logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
25.02.2013 Sklad6 V dialogu pro nastavení tisku ceníků je možné určit datum, ke kterému se má vyhodnotit individuální cena, se kterou je ceník počítán. Je tak možné například připravit ceník pro budoucí akci.
25.02.2013 Sklad6 Nový režim třídění dokladů a chystačky: Dle nadřízené skupiny 2. V tomto režimu se položky na dokladu řadí dle Nadřízené skupiny2, dále pak skupiny2 a názvu zboží.
22.02.2013 Sklad6 V nabídce pro hromadnou fakturaci je nový přepínač umožňující vyfakturovat všechny nabízené dodací listy jednotlivě (každý DL do samostatné faktury).
22.02.2013 Sklad6

Do hlavního menu lze přidat funkce pro přímý import plateb z přenosového souboru vygenerovaného z účetnictví (PLATBY.EXP).

Kód menu

Funkce

1,43

Import plateb pro dodací doklady

2,43

Import plateb pro příjmové doklady
22.02.2013 Sklad6 Pomocí proměnné ObjPolPosl,0 s hodnotou 1 je možné nastavit, aby program při dohledávání poslední ceny stejného zboží stejného odběratele (Alt+C v detailu položky požadavku) nepoužíval evidenci požadavků, ale místo toho použil evidenci dokladů (operace na skladové kartě).
Více
22.02.2013 Sklad6 Změna zobrazení seznamu položek požadavku (StatusBar)
22.02.2013 Sklad6, Účto Změna způsobu přenosu informací o platbách z účetnictví do skladového programu týkající se částečně zaplacených dokladů ve skladové pokladně. Do přenosového souboru PLATBY.EXP se přenáší příznak, zda byl doklad uhrazen pokladnou, bankou či přes ostatní doklady.
Více
16.02.2013 Sklad6 Uzávěrka prodeje na pokladně: při uzávěrce se zkontroluje, zda se v seznamu neuzavřených pokladních dokladů nenachází více různých neuzavřených dnů a pokud ano, tak se provede uzávěrka za každý den zvlášť. Při více neuzavřených dnech se může čas uzávěrky významně prodloužit (doporučujeme uzávěrku provádět každý den).
Více
16.02.2013 Sklad6 Pomocí proměnných DokOmez,1 až DokOmez,3 lze nastavit výraz, který slouží na obecnou kontrolu nových dokladu před evidováním. Ve výrazu lze použít aliasy TYP. pro informace o typu dokladu, ADR. pro informaci o adrese. Hlavní tabulkou pro vyhodnocení výrazu je DOKLAD.
Více
16.02.2013 Sklad6 Pomocí proměnných DokOmezObd,0 a DokOmezObd,1 lze nastavit omezení pro datum vystavení dokladu a DUZP (pro nové doklady). Omezení musí být zapsáno v tomto formátu: Minimální datum/Maximální datum/Max.počet dní před/Max.počet dní po aktuálním datu
Více
08.02.2013 Sklad6 Úprava zpracování individuálních cen. Pokud byla individuální cena poprvé vyhodnocována v rámci databázové transakce, pak nemusela být IC správně vyhodnocena.
08.02.2013 Sklad6, Účto Skriptovací programovací jazyk doplněn o třídu TKAPADOTable, která umožňuje manipulaci s databázovými tabulkami prostřednictvím rozhraní ADO. Je tak možné načítat či ukládat data do externích databází (např. MS SQL server, tabulky MS Excel apod.).
Více
08.02.2013 Sklad6, Účto Pomocí kódů menu 90,100 až 90,150 lze spouštět skripty se jménem souboru určeným pomocí proměnné MenuScript,x (x je hodnota od 0 do 50). Skripty musí být sice podepsané, ale jméno uživatele ani heslo se v tomto případě nekontroluje.
04.02.2013 Sklad6, Účto Skriptovací programovací jazyk doplněn o objekt App, který umožňuje spouštět a řídit prakticky jakoukoli funkci aplikace dostupnou z hlavního menu programu. Je tak možné automatizovaně spouštět třeba různé výpočty, převody, exporty či importy dat.
04.02.2013 Účto Při výběru typu dokladu lze použít klávesu F9 pro hledání dle čísla typu dokladu. Podobně lze použít F9 při výběru druhu faktury.
01.02.2013 Sklad6 V definici výrobku lze určit, jaké množství výrobků se vyrobí z materiálů zadaných seznamu materiálů. V dialogu pro zadání výrobku je nový údaj Počet, se dvěma možnostmi Kalkulace na 1 MJ výrobku (výchozí stav, který odpovídá stávajícímu způsobu zadávání výrobků) a Kalkulace na určené množství výrobků (v tomto případě je nutné vyplnit pole Vyr.mn, ve kterém se určuje kalkulační množství výrobku).
30.01.2013 Sklad6 Nové přístupové právo 128 Právo vystavovat doklady mimo omezené období. Ve výchozím stavu je toto oprávnění vypnuté. Uživatelé s vypnutým přístupovým právem nemohou vystavovat pové doklady, pokud datum vystavení, DUZP nebo účetní měsíc dokladu je mimo období určené proměnnou
25.01.2013 Sklad6 Úprava exportu dokladů do externího účetnictví (např ve formátu DBF). Nyní se pro účely nastavení výrazů připravují proměnné pro všechny dostupné sazby DPH (DPH0..DPH6, ZAKLAD0..ZAKLAD6) dle číselníku SazbyDPH.
21.01.2013 Sklad6 V tisku požadavků a objednávek na dodavatele ve standardním režimu s použitím DEF souboru se mohou v definici sestavy používat aliasy INI., KAR., ZAS., ADR. a OBJ. (resp. NOB.). Jako hlavní tabulka (čili bez aliasu) jsou použity položky obj.
14.01.2013 Účto Aplikace je připravena na globální přepnutí zobrazování databázových tabulek do režimu grafických tabulek (gridů). Přepnutí lze provést v nabídce Nastavení formuláře (Alt+F12 v databázové tabulce) v záložce Uložit nastavení pomocí tlačítka Uložit globální výchozí nastavení pro všechny formuláře (doporučujeme předtím zapnout v dialogu nahoře platnost nastavení pro všechny uživatele).
11.01.2013 Sklad6 Úprava automatické uzávěrky pokladní knihy: pomocí proměnné UCCAutUza,0 s hodnotou 0 lze vypnout, aby program při uzávěrce rozlišovat jednotlivé uživatele, kteří vystavili jednotlivé doklady (standardně se pro každého uživatele vytvoří samostatný doklad).
11.01.2013 Sklad6 Úprava exportu adres a dokladů pro PlanTour. Při exportu adres jsou nově k dispozici proměnné FRozvDoba0..FRozvDoba6 a FProdDoba0..FProdDoba6 obsahující zkontrolované naformátované časové intervaly rozvovové a prodejní doby. Pro export dokladů je k dispozici proměnná FRozvDoba a FProdDoba obsahující naformátovaný časový interval rozvovové a prodejní doby dle akt. dne v týdnu (dle data DUZP dokl.)
09.01.2013 Sklad6 Do menu pro speciální funkce s objednávkami na dodavatele (Alt+F6 v seznamu objednávek) je doplněna nová funkce pro hromadné mazání objednávek. Funkce je dostupná jen v případě, že je definované menu NOBJED_SPC (kód menu 39,6). Standardně jsou v menu NOBJED_SPC k dispozici tyto funkce: 39,1: Text k objednávce 39,2: Sloučení objednávek 39,3: Kopírovat objednávku do schránky 39,4: Odeslat objedná...
Více
09.01.2013 Sklad6 Úprava zpracování automatické uzávěrky dokladů s vytvořením pokladních dokladů (PD) Program reaguje na nastavení proměnné UCCAutUza,7
Více
08.01.2013 Účto Připravena nové verze formuláře přiznání DPH vzor 18. Pro zprovoznění nové verze formuláře stačí aktualizovat UCTO-01.DEF - sekce [PřiznáníDPH-PDF] a [PřiznáníDPH-XML] a doplnit do složky účetnictví soubor DPHvz18.pdf.
07.01.2013 Sklad6 Ve skladovém programu je upraven export dat pro offline objednávkový program. V definici okruhů tvořených výrazy (viz pole Skupina výrazů a nebo B a příslušný číselník v nastavení exportu ceníků pro OBX) je možné v údaji Popis používat nové speciální konstanty, které zajistí vytvoření celého stromu okruhů dle vybrané kombinace číselníků týkajících se skladových karet:
Více
07.01.2013 Sklad6

Upraven export pro offline objednávkový program:
Exportuje se údaj Priznaky obsahující bitové příznaky skladové karty:

+1 jen celá balení
+2 balíček
+4 jen na objednávku

Objednávkový program od v.4.5 obsahuje možnost buď zvýrazňovat vstupní pole pro vstup počtu MJ na základě příznaku 1 nebo případně zakázat vstup počtu MJ (OthersEnableWholePackage=2)

28.12.2012 Sklad6 Pomocí proměnné RozvTrid, 0 lze nastavit režim třídění dokladů v průvodkách rozvozu
0 netřídit průvodku
1 třídit automaticky dle dostupného třídění (2 nebo 3)
2 třídit dle Pořadí na trase
3 třídit dle Rozvozové trasy, Pořadí na trase a Poznámky

27.12.2012 Sklad6, Účto Nový režim grafického zobrazení nadpisů oken. V případě, že jsou k dispozici grafické motivy (témata) systému Windows, tak program tyto motivy používá pro pozadí nadpisu okna (barvy jsou v tomto případě určené nastavením systému Windows).
Více
27.12.2012 Sklad6, Účto Pro databázové tabulky zobrazované v režimu grafických gridů se vedle tlačítka pro zavření okna zobrazuje i tlačítko pro maximalizaci okna. Opětovným stiskem tlačítka se okno obnoví zpět na původní velikost. Podobně funguje i dvojité poklepání na nadpis okna.
13.12.2012 Sklad6 Upraven import dokladů z CSV, tak aby byl umožněn import z obecného CSV souboru. Lze tak snadno importovat doklady připravené v prostředí MS Excel. Jako oddělovače polí doporučujeme tabulátor, ale lze použít i čárku. CSV soubor by měl obsahovat alespoň tyto pole: DOKLAD,ICO,DATUM,IntKod,Pocet,Cena,DPH
13.12.2012 Sklad6 Pomocí proměnné AdrSort,0 a AdrSort,1 je možné nastavit výchozí třídění adresáře odběratelů a dodavatelů. Hodnota proměnné obsahuje číslo indexu (0:IČO, 1:Jméno, 2:Město, 3:EAN, 7:Id.č.kon.příjemce)
13.12.2012 Sklad6 Nová funkce Plánovač trasy, která je standardně dostupná ve speciálním menu pro práci s odběrateli (zařadit lze i do menu DodMenu/OdbMenu/Dod_SPC/Odb_SPC/Dod_ADRI/Odb_ADRI; kód menu 27,42 pro odběratele a 28,42 pro dodavatele).
Více
13.12.2012 Sklad6 Nová funkce Uvolnění dokladu k vyskladnění do menu pro tisk dokladu a speciální funkce pro práci s doklady Alt+F6 (tiskové menu DOKLAD_TSK, kód menu 19,121 pro nastavení stavu Nevyskladněno-prioritní a 19,122 pro stav Nevyskladněno a speciální menu DOKLAD_SPC, kódy menu 31,121 a 31,122).
Více
13.12.2012 Sklad6 Do indexů tabulky SKLADPRU.BTR doplněn index č.2 pro třídění průvodek dle data. Doporučujeme aktualizovat systémovou tabulku indexů (index PRUVODKA) a doplnit chybějící index do tabulky (nejjednodušeji pomocí Ctrl+F9 ve správci souborů)
13.12.2012 Sklad6 Pro typy dokladů se zapnutým příznakem Automaticky zařazovat doklad do rozvozu dle trasy se u nových dokladů automaticky dohledává rozvoz. Pokud je doklad zařazen do plánu rozvozu, tak je automaticky nahrazen plán rozvozu tímto dokladem. Jinak se dohledává rozvoz, který má nejvíce dokladů se stejnou rozvozovou trasou.
Více
13.12.2012 Sklad6 Nový přepínač v typech dokladu (F12): Přeskakovat cenu ve vstupu operace dokladu (pomocí Enter). Při zapnutém přepínači je ve vstupu operace dokladu po zadání počtu MJ a stisknutí Enter přeskočen údaj cena (pokud je cena posledním vstupovaným údajem, tak je operace uložena).
Více
13.12.2012 Sklad6 Ve vstupu položek požadavků lze vypnout pomocí proměnné ObjHlasZas,0 s hodnotou 0 hlášení o nedostatečné zásobě na dané skladové kartě.
Více
13.12.2012 Sklad6 Ve vstupu dodatků dokladů program reaguje na nastavení přepínače Datum usk.zd.plnění = datum vystavení). Pokud je zapnutý, tak se skryje údaj Datum zd.plnění ve vstupu dodatku a toto datum se nastavuje dle data vystavení.
Více
11.12.2012 Účto Podpora pro nové sazby DPH. K dispozici je také aktualizovaný vzorový UCTO-01.DEF.
10.12.2012 Sklad6 V číselníku typů dokladů je nový přepínač (F12) Při změně operací připojovat k dokladu změnový protokol v PDF. Pokud je přepínač zapnutý, tak program při evidování existujícího dokladu kontroluje, zda byla přidána či vymazána nějaká operace dokladu či se změnil počet, cena či sazba DPH u některé z operací (ostatní údaje nejsou porovnávány) a pokud ano, tak je vytvořen změnový protokol, ...
Více
10.12.2012 Sklad6 V přehledu dokladů (struktura DOKLAD) je možné definovat kalkulovaná pole zobrazující informace z průvodek k rozvozům. K dispozici jsou aliasy PRU. a DAV. umožňující přístup k informacím z hlavičky průvodky, do které je doklad zařazen (PRU. je určeno pro typ jízdy rozvoz a výdej a DAV. je určen pro typ Vyskladňovací dávka).
Více
04.12.2012 Sklad6 Import poznámek ke kartám rozšířen o nové varianty, které jsou užitečné v případě, že importní DBF soubor obsahuje pro stejné karty více řádků poznámek (doplněna možnost načást jen poslední řádek nebo jen první řádek).
03.12.2012 Sklad6 Program podporuje import dokladů z programu Money ve formátu XML. Lze také použít funkci pro hromadný import více dokladů ze složky, ve které jsou umístěny XML soubory (v tomto případě může být v jednom XML souboru více dokladů). ...
Více
03.12.2012 Sklad6 Ve sledování rozvozů jsou do speciálního menu pro práci s rozvozy (Alt+F6: ROZVOZ_MNU) doplněny nové funkce:
Více
03.12.2012 Sklad6 V přehledu průvodek jsou barevně zvýrazněny záznamy s rozdílným typem jízdy než rozvoz.
19.11.2012 Sklad6, Účto Do skriptovacího jazyka doplněny funkce zajišťující kompatibilitu s množinou funkcí dostupnou v rámci vyhodnocování výrazů v jiných částech programu (např. generátor sestav, filtrování pomocí výběrových podmínek). Syntaxe je stejná nebo obdobná.
Více
16.11.2012 Sklad6 Do záznamu změn (LOG.BTR) je ukládána také informace o aktualizaci poznámky ke skladové kartě při hromadném importu poznámek. Log se zapisuje i v případě, že se aktuální a importovaná poznámka shoduje. Záznamy se ukládají s údaje Položka nastavenou na hodnotu MEMOPOZN.
16.11.2012 Sklad6 Rozšíření číselníku "Skupina(2)" o nová pole "Nadřízená skupina B" a "Kategorie". Číselník je možné nově kompletně editovat přímo v rámci práce se skladovou kartou (nebo samostatně z hlavního menu z nabídky Číselníky - kód menu 15,39).
Více
16.11.2012 Sklad6 Nová funkce pro převzetí obchodních podmínek z adresy do dokladu v nabídce speciálních funkcí (Alt+F6) v přehledu dokladů (DOKLAD_SPC, popř. DOKLAD_SP+ nebo DOKLAD_SP-, kód menu 31,44).
Více
 předchozí  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  z 78 další