logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
16.12.2013 Sklad6
V Nastavení MO prodeje je nový přepínač Povolit přirážky za typ úhrady. Po zapnutí tohoto přepínače se začnou v maloobchodním prodeji uplatňovat nastavené přirážky definované v číselníku Způsobů úhrady (obdoba přepínače uplatňovaného pro běžné doklady)
09.12.2013 Sklad6 Úprava zaokrouhlování dokladu prováděného v rámci slučování více dokladů do jednoho.
09.12.2013 Sklad6 Úprava logování změn při mazání záznamu individuální ceny
09.12.2013 Sklad6
Pokud je zapnutý v číselníku typů dokladů přepínač Povolit evidování jen pro zákazníky s platným IČ (CZ), tak se kontroluje také platnost DIČ (pokud je vyplněno).
06.12.2013 Účto Úprava importu bankovních výpisů ve formátu Multicash - Commerzbank
02.12.2013 Sklad6 V adrese je nová varianta pro údaj Režim fakturace DL jednotlivě. Volba se využívá u hromadné fakturace dokladů. U odběratelů, kteří jsou takto označeni, se pak při hromadné fakturaci nevychystaných dokladů neslučují jednotlivé dodávky do hromadného dodacího listu (jen ty, které pochází ze stejného požadavku)...
Více
25.11.2013 Sklad6 Úpravy v souvislosti s požadavky celní správy na denní předávání dat v rámci oznamovací povinnosti distributora nebo držitele lihu. Je připraveno komplexní ošetření této problematiky i u zákazníků, kteří mají více středisek včetně možnosti posílat opravné hlášení za dny, kdy byl zjištěn nějaký nedostatek v evidenci.
15.11.2013 Sklad6 Do druhé podstránky v adrese odběratele/dodavatele doplněno nové tlačítko pro nastavení nových příznaků v adresáři. Ve zobrazeném dialogu jsou pak k dispozici dva přepínače: [x] Speciální přepravní balení (boxy, klece, ..) [x] Koncese (lihoviny, ...) ...
Více
15.11.2013 Sklad6 V číselníku typů dokladů je v nastavení dostupném pomocí F11 nová volba: Pohyb zboží s příznakem vyžadované koncese - s variantami: ...
Více
15.11.2013 Sklad6 V číselníku typů dokladů je v nastavení dostupném pomocí F11 nová volba umožňující konfiguraci exportu denního reportu ve formátu XML pro celní správu: Typ exportu (líh) - s variantami:...
Více
15.11.2013 Sklad6 V číselníku typů dokladů je v nastavení dostupném pomocí F11 nový přepínač [x] Povolit evidování jen pro zákazníky s platným IČ (CZ) - pokud je zapnutý tento přepínač, tak program umožňuje zaevidování dokladu jen v případě, že IČO v dokladu vyhovuje ...
Více
15.11.2013 Sklad6 Ve skladové kartě je na druhé podstránce nový údaje Koncese, krerý má tyto volby:...
Více
15.11.2013 Sklad6 Pro evidenci a reportování denních dat pro celní správu jsou připraveny nové číselníky a tabulky:
SKLADLPH.BTR - Evidence lihu - hlavičky přenosových dávek
SKLADLPP.BTR - Evidence lihu - položky přenosových dávek SKLADLOH.BTR - Evidence lihu - hlavičky odeslaných dávek SKLADLOP.BTR - Evidence lihu - položky odeslaných dávek
12.11.2013 Sklad6
Funkce pro hromadné smazání požadavků (kód menu 41,2) je upravena tak, aby se neprovádělo mazání kopie požadavku vytvořené v rámci funkce pro vyfakturování požadavku (pokud je vytváření kopie nakonfigurováno).
Pro hromadné mazání požadavků včetně této kopie je určena nová funkce s kódem menu 41,15
08.11.2013 Sklad6 Při exportu dokladů do PDF (např. přes menu Export dokladu v nabídce pro tisk dokladu) je možné v číselníku exportů pro PDF formát nastavit dva nové přepínače: ...
Více
07.11.2013 Sklad6 Pomocí proměnné ObjDefTypD,0 lze nastavit výchozí typ dokladu, podle kterého se má řídit práce s požadavkem, který nemá určený cílový typ dokladu v hlavičce požadavku. Proměnná ovlivňuje například práci se zalistovanými položkami...
Více
05.11.2013 Sklad6 V přehledu zalistovaného, oblíbeného nebo akčního zboží v požadavcích se při třídění podle skupin (resp. zařazení, skupiny2, dodavatele apod.) zobrazují nadpisy za jednotlivé skupiny s popisem skupiny. Při fulltextovém hledání pak program používá i tyto nadpisy skupin.
04.11.2013 Sklad6, Účto Úprava zobrazovaní databázových gridů (použití grafických témat Windows pro zobrazení nadpisů)
04.11.2013 Sklad6, Účto Použití grafických témat Windows ve vybraných dialozích (nastavování formulářů, barev, dialogy CRM, pohledávky, ...)
04.11.2013 Sklad6, Účto Nová verze MIS (prezentační část) - nové možnosti filtrování, třídění, seskupování dat, celkových součtů, exportu dat a zobrazování dat. Data se ve výchozím stavu zobrazují s využitím grafických témat Windows. Nová verze dokáže automaticky importovat MDS soubory se schématy datových kostek z předchozí verze.
30.10.2013 Sklad6
Úprava logování změn položek požadavků. Pokud je u struktury POLOZKA u položek Prijem, CisloObjed, Kod a Sklad zapnutý příznak Klíč pro logování změn a u sledovaných položek zapnutý příznak Logovat změny hodnot, tak program při změnách v položkách požadavků zapisuje změny do LOG.BTR.
30.10.2013 Sklad6
Úprava zápisu položek požadavků. Pokud jiný uživatel odstranil z požadavku nějaké položky, tak program nedovolí zaevidovat daný požadavek druhému uživateli, který už měl požadavek načtený (stačí požadavek znovu načíst).
29.10.2013 Sklad6 Pokud je definována individuální cena ZALIST*, tak program použije karty zahrnuté v této individuální ceně na určení seznamu zalistovaných položek pro všechny zákazníky, kteří nemají definované žádné zalistované položky..
Více
29.10.2013 Sklad6
Při slučování dokladů (typicky dodacích listů), které vznikly sloučením nevychystaných dokladů, program nepřebírá informace o původních nevychystaných dokladech a ve výsledném sloučeném dokladu (např. faktuře) jsou pak v nadpisech dodávek vidět jen informace z DL
29.10.2013 Sklad6 Úprava zobrazování stavového řádku v přehledu operací dokladu a v operacích.
29.10.2013 Sklad6 Nová kolonka ve skladové kartě Zařazení-sítě (jen ve variantě EXTKARTA3), která je na třetí podstránce v kartě. K dispozici je tako nová funkce do menu Speciální funkce pro práci s kartou - Alt+F6 (KARTA_SPC, kód menu 55,32) pro hromadné naplnění této nové položky podle seznamu individuálních cen (podobně jako poznámky pro slevy)...
Více
29.10.2013 Účto Úprava XML exportů pro přiznání DPH a souhrnné hlášení v definičním souboru UCTO-??.DEF. Nově je používaná proměnná DPH-PFÚ, kterou je možné nastavit v nastavení INI hodnot pomocí F10. Proměnná musí obsahovat čtyřmístné číslo územního pracoviště finančního úřadu. Pro automatické zpracování XML podání je také nutné nastavit v proměnné DPH-FÚ-ID aktuální číslo krajského finančního úřadu (např. Praha 451, Olomouc 462) Čísla lze zjistit např. ze správně vyplněného uloženého formuláře DPH ve formátu XML (na eds.mfcr.cz). Nová verze účta při vstupu do proměnných v Init.hodnotách/F10 automaticky doplní proměnnou DPH-PFÚ do seznamu proměnných.
23.10.2013 Sklad6
Pomocí proměnné DokSlFaEv,1 lze změnit způsob přeevidování výsledného dokladu po sloučení více dokladů do jednoho (kód menu 31,32 v menu DOKLAD_SPC - Alt+F6 v přehledu dokladů). Povolené jsou následující hodnoty:
0 přeevidování po sloučení dokladu je zakázáno
1 dotaz na zaevidování
2 automatické zaevidování po sloučení

22.10.2013 Sklad6 V hromadné fakturaci dodacích listů je jako rozhodné období použito datum uskutečnění zdanitelného plnění (pomocí proměnné HromFaDLP,0 s hodnotou 0 lze nastavit jako rozhodné období datum vystavení dokladu).
21.10.2013 Sklad6
Ve skladové kartě je nové pole Kategorie spotřební daně (zkráceně Kateg.SD) s číselnou hodnotou 0 až 255. Je také definovaný nový číselník kategorií SD (typ číselníku 134). V číselníku je možné určit popis spotřební daně a klasifikace (kód nomenklatury).
21.10.2013 Sklad6 Nový typ výpočtu spotřební daně Objem hl*SD definovaný v údaji Výpočet SD ve skladové kartě. Spotřební daň je počítána jako počet hektolitrů (čili objem v litrech / 100) krát sazba spotřební daně za hektolitr zadaná v kolonce SD.
21.10.2013 Sklad6 V definičním souboru sestav je možné využít i více než 10 typů mezisoučtových řádků. Nové typy mezisoučtů jsou označeny písmeny A až Z a lze je definovat pomocí .MA až .MZ (využití prozatím jen u tisku dokladů)
21.10.2013 Sklad6 Úpravy tisku dokladů s využitím nových typů mezisoučtů: - po tisku operací (těsně před řádky .KS) se tisknou mezisoučtové řádky .MK - pak následují mezisoučtové řádky za jednotlivé druhy spotřebních daní v sekci mezisoučtových řádků .MS Při tisku těchto informací je možné využít následující proměnné:
Více
17.10.2013 Sklad6 Úprava závěrečného zpracování účtenek v maloobchodním prodeji. Pokud při vyhodnocování individuálních cen, slev nebo přepočítání celkové ceny vznikne nějaká databázová chyba, tak je uživatel upozorněn a v případě závažné chyby je vynulována celková částka dokladu a pokladní je nucena tuto situaci řešit (např. s uživatelem, který má odpovídající oprávnění).
11.10.2013 Sklad6 Úprava slučování dokladů: pokud jsou k dokladu navázány připojené dokumenty (nebo jiné záznamy v rámci ADRINFO), tak se tyto záznamy převedou do sloučeného dokladu (vhodné v případě, že k dodacím listům jsou připojené naskenované kopie dokladů, které se po sloučení převedou k výsledné faktuře).
11.10.2013 Sklad6
Při exportu a odeslání PDF dokladu (v rámci nabídky Export dokladu z menu pro tisk dokladu) se nově do hlavičky dokladu zaznamenává příznak exportu dokladu.
01.10.2013 Sklad6
Doplněna kontrola vstupu celých čísel v počtu objednaných MJ ve vstupu položek požadavku na základě nastavení číselníku měrných jednotek.
01.10.2013 Sklad6 V požadavcích je možné nahradit standardní vstup položek požadavku nový vstupem obsahující zalistované, oblíbené nebo akční zboží. Pro nastavení lze použít proměnné ObjPolEdit,x s hodnotou vyjadřující součet následujících čísel: +1..oblíbené, +2..zalistované, +4..akční...
Více
27.09.2013 Sklad6 Ve vstupu výrobního dokladu je v úvodním dialogu možné zadat poznámku, která se objeví v hlavičce dokladu pro příjem výrobku i spotřebu surovin.
27.09.2013 Sklad6 Pomocí proměnné PLTUhrDlg, 0 lze změnit, pro které typy úhrady ze zobrazuje dialog pro vracení hotovosti. Ve výchozím stavu to je nastaveno na Hotově. Součet bitových příznaků +1 Přev.př +2 Hotově +4 ...
Více
27.09.2013 Sklad6, Účto Úprava vkládání informací přes schránku do editačních polí (Ctrl+V). Při vložení je nově kontrolován povolený obsah a není dovolen vstup znaků, které v daném editačním poli nejsou povoleny (např. písmena v číselných polích). Po vložení je nově kurzor umístěn za vložený text.
26.09.2013 Sklad6 Vylepšení práce se zalistovanými položkami. V adrese je nový příznak Jen zalistované. V typu dokladu (F10) je nový příznak Kontrolovat omezení zalistovaných položek. U dokladů pro hotovostní prodeje (např. v Cash&Carry) a u dobropisů doporučujeme tento příznak vypnout. U požadavků se program řídí přepínačem podle typu dokladu vybraného v hlavičce.
Více
26.09.2013 Sklad6 Nové právo 130 Právo používat nezalistované položky. U zákazníků s příznakem Jen zalistované je pro uživatele se zapnutým právem 130 umožněno do dokladu zařadit i nezalistovanou položku.
18.09.2013 Sklad6 V nabídce pro tisk skladových karet (ceníku) lze nastavit tzv. uživatelské třídění, které je možné definovat pomocí výrazu uloženého v proměnných (KarTr000,0+KarTr000,1+KarTr000,2; např. using(Skupina,2)+Nazev )
Více
18.09.2013 Sklad6 V nabídce pro tisk skladových karet lze v dialogu pro tisk štítků určit počet štítků (záznamů), které mají být vynechány na začátku sestavy. Dosud program vždy tisknul štítky od levého horního rohu papíru. Nově umí určený počet štítků vynechat a papír se štítky je tak možné do tiskárny vkládat opakovaně a využít tak postupně celou plochu papíru. (u vícesloupcových sestav se tiskne od shora dolů a
Více
13.09.2013 Sklad6, Účto
V seznamu polí při definování výběrové podmínky (F10:hledání) lze hledat pole podle popisu nebo jména pole. Pro hledání stačí začít psát hledaný text.
13.09.2013 Sklad6 Při převodu objednávky na dodavatele do příjemky se kontroluje typ dokladu určený v adrese dodavatele. Pokud je tento údaj vyplněn, pak program ho program použije do nově vytvářeného dokladu s položkami objednávek. U objednávek s vyplněnou cizí měnou se program při převodu objednávky zeptá na kurz, který se má použít pro daný doklad (i v režimu postupného přebírání položek objednávky do dokladu).
Více
13.09.2013 Sklad6 Úpravy v dialogu pro editaci adresy v rámci CRM-hledání adres.
13.09.2013 Sklad6, Účto
Úprava velikosti fontů pro tisk a tiskové náhledy pro standardní sestavy s použitím ovladačů Windows. Na počítačích, které v nastavení zobrazení Windows mají nastavené zvětšené fonty mohly být výchozí fonty menší. Nově by měla být velikost fontu nezávislá na tomto nastavení.
13.09.2013 Sklad6 Optimalizace načítání hodnot proměnných z číselníku proměnných. Projeví se zrychlením startu programu (po přihlášení) a také při otevírání složitějších dialogů (těch, které mají možnost uložit výchozí hodnoty).
 předchozí  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  z 80 další