logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
20.06.2009 Sklad6, Účto Doplněna možnost zobrazení softwarové klávesnice (čili klávesnice na obrazovce). Klávesnici lze ovládat myší a nebo pomocí dotykové obrazovky. Pro zobrazení klávesnice je nutné povolit její používání pomocí ikony "Nastavení zobrazení programu" v nástrojové liště programu v nové záložce "Softwarová klávesnice". Volba "Automatické vyvolávání sw klávesnice".
Více
17.06.2009 Sklad6 Rozšíření funkce kontroly vyskladňování pomocí online terminálů (s ručním výběrem dokladů k vyskladnění - kód menu 1,111). Nyní lze vyskladňovat současně všechny doklady ze zvoleného rozvozu. Do seznamu vyskladňovaných dokladů jsou přidány všechny doklady z rozvozu. které jsou ve stavu nevyskladněno nebo neurčeno.
Více
17.06.2009 Sklad6 Nová varianta vyskladňování pomocí online terminálů (kód menu 1,112). Ve vstupním okně lze pomocí ikonky nebo Ctrl+Enter vybrat ručně doklad, který se má přidat do seznamu dokladů k vyskladnění.
15.06.2009 Sklad6 Ve vstupu dokladu pomocí terminálů se nyní u operací s vázanými obaly automaticky doplňují obaly dle počtu zadaných balení a počtu kusů. Pomocí proměnné "TermDok+",5 nebo "TermDok-",5 s hodnotou 0 lze doplňování obalů zakázat.
10.06.2009 Účto V seznamech faktur saldokonto k datu, seznam faktur k upomínání, penalizaci a inventarizaci lze pomocí F7 zobrazit číselník sestav. Pomocí kódů sestav lze definovat několik typů výstupů.
Více
04.06.2009 Sklad6 Upraveno vyhodnocování cen pro slevy za balení (přirážky za rozbalení). Pokud se vyhodnotí, že se má použít sleva/přirážka, pak se ještě vyhodnocuje, zda v individuální ceně, která vedla k určení běžné ceny nejsou zakázány přirážky nebo slevy. Pokud ano, tak se sleva/přirážka za rozbalení neúčtuje (upraveno bylo zpracování těchto ind.cen)
04.06.2009 Sklad6 Upraveno zobrazování cen na displeji v maloobchodním prodeji. Pokud se provádí prodej s desetinnými místy v počtu MJ a nejedná se o váhový čárový kód nebo zboží v kg, tak se ve spodním řádku displeje zobrazí počet MJ, jednotka: výsledná přepočítaná cena s DPH (tj. Počet x Cena/MJ)
04.06.2009 Sklad6 V programu lze definovat individuální cenu NCTEST*, která slouží k upravení nákupní ceny pro potřeby testu, zda je prodejní cena nižší, než nákupní. Lze např. takto snadno nadefinovat, že zboží se musí prodávat s minimální marží 5% nebo že zboží v akci se bude porovnávat s dohodnutou nákupní cenou (popř. kombinace obou).
01.06.2009 Sklad6 Při hromadném vytváření individuální ceny pomocí vzorového záznamu (Alt+I) v seznamu skladových karet) lze nyní tyto individuální ceny vytvářet také z nákupní, průměrné nákupní nebo dohodnuté nákupní ceny (dosud jen prod.ceny)
01.06.2009 Sklad6 Pomocí proměnné RozDodProc lze nastavit procento rozdílu nákupních cen v objednávce a v dodávce, od kterého se mají rozdíly zobrazovat v sestavě. (pro sestavu Rozdíly v dodávce, která se připravuje po příjmu na základě objednávky na dodavatele). Výchozí hodnota je 0.1%
01.06.2009 Sklad6 Opraveno zpracování pokladních dokladů z průvodek (Ctrl+P) tak, aby se po volbě "Vytvořit a vytisknout" připravil pokladní doklad k tisku.
01.06.2009 Sklad6 Optimalizace vyhodnocování akčních individuálních cen. Pro některé typy IC se výrazně zrychluje vyhodnocování. Podmínky viz. více.
Více
29.05.2009 Sklad6 V maloobchodním prodeji je nyní podporován prodej bez DPH (např. prodej pro zákazníky mimo ČR). V nastavení příslušného typu dokladu je třeba vypnout přepínače Vstup DPH, Dopočítat DPH a Vstup cen vč. DPH a případně změnit nastavení zaokrouhlování položek v nastavení maloobchodního prodeje.
28.05.2009 Účto Upraven převod zůstatků do počátečního stavu nového roku. Nyní se kontroluje, zda se v novém období nevyskytují pohyby na účtech 5 a 6.
28.05.2009 Sklad6 Nový způsob třídění dokladů dle údaje "Prohl. o shodě" ze skladové karty.
26.05.2009 Sklad6 Nová varianta zpracování individuální ceny: Odkaz na jinou individuální cenu s výpočtem (zkráceně "Jiná IC+výp."). Funguje jako kombinace odkazu na jinou individuální cenu a běžné kalkulace ceny. Ceny dohledané odkazem na jinou IC lze buď změnit o zvolené procento či částku, zaokrouhlit atd. nebo lze takto pro karty nalezené pomocí jiné IC uplatnit libovolnou jinou kalkulaci.
Více
22.05.2009 Sklad6, Účto Ve standardních sestavách tisknutých pomocí DEF souboru je možné ve výrazech používat proměnnou MAX_LINE, která vrací aktuální počet řádků na stránce (dle nastavení tiskárny z konfigurace programu)
22.05.2009 Sklad6 Při tisku dokladů se u mezisoučtů za dodávku (řádky .M5) nastavuje hodnota proměnné #80 na hodnotu "1" v případě, že se jedná o mezisoučet za poslední dodávku (jinak je tam hodnota "0")
22.05.2009 Sklad6 Při vyskladňování dokladů pomocí on-line terminálů program "přeškrtává" název skladové karty v detailu vyskladňované operace v případě, že se skladník vrací do již vyskladněné operace.
22.05.2009 Účto Optimalizace výpočtu saldokonta k datu (zrychlení obvzláště v případě síťového provozu)
21.05.2009 Sklad6 Sestava "Plán spotřeby materiálu", kterou lze tisknout např. pomocí menu zobrazeného po F7 v přehledu požadavků umí počítat spotřebu materiálu "rekurzivně" (tzn. jednotlivé kalkulace výrobků a polotovarů se mohou vícenásobně "vnořovat"). Úroveň vnoření je nutné určit pomocí proměnné PlanMatRek (popř. proměnné UzaVyrRek, která je společná pro uzávěrku odepisující materiál ze skladu).
Více
21.05.2009 Sklad6 Do menu OBJ_MNU (Alt+F6: Speciální funkce pro práci s požadavky) lze doplnit volbu "Plán spotřebovaného materiálu-sloučený" (kód menu 41,4) pro tisk plánu se sloučením spotřebovaného materiálu dle kódu materiálu
20.05.2009 Sklad6 Pomocí proměnné TskInfNOpe s hodnotou 0 lze potlačit zobrazování varování, pokud se tiskne doklad, který má příznak "nedohledávat nákupní operace"
18.05.2009 Sklad6 Upraveno automatické číslování adres pomocí (proměnná ADRESY,0). Pokud je v této proměnné sedmimístná číselná hodnota (např. 2010000), tak program při zakládání nové adresy nabídne do kódu zákazníka EAN kód obsahující určenou číselnou řadu s dopočítaným kontrolním číslem EAN (např. 0000020100018).
18.05.2009 Sklad6, Účto V evidenci jednání, úkoly (apod.) je možné kopírovat označené záznamy pomocí Ctrl+Enter. Program v tomto případě nabídne možnost posunout datum v záznamech o určený počet dní nebo nastavit datum na určené datum. Současně lze nastavit u záznamů typu "jednání" stav na "Příprava"
13.05.2009 Sklad6 V tisku účtenek maloobchodního prodeje je definována nová proměnná #169 obsahující celkovou částku před zaokrouhlením (vhodné pro přepočet na cizí měnu)
11.05.2009 Sklad6 V importním formátu (číselník 98) popisujícím import jednotlivých polí operací a hlavičky dokladu z CSV/DBF souboru je možné definovat výraz DOK.AutoCeny (např. DOK.AutoCeny="0"), který určí zda se pro daný imp.formát mají načítat ceny ze vstupního souboru nebo se mají importovat automaticky dle určeného cenového pásma ze skladové karty (nenulová hodnota znamená automaticky).
07.05.2009 Sklad6, Účto Ve Win32 GUI režimu je použit nový typ posunovací lišty (Scrollbar) pro zobrazení aktuální pozice ve vybraných seznamech a pro listování v těchto seznamech (např. v přehledu operací dokladu). Lišta se zobrazuje v případě, že je k dispozici více záznamů, než se vejde na stránku.
07.05.2009 Sklad6, Účto V nastavení směrování tiskáren (v dialogu Konfigurace) je možné nastavit automatické směrování pro QR2 sestavy (z nastavení tiskárny se přebírá pouze odpovídající Windows jméno tiskárny - musí být definováno v Připojení tiskáren). Do údaje Sestava vyplňte QR2 a do údaje Sekce je třeba doplnit jméno QR2 formuláře (např. Cenik.QR2) nebo část názvu se znakem * (např. Cenik*).
07.05.2009 Sklad6, Účto Optimalizována správa paměti; aplikace by měla být stabilnější a dlouhodoběji provozovatelná bez potřeby restartu aplikace.
07.05.2009 Sklad6 Do menu tisku dokladu (DOKLAD_TSK) doplněny nové funkce s kódem menu 19,80 až 19,89 pro tisk QR2 formulářů. Funkce je vhodná především pro zjednodušený tisk štítků na základně operací dokladu nebo pro tisk informací z hlavičky dokladu (např. expediční list).
Více
07.05.2009 Sklad6 Upraven tisk štítků z dokladu s výběrem formuláře z číselníku (DOKLAD_TSK, kód menu 19,71). Pokud má daný typ uživatele do tohoto menu přístup 6, pak se QR2 formulář tiskne přímo na výchozí tiskárnu (bez náhledového okna)
07.05.2009 Sklad6 Doplněno logování vybraných exportů a tisků dokladu do souboru LOG.BTR
07.05.2009 Sklad6 Do speciálních funkcí pro práci s doklady (Alt+F6 - menu DOKLAD_SPC) lze doplnit funkci "Dodatečné spárování příjemky s objednávkou na dodavatele" (kód menu 31,30). Funkce funguje pouze u příjmových dokladů. Po zadání čísla objednávky (nebo výběr ze seznamu) se provede vyznačení dodaného množství v položkách objednávky a připraví se sestava rozdílů vůči příjemce.
Více
05.05.2009 Sklad6 Opraven tisk štítků z dokladů za pomocí QR2 formulářů, tak aby se daly tisknout údaje ze skladových karet a karty zásob
05.05.2009 Sklad6 Upraveny parametry importu z vah připojených přes sériový port, tak aby bylo podporováno více typů vah
04.05.2009 Sklad6 Upraven vstup 4-řádkové poznámky v menu pro tisk dokladu. Dosud se poznámka mazala po tisku dokladu. Nyní zůstává uložena.
04.05.2009 Sklad6 Pomocí proměnné "TypKontPP-" lze určit seznam typů nedaňových dodacích dokladů (čísla typů dokladů oddělená znakem / ), u kterých se má provádět kontrola, zda doklad splňuje omezení pro daného zákazníka (nezaplacené faktury, limity...)
30.04.2009 Sklad6 Zavedena podpora pro váhové čárové kódy ve všech funkcích pro práci s online terminály (příjem, výdej, inventury, přeskladnění, info o zboží)
30.04.2009 Sklad6 Při převodu požadavku do faktury (F6 v požadavcích) se nabízí nová volba v dialogu pro upřesnění převodu týkající se načtení textové poznámky z požadavku do hlavičky dokladu.
Více
30.04.2009 Sklad6 Upraven způsob třídění operací při vyskladňování za pomocí on-line terminálů. Pokud není definován číselník pro definici cesty skladem (52), pak program třídí operace obdobným algoritmem, jako při třídění operací při tisku dokladu
30.04.2009 Sklad6 V maloobchodním prodeji je možné pomocí Ctrl+F6 přečíst váhu zboží z váhy připojené přes sériový port (nastavení váhy v konfiguraci programu).
30.04.2009 Sklad6 V běžném vstupu operace dokladu doplněno načtení váhy pomocí Ctrl+F6 (dosud jen F6)
30.04.2009 Sklad6 V generátoru sestav lze pro exporty do CSV definovat globální výraz CSV_SEPAR, který určuje oddělovač znaků pro CSV soubor (např. CSV_Separ="/" )
28.04.2009 Sklad6 Do maloobchodního prodeje přidána podpora pro dotykové displeje. Pro aktivaci je třeba v nastavení prodeje zapnout příslušný přepínač. V levé části jsou zobrazeny automaticky generované tlačítka pro číslice a běžné klávesy potřebné pro prodej. Na vrchu jsou zobrazeny tlačítka pro jednotlivé druhy plateb dle číselníku způsobů plateb.
Více
28.04.2009 Sklad6 Nový číselník (kód menu 15,44) pro konfiguraci tlačítek pro maloobchodní prodej. Pokud je nadefinován tento číselník, tak se v pravé části maloobchodního prodeje objeví tlačítka dle nastavení definovaného v číselníku. Lze definovat klávesy pro přímý prodej konkrétního zboží dle kódu nebo dle EAN kodu, lze vložit celou skupinu zboží
Více
22.04.2009 Sklad6 V číselníku množstevních slev za karty je možné definovat množstevní slevu tak, že se při splnění podmínek (např. odběr nad 1 balení) změní cena na cenové pásmo určené v definici množstevní slevy (např. místo ceny1 se zboží prodá za cenu určenou cenovým pásmem 3 ze skladové karty)
22.04.2009 Sklad6 Definován nový číselník "Skladové měrné jednotky" (kód číselníku 13)
22.04.2009 Sklad6 Ve struktuře KARTA je možné definovat kalkulovanou položku CMJBAL, která umožní v přehledu karet a v sestavách zobrazovat odpovídající popis z číselníku ke skladové měrné jednotce z karty
20.04.2009 Sklad6 Rozšířená podpora ukládání a načítání memo poznámek k dokladům a objednávkám na dodavatele do schránky a ze schránky
 předchozí  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  z 75 další