logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
20.02.2009 Sklad6 V nabídce Systémové menu/Struktura souborů lze u struktury KARTA a KARTAZAS zapnout nový přepínač Jméno pole do dialogů. Zapnutí tohoto přepínače způsobí použití a zobrazení údaje Input Name ze struktury souborů při zobrazování skladové karty (jinak se použije pevně daný název položky). Čili je takto možné přejmenovat zobrazené názvy libovolného pole ze skladové karty
19.02.2009 Účto Při tisku výkazů pomocí QR2 formulářů lze do záhlaví sestavy tisknout informace o středisku, za které byl výkaz vypočten (proměnné Stredisko, StredNazev a StredOzn)
16.02.2009 Sklad6 Úprava přístupových práv při práci s pokladní knihou. Při vstupu do uzamčeného pokladního dokladu nelze editovat řádky pokladního dokladu (F6)
16.02.2009 Sklad6 Úprava přenosu informací o čárových kódech v rámci komprimovaného přenosového souboru (KARTY.KRX). Pokud přenosový soubor obsahuje samostatný soubor s čárovými kódy, tak se tento soubor při importu rozbalí a použije (pokud i na straně příjemce existuje SKLADEAN.BTR). Pokud komprimovaný soubor neobsahuje soubor s čárovými kódy, pak je přenos čárových kódů automaticky vypnut.
12.02.2009 Účto Připraven nový formulář pro DPH (vzor 15). Tisk se provádí pomocí PDF formuláře (DPHvz15.PDF), do kterého program dosazuje číselná a textová data. (v UCTO-01.DEF musí být sekce [PřiznáníDPH-PDF], která definuje datový soubor) Data pro formulář se vytváří do přenosového adresáře pod názvem DPH_DATA_typprizn_obdobi.XFDF.
Více
12.02.2009 Účto Nový příznak pro přijatá zdanitelná plnění (u přijatých faktur a DU dokladů pro přijatá zd.plnění): Pořízení majetku (DPH par. 78 odst.2). Takto označené doklady se započítávají do řádku 48 v novém přiznání k DPH.
12.02.2009 Účto Ve fakturách, pokladních dokladech a DU dokladech je nový příznak "Dodatečné daňové přiznání". Pokud je příznak zapnutý, tak si program vyžádá ještě datum pro dodatečného daňového přiznání (v dodatečném přiznání jsou doklady vyledávány dle tohoto datumu. Takto označené doklady nejsou započítány do řádného daňového přiznání DPH, ale pouze do dodatečného.
12.02.2009 Účto Ve výpočtu přiznání DPH je nová volba pro určení, zda se počítá přiznání řádné, opravné nebo dodatečné. U dodatečného přiznání si program vyžádá ještě období pro vyhledání dokladů dle datumu pro dodatečné přiznání (doklady pro přiznání v tomto případě nejsou vybírány dle DUZP), datum zjištění důvodů pro podání dodatečného daňového přiznání a rozdíl proti poslední známé daňové povinnosti.
Více
12.02.2009 Účto Zrychlení výpočtu přiznání DPH. Větší část zpracování nyní provádí db server.
12.02.2009 Účto Příprava pro práci s LOG souborem v účetnictví: nový parametr v INI hodnotách:"Logovat změny dat do LOG.BTR". Před zapnutím tohoto přepínače musí být připraveny potřebné záznamy ve struktuře dat (struktura a indexy LOG) a musí být vytvořen soubor LOG.BTR. Současně musí být u všech významých struktur (např. FAKTURA, POKLADNA, DUDOKLAD, KONTACE, ADRESA) doplněn příznak Logovat změny hodnot.
Více
12.02.2009 Účto Do hlavního menu v účtu lze doplnit novou funkci Prohlížení LOG souboru, která umožňuje prohlížení všech záznamů změn v LOG.BTR (kód menu 8,31)
12.02.2009 Účto Do speciálních funkcí pro práci s fakturami (Alt+F6 v seznamu faktur) se v případě logování změn doplňuje funkce Záznam změn faktury (popř. v menu FAK_SPC lze doplnit funkci s kódem menu 10,4)
02.02.2009 Sklad6, Účto Při zadávání proměnných při výpočtu sestav v generátoru sestav se automaticky zvětšuje okno pro zadání proměnných, pokud je počet proměnných vyšší než 7
02.02.2009 Sklad6, Účto V nabídce pro indexování souborů (Systémové menu/Správce souborů/F9) je nová možnost pro ovlivnění verze vytvářené tabulky. Nabídka se mění dle instalované verze databáze Pervasive.
02.02.2009 Sklad6, Účto Nová možnost párování položek v obalovém kontu. Ke každému výdajovému pohybu v obalovém kontu (tj. pohyby s kladným znaménkem) lze postupně přiřadit několik příjmových pohybů (tj. pohyby se záporným počtem). U výdajové operace se sleduje celkový spárovaný počet a ten nesmí přesáhnout vydané množství.
Více
30.01.2009 Sklad6 Změna způsobu evidování obalového konta v rámci evidování dokladu. Dosud se obalové konto za doklad při evidování kompletně smazalo a pak se znovu vložilo dle aktuálního stavu dokladu. Nyní se pouze doplní rozdíly oproti předchozímu stavu
30.01.2009 Sklad6 V přenosu skladových karet (Alt+F5 v přehledu karet) je doplněna možnost přenosu položky Výchozí stav ID ze skladové karty.
29.01.2009 Sklad6, Účto Do menu lze doplnit novou funkci "Import kurzového lístku z ČNB" (kód menu 7,63). Funkce si stáhne ze stránek ČNB kurzový lístek k určenému datu a provede doplnění záznamů pro zvolený den a zvolené měny do kurzového lístku.
Více
26.01.2009 Sklad6, Účto Do generátoru sestav doplněna podpora přímého exportu do souborů ve formátu MS Excel (tabulky XLS). Soubory jsou čitelné i v programu Open Office. V současnosti není podporováno formátování čísel (tj. čísla budou zobrazena v obecném formátu s pohyblivým počtem desetinných míst)
26.01.2009 Sklad6 Rozšířeno logování přidání dokladů do průvodky k rozvozu (zalogováno je i opětovné zařazení dokladu + logování přidání nezaplacených faktur do průvodky)
23.01.2009 Sklad6, Účto Optimalizace interního algoritmu zobrazování. Na PC s pomalejší videokartou by to mohlo vést ke zrychlení zobrazování informací
21.01.2009 Účto V nastavení INI hodnot je pomocí F12 možno vstoupit do seznamu inicializačních a uživatelských proměnných (číselník 161)
19.01.2009 Sklad6 Do struktury DOKLAD (prohlížení dokladů) je možné definovat kalkulovanou položku POSPLAT, která vyjadřuje počet dní, které je doklad po splatnosti. U dokladů, které jsou zaplaceny se počet dní počítá z datumu poslední platby. U nezaplacených se počítá dle aktuálního data.
19.01.2009 Sklad6, Účto Ve správci souborů se v okně pro zobrazení podrobností o tabulce (Alt+I) zobrazuje informace o skutečné velikosti stránky dané tabulky
16.01.2009 Sklad6 Ve Win32 verzi zavedena podpora pro čtení čárových kódů z čtečky čárového kódu připojené přes seriový port. Nastavení parametrů seriového portu se provádí v nabídce Nastavení programu/Konfigurace/Periferní zařízení
16.01.2009 Sklad6 Nová funkce (kód menu 7,19) pro import dat z "automatické pokladní" (zařízení na příjem hotovosti). Funkce projde v určené složce soubory dle zadané masky (proměnná AutPokl,0 např. PRENOST*.CSV) a zkontroluje, zda mají správnou strukturu. Pokud ano, tak dohledá průvodku k rozvozu dle čísla určeného v importním souboru a zapíše do ní příjem hotovosti dle souboru.
Více
16.01.2009 Sklad6 Ve sledování rozvozů je zapnuto sledování změn. Předpokladem je správné nastavení sledování v systémových strukturách (struktura PRUVODKA, položka Cislo, zapnutý přepínač Klíč pro logování změn; u všech vhodných položek struktury PRUVODKA zapnout Logovat změny hodnot)
16.01.2009 Sklad6 Ve speciálním menu v přehledu průvodek (Alt+F6 v seznamu průvodek) lze vyvolat zobrazení záznamu změn dané průvodky (pokud je definováno menu ROZVOZ_MNU, pak je nutné ručně přidat položku menu s kódem menu 33, 3)
15.01.2009 Sklad6 Přidáno nové přístupové právo 116 Povolit příjem a výdej necelých balení (standardně vypnuto). Pokud má skladová karta povolený výdej jen po celých baleních a typ dokladu má zapnutý přepínač "U ozn.karet výdej pouze po celých baleních", tak je kontrolován příjem/výdej. U uživatelů s povoleným výše uvedeným právem se zobrazuje jen upozornění na rozbalení zboží.
15.01.2009 Sklad6 Pomocí proměnné KonCelaBal lze nastavit, zda se má provádět kontrola celých balení pro jednotlivé typy operací (1..kontrola příjmů, 2..kontrola výdejů, 4..storna u příjmů, 8..storna u výdejů). V hodnotě proměnné zadejte číselný součet jednotlivých typů kontrol (výchozí je 3, tj. kontrola se neprovádí např. u dobropisů a mínusových pohybů)
15.01.2009 Sklad6 V exportu skladových karet do DBF (Shift+F5 v přehledu karet) se v režimu "Převést všechny informace z karty" exportují všechny údaje z karet
15.01.2009 Sklad6 V Nastavení programu/Konfigurace/Periferní zařízení je přidána podpora pro váhy připojené přes sériový port. Váhy lze použít ve vstupu operace pro přečtení hmotnosti zboží (F6 ve vstupu operací) a pro tisky váhových štítků. V konfiguraci lze nastavit parametry sériového portu (nastavení se ukládá částečně do CISELNIK.BTR). V současnosti jsou podporovány váhy CAS a Metrologic.
Více
14.01.2009 Sklad6 Nový přepínač v definici individuální ceny "Povolit i pro zboží s pevnou cenou". Ve výchozím stavu je zapnutý (čili tato individuální cena platí i pro skladové karty s typem karty "Zboží-pevná cena". Pomocí proměnné SSLDefDPr2 lze nadefinovat výchozí hodnotu přepínače (1=vypnuto) pro nové záznamy.
12.01.2009 Sklad6 Pomocí proměnné "AdrTypPSpl" lze ovlivnit povolené dny po splatnosti pro jednotlivé typy platiče (běžný/...). V hodnotě se uvedou počty dní po splatnosti oddělené lomítky. Pokud pro daný typ platiče není hodnota uvedena, tak se použije výchozí hodnota z INI hodnot.
07.01.2009 Sklad6 Úprava algoritmu pro vyhodnocování optimální nákupní operace pro výdej
Více
03.01.2009 Sklad6 Nový kód menu 11,31 pro vstup inventury pomocí online terminálů se zobrazením skladové zásoby (místo ceny zboží). Pomocí F11 lze přepínat zobrazení ceny nebo zásoby.
03.01.2009 Sklad6 Pomocí proměnné KARMemoTxt,3 lze povolit zobrazení a editaci údaje Popis3 v editaci obrázku ke skladové kartě
03.01.2009 Sklad6 V menu Doklady-speciální funkce (tj. Alt+F6 v přehledu dokladů) lze doplnit funkci pro povolení exportu vybraných dokladů do určeného souboru. (kód menu 31,19 v menu DOKLAD_SPC). Exportní soubor má stejný datový formát jako SKLADDOK.BTR)
01.01.2009 Sklad6, Účto Zavedena podpora znaku pro zobrazení měny Euro. Znak se zobrazuje správně pouze ve Win32GUI verzi, V konzolové verzi je znak nahrazen podobným znakem. Tisk bude správně pouze na tiskárnách v grafickém režimu (kódové stránky v textovém režimu neobsahují ve znakové sadě znak pro měnu Euro). Znak pro Euro lze napsat jako Pravý alt+E nebo Levý Alt+0128.
01.01.2009 Sklad6, Účto Upraveno zobrazování znaku ° (kroužek/stupeň) a paragraf ve Win32GUI verzi
01.01.2009 Sklad6 Ve funkci pro hromadné přecenění (Alt+F8 ve skladových kartách) lze nyní určit způsob zaokrouhlování výsledné ceny. Zaokrouhlování se provádí před případným vyhodnocením individuální ceny (pokud je určena). U prostého kopírování cen (koeficient=1) si program může ověřit způsob zaokrouhlování dotazem.
01.01.2009 Sklad6 U hromadného přeceňování se provádí logování změn skladové karty.
29.12.2008 Sklad6 V programu lze zobrazovat předchozí prodejní cenu i v případě, že data jsou rozdělena do 2 samostatných databází. Pomocí proměnné OldDataDir lze určit adresář s alternativním umístěním souborů SKLADOPE.BTR a SKLADDOK.BTR (obvykle se staršími daty). Program nejdříve hledá předchozí cenu v aktuálních datech a pokud ji tam nenajde, tak hledá v alter.datech
29.12.2008 Sklad6 Pro výpočty grafů za karty (Alt+G, Alt+F, Alt+T za jednu nebo více označených karet) lze nastavit proměnnou OldDataGrf,0 obsahující počáteční datum od kterého jsou započítávány data do výpočtu.
29.12.2008 Sklad6 V případě, že je definována proměnná OldDataDir (viz výše), tak jsou do grafů za karty započítány i údaje z druhé databáze (stará data). Pomocí proměnné OldDataGrf,1 lze definovat počáteční datum pro stará data.
19.12.2008 Sklad6 Oprava drobného problému při otevírání souborů v menu pro práci s adresou
18.12.2008 Sklad6 Připraven nový způsob zpracování inventury pomocí terminálů. Inventární doklady lze pořídit formou příjemky. Výhodou je možnost použití SSCC kódů pro dohledání informací o pozicích a zásobě zboží (kód menu 2,92 pro příjem "do schránky" a 2,93 pro příjem s automatickým zaevidováním dokladů). Pro konfiguraci se používá proměnná TERMINV+ (narozdíl od běžného příjmu, kde se používá TERMDOK+)
18.12.2008 Sklad6 Nová varianta funkce pro načtení dokladů ze schránky optimalizovaná pro příjem výše uvedených inventurních dokladů zapsaných přes terminály (kód menu 2,57 pro přijaté doklady, popř. 1,57 pro dodací)
16.12.2008 Sklad6 Optimalizováno načítání individuálních cen (zrychlení první práce s IC)
16.12.2008 Sklad6 Přepracován vstup inventury pomocí on-line terminálů. Ve vstupním dialogu je nyní možné použít EAN128 i SSCC kódy zboží. Názvy zboží jsou zobrazovány přes více řádků
 předchozí  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  z 75 další