logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
27.10.2008 Sklad6 Pomocí proměnné PreskVarQ,x (kde x je varianta 0..3, viz. změny z 25.8.2008) lze nastavit, zda se má zobrazit potvrzovací dotaz při zadávání přeskladnění
27.10.2008 Sklad6 U přeskladnění (terminál) lze skladovou kartu vybrat pomocí F5 nebo stiskem Enter na prázdném EAN. Pomocí proměnné PreskHlKod lze nastavit, zda je tato možnost povolena (0..ne, 1..povoleno zadání kódu zboží místo EAN, 2.. povolen výběr zboží ze seznamu, 3.. povoleno hledání i výběr dle kódu)
27.10.2008 Sklad6 V menu pro práci se skladovou kartou lze použít novou možnost pro zobrazení informací o skladové kartě vč. umístění zboží (stejné informace, jako u funkce "Informace o kartě" pro online terminály).
Více
22.10.2008 Sklad6 Úprava funkcí "Sloučení více dokladů do jednoho" a "Změna dodací-příjmový". Funkce nyní provádí změny také v obalovém kontu - položky obalového konta jsou přeřazeny do nového dokladu (zatím se ale neprování změna v hlavičce obalového konta, pokud jednotlivé doklady mají různé IČO - v tomto případě je nutné na závěr přeevidovat doklad)
22.10.2008 Sklad6 Při slučování dokladů se nastavuje automaticky datum zdanitelného plnění dle poslední dodávky ze slučovaných dokladů
20.10.2008 Účto Verze programu s direktivou EXTTD podporuje prakticky neomezené definování počtu typů dokladů (např. pokladen)
20.10.2008 Sklad6 Ve variantě EXTKARTA2 byl do skladové karty doplněn údaj "Procento LA". V této variantě se u typů dokladů označených "Ceny bez spotřební daně" používá pro výpočet spotřební daně za kartu hodnota Procento LA x Objem x Sazba SD. Všechny tyto údaje jsou na druhé podstránce ve skladové kartě (PageDn).
17.10.2008 Sklad6 V návrzích objednávek lze zobrazit nový číselný údaj, který zobrazuje celkové množství kusů daného zboží, které je částečně v požadavcích (vč. těch požadavků, které jsou označeny jako zcela vykryté). Pomocí proměnné NBJZPol lze nastavit počet dní od aktuálního data, za které se má provádět součet takovýchto požadavků (standardně 14)
17.10.2008 Sklad6 Změna třídění hlaviček i položek návrhů objednávek - záznamy s vyšším doporučeným počtem k objednání se řadí na začátku.
17.10.2008 Sklad6, Účto Pokud jsou označeny záznamy pomocí Ins, pak při hromadném plnění záznamů (Alt+F8) se naplní pouze označené záznamy
17.10.2008 Sklad6, Účto Pokud jsou označeny záznamy pomocí Ins, pak při uložení záznamů do souboru (Alt+F5) se kopírují pouze označené záznamy
16.10.2008 Sklad6 Při zápisu položek objednávky na dodavatele se provádí kontrola maximální zásoby ve skladové kartě (zda zásoba+objednaný počet přesahuje maximum). Kontrolu lze vypnout pomocí proměnné NObjKMax s hodnotou 0
13.10.2008 Sklad6 Maximální počet prodejních cenových pásem ve skladové kartě rozšířen na 15.
13.10.2008 Sklad6 Pomocí proměnné SkladSaldo,2 lze nastavit seznam typů dokladů (čísla dodacích typů dokladů oddělená znakem /), které se exportují do pomocného saldokonta pro sledování neplatičů (pokud není nastaveno, tak se exportují daňové doklady)
13.10.2008 Sklad6 Pomocí proměnné PruvUzav s hodnotou 0 lze určit, že se při uzamykání průvodky k rozvozu nemají uzavírat typy dokladů, které mají nastaveno typ uzavírání na Ne nebo Pouze omezení tisku.
08.10.2008 Sklad6 Upraveno logování zápisu požadavků + optimalizace evidování nových požadavků
06.10.2008 Sklad6 Nový kód menu 15,45 pro nastavení číselníku umožňujícího definování uživatelských dialogů pro poznámky ke kartám a editaci dokladu.
06.10.2008 Sklad6 Nová funkce pro editaci poznámek a doplňkových informací ke kartám. Pomocí číselníku uživatelských dialogů se nadefinuje dialogové okno popisující, kde se mají zobrazit informace a vstupní hodnoty a program provede vstup a uložení hodnot.
Více
06.10.2008 Sklad6 Ve struktuře KARTA lze definovat kalkulované položky pro zobrazení vybraného řádku z poznámek uložených v MEMO.BTR. Položky se musí jmenovat MEMOAn, MEMOBn nebo MEMOCn, kde n je požadované číslo řádku z memo a A,B,C odpovídá jednotlivým poznámkám v kartě (standardní/alternativní/nové)
06.10.2008 Sklad6 Nová funkce pro editaci hlavičky dokladu pomocí uživatelsky definovatelného dialogu. Dialog se nadefinuje v číselníku uživatelských dialogů (viz výše). V údaji "Jméno pole" se uvede jméno údaje ze struktury DOKLAD. Klíčová pole nelze editovat (pouze se zobrazí). Vybrané hodnoty (zakázka, PSČ,..) lze vybírat z číselníku.
Více
06.10.2008 Sklad6 Rozšířena detekce více variant kódů EAN128 pro čtečky, které neposílají jednotlivé informace z kódu odděleně
06.10.2008 Sklad6 Pomocí nové proměnné UCCUza s hodnotou 0 lze v uzávěrce pokladny přednastavit, aby se prováděla kompletní uzávěrka za všechny neuzavřené dny dohromady (standardně se provádí vždy jen za aktuální den)
06.10.2008 Sklad6 Upraveno automatické generování SSCC kódů, tak aby se ve výchozím stavu generoval SSCC kód s délkou 18 znaků (dle standardu)
06.10.2008 Sklad6 V rámci příjmu pomocí terminálů se kontroluje duplicitní zadání SSCC kódů
30.09.2008 Sklad6 Při tisku požadavků s výběrem formuláře (Alt+F8) je možné v číselníku formulářů definovat způsob třídění položek požadavku (0..dle výchozího nastavení, 1..netříděný, 2..tříděno dle kódu, 3..třídění dle skupiny zboží nebo dle výrazu.
Více
30.09.2008 Sklad6 Pomocí proměnné PolObjSort,0 je možné určit výchozí způsob třídění položek požadavků při tisku (hodnoty viz. výše)
23.09.2008 Sklad6 V prohlížení inventurního seznamu je definován nový relační soubor ZAS, umožňující definování kalkulovaných položek zobrazujících informace ze souboru zásob (např. nákupní cenu apod.)
22.09.2008 Sklad6 Úprava funkce pro kontrolu prodeje do mínusu při zapnutém sledování identifikace umístění zboží. Nová volba v nabídce před zahájením kontroly umožňuje v průběhu dohledávání vhodné nákupní operace ignorovat předem určené umístění ve výdajové operaci.
22.09.2008 Sklad6 Pro karty s příznakem "Evidovat současně i zásobu ve skladu 2" lze určit pevnou skladovou pozici pomocí proměnné "TypIdPoz2",typ
20.09.2008 Sklad6 Zavedení nového údaje ve struktuře dokladu: Datum expedice. Položka se naplňuje při výdeji přes terminály při změně stavu expedice na některý z vyskladňovaných stavů a při příjmu zboží pomocí terminálů. Položku zatím nelze uživatelsky editovat.
19.09.2008 Sklad6 Rozšíření možností počtu tisku štítků z dokladu: V číselníku pro výběr formuláře štítku lze definovat Násobitel (pokud je nenulový, tak se tímto číslem násobí vypočtený počet štítků). Pokud je varianta pro určení počtu kopií větší než 100, tak se nezobrazuje dialog pro určení počtu kopií štítků.
Více
12.09.2008 Sklad6 Pomocí parametru TermDok+,4 nebo TermDok-,4 je možné ovlivnit nastavení zobrazování dialogu pro vstup poznámky a popř. variabilního symbolu před (hodnota 1) nebo po vstupu (hodnota 2) dokladu pomocí terminálu
11.09.2008 Sklad6 Při ručním rozdělení nákupní operace se kopíruje poznámka k operaci (resp. SSCC kód) i do druhé rozdělené operace (týká se i funkce přeskladnění s rozdělením zásoby.
11.09.2008 Sklad6 Kontrola datumu uzamčení nyní kontroluje také, zda datum zdanitelného plnění spadá do uzamčeného období (podobně, jako se kontroluje datum vystavení). Pokud ano, tak evidování dokladu není povoleno.
10.09.2008 Sklad6 V seznamu dokladů je možné označovat doklady pomocí Shift+směrové klávesy (šipka nahoru, dolů, PageUp, PageDn, Home, End, Ctrl+PageUp, Ctrl+PageDn)
10.09.2008 Sklad6 Ve skladové kartě je nový přepínač (F6) Rozepsat na položky dle kalkulace. V číselníku typů dokladů je nový přepínač "Balíčky zboží rozepsat na položky dle kalkulace". Pokud je v typu dokladu tento přepínač povolen a ve vybraných kartách je zapnutý výše uvedený přepínač, tak program při výdeji či příjmu těchto karet (před evidováním dokladu) rozepíše tuto kartu podle výrobní kalkulace.
Více
08.09.2008 Sklad6 Do číselníku typů dokladů doplněn nový dialog pro nastavení některých parametrů pro identifikaci umístění
08.09.2008 Sklad6 Úprava změny kódu skladové karty (popř. sloučení operací na jednu kartu) - pokud pod novým kódem karty existuje záznam v přehledu IČO kód, tak se pro tento záznam neprovádí přečíslování (dosud hlášena chyba a přečíslování se neprovedlo)
05.09.2008 Sklad6, Účto Způsob objednání v adresáři dodavatelů/odběratelů rozšířen o e-mailem,internetem/faxem
05.09.2008 Sklad6, Účto V exportu sestavy (ve standardním menu pro tisk sestav) se u formátů PDF a HTML nabízí nový parametr pro upřesnění exportu do těchto formátů ve Win32GUI verzi je ve výchozím stavu zapnutý, v ostatních verzích ne.
05.09.2008 Sklad6 Nový parametr programu /AUTOEXIT, který ukončí program bez vyvolání hlavního menu. Provedou se pouze akce určené ostatními parametry programu (import dokladů/objednávek/karet apod.). Pro některé druhy importů se program přepne do automatického režimu zpracování, kdy je redukován počet zobrazovaných dotazů.
29.08.2008 Sklad6 Import dat z CSV/DBF/XML - pomocí pole POCETBAL nebo výrazu OPE.POCETBAL lze definovat počet přijímaných/vydávaných balení z importovaného dokladu. Pokud imp.soubor neobsahuje pole pro počet kusů v jednom balení, tak se balení bere ze stávající skladové karty (pokud byla nalezena)
29.08.2008 Sklad6 Nové proměnné ovlivňující práci s identifikací umístění pro daný typ dokladu - viz. více.
Více
29.08.2008 Účto Upraveno zpracování a zobrazování přístupových práv k výkazům.
27.08.2008 Sklad6 Import dat z CSV/DBF/XML souboru - nově lze importovat také údaje z hlavičky dokladu. Je nutné definovat výrazy DOK.JmenoPole=pole z importovaného souboru nebo výraz Jmeno pole musí odpovídat jménu položky ze struktury DOKLAD.
Více
27.08.2008 Sklad6 Parametry programu /IMD:x a /IMP:x lze použít rovněž pro import XML souborů. XML soubory mohou v tomto případě importovat i data z více skladů současně.
25.08.2008 Sklad6 Nové funkce pro vstup příjemky (kód menu 2,91)/výdejky(1,91) pomocí OnLine terminálů s automatickým zaevidováním a nabídkou pro tisk dokladu. Pokud evidování dokladu v kterékoli fázi selže, pak zůstane doklad ve schránce a je nutné se po vyřešení problému k evidování vrátit pomocí běžných funkcí pro práci se schránkou (např. Načtení dokladu ze schránky)
25.08.2008 Sklad6 Upraveno zobrazování informací při vyskladňování zboží pomocí OnLine terminálů (zvětšení některých položek)
25.08.2008 Sklad6 Při vyskladňování zboží pomocí OnLine terminálů je možné pomocí F8 (v seznamu operací i v detailu) zobrazit podrobnější informace o dané operaci (včetně SSCC kódu apod.)
25.08.2008 Sklad6 Nová proměnná "SSCC" ovlivňuje chování programu při vyskladňování a při příjmu zboží. Pokud je nastavena na nenulovou hodnotu, pak je při vyskladňování povoleno dohledávání zboží pouze pomocí správného SSCC kódu. Požadovaný SSCC kód lze zobrazit pomocí F8 (viz výše).
 předchozí  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  z 75 další