logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
16.03.2012 Sklad6, Účto V nastavení formulářů s tabulkami (Alt+F12) lze pomocí tlačítka Uložit globální výchozí nastavení pro VŠECHNY formuláře v záložce Uložit nastavení uložit výchozí nastavení, které bude použito pro všechny formuláře s databázovými tabulkami. Ukládá se nastavení ze záložky Tabulka a Stavový řádek a také přepínače ze záložky Pozice okna...
Více
16.03.2012 Sklad6, Účto V nastavení formulářů s tabulkami (Alt+F12) je v záložce Uložit nastavení zobrazen přehled uložených variant, které jsou uloženy v tabulce systémových pohledů na data a týkají se daného formuláře, uživatele a databáze (včetně případného globálně uloženého nastavení pro všechny formuláře). Lze snadno zjistit, které nastavení ovlivnilo nastavení formuláře....
Více
16.03.2012 Sklad6 Nový režim aktualizace čárových kódů při přenosu skladových karet doplnění bez kontroly karet. V tomto režimu jsou doplněny záznamy čárových kódů i v případě, že neexistuje odpovídající skladová karta v aktuální databázi (vhodné v případě, pokud jsou skladové karty přenášeny samostatně). Nastavuje se v dialogu pro načtení skladových karet po stisku klávesy PageUp.
16.03.2012 Sklad6 Pokud je pomocí proměnné KontPPInfo nastaveno, aby se prováděla kontrola saldokonta a limitů dle nastavení odběratele před evidováním dokladů i u těch uživatelů, kteří mají povoleno přístupové právo 25 Právo neomezeně fakturovat př.příkazem, tak se u těchto uživatelů bude objevovat dotaz s popisem omezení saldokonta s možností vrátit se zpět do editace dokladu....
Více
16.03.2012 Sklad6 V generátoru sestav zaveden nový typ proměnné D umožňující vstup datumu s výběrem datumu z kalendáře. Samotné hodnoty proměnné tohoto typu jsou ukládány v textové podobě (čili je např. nutná konverze pomocí
funkce DateValue(promenna),resp. DV(promenna)
14.03.2012 Sklad6 Nový přepínač v typech dokladů (F10): [x] Do pokladních dokladů evidovat jako Drobný daňový doklad. Pokud bude tento přepínač zapnutý, tak do řádků pokladních dokladů se namísto jména firmy z hlavičky dokladu bude zapisovat text Drobný daňový doklady (resp. jméno firmy z adresy s IČO 00000000, (viz. proměnná SK_UC_PRV-,4))
13.03.2012 Sklad6 Nová položka hlavního menu na editaci číselníku dodavatelů pro skladové karty (kód menu 15,34). V tomto číselníku je možné jednoduše doplňovat IČO dodavatele z adresáře firem ke kódům dodavatele
13.03.2012 Účto Při importu pokladních dokladů ze Sklad6 je možné sloučit pokladní doklady vzniklé v rámci automatické uzávěrky (ty mohou být rozdělené např. dle typu dokladu či jména pokladní). Pro zapnutí slučování je třeba zvýšit hodnotu příznaků v nastavení importu Hodnota Popis +16 jsou sloučeny doklady ze ...
Více
09.03.2012 Účto Upravena kontrola variabilních symbolů při zápisu nové přijaté faktury. Program při zjištění duplicity variabilních symbolů nyní nabízí také možnost náhledu na vyrovnané faktury dle var.symbolu
06.03.2012 Sklad6 Struktura tabulky SkladDRP.BTR pro nastavení zaúčtování dokladů byla rozšířena o položku Sklad. Pokud je tato položka vyplněna (nenulová hodnota), tak se daný řádek účetního předpisu použije pouze pro doklady s daným skladem.
25.02.2012 Sklad6 Údaj Došlo dne v příjmových dokladech přejmenován na Přijato dne
25.02.2012 Sklad6 Nový přepínač Opravný daňový doklad (vyžadovat datum přijetí), který je možné zapnout v číselníku typů dokladů (F12). U takto označených dokladů je umožněn vstup data přijetí (čili datum potvrzení opravného daňového dokladu odběratelem). Ve výchozím stavu je u dodacích opravných daňových dokladů datum přijetí nevyplněné a takto se i přenese do účetnictví. V rámci přenosu do účta se doklad v
Více
25.02.2012 Účto Ve vstupu přepínačů faktury (F10) se při zapnutí příznaku Opravný daňový doklad objeví vedle tohoto přepínače datum přijetí. Takto označené doklady se do přiznání DPH započítají v závislosti na tomto datu přijetí.
Více
25.02.2012 Účto Upraveno zpracování přiznání DPH v režimu přenesení daňové povinnosti. Pokud jsou v pokladním dokladu použity druhy plnění s přenesenou DP, tak se v rámci zpracování přenesení DP zpracovávají s kódem plnění 4.
25.02.2012 Sklad6 Pomocí proměnných TypPrvUcI+,0 a TypPrvUcE-,0 je možné určit druh přijatého nebo uskutečněného plnění u příjmových nebo dodacích dokladů, které mají v číselníku typů dokladů v nastavení přenosu do účta volbu přev.-zahr.fa-zboží nebo přev.-zahr.fa-služby.
Více
25.02.2012 Sklad6 Upraven export nezaplacených faktur pro notebooky - do saldokonta se nyní exportují i přeplacené faktury (lze vypnout proměnnou SkladSaldo,3 s hodnotou 0)
20.02.2012 Sklad6 V rámci přenosu dat pomocí replikací lze exportovat i importovat záznamy k adresám (AdrInfo).
14.02.2012 Sklad6, Účto Nové varianty převodu do externího účetnictví s možností exportu do XML (popř. do jiného textového formátu). V tomto režimu je třeba v DEF souboru nutné vytvořit sekci UcPrv + číslo formátu zadané v dialogu pro export dokladů do účta (např. [UcPrv1009] )...
Více
06.02.2012 Sklad6 Rozšíření možností exportu dokladů pro externí zpracování. Export dokladu nyní umožňuje v číselníku exportů definovat i export do standardní schránky skladového programu s možností odeslání e-mailem (vhodné pro externí střediska nebo další uživatele Sklad6)
06.02.2012 Sklad6 Doklady se v rámci exportu a odeslání mailu označí příznakem dle typu provedeného exportu ve vazbě na typ exportu z karty zákazníka (export A, export B, ruční export)
06.02.2012 Sklad6 Automaticky generované exporty definované v kartě zákazníka (strana 3) se nyní kontrolují také při tisku průvodky. Pokud se naleznou neodeslané doklady (čili bez příznaku odeslání pro daný typ exportu), tak se nabídne jejich postupné odeslání.
Více
06.02.2012 Sklad6 V menu pro práci s průvodkou (Alt+F6 v seznamu průvodek) je nové menu Export neodeslaných dokladů z průvodky provádějící stejnou činnost. (kód menu 33,5 pro menu ROZVOZ_MNU).
03.02.2012 Sklad6 Upraven vstup příjemek za pomocí online terminálů. Po zadání čísla objednávky v úvodním dialogu se pod číslem objednávky objeví jméno dodavatele z hlavičky odpovídající objednávky
03.02.2012 Sklad6 Pomocí proměnné KARZobrB,2 lze nastavit barvu skladových karet, které mají údaj Zobrazit nastaven na hodnotu nikdy. V hodnotě je třeba uvést písmeno P následované indexem barvy 1 až 10 z palety barev (např. P5) nebo písmeno C následované interně kódovanými atributy barvy...
Více
03.02.2012 Sklad6 Nový exportní formát pro export dokladu do DBF "Obecný DBF". Do číselníku exportů dokladů lze doplnit nový řádek s formátem "DBF (obecný)". U tohoto formátu je třeba navíc v DEF souboru nadefinovat sekci se jménem určeným v exportním formátu.
Více
02.02.2012 Účto Upraveno zpracování sazeb DPH v tisku faktur (aby v řádcích faktury byly použité sazby dle účetního období faktury)
01.02.2012 Sklad6 Nová funkce "Přehled všech čárových kódů". Funkce umožňuje zobrazení a editaci všech čárových kódů z tabulky čárových kódů pro všechny skladové karty. V tabulce je možné zobrazit kalkulovaná pole z tabulek skladových karet a zásob
Více
31.01.2012 Sklad6
27.01.2012 Sklad6, Účto Opraveno kopírování velkých bloků v textovém editoru (Ctrl+V mohlo vyvolat ukončení programu)
27.01.2012 Účto Doplněno generování elektronických XML formulářů pro Výpis z evidence pro daňové účely podle § 92a zákona o DPH (Přenesení daňové povinnosti)
Více
27.01.2012 Účto Upraven tisk faktur z účta (standardní textové faktury), tak aby bylo možné při tisku a ve výrazech používat jména polí odpovídající hlavičce faktury (alias FAK.), adresy (ADR.) a INI hodnot (INI.). Hlavní tabulkou je seznam řádků faktury (pro tisk košilky je to seznam kontací faktury). Pole z hlavní tabulky se uvádějí bez aliasu.
24.01.2012 Sklad6 Opraveno zobrazování součtů v grafech za skladovou kartu
24.01.2012 Sklad6, Účto Upraven export alternativní sestavy (Alt-F7/F10/XML) do výstupních formátů XML a HTML (dosud nešlo nastavit jméno výstupního souboru)
21.01.2012 Sklad6 Kontrola přepínače Vyžadovat datum výroby/spotřeby při příjmu je prováděna nejen přímo ve vstupu operace, ale také před evidováním dokladu (pokud např. operace byla načtena z přenosového souboru)
21.01.2012 Sklad6 Úprava vstupu vázaných obalů po vstupu operace. Lze volit různé režimy práce s vázanými obaly (např. zakázat editaci přepravek nebo lahví či dialog úplně vynechat).
Více
20.01.2012 Sklad6 Změna způsobu aktualizace čárových kódů při přenosu skladových karet (Alt+F5). Při přenosu karet nyní může dojít k přesunu čárového kódu k jiné skladové kartě, pokud je v přenosovém souboru čárový kód připojen k jiné kartě nebo je připojen k nově importované kartě. Navíc na druhé podstránce importu karet je nová volba pro určení režimu importu karet.
Více
20.01.2012 Sklad6 Doplněno logování změn čárových kódů ke kartě (ať už provedených v tabulce čárových kódů ke kartě, v importu karet v rámci přenosu karet či dokladů nebo změn čárových kódů přímo ve skladové kartě). V menu pro práci se skladovou kartou lze použít nový kód menu 51,33 pro zobrazení záznamu změn čárových kódů ke kartě (obvykle v KARTA_OPR nebo KARTA_OP2)
11.01.2012 Sklad6 V číselníku sazeb DPH lze definovat pro každou sazbu DPH i tzv. "Pásmo DPH", které určuje, zda daná sazba se má považovat za sníženou sazbu DPH, základní sazbu DPH nebo 0% DPH. Tato informace se použije především pro soupis daňových dokladů (u starých již neplatných sazeb DPH lze určit, zda se jedná o sníženou či základní sabu DPH) a pro exporty dokladů, které rozlišují pouze 2 sazby DPH.
11.01.2012 Sklad6 Změna ukládání čárových kódů v případě, že některé čárové kódy ve skladové kartě jsou označené jako prioritní. Nastavování tohoto příznaku mohlo způsobovat chybové hlášení o duplicitě čárových kódů.
10.01.2012 Sklad6 Podpora pro zjednodušené načítání objednávek na dodavatele z přenosového souboru včetně založení hlavičky objednávky. Načtení objednávky lze vyvolat pomocí menu nebo jako parametr NOB při spuštění skladového programu. Objednávku je možné po importu vytisknout nebo opravit položky objednávky.
Více
10.01.2012 Účto Opravena kontrola existence účtu v účetní osnově. Pokud je založena účetní osnova pro daný rok, tak se daný účet kontroluje na existenci jen mezi účty daného roku (dosud se alternativně kontrolovala i existence účtu v účetní osnově bez určeného roku)
04.01.2012 Sklad6, Účto Úprava otevírání a testování existence souborů - aplikace jsou úspornější k systémovým zdrojům
04.01.2012 Sklad6, Účto Lepší podpora pro dlouhé názvy souborů
04.01.2012 Sklad6, Účto Kalkulátor DPH přebírá nyní standardní sazby DPH z nastavení sazeb Sklad6/Učto
12.12.2011 Sklad6 Generování čárových kódů ve skladových kartách je rozšířeno o možnost generovat libovolné 13-místné EAN kódy (dosud fungovalo pouze pro kódy začínající 2). Pro vygenerování kódu zadejte pevnou část kódu a variantní část nahraďte znakem ?. Například 85912345?????. Poslední znak EAN kódu se dopočítává jako kontrolní číslo EAN.
12.12.2011 Sklad6 V číselníku typů dokladů lze nastavit nový přepínač (F12): [x] Zahrnout do výpočtů zásob a obratu. Pokud se tento přepínač vypne, tak ve výpočtech Celkový přehled za období (v části Účetní tabulka, tabulka DPH a v pohybech v NC v části Součet dokladů) a výpočtu Daně, zásoby, obraty... se nezapočítají tyto typy dokladů.
Více
29.11.2011 Účto Nový režim upomínání se zápisem do evidence záznamů jednání a přikládáním vytvořených PDF dokumentů s upomínkami k adrese a jednání.
Více
28.11.2011 Sklad6 Pomocí proměnné KarKntZasM,0 je možné nadefinovat seznam čísel skladů, ze kterých se má nasčítat zásoba v kontrole minimální/maximální zásoby. Pokud proměnná není definovaná, tak se použije jen zásoba aktuálního skladu jako dosud. V hodnotě proměnné je možné použít zástupné znaky * a ? a také znak / pro oddělení více skladů. Pomocí znaku prefixu ! lze definovat zakázaná čísla skladů.
27.11.2011 Sklad6 Do menu DOKLAD_SPC doplněny nové funkce pro hromadné nastavování příznaků označených dokladů (resp. aktuálního dokladu, pokud žádný doklad není označen): Převedeno, Uzavřeno, Nezapočítat do výpočtů prodeje v návrzích objednávek, Omezení Tisku.
Více
27.11.2011 Sklad6 Změna vyvolávání menu pro speciální funkce pro práci s doklady (Alt+F6) v přehledu dokladů. V příjmových dokladech se testuje existence menu "DOKLAD_SP+" a v dodacích dokladech menu "DOKLAD_SP-". Pokud toto menu existuje, tak se vyvolá namísto původního menu DOKLAD_SPC. Je tak možné připravit zvlášť menu pro příjmové a zvlášť pro dodací doklady.
 předchozí  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  z 75 další