logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
12.09.2012 Sklad6 Při importu příjmových dokladů ze schránky je možné v dialogu pro zobrazení rozdílů v jednotlivé importované operaci zvolit možnost Pokračovat bez změny NC, při které není měněna nákupní cena ve skladové kartě.
12.09.2012 Sklad6 Zpřesněna práce s přepínači Neupozorňovat na změnu NC v kartě a Při příjmu neměnit NC ve skladové kartě z nastavení typu dokladu. Upravena byla hlášení v rámci vstupu operace u typů dokladů bez změny NC v kartě a importy dokladů z přenosového souboru.
12.09.2012 Sklad6, Účto Nový modul pro podporu správy systému umožňující zpracování programových skriptů. Skripty je možné psát v integrovaném editoru. Je možné psát skripty ve formátu Pascal, C++, Basic nebo JScript (stejné možnosti, jen jiná syntaxe použitá pro zápis skriptů).V aplikacích je možné použít mnoho různých objektů, funkcí a konstant.
Více
10.09.2012 Sklad6 Pomocí proměnné KarImportN,0 s hodnotou 0 lze vypnout aktualizaci data založení skladové karty v rámci přenosu skladových karet (Alt+F5 v kartách)
08.09.2012 Sklad6, Účto Optimalizace generování souborů ve formátu SYLK (v generátoru sestav nebo ve formě alternativní sestavy). Nyní je umožněno zpracování velkých souborů (tabulky s velkým počtem záznamů podporuje Excel od verze 2007). Současně bylo výrazně zrychleno zpracování SYLK souboru.
04.09.2012 Sklad6 Při tisku dokladů program počítá počet různých druhů zboží (bez účtů a obalů). Pro tisk této hodnoty lze využít proměnnou #79 použitou na konci tisku dokladu (v sekci .KS v rámci definice formuláře v DEF souboru).
01.09.2012 Sklad6 Úprava zpracování dokumentů. V číselníku aliasů pro práci s dokumenty (kód menu 59,58) lze nadefinovat aliasy, které definují umístění dokumentu a způsob přenosu (buď přes lokální síť s možností lokální kopie nebo přenos přes MaximObjServer s lokální kopii dokumentu na místním PC).
Více
31.08.2012 Sklad6 Pomocí proměnné NtbImpObj,9 lze nastavit, jak se má změnit stav požadavku při importu požadavku z notebooku (např. z NOX souboru). Hodnota proměnné se zapisuje jako seznam čísel nových stavů oddělených lomítky (0..Neprevedeno/1..Převedeno/2..Nekompletní/3..Nepřevádět/4..Cen.nabídka/5..Rezervovat).
Více
31.08.2012 Sklad6 Pokud při importu požadavků z notebooku jsou importovány požadavky ve stavu Rezervovat, tak se automaticky rezervují všechny položky požadavku (musí být vyplněno IČO v požadavku)
31.08.2012 Sklad6 V menu pro práci s adresou je možné vyvolat doplňkové uživatelské dialogy, které lze dynamicky definovat v nabídce Číselníky/Uživatelské dialogy. Informace se ukládají do MEMO.BTR s id.objektu 28. Při definici dialogu je třeba použít jednoznačná označení jednotlivých polí ve formě MEMOx (x je celé číslo).
Více
29.08.2012 Sklad6 Doplněno logování ostatních tisků dokladu, které ještě v současné chvíli nebyly logovány (tisk chystačky, tisky na obálku,...). Informace o tisku se objeví v záznamu změn dokladu.
29.08.2012 Sklad6 Nové funkce pro vygenerování a tisk čárových kódů pro slevněné zboží (kód menu 3,77). V této funkci lze zadat seznam zboží, určit počet balíčků (pro každé zboží se generuje jeden čárový kód pro všechny balíčky), počet ks, resp. váha zboží a nová prodejní cena. Lze načítat EAN kódy včetně váhových čárových kódů a pomocí F6 lze načíst údaje z váhy (pokud je nakonfigurována).
Více
29.08.2012 Sklad6 Nová funkce pro tisk cenovek pro zboží s možností změny ceny a určení množství, např. pro váhové čárové kódy. Kód menu 3,38. Funkce je obdobná funkci s generováním balíčkových váhových kódů, pouze se informace nezapisuje do tabulky SkladBAL. Pomocí proměnné KarCenTskT lze určit jméno sekce nebo QR2 sestavy (sekci pak nelze vybírat z číselníku)
Více
21.08.2012 Sklad6 Nová funkce pro export adres odběratelů/dodavatelů do textových souborů.
Více
21.08.2012 Sklad6 V adresáři odběratelů/dodavatelů je nové vstupní pole Příznaky (ukládáno do databázového pole Priznaky2), které umožňuje zadání až 16 příznaků adresy (ano/ne). Pomocí proměnné AdrPrizn2+,0 a 1, resp. AdrPrizn2-,0 a 1 lze pro dodavatele/odběratele definovat popisky těchto příznaků (např. Závoz do 10h/Rampa/Externí doprava). Ve výchozím stavu je zde "Příznak 1/Příznak 2/../Příznak 8"
21.08.2012 Sklad6 Nová funkce na export dokladů do systému a plánování rozvozových tras Plantour. Vybírají se doklady aktuálního skladu, které mají zapnutý příznak "požadována doprava" a současně nemají příznak, že jsou již zařazeny v nějakém rozvozu (a typ dokladu nemá zapnutý příznak "Povolit přidání dokladu do rozvozu"-F12).
Více
21.08.2012 Sklad6 Úprava zpracování Dodatečného spárování objednávky s příjemkou (Alt+F6 v příjmových dokladech). Funkce je upravena tak, aby neblokovala ostatní uživatele při prohlížení rozdílové sestavy.
21.08.2012 Sklad6

Rozšíření významu proměnné OpeCpyNova,0, která povoluje zakládání nových skladových karet v rámci kopírování dokladu. Nyní lze použít tyto hodnoty proměnné:

0 nové karty jen pro uživatele s přístupovým právem 51 Právo zakládat nové skladové karty
1 založení nové karty je povoleno i pro uživatele bez práva 51
2 založení nové karty není povoleno žádným uživatelům

21.08.2012 Sklad6, Účto Upraveno třídění kalkulovaných polí pomocí funkce Výběr a třídění (F10 v databázových přehledech. Pokud má pole v systémových strukturách příznak Součtovat v sestavách a současně Oddělovat tisíce nebo Zarovnávat zprava, pak se toto pole chová a třídí jako číselná položka (čili netřídí se podle textové reprezentace čísla, ale dle číselné hodnoty)
18.08.2012 Sklad6 Upraveno zpracování alarmů v základním režimu dialogů jednání/úkolů.
18.08.2012 Sklad6 Doplněna možnost hromadného kopírování do/ze souboru (Alt+F5) a hromadného mazání (Alt+Y) v číselníku typů dokladů.
08.08.2012 Účto Import dokladů rozšířen o import přijatých faktur z XML souboru.
31.07.2012 Sklad6 Opraven problém s ojedinělým zobrazováním chybového hlášení při zavírání okna.
31.07.2012 Sklad6 Při tisku ceníku pomocí DEF souboru je doplněna možnost používání aliasů _INI (pro informace ze souboru SKLADINI) a _KFG (ze souboru SKLADKFG) ve výrazech (dosud byly dostupné aliasy jen při tisku QR2 ceníků)
31.07.2012 Sklad6 Při tisku štítků v rámci vrácení obalů (výkup obalů) lze používat aliasy KAR, ZAS, INI a KFG pro tisk informací ze souborů karet, zásob, INI hodnot a konfiguračních hodnot
18.07.2012 Sklad6 Nová funkce "Zobrazení informace o zboží", která je určena pro provoz s on-line price checkery (zařízení pro informování koncového zákazníka o ceně zboží na samoobslužných prodejnách). Podle nasnímaného čárového kódu zobrazuje program libovolné informace o vyhledané skladové kartě. Při prvním zobrazení se objeví prázdná základní obrazovka (přes celou obrazovku) s úvodními instrukcemi.
Více
16.07.2012 Sklad6 Podpora pro zobrazování obrázků ke kartám, které jsou uloženy na webovém serveru. Jméno souboru s obrázkem je třeba zadávat včetně prefixu http:// (resp. lze i http:\ - program provádí automatickou konverzi lomítek). Při náhledu obrázku program stáhne soubor s obrázkem do konfiguračního adresáře a přidělí mu dočasný název. Po skončení náhledu je soubor smazán.
Více
16.07.2012 Sklad6 V několika různých místech pro práci se skladovou kartou lze zobrazit výchozí obrázek karty (pokud má karta více obrázků, tak se zobrazí obrázek, který má v ID znak ! nebo se zobrazí první obrázek).Obrázek lze vyvolat např. v položkách požadavků (F8 nebo Ctrl+F8 v seznamu nebo Ctrl+F8 v detailu), v operacích dokladu nebo položkách objednávek na dodavatele.
Více
16.07.2012 Sklad6 Nová funkce pro automatické rozdělení operací dokladu podle zvolené částky (výchozí hodnota je 10000 Kč, lze ovlivnit pomocí proměnné TypCelkKc). Funkce je dostupná z menu pro speciální funkce s doklady (Alt+F6 v přehledu dokladů). Kód menu 31,31 v menu DOKLAD_SPC (popř. DOKLAD_SP+ nebo DOKLAD_SP-)
16.07.2012 Sklad6 Pomocí proměnné lze určit stavy požadavků, které mají být exportovány v rámci přenosu požadavků z notebooku (jako hodnotu je třeba použít součet hodnot: 1:nepřevedeno, 2:Převedeno, 4:nekompletní, 8:nepřevádět, 16:cenová nabídka, 32:rezervovat)
Více
16.07.2012 Sklad6 Ve výpočtu celkový přehled za období je upraven výpočet tak, aby se zobrazovala hodnota spotřeby (Prodej v NC). Doporučujeme aktualizovat nadpis v sekci [Součet dokladů] v definičním souboru sestav (resp. celou tuto sekci). Pomocí proměnné VSoucDokl,9 s hodnotou 0 je možné výpočet této hodnoty provádět jen za daňové doklady (čili jako v předchozí verzi).
10.07.2012 Sklad6, Účto Úprava exportu QR2 sestava do PDF (zlepšena kompatibilita se staršími OS)
10.07.2012 Sklad6, Účto Odstraněn problém s občasným padáním aplikace při opakovaném výpočtu sestav v generátoru sestav
10.07.2012 Sklad6, Účto Podpora pro obrázky ve formátu GIF a PNG (dosud JPEG a BMP). Obrázky v tomto formátu lze použít jako pozadí aplikace nebo je lze přikládat ke skladovým kartám, adresám apod. a prohlížet v interním prohlížeči obrázků.
09.07.2012 Sklad6 V dialogu pro nastavení přenosů požadavků ze skladového programu je v sekci pro nastavení přenosů přes MaximObjServer nový přepínač umožňující zapnout bezpečnější šifrované přihlašování k MaximObjServeru. Pokud veškerá komunikace s MaximObjServerem probíhá v šifrované podobě, pak doporučujeme na serveru povolit pouze šifrované přihlašování.
04.07.2012 Sklad6 Vstup položek objednávek na dodavatele pomocí zalistovaných položek (F6) je upraven pro práci s novými gridy. Zjednodušilo se také ovládání pomocí šipek a nově je možné také pomocí F8 zadávat objednací množství v paletách nebo ve vrstvách. Nově jsou také v tomto režimu zvýrazňovány skladové karty dle barevného nastavení poznámek (typicky akční zboží)
04.07.2012 Sklad6 Nové funkce pro zpracování skladových karet za pomocí EAN kódů (typické využití v online terminálech). Program si vyžádá EAN (nebo je možné zboží vybrat ze seznam skladových karet) a následně jsou zobrazeny vybrané základní informace o zboží a je vyvolána určená funkce.
Více
04.07.2012 Sklad6, Účto Pomocí proměnné SystUsrPwd,0 lze definovat minimální délku nového hesla zadávaného pomocí funkce Změna vlastního hesla. Výchozí hodnota je 0. Nastavení proměnné nemá vliv na délku hesla zadávaného uživateli v nabídce Systémové menu/Seznam uživatelů. Pomocí proměnné SystUsrPwd,1 s hodnotou 1 lze určit, že změna hesla se promítne vždy ve všech databázích, ke kterým má uživatel přístup.
Více
02.07.2012 Sklad6 Pomocí proměnné ObjPolB-V,0 s hodnotou 1 je možné zapnout vytváření kopie položek požadavku v rámci převodu požadavku do faktury (po evidování dokladu před vymazáním vykrytých položek).
Více
02.07.2012 Sklad6 Nová varianta generování dat pro Přehled nezpracovaných požadavků s možností určení parametrů výpočtu (kód menu 4,19). Pomocí proměnné PozPolDEL,5 lze určit, která data se mají generovat.
Více
28.06.2012 Sklad6 Připraveny nové dialogy pro zjednodušený vstup dokladů typu Dobropis (jen množství) a Dobropis (jen ceny). Při použití funkce Dobropis k faktuře se po vybrání dokladu nabídne seznam zboží z původního dokladu a uživatel musí zadat dobropisovaný počet (ten lze v aktuálním řádku převzít pomocí F6 z původního dokladu nebo pomocí Alt+F6 se zkopíruje počet MJ pro všechny řádky).
Více
28.06.2012 Sklad6 Pro export dat do offline terminálu lze definovat, které cenové pásmo se má použít pro export cen. Nově lze také definovat 2 cenová pásma, která mají být zobrazena.
Více
27.06.2012 Sklad6 Nová varianta automatického exportu dokladu: PDF sestava. Pro automatický export je třeba nadefinovat exportní formát v číselníku exportních formátů, v odběrateli zadat ID exportního formátu do pole Aut.exp.dokl A nebo B a v číselníku typů dokladů povolit automatický export dokladu (varianta A nebo B).
Více
19.06.2012 Sklad6

Nová funkce pro přečíslování IČO v záznamu odběratele/dodavatele a souvisejících evidencí (doklady, obalová konta, zalistované položky, požadavky/objednávky,
informace k adresám).
Menu:
DodMenu/Dod_SPC (kód menu 28,35)
OdbMenu/Odb_SPC (kód menu 27,35).
Při použití s přístupovým právem 7 je povolena pouze změna koncové části IČO (devátý a desátý znak).

12.06.2012 Sklad6

Pomocí proměnné SK_UC_FA+,8 resp. SK_UC_FA-,8 lze nastavit typ období, který je přednastavený pro převod příjmových nebo dodacích faktur do účetnictví.
0, 1: dnešní den
2 : min.měsíc
3 : celý rok
4 : včera

12.06.2012 Sklad6

V adresáři odběratelů/dodavatelů je možné zobrazovat informace z insolvenčního rejstříku (ISIR). Nabídka pro zobrazení lze doplnit do menu :
DodMenu/Dod_SPC (kód menu 28,39)
OdbMenu/Odb_SPC (kód menu 27,39)
nebo se tato možnost nabízí po kliknutí na tlačítko vedle IČO v kartě partnera.

04.06.2012 Sklad6 Při práci s balíčky rozepisovanými na jednotlivé součásti při evidování dokladu program nekontroluje použití nulové ceny (balíček je vždy odepisován za nulovou prodejní cenu, protože ceny jsou rozpočítány do jednotlivých součástí balíčku).
04.06.2012 Sklad6 Upraveno načítání individuálních cen při změně individuální ceny na jiném PC. (v závislosti na proměnné SSLExtLog program reaguje na změnu souboru SKLADSSL.BTR nebo SSLLOG.TXT a při nejbližším použití IC načte nové nastavení do paměti).
31.05.2012 Sklad6, Účto V dialogu pro nastavení výchozích barev a fontů pro grafické tabulky (tlačítko Nastavení palety barev) se ukládají také hodnoty skriptu fontu.
V prostředích s jiným jazykovým nastavením tak lze nastavit používání středoevropského skriptu pro fonty (a tím pádem správné zobrazení diakritiky)
28.05.2012 Sklad6 V přehledu požadavků lze označovat jednotlivé položky pomocí klávesy Ins.
 předchozí  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  z 74 další