logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
28.09.2012 Sklad6 Pomocí proměnné "RozvNovyD" lze nastavit výchozí hodnotu pro dotaz na vystavení nového dokladu v dokladech pro rozvoz (F6). Hodnoty 1-3 odpovídají položkám Faktura/Dobropis(prázdný doklad)/Dobropis k faktuře. Hodnoty 11-13 odpovídají stejným položkám menu, pouze menu není zobrazeno (položka je automaticky vybrána)
28.09.2012 Sklad6 Pomocí proměnné PruvDavCR,x, kde x je typ jízdy z hlavičky rozvozu je možné určit parametry číselné řady pro daný typ jízdy (0:rozvoz, 1:zásob, .. , 7:vyskl.dávka). Parametry se zadávají ve formátu: ozn.číselné řady/omezení čísla od/omezení do. Pokud je označení číselné řady prázdné, tak se použije číselná řada dle nastavení z INI hodnot.
Více
28.09.2012 Sklad6 Ve skladové kartě je nový údaj "Výpočet SD", který určuje způsob výpočtu spotřební daně za skladovou kartu. Údaj lze měnit na druhé podstránce skladové karty. Nyní jsou k dispozici tyto varianty výpočtu:
Více
28.09.2012 Sklad6 Do návrhů objednávek se automaticky doplňují skladové karty, které vyhovují individuální ceně PC-NOVEOBJ (nekontroluje se, zda skladová karta vyhovuje ostatním parametrům výpočtu).
25.09.2012 Sklad6 Ve sledování rozvozů je definován nový způsob zpracování "Vyskladňovací dávka". Doklady zařazené do vyskladňovací dávky jsou označené novým příznakem a v přehledu dokladů je ve sloupci příznaků v prvním znaku písmeno V (pokud má ale doklad příznak rozvozu nebo dopravy, tak je místo toho standardně písmeno R nebo D).
25.09.2012 Sklad6 Funkce pro tisk vyskladňovacího dokladu nyní umožňuje zpracování více dokladů současně (buď více označených dokladů nebo doklady patřící do stejné vyskladňovací dávky).
25.09.2012 Sklad6 Nová funkce pro zařazení dokladu do rozvozu nebo do vyskladňovací dávky. Doklad (popř. více označených dokladů) lze vložit buď do nového rozvozu (je možné zadat poznámku) nebo lze přidat doklady do existujícího rozvozu. Rozvoz lze vybrat ze seznamu nebo lze zadat číslo rozvozu.
Více
25.09.2012 Sklad6 Nová funkce pro kontrolu vyskladnění dokladu za pomocí terminálů nebo čtečky čárového kódu. Je možné kontrolovat jeden doklad nebo i více dokladů současně v tomto případě ale pak nemusí být zřejmé, ve kterém z kontrolovaných dokladů došlo k rozdílu).
Více
21.09.2012 Sklad6, Účto Funkce pro export sestav v nabídce pro tisk dokladu při použití přepínače [x] Po exportu odeslat e-mailem nabízí ve vybraných místech automatické předvyplnění e-mailové adresy příjemce, předmětu či textu mailu. Typ e-mailové adresy se vybírá dle kontextu ze záznamu adresy (dohledává se dle IČO), Např. v dokladech se nabízí adresa pro elektronickou komunikaci a v objednávkách e-mail pro objednávky.
21.09.2012 Sklad6 Ve funkci Informace o zboží jsou v seznamu pozic (identifikace umístění) zvýrazněny výchozí umístění dané karty (značka šipky vlevo + tučné písmo)
19.09.2012 Sklad6 Optimalizace vyhodnocování individuálních cen. Změny se pozitivně projeví v rychlosti vyhodnocení individuální ceny obzvlášte u individuálních cen se spoustou řádků týkající se konkrétního zboží (typicky seznam zboží v akci).
Více
19.09.2012 Sklad6 Pokud je nastavena proměnná ObjNovDny,0 na hodnotu větší nebo rovnu nule, tak se při evidování požadavku kontroluje, zda je vyplněno datum "Požadováno". Datum nesmí být starší než dnešní datum. Nově se také pro určení data "Požadováno" povoluje nulová hodnota proměnné ObjNovDny,0, která znamená, že se požadováno předvyplní dnešním datem.
12.09.2012 Sklad6, Účto Ve struktuře ADRESA le definovat kalkulované pole CELEJMENO1 a CELEJMENO2 obsahující složené části jména odběratele/dodavatele zobrazené v rámci jednoho pole (Jmeno+ExtJmeno1 a Jmeno2+ExtJmeno2).
12.09.2012 Sklad6, Účto V nastavení alternativní sestavy pro tisk databázových seznamů (Alt+F7/F10) je nový přepínač Tisknout rámečky. Po zapnutí přepínače se vygeneruje textová sestava s vloženými rámečky (tisk není vhodný pro jehličkové tiskárny).
12.09.2012 Sklad6 V konfiguraci programu je možné definovat nový režim otevření peněžní zásuvky Jen ruční otevření. Zásuvka se pak otevírá jen na manuální pokyn obsluhy (Ctrl+F12 z klávesnice nebo vyvoláním menu pro otevření zásuvky-kód menu 7,45).
12.09.2012 Sklad6 Nová funkce Přehled balíčků za kartu do menu KARTA_OPR (kód menu 51,49), KARTA_SPC (55,49) či NOBJINFO (19,49). Funkce zobrazí vygenerované balíčky z tabulky SKLADBAL související s danou kartou. Jednotlivé dosud aktivní balíčky je možné pomocí Ctrl+Y deaktivovat, aby je nešlo již dále použít.
12.09.2012 Sklad6 Pomocí proměnné PruvPD,2 s hodnotou 1 lze nastavit, aby ve vstupu platby za označené doklady z průvodky rozvozu, šlo zadat datum platby.
12.09.2012 Sklad6 Ve všech místech, kde je prováděna platba dokladu, se kontroluje datum platby. Pokud je datum platby menší než datum uzamčení dokladů (u typů dokladů se zapnutým přepínačem Uzamykat doklad pro vybrané typy uživatelů), tak je uživatel upozorněn (uživatelé bez zapnutého přístupového práva 23 Právo pracovat v uzamčeném období nemohou platbu do uzavřeného období provádět).
12.09.2012 Sklad6 Při importu příjmových dokladů ze schránky je možné v dialogu pro zobrazení rozdílů v jednotlivé importované operaci zvolit možnost Pokračovat bez změny NC, při které není měněna nákupní cena ve skladové kartě.
12.09.2012 Sklad6 Zpřesněna práce s přepínači Neupozorňovat na změnu NC v kartě a Při příjmu neměnit NC ve skladové kartě z nastavení typu dokladu. Upravena byla hlášení v rámci vstupu operace u typů dokladů bez změny NC v kartě a importy dokladů z přenosového souboru.
12.09.2012 Sklad6, Účto Nový modul pro podporu správy systému umožňující zpracování programových skriptů. Skripty je možné psát v integrovaném editoru. Je možné psát skripty ve formátu Pascal, C++, Basic nebo JScript (stejné možnosti, jen jiná syntaxe použitá pro zápis skriptů).V aplikacích je možné použít mnoho různých objektů, funkcí a konstant.
Více
10.09.2012 Sklad6 Pomocí proměnné KarImportN,0 s hodnotou 0 lze vypnout aktualizaci data založení skladové karty v rámci přenosu skladových karet (Alt+F5 v kartách)
08.09.2012 Sklad6, Účto Optimalizace generování souborů ve formátu SYLK (v generátoru sestav nebo ve formě alternativní sestavy). Nyní je umožněno zpracování velkých souborů (tabulky s velkým počtem záznamů podporuje Excel od verze 2007). Současně bylo výrazně zrychleno zpracování SYLK souboru.
04.09.2012 Sklad6 Při tisku dokladů program počítá počet různých druhů zboží (bez účtů a obalů). Pro tisk této hodnoty lze využít proměnnou #79 použitou na konci tisku dokladu (v sekci .KS v rámci definice formuláře v DEF souboru).
01.09.2012 Sklad6 Úprava zpracování dokumentů. V číselníku aliasů pro práci s dokumenty (kód menu 59,58) lze nadefinovat aliasy, které definují umístění dokumentu a způsob přenosu (buď přes lokální síť s možností lokální kopie nebo přenos přes MaximObjServer s lokální kopii dokumentu na místním PC).
Více
31.08.2012 Sklad6 Pomocí proměnné NtbImpObj,9 lze nastavit, jak se má změnit stav požadavku při importu požadavku z notebooku (např. z NOX souboru). Hodnota proměnné se zapisuje jako seznam čísel nových stavů oddělených lomítky (0..Neprevedeno/1..Převedeno/2..Nekompletní/3..Nepřevádět/4..Cen.nabídka/5..Rezervovat).
Více
31.08.2012 Sklad6 Pokud při importu požadavků z notebooku jsou importovány požadavky ve stavu Rezervovat, tak se automaticky rezervují všechny položky požadavku (musí být vyplněno IČO v požadavku)
31.08.2012 Sklad6 V menu pro práci s adresou je možné vyvolat doplňkové uživatelské dialogy, které lze dynamicky definovat v nabídce Číselníky/Uživatelské dialogy. Informace se ukládají do MEMO.BTR s id.objektu 28. Při definici dialogu je třeba použít jednoznačná označení jednotlivých polí ve formě MEMOx (x je celé číslo).
Více
29.08.2012 Sklad6 Doplněno logování ostatních tisků dokladu, které ještě v současné chvíli nebyly logovány (tisk chystačky, tisky na obálku,...). Informace o tisku se objeví v záznamu změn dokladu.
29.08.2012 Sklad6 Nové funkce pro vygenerování a tisk čárových kódů pro slevněné zboží (kód menu 3,77). V této funkci lze zadat seznam zboží, určit počet balíčků (pro každé zboží se generuje jeden čárový kód pro všechny balíčky), počet ks, resp. váha zboží a nová prodejní cena. Lze načítat EAN kódy včetně váhových čárových kódů a pomocí F6 lze načíst údaje z váhy (pokud je nakonfigurována).
Více
29.08.2012 Sklad6 Nová funkce pro tisk cenovek pro zboží s možností změny ceny a určení množství, např. pro váhové čárové kódy. Kód menu 3,38. Funkce je obdobná funkci s generováním balíčkových váhových kódů, pouze se informace nezapisuje do tabulky SkladBAL. Pomocí proměnné KarCenTskT lze určit jméno sekce nebo QR2 sestavy (sekci pak nelze vybírat z číselníku)
Více
21.08.2012 Sklad6 Nová funkce pro export adres odběratelů/dodavatelů do textových souborů.
Více
21.08.2012 Sklad6 V adresáři odběratelů/dodavatelů je nové vstupní pole Příznaky (ukládáno do databázového pole Priznaky2), které umožňuje zadání až 16 příznaků adresy (ano/ne). Pomocí proměnné AdrPrizn2+,0 a 1, resp. AdrPrizn2-,0 a 1 lze pro dodavatele/odběratele definovat popisky těchto příznaků (např. Závoz do 10h/Rampa/Externí doprava). Ve výchozím stavu je zde "Příznak 1/Příznak 2/../Příznak 8"
21.08.2012 Sklad6 Nová funkce na export dokladů do systému a plánování rozvozových tras Plantour. Vybírají se doklady aktuálního skladu, které mají zapnutý příznak "požadována doprava" a současně nemají příznak, že jsou již zařazeny v nějakém rozvozu (a typ dokladu nemá zapnutý příznak "Povolit přidání dokladu do rozvozu"-F12).
Více
21.08.2012 Sklad6 Úprava zpracování Dodatečného spárování objednávky s příjemkou (Alt+F6 v příjmových dokladech). Funkce je upravena tak, aby neblokovala ostatní uživatele při prohlížení rozdílové sestavy.
21.08.2012 Sklad6

Rozšíření významu proměnné OpeCpyNova,0, která povoluje zakládání nových skladových karet v rámci kopírování dokladu. Nyní lze použít tyto hodnoty proměnné:

0 nové karty jen pro uživatele s přístupovým právem 51 Právo zakládat nové skladové karty
1 založení nové karty je povoleno i pro uživatele bez práva 51
2 založení nové karty není povoleno žádným uživatelům

21.08.2012 Sklad6, Účto Upraveno třídění kalkulovaných polí pomocí funkce Výběr a třídění (F10 v databázových přehledech. Pokud má pole v systémových strukturách příznak Součtovat v sestavách a současně Oddělovat tisíce nebo Zarovnávat zprava, pak se toto pole chová a třídí jako číselná položka (čili netřídí se podle textové reprezentace čísla, ale dle číselné hodnoty)
18.08.2012 Sklad6 Upraveno zpracování alarmů v základním režimu dialogů jednání/úkolů.
18.08.2012 Sklad6 Doplněna možnost hromadného kopírování do/ze souboru (Alt+F5) a hromadného mazání (Alt+Y) v číselníku typů dokladů.
08.08.2012 Účto Import dokladů rozšířen o import přijatých faktur z XML souboru.
31.07.2012 Sklad6 Opraven problém s ojedinělým zobrazováním chybového hlášení při zavírání okna.
31.07.2012 Sklad6 Při tisku ceníku pomocí DEF souboru je doplněna možnost používání aliasů _INI (pro informace ze souboru SKLADINI) a _KFG (ze souboru SKLADKFG) ve výrazech (dosud byly dostupné aliasy jen při tisku QR2 ceníků)
31.07.2012 Sklad6 Při tisku štítků v rámci vrácení obalů (výkup obalů) lze používat aliasy KAR, ZAS, INI a KFG pro tisk informací ze souborů karet, zásob, INI hodnot a konfiguračních hodnot
18.07.2012 Sklad6 Nová funkce "Zobrazení informace o zboží", která je určena pro provoz s on-line price checkery (zařízení pro informování koncového zákazníka o ceně zboží na samoobslužných prodejnách). Podle nasnímaného čárového kódu zobrazuje program libovolné informace o vyhledané skladové kartě. Při prvním zobrazení se objeví prázdná základní obrazovka (přes celou obrazovku) s úvodními instrukcemi.
Více
16.07.2012 Sklad6 Podpora pro zobrazování obrázků ke kartám, které jsou uloženy na webovém serveru. Jméno souboru s obrázkem je třeba zadávat včetně prefixu http:// (resp. lze i http:\ - program provádí automatickou konverzi lomítek). Při náhledu obrázku program stáhne soubor s obrázkem do konfiguračního adresáře a přidělí mu dočasný název. Po skončení náhledu je soubor smazán.
Více
16.07.2012 Sklad6 V několika různých místech pro práci se skladovou kartou lze zobrazit výchozí obrázek karty (pokud má karta více obrázků, tak se zobrazí obrázek, který má v ID znak ! nebo se zobrazí první obrázek).Obrázek lze vyvolat např. v položkách požadavků (F8 nebo Ctrl+F8 v seznamu nebo Ctrl+F8 v detailu), v operacích dokladu nebo položkách objednávek na dodavatele.
Více
16.07.2012 Sklad6 Nová funkce pro automatické rozdělení operací dokladu podle zvolené částky (výchozí hodnota je 10000 Kč, lze ovlivnit pomocí proměnné TypCelkKc). Funkce je dostupná z menu pro speciální funkce s doklady (Alt+F6 v přehledu dokladů). Kód menu 31,31 v menu DOKLAD_SPC (popř. DOKLAD_SP+ nebo DOKLAD_SP-)
16.07.2012 Sklad6 Pomocí proměnné lze určit stavy požadavků, které mají být exportovány v rámci přenosu požadavků z notebooku (jako hodnotu je třeba použít součet hodnot: 1:nepřevedeno, 2:Převedeno, 4:nekompletní, 8:nepřevádět, 16:cenová nabídka, 32:rezervovat)
Více
16.07.2012 Sklad6 Ve výpočtu celkový přehled za období je upraven výpočet tak, aby se zobrazovala hodnota spotřeby (Prodej v NC). Doporučujeme aktualizovat nadpis v sekci [Součet dokladů] v definičním souboru sestav (resp. celou tuto sekci). Pomocí proměnné VSoucDokl,9 s hodnotou 0 je možné výpočet této hodnoty provádět jen za daňové doklady (čili jako v předchozí verzi).
10.07.2012 Sklad6, Účto Úprava exportu QR2 sestava do PDF (zlepšena kompatibilita se staršími OS)
 předchozí  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  z 75 další