logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
20.07.2018 Sklad6 Podpora pro zjednodušený hromadný tisk cenovek. Pro každou kartu lze určit hlavní typ cenovky a tiskový formát, popřípadě je možné definovat více cenovek. V samostatném číselníku lze každému typu cenovky a formátu přiřadit v závislosti na individuální ceně označení formuláře. Při vyhodnocování pak program vybere z tohoto číselníku první záznam pro daný typ a formát cenovky, u kterého pro...
Více
13.07.2018 Sklad6 Úprava spouštění programu - nově se kontroluje u vybraných tabulek aktuálnost verze tabulek ne základě příznaku, že v daném skladu byla již dříve provedena kontrola aktualizací. Dosud docházelo vždy k otevírání tabulek, což vedlo ke zpomalení programu při startu.
13.07.2018 Sklad6 Úprava převodu pokladních dokladů do účta. Pomocí proměnné POKL_PRV,4 lze ovlivnit způsob přístupu k přenosovému souboru. Můžete použít následující hodnoty: ...
Více
02.07.2018 Sklad6, Účto Upraveny funkce pro práci se soubory ve skriptovacím jazyku (FileExists, DeleteFile,objekt TFileUtils..) v konzolové verzi programu, aby byla zajištěna podpora souborů s diakritikou v názvu souboru.
29.06.2018 Sklad6 Nový modul ve skladovém programu "Bankovní výpisy". Nový modul umožňuje import bankovních výpisů z elektronického bankovnictví většiny českých bank. Formát bankovnictví lze nastavit ve Služby/Nastavení programu/Bankovní účty na druhé podstránce (F8). Program dohledá podle informací z výpisů (variabilní symbol + částka) odpovídající faktury. Faktury, které nebyly dohledány, ...
Více
29.06.2018 Sklad6 V číselníku 177 pro definici výrazů pro inicializaci záznamů lze definovat položky začínající znakem @. Takto definované položky se vyhodnocují před běžnými datovými položkami a ukládají se do proměnných dostupných pomocí funkce GetVar. lze tak definovat složitější výrazy, jejichž výsledky lze využít jako mezivýsledek pro běžné datové položky.
29.06.2018 Sklad6 Pomocí proměnné DOKInitRec,0 lze určit identifikátor pro rozlišení záznamů v číselníku 177. Před každým evidováním dokladu program vybere z číselníku 177 výrazy, které mají v klíčové číselné hodnotě (Klic2) uložený určený identifikátor a naplní hodnoty v hlavičce dokladu podle vypočtených hodnot výrazů. Pokud proměnná není definována, tak se inicializace záznamu dokladu provádí pouze u nových dokladů a použijí se všechny výrazy pro strukturu DOKLAD bez ohledu na hodnotu pole Klic2. Proměnnou tak lze rozlišit, jaké výrazy se mají vyhodnotit při inicializaci hlavičky nového dokladu (Klic2=0) a jaké se mají vyhodnotit před každým evidováním (Klic2 je určený proměnnou a musí být z rozsahu 1 až 255).
25.06.2018 Sklad6 Úprava zpracování maloobchodního prodeje v souvislosti s certifikací vah. Pokud je zboží zadáno pomocí váhového kódu, ale bez zadané váhy (tj. jen kód 28xxxx) a hmotnost je zadána ručně, tak se do pole Priznaky2 zapisuje současně příznak 32 (tj. "rychlokód"). Je tak možné změnit test v definičním souboru MaskAnd(Priznaky2,2) na nový MaskAnd(Priznaky2,34)=2, který zajistí, že u takto zadaného ...
Více
25.06.2018 Sklad6 Úprava načítání hmotnosti v maloobchodním prodeji s nastaveným režimem vstupu počtu MJ. Pokud dojde k chybě při načítání hmotnosti, tak je zobrazeno chybové hlášení a program zůstane stát v poli pro ruční zadání hmotnosti.
20.06.2018 Sklad6 Nová evidence Souhlasy se zpracováním údajů. Pro každou adresu v adresáři firem lze evidovat souhlasy se zpracováním údajů pro různé účely zpracování. Lze definovat číselník účelů zpracování a program pak pro danou adresu zobrazuje přehled, ve kterém je vidět, zda pro daný účel zpracování byl dán souhlas, kdy byl souhlas udělen, kým a jakým způsobem (např. e-mail, webový formulář, papírový ...
Více
18.06.2018 Sklad6 Ve většině menu, které lze vyvolat v programu pomocí Alt+F6 a v některých dalších menu, je možné spustit skript určený proměnnou. V proměnné FS_Run_XXX,n je třeba určit jméno podepsaného skriptu (FSC). Menu má vždy kód menu 69,n (n odpovídá proměnné FS_Run_XXX, n). Při spuštění skriptu program naplní seznam hodnot Settings podle aktuálního záznamu, na kterém stojí program v době spuštění ...
Více
18.06.2018 Sklad6, Účto
15.06.2018 Sklad6 V MO prodeji se při prodeji na ostatní typy dokladů (faktury apod.) provádí kontrola povolených typů dokladů dle hodnoty zadané v kartě zákazníka (pokud je definován číselník povolených typů dokladů). U adres označených "jen hotově" je zakázáno vybrání typu dokladu, který nemá povolenu hotovostní platbu.
15.06.2018 Sklad6 Při procesu evidování dokladu jsou lépe ošetřeny chybové stavy při načítání parametrů uložených v číselnících (při výskytu chyby se objeví chybové hlášení a evidování je tak nutné opakovat).
11.06.2018 Sklad6 Rozšíření evidence reklamací. K reklamaci je možné připojovat dokumenty (v číselníku evidencí je třeba nejdříve definovat odpovídající záznam s oblastí REK). Nově lze definovat více tiskových formulářů a pomocí Alt+F8 tisknout vybraný formulář reklamace. K dispozici je také nové menu se speciálními funkcemi dostupné pomocí Alt+F6 na záznamu reklamace...
Více
04.06.2018 Sklad6 V návrhu objednávky je nový přepínač [x] Odečíst rezervace, který zajistí odečtení ručně zadaných rezervací ze zásoby. Rezervace, které vznikly na základě rezervovaných požadavků, se již dříve daly ošetřit pomocí vhodného nastavení pro zpracování požadavků v návrhu objednávky.
30.05.2018 Sklad6 Upravena kontrola jména souboru při načítání dat z přenosových souborů. Databázové přenosové soubory mohou být nově definovány s použitím prefixu btrv: pro databázový přístup.
30.05.2018 Sklad6 Ve skladové kartě zobrazené pomocí Ctrl+F5 (lze vyvolat na většině míst programu, kde se pracuje se skladovou kartou) se nově zobrazuje informace o počtu zboží prodaných v rámci aktuálního maloobchodního prodeje (za účtenky, pro která nebyla dosud provedena uzávěrka).
29.05.2018 Sklad6 Ve funkci Informace o zboží, která se používá pro zobrazování informací na tzv. Pricechecker zařízeních (autonomní samoobslužný skener s displejem sloužící pro zobrazování informací o cenách zboží na prodejně) se nově kontrolují také čárové kódy generované v rámci evidence balíčků (např. z výkupu obalů nebo slevové čárové kódy) ...
Více
29.05.2018 Sklad6 V dotazovacím režimu maloobchodního prodeje (F9) je možné načítat informace z evidence balíčků. Balíček v tomto režimu není zpracován (odepsán), je ale zobrazena informace o ceně balíčku a druhu zboží.
25.05.2018 Sklad6 Podpora pro zobrazování znaku "č" v rámci zobrazování "Kč" na zákaznických displejích, které nemají přímou podporu pro zobrazování všech znaků s diakritikou, ale podporují zobrazení tohoto písmene v některé jiné znakové sadě nebo mají možnost definovat vizuální podobu některých znaků. Při nastavení kódování "ASCII 2" v ...
Více
24.05.2018 Sklad6 Prodeje provedené prostřednictvím maloobchodního prodeje se nově odečítají ze zásoby na všech běžně dostupných místech (v přehledu karet, v detailu skladové karty, v objednávkách, požadavcích apod.). Informace o maloobchodním prodeji se zahrnují také do grafů (denní, týdenní, měsíční) - zobrazení lze ovlivnit přepínačem [x] Zahrnout do výpočtů grafů za kartu v číselníku typů dokladů (F12) ...
Více
24.05.2018 Sklad6 Úprava třídění individuálních cen podle datumu. Pokud se za sebou v seznamu konkrétní individuální ceny objeví záznamy na stejné zboží se stejným pořadím a typem klíče, tak se záznamy setřídí dle datumu. Kontroluje se, že se časová období v obou (nebo více) záznamech nepřekrývají. Změna ovlivní nalezení prvního vhodného záznamu pro budoucí akci.
21.05.2018 Sklad6, Účto V editoru skriptů doplněna nová funkce StringReplace umožňující nahrazení jednoho subřetězce jiným řetězcem znaků:
function StringReplace(S, OldPattern, NewPattern: String; ReplaceAll: Boolean = true; IgnoreCase: Boolean = true):String
17.05.2018 Sklad6 V nastavení MO prodeje (F8) jsou 2 nové přepínače [x] Cenové pásmo u MO prodeje nastavovat dle odběratele [x] Cenové pásmo u ostatních dokladů nastavovat dle odběratele Pokud je přepínač zapnutý, tak se cenové pásmo pro určení ceny po výběru odběratele nastaví dle hodnoty z karty zákazníka...
Více
17.05.2018 Sklad6 V číselníku typů dokladů je v nabídce F6/Povolené typy nový přepínač [x] Povolit přirážky dle typu úhrady. Nastavení ovlivní např. přirážku za platbu stravenkami v případě velkoobchodního nebo i maloobchodního prodeje. (v případě maloobchodního prodeje se pro typ dokladu určený pro MO prodej použije obdobné nastavení v dialogu Nastavení MO prodeje; ...
Více
09.05.2018 Sklad6 Nový přepínač pro typ dokladu Kontrolovat existenci IČ v seznamu odběratelů/dodavatelů (F11). Pokud je tento přepínač zapnutý, tak je před evidováním dokladu prováděna kontrola, zda IČO z evidovaného dokladu existuje v seznamu odběratelů/dodavatelů. Přepínač ovlivňuje také chování programu při vstupu faktur přes rozhraní maloobchodního prodeje. Pokud se vybere typ dokladu, který má projít standardním evidováním a tento přepínač je zapnutý, tak při zahájení dokladu (před zápisem první položky dokladu) je nutné vybrat odběratele.
09.05.2018 Sklad6 V maloobchodním prodeji program může kontrolovat celkovou hodnotu dokladu. Nastavení se řídí volbou Kontrola celkové částky dokladu (F10) v číselníku typů dokladů.
09.05.2018 Sklad6 Ve struktuře DOKLAD je možné definovat kalkulované položky MEMOWn a MEMOPn pro zobrazení informací o n-té vyskladňovací vlně nebo n-tém balíku přiděleném k dokladu. Pokud je namísto čísla použité písmeno X (čili např. MEMOPX), tak se zobrazí informace o poslední (čili aktuální) vlně nebo balíku. Ve vyskladňovací vlně je uloženo číslo vlny (W+10 číslic)/označení terminálu/ozn.uživatele...
Více
09.05.2018 Sklad6 V číselníku formulářů pro tisk štítků z dokladu lze definovat formulář obsahující informace pro tisk balící etikety. Pomocí proměnné WMSParams,1 lze definovat jméno tiskového formuláře použitého pro tisk balící etikety z terminálu (výchozí je PackingLabel.QR2).
09.05.2018 Sklad6 Pomocí proměnné WMSParams,0 lze definovat parametry pro generování vlny v rámci vyskladňování: ...
Více
09.05.2018 Sklad6 Optimalizace procesu vyskladňování v případě použití pevných vychystávacích pozic. Program si připraví pro danou kartu seznam nákupních operací na dané pozici a při samotném zápisu do databáze použije předem připravený seznam (zkrátí se tak doba potřebná pro zápis a zmenší se rozsah transakce).
02.05.2018 Sklad6 V operaci dokladu se v poli Priznaky2 ukládá příznak signalizující, že cena byla převzata z čárového kódu (typicky slevový štítek). U takto označených operací není prováděna kontrola na prodej pod nákupní ceny.
02.05.2018 Sklad6
Při výpočtu odběratelských bonusů se pro skupinové bonusy provádí kontrola, zda alespoň jeden zákazník ze skupiny měl ve vypočítávaném období obrat. Pokud ne, tak se bonus rozdělí mezi všechny zákazníky ze skupiny.
02.05.2018 Sklad6 Struktura operací je rozšířena o číslo balíku. Při vyskladňování pak program dohledává aktuální číslo balíku a toto číslo je uloženo do operace.
20.04.2018 Sklad6

Nový číselník Podrobná identifikace umístění. Umožňuje evidovat jednotlivé pozice ve skladu v případě, že v běžném seznamu pro identifikaci umístění jsou evidovány jen zkrácené pozice kvůli definici cesty skladem. Je zde možné definovat také kontrolní číslo pro odsouhlasování lokace skladovým terminálem (kód menu 15, 66).

20.04.2018 Sklad6

Nový číselník Tiskárny pro terminály (kód menu 15, 43) umožňuje definovat tiskárny, které mají být na daném serveru dostupné pro skladové terminály. Platnost záznamu může být omezena podle jména počítače, kde služba běží. Odpovídající tiskárna také musí být definována v konfiguraci skladového programu (určuje se podle jména tiskárny Windows).

20.04.2018 Sklad6 Rozšíření číselníku skladníků (kód menu 15, 48) - doplněno pole s identifikací skladníka pro terminál a doplněna možnost přiřadit vyskladňovací skupinu. Je také možnost definovat nový číselník vyskladňovacích skupin, který umožňuje podle obsahu dokladu určit tzv. vyskladňovací skupinu a tu pak následně přiřadit konkrétnímu skladníkovi. ...
Více
20.04.2018 Sklad6 Doklady se při automatickém výběru dokladů pro vyskladnění automaticky zařadí do tzv. vyskladňovací vlny. Záznam o přidělené vlně se ukládá do tabulky MEMO s id. objektu 46. Pomocí proměnné PrepVyskl,3 lze ovlivnit, zda mají být záznamy vytvořeny (+1 = ano).
17.04.2018 Sklad6, Účto Úprava programu v souvislosti s GDPR.
Více
10.04.2018 Sklad6 Úpravy výpočtu odběratelských bonusů - podpora pro výpočty bonusů za celou skupinu odběratelů, možnost generovat DBF soubor s výsledky výpočtu bonusů
10.04.2018 Sklad6 Úpravy zpracování EDI dokladů; při importu zprávy INVOICE lze aktualizovat pole variabilní symbol, evidenční číslo daňového dokladu a splatnost v hlavičce výsledného dokladu (nastavení pro zprávu "INVOIC" je možné ovlivnit pomocí proměnné EDIpar+,18 s hodnotami: ...
Více
10.04.2018 Sklad6 Vyskladňování z pevných pozic za pomocí terminálu: upraveno zpracování položek, které v pozici obsahují šarži (např. vína).
03.04.2018 Sklad6 Program nově podporuje zadávání informací potřebných pro výpočet Intrastatu (na vstupu i na výstupu). Výchozí nastavení se provádí v číselníku typů dokladů a informace pro Intrastat lze konkretizovat v jednotlivých dokladech. Kromě toho je nezbytné mít správně vyplněné odpovídající informace ve skladových kartách. Samotný výpočet se provádí za pomocí skriptu (umožňuje to výpočet ...
Více
21.03.2018 Účto Úprava výpočtu souhrnného hlášení. V dialogu pro přiznání DPH je nově možné zvolit způsob zaokrouhlování částek v souhrnném hlášení. Pokud je zvoleno Přizpůsobit celkové částce, tak program spočítá celkovou nezaokrouhlenou částku za všechny doklady v souhrnném hlášení a pokusí se přizpůsobit částky v jednotlivých řádcích hlášení (celkové částky za odběratele) tak, ...
Více
13.03.2018 Sklad6 V rámci importu CSV/DBF souborů do přijatých nebo dodacích dokladů je nově přímo podporován import EDI zpráv ve formátu DESADV. Současně je podporován přímý import souboru v obdobném formátu DESADV GECO.
02.03.2018 Sklad6 Nový přepínač v nastavení maloobchodního prodeje na pokladně Preferovat ceny s DPH. Při zapnutí přepínače se hodnota DPH za položku účtenky počítá tak, aby celková cena s DPH odpovídala Ceně za MJ vč. DPH * Počet ks (jinak se počítá ze základu bez DPH).
02.03.2018 Sklad6 Nový přepínač v nastavení maloobchodního prodeje na pokladně Zobrazovat předchozí položku do zahájení další položky. Po zapnutí tohoto přepínače se po přidání položky do seznamu prodaných položek zobrazuje prodaná položka také v levé části displeje, kde se zobrazí také celková cena za prodané množství.
02.03.2018 Sklad6 Úprava načítání hmotnosti z váhy za pomoci certifikované knihovny MaximScaleLib.dll. Program kontroluje ustálení váhy tak, že po dobu 1 sekundy musí být z váhy načítána stejná hmotnost. Délku kontroly (v sekundách) je možné ovlivnit pomocí proměnné VahaAutLib,2.
02.03.2018 Sklad6 Změna ve zobrazování informací na zákaznickém displeji. Pokud je v Konfigurace/Periferní zařízení/Zákaznický display nastaveno kódování ASCII 2, tak se všechny znaky zobrazují na displeji bez diakritiky s výjimkou znaku "č" v kombinaci s označením měny "". Předpokladem je, že displej podporuje znakovou sadu, která pod znakem s kódem 232 má č.
 předchozí  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  z 73 další