logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
23.09.2011 Sklad6, Účto Upraveno zobrazování kalkulovaných polí v databázových přehledech. Pokud má dané pole ve strukturách souboru zapnutý příznak "Zarovávat zprava", tak se v seznamech zobrazují tyto údaje zarovnané zprava.
23.09.2011 Sklad6, Účto Ve strukturách souborů zaveden nový příznak [x] Přístupová práva použít i pro zobrazení hodnot v seznamech. Pokud je u dané struktury v tabulce tento příznak zapnutý, tak se takto označená pole kontrolují při přípravě zobrazení databázových seznamů a pokud aktuálně přihlášený typ uživatele nemá přístupové právo k dané struktuře souboru, tak se daný údaj nezobrazí.
Více
23.09.2011 Sklad6 Při kopírování objednávky dodavatele do schránky (F8 v položkách objednávky) je možné kopírovat jen označené záznamy (pokud je označen aspoň jeden záznam, tak se kopírují jen označené záznamy - jinak všechny)
23.09.2011 Sklad6 Úprava importu plateb z účta: v kontrolní sestavě se vypisují podrobnější informace u dokladů, u kterých byla změněna platba. V případě, že v dokladu ještě zbývá něco uhradit, tak se u dobropisů vypisuje slovo ROZDÍL. U přeplatku běžných faktur "PŘEPLATEK" a u nedoplatku slovo "NEDOPLATEK" a pak se vypíše částka k doplacení.
23.09.2011 Sklad6 V přehledu položek objednávky na dodavatele lze pomocí Alt+F vyvolat zobrazení grafu (obdobně jako ve skladových kartách). Pro vyvolání je vyžadováno přístupové právo vidět nákupní ceny a právo vidět součtové sestavy
23.09.2011 Sklad6 Pomocí proměnné KontPPInfo, 0 s hodnotou 254 je možné nastavit, aby se prováděla kontrola saldokonta a limitů dle nastavení odběratele před evidováním dokladů i u těch uživatelů, kteří mají povoleno přístupové právo 25 Právo neomezeně fakturovat př.příkazem. U těchto uživatelů se pouze zobrazí informační hlášení, ale evidování není omezeno.
Více
23.09.2011 Sklad6 Opraveno přepínání zobrazených sloupců v tabulce pro měsíční grafy za skladovou kartu (Alt+F na skladové kartě)
21.09.2011 Sklad6, Účto Definováno nové přístupové právo umožňující ovlivnit, zda uživatel může vyvolat dialog pro nastavení formulářů s novými tabulkami (barvy, fonty, nastavení sloupců tabulky, pozice oken, stavový řádek, ...)
125 Právo měnit nastavení formulářů (dialog)
Právo se kontroluje pouze v případě, že je nastavená proměnná KAPGrid,1 na hodnotu 7 (aktuálně se kontroluje nenulová hodnota).
21.09.2011 Sklad6 Definované nové přístupové právo
126 Právo opravovat doklad zpracovaný aut.uzávěrkou
Uživatelé bez zapnutého přístupového práva nemohou opravovat doklady, které již byly převedeny automatickou uzávěrkou do pokladní knihy
21.09.2011 Sklad6 V příjmu zboží a spotřebě surovin, která se provádí v rámci automatické uzávěrky program kontroluje a používá nastavení [x] Použít určené cenové pásmo z nastavení typu dokladu. Pokud je tento přepínač u typu dokladu pro příjem a spotřebu surovin zapnutý a je současně určené cenové pásmo, tak se při uzávěrce MO prodeje odepíší suroviny za ceny dle určeného cenového pásma.
Více
16.09.2011 Sklad6 Doplněn nový typ zaokrouhlování na 0.99 Kč použitelný např. při vyhodnocování individuálních cen či hromadném naplňování cen.
16.09.2011 Sklad6 Upraveno zpracování balíčkového systému pro vracení obalů. Pokud je částka za obaly vyšší než 5000, tak se vygeneruje čárový kód, který pak není kontrolován na výši částky (dosud nešlo balíček s vyšší částkou vytvořit).
16.09.2011 Sklad6 V prohlížení operací skladové karty je možné používat kalkulovaná pole využívající relaci DOK. (odkazující se na hlavičku dokladu, ke kterému daná operace náleží). V těchto relačně definovaných kalkulovaných polích se lze odkazovat také na jiná kalkulovaná pole ze struktury DOKLAD (např. VYRAZ_KJM dohledávají jméno konečného příjemce z adresáře dodavatelů/odběratelů).
13.09.2011 Sklad6 Ke skladové kartě lze určit výchozí identifikaci umístění (nová funkce do menu KARTA_OPR nebo KARTA_OPR2, kód menu 51, 56). V číselníku typů dokladů je pak možné nastavit u příjmových dokladů, aby se takto zadaná výchozí id.umístění použila při přijímání dané skladové karty.
Více
13.09.2011 Sklad6 Úprava importu plateb z účetnictví: program by měl nyní lépe dohledávat případné nespárované platby
13.09.2011 Sklad6 Úprava exportu ceníků ve formátu DBC pro offline objednávkový program. Skladové karty pro jednotlivé ceníky lze filtrovat podle toho, zda daná karta spadá do určené individuální ceny.
Více
13.09.2011 Sklad6 Doplněna nová varianta exportu přijatých faktur do externího účta:
6, 47 : CSV: přijaté, dle data UZP, za aktuální sklad
07.09.2011 Sklad6 Nová funkce "Příprava dat nevykrytých požadavků" (kód menu 4,21). Funkce slučuje data z daného období (u požadavků dle data založení, u dokladů dle data vystavení). Funkce vybere všechny požadavky a zkopíruje je do souborů NTB_OBJN.BTR (hlavičky) a NTB_POLN.BTR (položky) a totéž provede z doklady z daného období (doklady se zkonvertují do struktury "požadavku").
Více
07.09.2011 Sklad6 U čárového kódu příslušejícího ke skladové kartě je možné nastavit příznak, zda je daný čárový kód "prioritní". Tento příznak má smysl nastavit u těch skladových karet, které mají více čárových kódů, a to pouze u jednoho čárového kódu karty pro 1 kus a kódu pro 1 balení. Takto označený čárový kód se pak přepisuje do hlavičky skladové karty a je tak snadno použitelný do sestav a exportů.
Více
31.08.2011 Sklad6 V dialogu na nastavení barevného zvýraznění skladových karet lze definovat více klíčových slov. Pokud více klíčových slov má být zvýrazněno stejnou barvou, tak je možné v jednom řádku uvést více těchto slov a oddělit je znakem ;
31.08.2011 Sklad6 Připravena samostatná funkce pro vstup nového pokladního dokladu. U těchto nových pokladních dokladů lze pomocí proměnné definovat texty do obou textových řádků pokladního dokladu, lze určit, zda se má jednat o příjmový či výdajový pokladní doklad a lze určit také typ úhrady (hotově/stravenky/cizí měna,..)
Více
29.08.2011 Sklad6 Ve funkci pro přeskladnění (využívané především v on-line terminálech) lze kontrolovat, zda se zadaná pozice nachází v seznamu povolených pozic (číselník dentifikace umístění). Pro zapnutí této funkce je třeba nastavit proměnnou PreskKIdUm,x na hodnotu 1 (x je varianta menu pro přeskladnění)
25.08.2011 Sklad6, Účto Doplněna nová funkce MatchMasks(VzorStr, DataStr), která je použitelná ve výrazech ve výběrových podmínkách. První parametr musí být vyplněn seznamem masek, jimž má vyhovovat údaj DataStr. V parametru VzorStr lze použít znaky * jako zástupný znak pro libovolnou skupinu znaků, znaky ? jako zástupný znak pro právě jeden znak. Lze použít současně více masek.
Více
25.08.2011 Sklad6, Účto V zadání výběrové podmínky (F10 v databázových přehledech) lze používat podmínku "dané pole vyhovuje masce", resp. "pole nevyhovuje masce". Při použití této podmínky se použije funkce MatchMasks (pro použití masky tedy platí stejná pravidla jako v této funkci).
25.08.2011 Sklad6, Účto Nová funkce GetTime, která vrací aktuální čas v textovém formátu hh:mm:ss
25.08.2011 Sklad6, Účto Nová funkce FormatTime(cas, format), která formátuje čas dle řetězce format (hh .. hodiny, mm nebo nn .. minuty, ss .. sekundy)
25.08.2011 Sklad6, Účto V editaci adresy odběratele nebo dodavatele je možné pomocí Ctrl+Enter na údaji IČO nebo pomocí tlačítka zobrazeného vedle IČO vyvolat dialog pro načtení adresy z ARES (Administrativní registr ekonomických subjektů) z webu. Adresa se zobrazí nejdříve v náhledu a pokud vyhovuje, tak je možné převzít ji do adresy.
Více
25.08.2011 Sklad6, Účto Zobrazení informací z ARES v prohlížeči je možné nyní i v konzolové verzi programu
23.08.2011 Sklad6, Účto Při práci s číselníky (např. v seznamu Zařazení, dealerů, ..). lze záznamy označovat pomocí Ins. Označené záznamy pak lze např. tisknout pomocí F7.
23.08.2011 Sklad6 V kalkulaci cen za více cenových pásem se zobrazují názvy cenových pásem stejně jako ve skladové kartě (nejen číslo cenového pásma).
22.08.2011 Sklad6 Při kopírování operací dokladu z přenosového souboru je prováděna kontrola existence skladové karty pro každý kód zboží pouze 1x (pokud se stejné zboží vyskytuje v přenosovém souboru vícekrát)
18.08.2011 Sklad6 Funkce "Info o zboží" umožňuje nyní i vyhledávání zboží dle identifikace umístění (stačí zadat i část pozice). Do údaje EAN lze tedy zadat EAN kód zboží, SSCC kód nebo identifikaci umístění. Pro zakázání této nové vlastnosti stačí nastavit přístupové právo k položce menu na přístup 8 nebo menší. Funkce potřebuje, aby v souboru SKLADXOP existoval index č. 2.
18.08.2011 Sklad6, Účto Upraveno prohlížení a export do textového souboru pro rozsáhlé sestavy
10.08.2011 Sklad6 Nová funkce pro import rozvozových tras ze systému RiRo (kód menu 7,71)
01.08.2011 Sklad6 Doplněna nová funkce pro hromadné naplnění poznámky podle seznamu individuálních cen určených jinou individuální cenou. Funkce je možné definovat v menu KARTA_SPC.
Více
01.08.2011 Sklad6 V číselníku Způsobů úhrady je u typu úhrady Stravenky/Šeky nový přepínač Nevracet hotovost za stravenky. V případě, že je tento přepínač zapnutý, tak program při platbě stravenkami v případě, že hodnota stravenek přesahuje hodnotu dokladu, místo vracení hotovosti informuje o výši přeplatku a je možné použít novou variantu součtu tržeb, která nový přepínač zohledňuje.
Více
01.08.2011 Sklad6 V číselníku Způsobů úhrady je u typu úhrady Platební karty nový přepínač Nepovolit změnu výše platby. V případě, že je tento přepínač zapnutý, tak program při platbě kartou neumožňuje změnu výše placené částky. Pokud je třeba zadat platbu v jiné částce, tak to lze provést tak, že se nejdříve zadá placená částka a až potom se stiskne klávesa pro platbu kartou.
01.08.2011 Sklad6 V dialogu pro placení je kontrolovaná výše platby. Pokud je placená částka větší než 5000, tak je umožněno zadat pouze 10-ti násobek částky dokladu (slouží jako ochrana před zadáním nesmyslné platby)
26.07.2011 Sklad6 Nová funkce, která kombinuje volání funkce pro automatické vytvoření pokladních dokladů dle tržeb s automatickou uzávěrkou maloobchodního prodeje (převod účtenek MO prodeje na operace uzávěrkového dokladu). Kód menu 1, 99
23.07.2011 Sklad6 V přehledu skladových karet zobrazovaných v rámci vstupu "Přidat položky" v požadavcích lze zobrazovat položku "Suma za požadavky" obsahující součet všech nevykrytých požadavků za danou kartu (ve struktuře KARTA je třeba definovat položku SUMPOZAD a v pořadí prohl. 5 uvést vhodnou pozici) a dále pomocí proměnné KARSUMPOZ definovat počet dní pro vyhledání nevykrytých požadavků.
23.07.2011 Sklad6 Rozšířeny možnosti aktualizace položek ve skladových kartách při načítání dokladu z přenosového souboru (např. v rámci přenosu převodky mezi středisky). Pokud je zapnutý přepínač [x] Povolit změnu karet při kopírování dokladu, tak se kontrolují proměnné CpyCmpKar a CpyCmpZas.
Více
23.07.2011 Sklad6, Účto Kontrola povinných polí v adresáři odběratelů a dodavatelů byla rozšířena o kontrolu, zda hodnota daného pole se nachází v příslušném číselníku. Kontrola se provádí u polí Dealer, TypAdresy, Skupina,Region, RozvTrasa a ID. Povinná pole se nastavují ve Služby/Systémové menu/Struktura souborů zapnutím příznaku Povinné pole (struktura ADRESA).
Více
20.07.2011 Sklad6 Nová funkce pro automatickou uzávěrku dokladů do pokladní knihy (kód menu 1, 100). Funkce projde všechny označené typy dokladů včetně maloobchodního prodeje a vytvoří pokladní doklady podle vypočtených tržeb s rozdělením podle pokladních a typů dokladů.
Více
19.07.2011 Sklad6 Ve skladové kartě je zobrazena informace o podstránce skladové karty, která je právě zobrazena. V editaci karty lze údaj použít pro změnu podstránky namísto kláves PageUp nebo PageDn
19.07.2011 Sklad6 Ve variantě programu EXTKARTA3 je ve skladové kartě umožněn vstup údajů Pozn.akce 1 a Pozn.akce 2, které slouží pro zadání popisu poznámky k akci (resp. k zadání klíčových slov pro individuální ceny pro akční ceny)
19.07.2011 Sklad6 V menu "Speciální činnosti se skladovými kartami" (Alt+F6 v přehledu skladových karet) lze definovat nové položky menu pro hromadné naplnění nebo hromadné odstranění klíčových slov z nových údajů pro poznámku k akci.
Více
19.07.2011 Sklad6 Ve variantě programu EXTKARTA3 doplněno vyhodnocování individuálních cen na základě údajů Pozn.akce 1, Pozn.akce 2 a Všechny poznámky.
19.07.2011 Sklad6, Účto Funkce pro hromadné mazání (Alt+Y) nyní reaguje na označení záznamů. Pokud jsou nějaké záznamy označeny, pak jsou pomocí této funkce smazány jen tyto záznamy. V upozornění před mazáním je vidět, kgteré záznamy budou vymazány (označené/vybrané/všechny)
04.07.2011 Sklad6 Podpora pro novou verzi registračních pokladen EASYPOS.2010 (slovenská verze programu). Podporován je tisk dokladů (účtenek), platba faktur, vklady a výběry do pokladny, tisk a zpracování uzávěrek, opakovaný tisk dokladů a informace z pokladny.
04.07.2011 Sklad6 Podpora pro zobrazování informací na zákaznickém displeji připojenému k registrační pokladně EASYPOS.2010. Pro nastavení je třeba zadat port 254 v konfiguraci periferních zařízení a nastavit kódování na LATIN2.
 předchozí  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  z 74 další