logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
15.08.2010 Sklad6 Doplněna kontrola prodeje pouze celých kusů v maloobchodním prodeji pokud daná měrná jednotka má zakázaný prodej po desetinných místech.
15.08.2010 Sklad6, Účto Nový parametr programu /ExitOnError způsobuje, že aplikace je ukončena při výskytu jakéholi databázové chyby či chybě při práci se soubory. Při použití v režimu makra se při přerušení makra klávesou ukončí program. Při použití makra se tento parametr aktivuje automaticky (parametr /r:makro.key).
Více
15.08.2010 Sklad6 Do menu NOBJINFO přidány funkce na zobrazení grafů.
Více
15.08.2010 Sklad6 Do menu KARTA_SPC doplněny nové funkce pro zobrazení analýz a grafů za karty.
Více
15.08.2010 Sklad6 Pomocí proměnné KarCeny23S lze určit číslo skladu, ve kterém se má provést změna ceny 2 a 3 ze skladové karty současně se změnou v hlavním skladu (cena 2 a 3 je závislá na aktuálně přihlášeném skladu - týká se skladů se společnými skladovými kartami, ale samostatnými zásobami)
10.08.2010 Sklad6 Nová funkce pro vyhledání změn v cenách. Tato funkce je určená hlavně pro tisk cenovek na prodejnách. Je třeba vyhradit některé cenové pásmo jako tzv. kontrolní cenu (standardně je to Cena15). Program pak vyhledá všechny karty, kde se aktuální prodejní cena liší od kontrolní ceny.
Více
09.08.2010 Sklad6 Součástí Sklad6 jsou nyní základní formuláře pro nový CRM systém.
03.08.2010 Sklad6 Mezi proměnné, které se připravují při výpočtu sestav v menu odběratele nebo dodavatele (Např. Sestavy za odběratele), je přidána proměnná F_EAN obsahující kód odběratele.
03.08.2010 Sklad6 Pro dealerské notebooky doplněna funkce "Import stavu zpracovaných požadavků" (kód menu 4, 20). Funkci je třeba spustit po importu dat z centrály. Tato funkce projde tabulku NTB_OBJN.BTR, která obsahuje informace o požadavcích na centrále a v aktuální tabulce požadavků vyznačí příznak, zda už požadavek prošel zpracováním na centrále a příznak, zda byl zpracovaný komplentě nebo jen částečně.
Více
28.07.2010 Sklad6 Doplněny 2 nové exportní formáty dokladu do DBF (kód menu 19,35 a 19,36, standardní umístění v menu Tisk dokladu/Export dokladu - DOKLAD_TSE).
28.07.2010 Sklad6 Pokud je při převodu požadavku do faktury vybrán typ dokladu "Dobropis", tak se neprovádí kontroly požadovaného množství na zásoby a kontroly velikosti balení. Požadavek je tak možné použít na jednoduchou přípravu vrácení zboží.
28.07.2010 Sklad6 Pro individuální ceny pro nastavení kalkulací prodejních cen (čili ind.ceny PC1 až PC15, popř. PC*) je ve výchozím stavu vypnutý přepínač [] Upřednostnit zákl.cenu v případě, že je nižší než indiv.cena
20.07.2010 Sklad6 Upraveno načítání dat z váhy v maoobchodním prodeji. Při opakovaném načtení dat z váhy (klávesa Ctrl+F6) se načítá jen poslední načtená hodnota hmotnosti a neprovádí se násobení předchozí načtenou hodnotou (to se použije jen při použití klávesy * )
20.07.2010 Sklad6 Úprava zpracování ukončovacích kláves (především Ctrl+G pro načtení EAN) při zápisu platby na konci účtenky. Pokud uživatel nemá povoleno přístupové právo nezadávat platbu (právo 44), tak platbu nelze pomocí těchto kláves ukončit dokud není zadaná celková hodnota platby nejméně ve výši celkové hodnoty účtenky.
09.07.2010 Sklad6 Nová funkce pro nastavení barev pro zvýrazňování skladových karet (kód menu 15, 46 (standardní umístění je v menu Nastavení programu). Funkce je k dispozici pouze ve Win32GUI verzi programu (čili nelze ji vyvolat v konzolové verzi programu). V tomto dialogu je možné nastavit seznam klíčových slov z poznámky skladové karty (dosud šlo nastavit pomocí proměnné KartaPozn) a barvu zvýraznění.
Více
02.07.2010 Sklad6, Účto Optimalizace zpracování textových sestav. Větší sestavy by měly být zpracovány rychleji.
02.07.2010 Sklad6, Účto Pro textové sestavy (např. faktury) definované pomocí souboru SKLAD-??.DEF lze v definici sestavy použít značku #* ,která bude ve výstupní sestavě nahrazena celkovým počtem stránek sestavy (vždy doplněno na 4 znaky mezerami zprava).
Více
02.07.2010 Sklad6, Účto V generátoru sestav je číslování stránek rozšířeno o zobrazení celkového počtu stran. Podobně je počet stránek zobrazován také u sestav tisknutých z databázových seznamů pomocí F7 a Alt+F7 (alternativní sestava)
02.07.2010 Sklad6, Účto Pomocí proměnné NOBKAROmez,0 s hodnotou obsahující jméno individuální ceny je možné zajistit, že uživatel bude informován při objednávání zboží, které vyhovuje této určené indiv.ceně, že objednávání tohoto zboží je omezeno. Pokud do karty dodavatele zadáte jméno doporučené ceny začínající znakem !, pak toto jméno indiv.ceny má přednost před hodnotou nastavenou pomocí proměnné.
Více
02.07.2010 Sklad6, Účto V maloobchodním prodeji je vylepšena funkce pro práci se slevami za balení, resp. přirážkami při rozbalení. Před ukončením účtenky zkontroluje, zda se v účtence nevyskytuje nějaké zboží prodané ve více samostatných řádcích a pokud ano, tak se u něj přepočítá cena i s uplatněním slevy za balení, resp. přirážky při rozbalení podle součtu množství prodeje zboží.
Více
02.07.2010 Sklad6, Účto V nastavení hlaviček individuálních cen (F2 v nastavení indiv. cen) je nový přepínač [x] Omezit přenos indiv. cen pouze na určená střediska. Pokud je přepínač zapnutý, tak je možné zadat také max. devítimístný seznam středisek (pro každé středisko jedno písmeno), pro které je daná individuální cena určena. Pokud je přepínač vypnutý, tak indiv.cena platí pro všechna střediska.
02.07.2010 Sklad6, Účto V exportu skladových karet (Přehled karet/Alt+F5/Připravit pro přenos) je nový přepínač [x] Exportovat indiv.ceny jen pro určená střediska. Pokud je přepínač zapnutý, pak se exportují pouze ty individuální ceny, které buď mají v hlavičce individuální ceny vypnuté omezení na určená střediska nebo alespoň jedno středisko (písmeno) v seznamu vyhovuje seznamu středisek určených pro export.
02.07.2010 Sklad6, Účto Pokud je v importu skladových karet (Přehled karet/Alt+F5/Načíst ze souboru) povolen import karet pouze z určeného střediska, tak se toto omezení uplatní také na individuální ceny, které mají v hlavičce omezen přenos pouze na určená střediska
02.07.2010 Sklad6, Účto V přenosu skladových karet je nová možnost exportovat i importovat hlavičky individuálních cen. Přenos hlaviček je proveden pouze pokud jsou importovány také samotné individuální ceny. Standardní jméno přenosového souboru hlaviček je CISSSL.BTR. Soubor může být také přenášen v rámci komprimovaného souboru KARTY.KRX spolu s ostatními přenosovými soubory.
Více
27.06.2010 Sklad6 Ve struktuře DOKLAD lze definovat kalkulované pole CID, které zobrazuje popis údaje ID dohledaný v číselníku ID adres/dokladů a kalkulované pole CEXPEDOVAL, které je určeno pro zobrazení jména z číselníku "Expedoval"
25.06.2010 Sklad6 Pomocí proměnné FAKFiltr- (pro odběratele) a FAKFiltr+ (pro dodavatele) lze nadefinovat výraz, který zajistí filtrování zobrazených záznamů v saldokontu odběratelů nebo dodavatelů zobrazovaného ve Sklad6 (např. Stredisko<>4)
25.06.2010 Sklad6 V nabídce Přehled požadavků-položky lze pomocí Alt+F6 vyvolat stejné menu pro práci s požadavky, jako v běžném seznamu požadavků.
25.06.2010 Sklad6 V menu pro práci s požadavky (Alt+F6 v seznamu požadavků nebo položek požadavků) je doplněna funkce Záznam změn požadavku pro zobrazení informací z LOG souboru (menu OBJ_MNU, kód menu 0,6)
25.06.2010 Sklad6 V menu pro práci s požadavky je nová funkce Příprava dat pro výrobu. Funkce zavolá stored proceduru, která musí pro danou databázi být nadefinovaná na serveru a která připraví potřebná data (menu OBJ_MNU, kód menu 0,5)
25.06.2010 Sklad6, Účto Podpora pro registraci BTR tabulek skladového a účetního programu do databázového systému Pervasive SQL (pro PSQL v8 a vyšší). Toto nastavení umožňuje přístup k souborům např. pomocí ODBC, popř. práci s tabulkami na úrovni SQL.
Více
17.06.2010 Sklad6 Import požadavků z DBF souboru byl rozšířen o možnost importu EDI inhouse formátu objednávky (ORDERS). Formát souboru je automaticky detekován a je umožněno importovat i více objednávek z jednoho EDI souboru. Pro import požadavků je definován nový parametr příkazové řádky kontrolovaný při startu programu /ORD:jméno_souboru. Importovat se takto dají DBF objednávky nebo EDI objednávky.
15.06.2010 Sklad6 Úprava zobrazování titulku okna a titulku v hlavním panelu Windows podle názvu skladu, ke kterému je uživatel přihlášen (důležité u víceskladových systémů)
14.06.2010 Sklad6 V požadavcích se v okně Odhad ceny ukazuje také hmotnost za celý požadavek
14.06.2010 Sklad6 V menu KARTA_OPR (Oprava karty, kód menu 51, 41) a NOBJINFO (Informace k položce objednávky, kód menu 19, 41) lze definovat novou položku menu "Přehled střediskových zásob". Tyto zásoby se zobrazují z tabulky, která je v přehledu souborů označena jménem SKLADZAS.BTR s další identifikací 1.
Více
11.06.2010 Sklad6 V dialogu dodatků dokladu (Přehled za doklad) lze pomocí proměnné DodatDok+,2 nebo DodatDok-,2 doplnit vstup údaje Expedoval s možností výběru z číselníku. Název pole lze ovlivnit ve struktuře DOKLAD.Expedoval (Systémové menu/struktura souborů: vyplnit Input name a současně zapnout přepínač [x] Jméno pole do dialogů).
Více
11.06.2010 Sklad6, Účto V adrese odběratele a dodavatele je zaveden nový typ plátce "U právníka". Tento typ adresy má omezenu úhradu na hotovost podobně jako typ plátce "hotově". Lze u něj ale samostatne pomocí proměnné AdrTypPlSl,11 s hodnotou 0 zakázat slevy a změny cen.
08.06.2010 Sklad6 Přepínač [x] Při evidování změnit firmu na "Drobný daňový doklad" v číselníku typů dokladů nově používá proměnnou SK_UC_PRV+,4 (resp. SK_UC_PRV-,4) pro určení IČO, které se má použít pro dohledání záznamu v adresáři firem, ze kterého se převezme jméno firmy a adresa do hlavičky dokladu (výchozí IČO je 00000000 a jméno firmy "Drobný daňový doklad").
Více
07.06.2010 Sklad6 V maloobchodním prodeji je nově podpora pro placení v cizích měnách s možností vracení hotovosti v domácí měně (např. platba v EUR, vracení v Kč). Dosud se vracení očekávalo ve stejné měně jako platba. Pro zapnutí vracení v domácí měně je třeba v číselníku způsobu úhrad u příslušeného záznamu pro platbu v cizí měně zapnout přepínač Hotovost vracet v Kč.
04.06.2010 Sklad6 Rozšířen počet účtenek (maloobchodní prodej), které se mohou započítat do součtu tržeb za období (z cca 32000 na 2100000000)
04.06.2010 Sklad6 Opraven tisk ceníků při třídění dle kódu zboží (dočasně nemuselo fungovat)
04.06.2010 Sklad6 V číselníku typů dokladů je nový přepínač "Hlásit použití nezalistovaného zboží ve vstupu operací". Přepínač pracuje korektně pouze v případě, že je současně zapnutý přepínač "Zvýraznit zalistované, oblíbené a akční zboží v seznamu karet".
26.05.2010 Sklad6 Pokud je název skladové karty delší než 30 znaků, které se zobrazují ve skladové kartě, tak se do nadpisu okna se skladovou kartou zobrazuje celý název karty
26.05.2010 Sklad6 Do PDA se exportuje celý název skladové karty (tedy i pokud je delší než 30 znaků)
26.05.2010 Sklad6 V Nastavení prodeje na pokladně je nový přepínač: [ ] Použít určenou výchozí individuální cenu s možností určit jméno této individuální ceny. Pokud je tato volba zapnuta, tak je namísto alternativní individuální ceny IND* použita jiná určená ind.cena, což umožňuje snadné nastavení speciálních pravidel pro ceny, která budou platit jen v maloobchodním prodeji.
Více
26.05.2010 Sklad6 Při vstupu do vybraných dialogů s nastavením programu je v pozadí zobrazováno varovné hlášení informující o tom, že zobrazení okna blokuje ostatním uživatelům na jiných PC možnost evidovat doklady.
26.05.2010 Sklad6 Pomocí proměnné PruvExpXML,1 s hodnotou 2 je možné nstavit, aby průvodky, které se generují do terminálu řidičů obsahovaly pouze ty vratné obaly z obalového konta zákazníka, které existují v číselníku vratných obalů.
26.05.2010 Sklad6 Podpora pro tisk čárových kódů pro běžné textové sestavy tisknuté na tiskárny přes Windows ovladač. lze tak tisknout čárové kódy i v běžných sestavách, jako jsou formuláře faktur, průvodek či karet zboží ve formulářích definovených v definičním souboru SKLAD-??.DEF.
Více
20.05.2010 Sklad6, Účto Podpora pro odesílání SMS pro ústředny 2N pomocí software dodávaného k této ústředně (Ateus XAPI server + SMS server s příslušným počtem licencí). Komunikaci mezi Sklad6/Účto zprostředkovává MaximObjServer, který musí být nainstalovaný v síti (v něm se nastavuje spojení na SMS server a identifikaci uživatelů a hesla klientů do SMS serveru).
Více
20.05.2010 Sklad6 Pomocí proměnné PolObjTrid,1 a PolObjTrid,2 je možné nastavit výraz, pomocí kterého program setřídí položky požadavku před editací. Ve výrazu je možné použít relační soubory _KAR,_ZAS, _OBJ, _INI a _ADR. Tyto proměnné neovlivní třídění při tisku požadavků (to se řídí proměnnou ObjPolSort).
Příklad výrazu: left(_KAR.Skupina,1)+_KAR.Nazev)
19.05.2010 Sklad6 V nastavení exportu pro offline objednávkový program (OBX) lze zapnout podporu exportu sloupce "Dostupnost", který obsahuje informaci "skladem", pokud je zboží na zásobě a "na objednávku" pokud není skladem.
 předchozí  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  z 75 další