logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
06.02.2012 Sklad6 Rozšíření možností exportu dokladů pro externí zpracování. Export dokladu nyní umožňuje v číselníku exportů definovat i export do standardní schránky skladového programu s možností odeslání e-mailem (vhodné pro externí střediska nebo další uživatele Sklad6)
06.02.2012 Sklad6 Doklady se v rámci exportu a odeslání mailu označí příznakem dle typu provedeného exportu ve vazbě na typ exportu z karty zákazníka (export A, export B, ruční export)
06.02.2012 Sklad6 Automaticky generované exporty definované v kartě zákazníka (strana 3) se nyní kontrolují také při tisku průvodky. Pokud se naleznou neodeslané doklady (čili bez příznaku odeslání pro daný typ exportu), tak se nabídne jejich postupné odeslání.
Více
06.02.2012 Sklad6 V menu pro práci s průvodkou (Alt+F6 v seznamu průvodek) je nové menu Export neodeslaných dokladů z průvodky provádějící stejnou činnost. (kód menu 33,5 pro menu ROZVOZ_MNU).
03.02.2012 Sklad6 Upraven vstup příjemek za pomocí online terminálů. Po zadání čísla objednávky v úvodním dialogu se pod číslem objednávky objeví jméno dodavatele z hlavičky odpovídající objednávky
03.02.2012 Sklad6 Pomocí proměnné KARZobrB,2 lze nastavit barvu skladových karet, které mají údaj Zobrazit nastaven na hodnotu nikdy. V hodnotě je třeba uvést písmeno P následované indexem barvy 1 až 10 z palety barev (např. P5) nebo písmeno C následované interně kódovanými atributy barvy...
Více
03.02.2012 Sklad6 Nový exportní formát pro export dokladu do DBF "Obecný DBF". Do číselníku exportů dokladů lze doplnit nový řádek s formátem "DBF (obecný)". U tohoto formátu je třeba navíc v DEF souboru nadefinovat sekci se jménem určeným v exportním formátu.
Více
02.02.2012 Účto Upraveno zpracování sazeb DPH v tisku faktur (aby v řádcích faktury byly použité sazby dle účetního období faktury)
01.02.2012 Sklad6 Nová funkce "Přehled všech čárových kódů". Funkce umožňuje zobrazení a editaci všech čárových kódů z tabulky čárových kódů pro všechny skladové karty. V tabulce je možné zobrazit kalkulovaná pole z tabulek skladových karet a zásob
Více
31.01.2012 Sklad6
27.01.2012 Sklad6, Účto Opraveno kopírování velkých bloků v textovém editoru (Ctrl+V mohlo vyvolat ukončení programu)
27.01.2012 Účto Doplněno generování elektronických XML formulářů pro Výpis z evidence pro daňové účely podle § 92a zákona o DPH (Přenesení daňové povinnosti)
Více
27.01.2012 Účto Upraven tisk faktur z účta (standardní textové faktury), tak aby bylo možné při tisku a ve výrazech používat jména polí odpovídající hlavičce faktury (alias FAK.), adresy (ADR.) a INI hodnot (INI.). Hlavní tabulkou je seznam řádků faktury (pro tisk košilky je to seznam kontací faktury). Pole z hlavní tabulky se uvádějí bez aliasu.
24.01.2012 Sklad6 Opraveno zobrazování součtů v grafech za skladovou kartu
24.01.2012 Sklad6, Účto Upraven export alternativní sestavy (Alt-F7/F10/XML) do výstupních formátů XML a HTML (dosud nešlo nastavit jméno výstupního souboru)
21.01.2012 Sklad6 Kontrola přepínače Vyžadovat datum výroby/spotřeby při příjmu je prováděna nejen přímo ve vstupu operace, ale také před evidováním dokladu (pokud např. operace byla načtena z přenosového souboru)
21.01.2012 Sklad6 Úprava vstupu vázaných obalů po vstupu operace. Lze volit různé režimy práce s vázanými obaly (např. zakázat editaci přepravek nebo lahví či dialog úplně vynechat).
Více
20.01.2012 Sklad6 Změna způsobu aktualizace čárových kódů při přenosu skladových karet (Alt+F5). Při přenosu karet nyní může dojít k přesunu čárového kódu k jiné skladové kartě, pokud je v přenosovém souboru čárový kód připojen k jiné kartě nebo je připojen k nově importované kartě. Navíc na druhé podstránce importu karet je nová volba pro určení režimu importu karet.
Více
20.01.2012 Sklad6 Doplněno logování změn čárových kódů ke kartě (ať už provedených v tabulce čárových kódů ke kartě, v importu karet v rámci přenosu karet či dokladů nebo změn čárových kódů přímo ve skladové kartě). V menu pro práci se skladovou kartou lze použít nový kód menu 51,33 pro zobrazení záznamu změn čárových kódů ke kartě (obvykle v KARTA_OPR nebo KARTA_OP2)
11.01.2012 Sklad6 V číselníku sazeb DPH lze definovat pro každou sazbu DPH i tzv. "Pásmo DPH", které určuje, zda daná sazba se má považovat za sníženou sazbu DPH, základní sazbu DPH nebo 0% DPH. Tato informace se použije především pro soupis daňových dokladů (u starých již neplatných sazeb DPH lze určit, zda se jedná o sníženou či základní sabu DPH) a pro exporty dokladů, které rozlišují pouze 2 sazby DPH.
11.01.2012 Sklad6 Změna ukládání čárových kódů v případě, že některé čárové kódy ve skladové kartě jsou označené jako prioritní. Nastavování tohoto příznaku mohlo způsobovat chybové hlášení o duplicitě čárových kódů.
10.01.2012 Sklad6 Podpora pro zjednodušené načítání objednávek na dodavatele z přenosového souboru včetně založení hlavičky objednávky. Načtení objednávky lze vyvolat pomocí menu nebo jako parametr NOB při spuštění skladového programu. Objednávku je možné po importu vytisknout nebo opravit položky objednávky.
Více
10.01.2012 Účto Opravena kontrola existence účtu v účetní osnově. Pokud je založena účetní osnova pro daný rok, tak se daný účet kontroluje na existenci jen mezi účty daného roku (dosud se alternativně kontrolovala i existence účtu v účetní osnově bez určeného roku)
04.01.2012 Sklad6, Účto Úprava otevírání a testování existence souborů - aplikace jsou úspornější k systémovým zdrojům
04.01.2012 Sklad6, Účto Lepší podpora pro dlouhé názvy souborů
04.01.2012 Sklad6, Účto Kalkulátor DPH přebírá nyní standardní sazby DPH z nastavení sazeb Sklad6/Učto
12.12.2011 Sklad6 Generování čárových kódů ve skladových kartách je rozšířeno o možnost generovat libovolné 13-místné EAN kódy (dosud fungovalo pouze pro kódy začínající 2). Pro vygenerování kódu zadejte pevnou část kódu a variantní část nahraďte znakem ?. Například 85912345?????. Poslední znak EAN kódu se dopočítává jako kontrolní číslo EAN.
12.12.2011 Sklad6 V číselníku typů dokladů lze nastavit nový přepínač (F12): [x] Zahrnout do výpočtů zásob a obratu. Pokud se tento přepínač vypne, tak ve výpočtech Celkový přehled za období (v části Účetní tabulka, tabulka DPH a v pohybech v NC v části Součet dokladů) a výpočtu Daně, zásoby, obraty... se nezapočítají tyto typy dokladů.
Více
29.11.2011 Účto Nový režim upomínání se zápisem do evidence záznamů jednání a přikládáním vytvořených PDF dokumentů s upomínkami k adrese a jednání.
Více
28.11.2011 Sklad6 Pomocí proměnné KarKntZasM,0 je možné nadefinovat seznam čísel skladů, ze kterých se má nasčítat zásoba v kontrole minimální/maximální zásoby. Pokud proměnná není definovaná, tak se použije jen zásoba aktuálního skladu jako dosud. V hodnotě proměnné je možné použít zástupné znaky * a ? a také znak / pro oddělení více skladů. Pomocí znaku prefixu ! lze definovat zakázaná čísla skladů.
27.11.2011 Sklad6 Do menu DOKLAD_SPC doplněny nové funkce pro hromadné nastavování příznaků označených dokladů (resp. aktuálního dokladu, pokud žádný doklad není označen): Převedeno, Uzavřeno, Nezapočítat do výpočtů prodeje v návrzích objednávek, Omezení Tisku.
Více
27.11.2011 Sklad6 Změna vyvolávání menu pro speciální funkce pro práci s doklady (Alt+F6) v přehledu dokladů. V příjmových dokladech se testuje existence menu "DOKLAD_SP+" a v dodacích dokladech menu "DOKLAD_SP-". Pokud toto menu existuje, tak se vyvolá namísto původního menu DOKLAD_SPC. Je tak možné připravit zvlášť menu pro příjmové a zvlášť pro dodací doklady.
27.11.2011 Sklad6 Do menu KARTA_OPR (popř. KARTA_OP2) doplněna nová varianta pro nastavení identifikace umístění skladové karty. Tato varianta umožňuje zadání optimálního množství naplnění dané pozice a procento kritické zásoby (pro funkci dohledání pozic, které potřebují přeskladnění).
Více
24.11.2011 Sklad6 Pomocí proměnné NaklListI,1 je možné definovat, které typy skladových karet se mají použít v nakládacím listu vrácených obalů (volá se třeba v rámci tisku sumáře rozvozu).
Více
22.11.2011 Účto Upraven import výpisů ve formátu Gemini (Oberbank)
22.11.2011 Účto Přehled faktur a přehled pokladních dokladů je připraven na používání nových grafických tabulek(gridů) (Alt+F12)
22.11.2011 Účto Upraveno označování faktur v přehledu faktur a pokladních dokladů v přehledu pokladních dokladů tak, aby šlo doklady označovat pomocí Shift+šipky (standardně pomocí Ins).
18.11.2011 Sklad6 Funkce Příprava dat nevykrytých požadavků rozšířena o export nezpracovaných objednávek na dodavatele (za stejné období jako požadavky) do stejných výstupních souborů. Navíc jsou k dispozici 2 nové funkce pro export dat z dokladů, požadavků a objednávek na dodavatele do jedněch výstupních souborů.
Více
18.11.2011 Sklad6 Pomocí proměnné DokVypNBJ lze zviditelnit vstup příznaku dokladu [x] Doklad nezapočítat do výpočtů prodeje v návrzích objednávek. Zapnutím tohoto příznaku dokladu bude doklad vynechán v rámci výpočtu návrhu objednávky na dodavatele dle průměrného prodeje a také z výpočtu prodeje při výpočtu optimálního množství
15.11.2011 Sklad6 Opraven problém s výpočtem zisku za dobropisy ve výpočtu Analýzy a grafy (Alt+G v přehledu karet nebo dokladů).
15.11.2011 Sklad6 Do uzavřené průvodky nyní nelze přesunout doklad z jiné průvodky (přesun lze provést pomocí Ctrl+Y v seznamu dokladů průvodky)
14.11.2011 Účto V přehledu odběratelů/dodavatelů je doplněno menu pro práci s adresou: Menu se buď vygeneruje automaticky nebo jej lze definovat v systémovém menu (pro Opravu dodavatele/odběratele jde o DodMenu, resp. OdbMenu, pro Alt+F6 jde o Dod_SPC, resp. Odb_SPC pro dodavatele, resp. odběratele).
Více
11.11.2011 Účto Vylepšeno sledování změn při práci s fakturami (např. při změně stavu upomínání, penalizaci, párování, ...)
11.11.2011 Sklad6, Účto Nový modul "Evidence pohledávek" a "Evidence závazků" dostupný z účta i Sklad6. Informace se ukládají do ADRINFO.BTR (popř. MEMO.BTR)
09.11.2011 Sklad6 Pomocí proměnné NBJAkce,0 lze ovlivnit zvýrazňování skladových karet v položkách návrhů objednávek.
Více
09.11.2011 Sklad6 V návrzích objednávek lze mazat položky s nulovou doporučenou objednávkou. U položek s nenulovou doporučenou objednávkou se vynuluje pouze objednané množství.
09.11.2011 Sklad6 Nová varianta funkce "Příprava dat nevykrytých požadavků" (kód menu 4,22): slučuje doklady z období s požadavky z období (soubory s požadavky jsou definované seznamem souborů ve SKLADDEL.BTR)-viz. změny ze 7.9.2011
09.11.2011 Sklad6 Nová varianta funkce "Příprava dat nevykrytých požadavků"- pouze požadavky (ne doklady).
Více
09.11.2011 Sklad6 Úprava režimu zpracování návrhů objednávek. Program nyní informuje o přepsání návrhu pouze v případě, že na daného dodavatele je navržena alespoň jedna karta
09.11.2011 Sklad6 V přehledu položek objednávek na dodavatele lze používat klávesy Alt+D a Alt+T pro zobrazení denních a týdenních grafů za kartu
 předchozí  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  z 74 další