V přehledu karet lze definovat kalkulované pole MEMOZx (kde x je číslo řádku memo pro "id objektu" 21, tj. záznamy pro parametry). Zobrazí se tedy stejné informace, ...
Více
19.04.2021 Sklad6 Do tabulky EDIHDR je doplněn nový index (č. 7), který umožňuje rychlé dohledávání informace o skladovém dokladu, se kterým je EDI doklad spárován. Pro usnadnění aktualizace lze v libovolném přehledu EDI dokladů (např. přehled EDI faktur) stisknout Alt+U a do systémových indexů jsou doplněny nové záznamy a do tabulky EDIHDR je nový index rovnou přidán. Aktualizaci je možné provádět za chodu.
 předchozí  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  z 80 další