logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
17.10.2012 Účto Úprava automatického párování faktur (program bere v úvahu i platby účtované na druhou stranu MáDáti/Dal než je obvyklé, např. platby mínusem)
16.10.2012 Sklad6 Import poznámek z DBF - doplněna možnost vytvořet rozdílový protokol ve formátu Sylk-Excel. Navíc program nyní podporuje import více poznámek k jedné skladové kartě (pro import více řádků do jedné poznámky musí být v DBF souboru řádky se stejnou klíčovou hodnotou, např. stejným EAN)
Více
16.10.2012 Sklad6 Rozšířeno zpracování dokumentů připojovaných k adrese, dokladům, jednáním apod. Program podporuje několik druhů umístění dokumentů v závislosti na druhu síťového připojení a umístění serveru pro uložení dokumentů: síťové připojení, síťové připojení synchronizované s lokální složkou, umístění na serveru s MaximObjServerem synchronizované s lokální složkou.
Více
16.10.2012 Sklad6 Ve struktuře DOKLAD je možné definovat kalkulované pole IDDOKL91 s délkou minimálně 21 znaků, která obsahuje kompletní identifikaci dokladu a program je toto ID schopný použít ve vybraných místech pro dohledání dokladu (např. při vyskladnění; zařazení dokladu do rozvozu apod). ID se obvykle tiskne do dokladu pomocí čárového kódu EAN128.
12.10.2012 Sklad6 Úprava vstupu dobropisů k faktuře (opravné daňové doklady). Po výběru dobropisovaného dokladu lze určit, zda se do dobropisu mají převzít všechny operace originálního dokladu nebo zda se mají operace přebírat jednotlivě. V dialogu se seznamem dobropisovaného zboží lze zadat nebo převzít dobropisované množství nebo změnit cenu.
09.10.2012 Sklad6 Nová funkce Import poznámek ke kartám z DBF souboru. Funkci lze použít pro načtení textových poznámek z externího souboru (např. informace, které poslal dodavatel či poznámek, které jste si připravili v MS Excel). Funkci lze také použít jen na kontrolu nebo porovnání poznámek s externím seznamem poznámek.
Více
09.10.2012 Sklad6 Nová funkce pro převod pohledávek/závazků ze starého skladu do nového skladu. Pokud pro nové období používáte novou databázi s oddělenými daty, tak lze pomocí funkce pro převod pohledávek/závazků zajistit převedení aktuálního seznamu nezaplacených, resp. přeplacených skladových daňových dokladů. Velmi to usnadní zpracování plateb a evidenci nezaplacených dokladů, protože informace o starých doklad
Více
08.10.2012 Sklad6 Ve vstupu vracení hotovosti je u první platby zakázáno zadání záporné hodnoty (v případě, že hodnota dokladu je kladná)
08.10.2012 Sklad6 Funkce Rozdělení dokladu podle částky byla rozšířena o nové schopnosti. Pokud byl rozdělovaný doklad v rozvozu, tak i oddělené doklady budou zařazeny do stejného rozvozu. Doklad při rozdělování používá algoritmus, při kterém jsou do dokladů přednostně zařazeny záporné operace k nejbližší kladné operace se stejným kódem.
08.10.2012 Sklad6 Ve struktuře souboru PRUVDOKL (doklady k průvodce rozvozu) lze definovat kalkulovanou položku STAVEXP obsahující stav expedice dokladu. Lze také definovat výpočtová kalkulovaná pole používající informace z položky průvodky, dokladu (alias DOK.), INI hodnot (alias INI.) nebo hlavičky rozvozu (alias PRU.)
04.10.2012 Sklad6 Upravena funkce pro ukládání nastavení přenosu přepínačů karet při importu karet (Oprava karty/F6/Alt+F6). Nově je tam doplněna možnost načíst uložené nastavení přepínačů z proměnných KarImport,39 a KarImportN,39
Více
04.10.2012 Sklad6 Úprava tisku dodatkových formulářů za fakturou. V předchozí verzi šlo tisk operací dokladu v rámci jednoho tiskového formuláře opakovat pouze v případě, že v číselníku typů dokladů byl v sekci pro dodatek uvedený formulář ,Dodací list".
Více
02.10.2012 Sklad6 Pomocí proměnní NOBJDlgZ,0 s hodnotou 1 lze nastavit, aby v dialogu pro vstup položky objednávky na dodavatele se ukazovala v informační tabulce o předchozích objednávkách namísto unformace o původní zásobě z doby objednání informace o nedodaném množství z dané objednávky.
Více
28.09.2012 Sklad6 Pomocí proměnné PrvPozDat,0 lze nastavit, aby při převodu požadavku do faktury (F6 v přehledu požadavků) se přebíralo datum vystavení a datum uskutečnění zdanitelného plnění dle data "Požadováno" z hlavičky požadavku. Pokud toto datum není vyplněno nebo je starší než dnešní datum, tak se použije dnešní datum.
Více
28.09.2012 Sklad6 Pomocí proměnné "RozvNovyD" lze nastavit výchozí hodnotu pro dotaz na vystavení nového dokladu v dokladech pro rozvoz (F6). Hodnoty 1-3 odpovídají položkám Faktura/Dobropis(prázdný doklad)/Dobropis k faktuře. Hodnoty 11-13 odpovídají stejným položkám menu, pouze menu není zobrazeno (položka je automaticky vybrána)
28.09.2012 Sklad6 Pomocí proměnné PruvDavCR,x, kde x je typ jízdy z hlavičky rozvozu je možné určit parametry číselné řady pro daný typ jízdy (0:rozvoz, 1:zásob, .. , 7:vyskl.dávka). Parametry se zadávají ve formátu: ozn.číselné řady/omezení čísla od/omezení do. Pokud je označení číselné řady prázdné, tak se použije číselná řada dle nastavení z INI hodnot.
Více
28.09.2012 Sklad6 Ve skladové kartě je nový údaj "Výpočet SD", který určuje způsob výpočtu spotřební daně za skladovou kartu. Údaj lze měnit na druhé podstránce skladové karty. Nyní jsou k dispozici tyto varianty výpočtu:
Více
28.09.2012 Sklad6 Do návrhů objednávek se automaticky doplňují skladové karty, které vyhovují individuální ceně PC-NOVEOBJ (nekontroluje se, zda skladová karta vyhovuje ostatním parametrům výpočtu).
25.09.2012 Sklad6 Ve sledování rozvozů je definován nový způsob zpracování "Vyskladňovací dávka". Doklady zařazené do vyskladňovací dávky jsou označené novým příznakem a v přehledu dokladů je ve sloupci příznaků v prvním znaku písmeno V (pokud má ale doklad příznak rozvozu nebo dopravy, tak je místo toho standardně písmeno R nebo D).
25.09.2012 Sklad6 Funkce pro tisk vyskladňovacího dokladu nyní umožňuje zpracování více dokladů současně (buď více označených dokladů nebo doklady patřící do stejné vyskladňovací dávky).
25.09.2012 Sklad6 Nová funkce pro zařazení dokladu do rozvozu nebo do vyskladňovací dávky. Doklad (popř. více označených dokladů) lze vložit buď do nového rozvozu (je možné zadat poznámku) nebo lze přidat doklady do existujícího rozvozu. Rozvoz lze vybrat ze seznamu nebo lze zadat číslo rozvozu.
Více
25.09.2012 Sklad6 Nová funkce pro kontrolu vyskladnění dokladu za pomocí terminálů nebo čtečky čárového kódu. Je možné kontrolovat jeden doklad nebo i více dokladů současně v tomto případě ale pak nemusí být zřejmé, ve kterém z kontrolovaných dokladů došlo k rozdílu).
Více
21.09.2012 Sklad6, Účto Funkce pro export sestav v nabídce pro tisk dokladu při použití přepínače [x] Po exportu odeslat e-mailem nabízí ve vybraných místech automatické předvyplnění e-mailové adresy příjemce, předmětu či textu mailu. Typ e-mailové adresy se vybírá dle kontextu ze záznamu adresy (dohledává se dle IČO), Např. v dokladech se nabízí adresa pro elektronickou komunikaci a v objednávkách e-mail pro objednávky.
21.09.2012 Sklad6 Ve funkci Informace o zboží jsou v seznamu pozic (identifikace umístění) zvýrazněny výchozí umístění dané karty (značka šipky vlevo + tučné písmo)
19.09.2012 Sklad6 Optimalizace vyhodnocování individuálních cen. Změny se pozitivně projeví v rychlosti vyhodnocení individuální ceny obzvlášte u individuálních cen se spoustou řádků týkající se konkrétního zboží (typicky seznam zboží v akci).
Více
19.09.2012 Sklad6 Pokud je nastavena proměnná ObjNovDny,0 na hodnotu větší nebo rovnu nule, tak se při evidování požadavku kontroluje, zda je vyplněno datum "Požadováno". Datum nesmí být starší než dnešní datum. Nově se také pro určení data "Požadováno" povoluje nulová hodnota proměnné ObjNovDny,0, která znamená, že se požadováno předvyplní dnešním datem.
12.09.2012 Sklad6, Účto Ve struktuře ADRESA le definovat kalkulované pole CELEJMENO1 a CELEJMENO2 obsahující složené části jména odběratele/dodavatele zobrazené v rámci jednoho pole (Jmeno+ExtJmeno1 a Jmeno2+ExtJmeno2).
12.09.2012 Sklad6, Účto V nastavení alternativní sestavy pro tisk databázových seznamů (Alt+F7/F10) je nový přepínač Tisknout rámečky. Po zapnutí přepínače se vygeneruje textová sestava s vloženými rámečky (tisk není vhodný pro jehličkové tiskárny).
12.09.2012 Sklad6 V konfiguraci programu je možné definovat nový režim otevření peněžní zásuvky Jen ruční otevření. Zásuvka se pak otevírá jen na manuální pokyn obsluhy (Ctrl+F12 z klávesnice nebo vyvoláním menu pro otevření zásuvky-kód menu 7,45).
12.09.2012 Sklad6 Nová funkce Přehled balíčků za kartu do menu KARTA_OPR (kód menu 51,49), KARTA_SPC (55,49) či NOBJINFO (19,49). Funkce zobrazí vygenerované balíčky z tabulky SKLADBAL související s danou kartou. Jednotlivé dosud aktivní balíčky je možné pomocí Ctrl+Y deaktivovat, aby je nešlo již dále použít.
12.09.2012 Sklad6 Pomocí proměnné PruvPD,2 s hodnotou 1 lze nastavit, aby ve vstupu platby za označené doklady z průvodky rozvozu, šlo zadat datum platby.
12.09.2012 Sklad6 Ve všech místech, kde je prováděna platba dokladu, se kontroluje datum platby. Pokud je datum platby menší než datum uzamčení dokladů (u typů dokladů se zapnutým přepínačem Uzamykat doklad pro vybrané typy uživatelů), tak je uživatel upozorněn (uživatelé bez zapnutého přístupového práva 23 Právo pracovat v uzamčeném období nemohou platbu do uzavřeného období provádět).
12.09.2012 Sklad6 Při importu příjmových dokladů ze schránky je možné v dialogu pro zobrazení rozdílů v jednotlivé importované operaci zvolit možnost Pokračovat bez změny NC, při které není měněna nákupní cena ve skladové kartě.
12.09.2012 Sklad6 Zpřesněna práce s přepínači Neupozorňovat na změnu NC v kartě a Při příjmu neměnit NC ve skladové kartě z nastavení typu dokladu. Upravena byla hlášení v rámci vstupu operace u typů dokladů bez změny NC v kartě a importy dokladů z přenosového souboru.
12.09.2012 Sklad6, Účto Nový modul pro podporu správy systému umožňující zpracování programových skriptů. Skripty je možné psát v integrovaném editoru. Je možné psát skripty ve formátu Pascal, C++, Basic nebo JScript (stejné možnosti, jen jiná syntaxe použitá pro zápis skriptů).V aplikacích je možné použít mnoho různých objektů, funkcí a konstant.
Více
10.09.2012 Sklad6 Pomocí proměnné KarImportN,0 s hodnotou 0 lze vypnout aktualizaci data založení skladové karty v rámci přenosu skladových karet (Alt+F5 v kartách)
08.09.2012 Sklad6, Účto Optimalizace generování souborů ve formátu SYLK (v generátoru sestav nebo ve formě alternativní sestavy). Nyní je umožněno zpracování velkých souborů (tabulky s velkým počtem záznamů podporuje Excel od verze 2007). Současně bylo výrazně zrychleno zpracování SYLK souboru.
04.09.2012 Sklad6 Při tisku dokladů program počítá počet různých druhů zboží (bez účtů a obalů). Pro tisk této hodnoty lze využít proměnnou #79 použitou na konci tisku dokladu (v sekci .KS v rámci definice formuláře v DEF souboru).
01.09.2012 Sklad6 Úprava zpracování dokumentů. V číselníku aliasů pro práci s dokumenty (kód menu 59,58) lze nadefinovat aliasy, které definují umístění dokumentu a způsob přenosu (buď přes lokální síť s možností lokální kopie nebo přenos přes MaximObjServer s lokální kopii dokumentu na místním PC).
Více
31.08.2012 Sklad6 Pomocí proměnné NtbImpObj,9 lze nastavit, jak se má změnit stav požadavku při importu požadavku z notebooku (např. z NOX souboru). Hodnota proměnné se zapisuje jako seznam čísel nových stavů oddělených lomítky (0..Neprevedeno/1..Převedeno/2..Nekompletní/3..Nepřevádět/4..Cen.nabídka/5..Rezervovat).
Více
31.08.2012 Sklad6 Pokud při importu požadavků z notebooku jsou importovány požadavky ve stavu Rezervovat, tak se automaticky rezervují všechny položky požadavku (musí být vyplněno IČO v požadavku)
31.08.2012 Sklad6 V menu pro práci s adresou je možné vyvolat doplňkové uživatelské dialogy, které lze dynamicky definovat v nabídce Číselníky/Uživatelské dialogy. Informace se ukládají do MEMO.BTR s id.objektu 28. Při definici dialogu je třeba použít jednoznačná označení jednotlivých polí ve formě MEMOx (x je celé číslo).
Více
29.08.2012 Sklad6 Doplněno logování ostatních tisků dokladu, které ještě v současné chvíli nebyly logovány (tisk chystačky, tisky na obálku,...). Informace o tisku se objeví v záznamu změn dokladu.
29.08.2012 Sklad6 Nové funkce pro vygenerování a tisk čárových kódů pro slevněné zboží (kód menu 3,77). V této funkci lze zadat seznam zboží, určit počet balíčků (pro každé zboží se generuje jeden čárový kód pro všechny balíčky), počet ks, resp. váha zboží a nová prodejní cena. Lze načítat EAN kódy včetně váhových čárových kódů a pomocí F6 lze načíst údaje z váhy (pokud je nakonfigurována).
Více
29.08.2012 Sklad6 Nová funkce pro tisk cenovek pro zboží s možností změny ceny a určení množství, např. pro váhové čárové kódy. Kód menu 3,38. Funkce je obdobná funkci s generováním balíčkových váhových kódů, pouze se informace nezapisuje do tabulky SkladBAL. Pomocí proměnné KarCenTskT lze určit jméno sekce nebo QR2 sestavy (sekci pak nelze vybírat z číselníku)
Více
21.08.2012 Sklad6 Nová funkce pro export adres odběratelů/dodavatelů do textových souborů.
Více
21.08.2012 Sklad6 V adresáři odběratelů/dodavatelů je nové vstupní pole Příznaky (ukládáno do databázového pole Priznaky2), které umožňuje zadání až 16 příznaků adresy (ano/ne). Pomocí proměnné AdrPrizn2+,0 a 1, resp. AdrPrizn2-,0 a 1 lze pro dodavatele/odběratele definovat popisky těchto příznaků (např. Závoz do 10h/Rampa/Externí doprava). Ve výchozím stavu je zde "Příznak 1/Příznak 2/../Příznak 8"
21.08.2012 Sklad6 Nová funkce na export dokladů do systému a plánování rozvozových tras Plantour. Vybírají se doklady aktuálního skladu, které mají zapnutý příznak "požadována doprava" a současně nemají příznak, že jsou již zařazeny v nějakém rozvozu (a typ dokladu nemá zapnutý příznak "Povolit přidání dokladu do rozvozu"-F12).
Více
21.08.2012 Sklad6 Úprava zpracování Dodatečného spárování objednávky s příjemkou (Alt+F6 v příjmových dokladech). Funkce je upravena tak, aby neblokovala ostatní uživatele při prohlížení rozdílové sestavy.
21.08.2012 Sklad6

Rozšíření významu proměnné OpeCpyNova,0, která povoluje zakládání nových skladových karet v rámci kopírování dokladu. Nyní lze použít tyto hodnoty proměnné:

0 nové karty jen pro uživatele s přístupovým právem 51 Právo zakládat nové skladové karty
1 založení nové karty je povoleno i pro uživatele bez práva 51
2 založení nové karty není povoleno žádným uživatelům

 předchozí  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  z 81 další