logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
29.07.2015 Sklad6, Účto
Nová varianta funkce pro vytvoření interface pro SQL rozhraní tabulek zpracovánaných v aplikaci (Alt+F6 ve správci souborů). Funkce provádí registraci pomocí SQL dotazu.
29.07.2015 Sklad6, Účto
V dialogu pro nastavení jména SQL databáze (Alt+F6 ve správci souborů) je také možné definovat prefix jmen souborů, pod kterými jsou BTR tabulky evidovány v prostředí PSQL. Je tak možné v jedné databázi PSQL evidovat více skladových databází.
23.07.2015 Sklad6
Optimalizace výpočtu individuálních cen. Při vyhledávání záznamů ind.cen program nyní častěji využívá rychlé hledání v tříděném seznamu, což u velkých ind.cen může vést k výraznému zrychlení určení ceny.
20.07.2015 Sklad6

Do CRM modulu v přehledu za odběratele je v záložce s přehledem dokladů doplněna informace obsahující průměrný počet dní po splatnosti za všechny doklady za dané odběrné místo (pro zaplacené dokladu vzhledem k datu zaplacení, pro ostatní vzhledem k dnešnímu datu)

20.07.2015 Sklad6

Do CRM modulu v přehledu za odběratele je v záložce s přehledem dokladů doplněna informace obsahující průměrný počet dní po splatnosti za všechny doklady za dané odběrné místo (pro zaplacené dokladu vzhledem k datu zaplacení, pro ostatní vzhledem k dnešnímu datu)

16.07.2015 Sklad6

Pomocí proměnné TermDok+,15 s hodnotou 0 lze nastavit, aby se při příjmu dokladu přes terminál neobjevovala volba Zaevidovat doklad, pokud nebyl vybrán dodavatel.

16.07.2015 Sklad6

Pomocí proměnné PrvPozDlg,0 s hodnotou 1 lze nastavit, aby se nezobrazovala nabídka Nerozdělovat doklad v dialogu pro převod požadavku do dokladu

16.07.2015 Sklad6

V proměnné PruvExpXML,3 lze definovat i hodnoty vycházející z typů úhrad použitých v dokladech. Lze použít buď číselné hodnoty (např. 0) nebo popis typu úhrady (např. Přev.příkazem). (přev.příkazem = 0; hotově = 1; šekem = 2; směnkou = 3; pokl.dokl. = 4; dobírkou = 5; kartou = 6)

04.07.2015 Sklad6 V číselníku typů dokladů je nová volba (F7) Editace tabulky DPH s hodnotami vypnuto/před vstupem operací/před evidováním/obě varianty. Zapnutí této volby způsobí, že program se u nových dokladů před vstupem operací nebo před každým evidováním dokladu zeptá na celkové částky dokladu formou tabulky DPH. Zde je možné vyplnit celkové údaje podle originálu dokladu (typicky u přijatých faktur)...
Více
03.07.2015 Sklad6 Pokud je definovaná proměnná ICSplat2,0 s nenulovou hodnotou obsahující označení individuální ceny, tak program v adresáři firem zobrazí novou kolonku Splatnost2. Pokud má odběratel vyplněnou Splatnost2 (odlišnou od běžné splatnosti), ...
Více
30.06.2015 Sklad6 V rámci sledování identifikace umístění je sledována šarže. Nově je možné definovat typ šarže, což určuje způsob vnitřního složení šarže (varianta programu EXTKARTA3). Ve skladové kartě je nové pole Typ šarže (číslo 0 až 255). Hodnota 0 je vyhrazena pro původní režim zpracování šarží. V hlavním menu programu je možné definovat nový kód menu 15,52 Číselník typů šarží.
Více
30.06.2015 Sklad6

Při kontrole limitů saldokonta pro omezení vystavení faktur převodním příkazem program do hodnoty dokladů PO splatnosti započítává i dobropisy a přeplacené faktury, které jsou ještě ve splatnosti (čili pokud dluh zákazníka po splatnosti pokrývá nějaký dobropis, který je ještě ve splatnosti, tak je povoleno vystavování dalších dokladů převodním příkazem)

15.06.2015 Sklad6
Úprava způsobu zadávání plateb platební kartou v tuzemské či cizí měně a bezhotovostních plateb. Pokud je výběrem typu úhrady automaticky určena částka platby, tak se při stisknutí klávesy pro jiný druh platby neprovede úhrada předchozím druhem, ale pouze je nastaven nový druh platby.
10.06.2015 Sklad6, Účto

V adrese odběratele a dodavatele (na 3. podstránce) je nové pole Letáky s číselníkem umožňujícím určit seznam letákových akcí pro daného odběratele. Pro definici číselníku lze využít funkci s kódem menu 15,56 (z hlavního menu programu).

04.06.2015 Sklad6, Účto

Rozšíření funkce příkazu .SET v definičním souboru sestav. Nově je možné nastavovat také hodnoty proměnných, které lze zjišťovat pomocí funkce GetVar("jménoproměnné"). Dosud šlo tímto způsobem nastavovat hodnoty číselných proměnných, které je možné vyhodnocovat pomocí #čísloproměnné. Pokud je použit následující formát příkazu .SET"jménoproměnné"=výraz, tak program uloží hodnotu proměnné stejně jako to provádí funkce SetVar("jménoproměnné",výraz)

03.06.2015 Sklad6

Úprava exportu pro plánování dopravy Plantour. Pomocí proměnných PruvExPlan,17 až PruvExPlan,19 lze definovat výběrovou podmínku pro filtrování dokladů exportovaných do přenosového souboru.
Pomocí proměnné PruvExPlan,20 lze definovat informativní popis exportu a proměnnou PruvExPlan,16 lze změnit výchozí označení střediska (depa) použitého pro export.

03.06.2015 Sklad6

V číselníku typů dokladů je nový přepínač [x] Povolit úhradu dokladů (F7). Pokud se přepínač u typu dokladu vypne, pak není povoleno ruční vytváření pokladních dokladů (z menu pro tisk dokladu nebo z průvodek).

02.06.2015 Sklad6

Při importu tras z Plantouru program umožňuje nastavit údaj Pořadí na trase podle odpovídajícího údaje z přenosového souboru. Pomocí proměnné ImpPruPlTr,3 s hodnotou 1 lze nastavit tento způsob importu pořadí.

26.05.2015 Sklad6, Účto

Přehled kontaktů v adrese odběratele a dodavatele (na 5. podstránce) rozšířen o nový typ kontaktu E-mail el. fakturace 2.

26.05.2015 Sklad6

Pomocí proměnné NOB-CrossI,8 pro Crossdock A nebo NOB-CrossI,16 pro Crossdock B lze nastavit jméno individuální ceny použité pro filtrování skladových karet při přenosu z požadavků do nové objednávky na dodavatele.

22.05.2015 Sklad6

Rozšíření importu adres z přenosového souboru o nová pole. Nově je přidán samostatný přepínač pro přenos výchozího e-mailu a do stávajících přepínačů byl doplněn přenos dalších údajů (IBAN, stát, měna, ...)

22.05.2015 Sklad6

Pomocí proměnné DokVarImpF,0 s hodnotou 1 lze nastavit, aby při přenosu dokladů přes schránku se variabilní symbol nastavil dle prostého čísla dokladu (ve výchozím stavu je doplněn o písmeno dle typu dokladu a mezery)

18.05.2015 Sklad6

Import požadavků ze souborů ve formátu OBX je rozšířen o možnost nastavení výchozího způsobu dopravy (proměnná OBX,10)

18.05.2015 Sklad6

V nastavení exportu do externího účetnictví je nová volba [ ] Po exportu zobrazit protokol o převodu. Pokud je přepínač v nastavení zapnutý, tak se po exportu dat zobrazí sestava zobrazující informace o průběhu dokladu s přehledem jednotlivých dokladů, které byly exportovány.

13.05.2015 Sklad6
Rozšíření procesu vyskladňování pro konfigurace bez tabulky SkladEAN. Skladový program v tomto případě dovoluje u více karet mít stejný EAN. Při vyskladnění pak program dohledá všechny karty s určeným EAN kódem a pokud některá z těchto karet je v seznamu vyskladňovaných položek dokladu, tak tuto kartu rovnou nabídne.
13.05.2015 Sklad6

Rozšíření sledování reklamací o stav v řešení u dodavatele a v řešení-oprava. Reklamace v těchto dvou stavech jsou barevně zvýrazněny.

11.05.2015 Sklad6 Proměnná PDAuto,x je nově rozšířena o variantu umožňující nastavení pokladního limitu při odvodu hotovosti. Hodnota proměnné může být nyní ve formátu: Text1/Text2/P nebo V nebo ?(dotaz)/typ úhrady/Limit např. Odvod hotovosti//V/2000 připraví nový výdajový pokladní doklad s textem Odvod hotovosti a částku pokladního dokladu nastaví tak, Že od aktuálního zůstatku pokladny v domácí měně odečte 2000..
Více
05.05.2015 Sklad6, Účto
V generátoru sestav prodloužena maximální délka výrazu pro definici klíčové hodnoty v relačních tabulkách ze 100 znaků na 140 znaků. Je tak umožněna definice složitějších výrazů pro vytvoření relace.
04.05.2015 Účto

Doplněna podpora pro nové kódy přenesené daňové povinnosti (11-povolenky, 12-obiloviny a technické plodiny,13-kovy,14-mobilní telefony,15-integrované obvody,16-přenosná zařízení pro automatizované zpracování dat,17-videoherní konzole. Program pro správné vyplnění "Výpisu z evidence pro účely DPH" potřebuje u všech těchto nových kódů přenesené DP, aby byla v řádcích faktury vyplněná informace o počtu měrných jednotek a musí být také uvedena správná měrná jednotka (program nově neumožní zadat neodpovídající měrnou jednotku).

04.05.2015 Účto
Úprava importu dokladů ze skladového programu v režimu přenesené DP (program automaticky importuje také řádek do faktury obsahující informace o rozsahu plnění v měrné jednotce odpovídající dané přenesené DP.
04.05.2015 Sklad6 V číselníku typů dokladů je nový způsob převodu faktur do účetnictví: Přev.-přenesená DP. Takto označené doklady jsou do účetnictví převáděny s kódem plnění, který je možné zadat v nové kolonce v nastavení typu dokladu a také s doplňkovou informací o rozsahu plnění podle určené měrné jednotky (definuje se také v typu dokladu)...
Více
28.04.2015 Sklad6 Úprava zobrazování obrázků v tlačítkách s obrázky (např. v MO prodeji u zboží s obrázky)
Více
16.04.2015 Sklad6
Nové objekty pro práci se skriptovacím jazykem TKAPDocument a TKAPDocItem umožňující pracovat s příjmovými i dodacími doklady. Objekt je dostupný pouze ve skladovém programu.

10.04.2015 Sklad6
Úprava spouštění dotazů v rámci Manažerského informačního systému. V některých případech se správně neuvolňovalo databázové připojení a při dalším spuštění analýzy mohla být hlášena chyba týkající se chybné relace SessionL.
08.04.2015 Sklad6
Úprava vytváření objektů v rámci skriptovacího jazyka. Program je paměťově úspornější a nedochází nyní ke zbytečnému alokování paměti.
08.04.2015 Sklad6 Možnost po kontrole vyskladnění zadat expediční pozice u kontrolovaných dokladů. Pomocí proměnné TermKntV,3 lze určit režim práce s expedičními pozicemi:...
Více
03.04.2015 Sklad6
Úprava výstupního formátu XML souboru s průvodkou k rozvozu generovanou za pomocí funkce Export průvodky do XML. Pomocí proměnné PruvExpXML,5 s hodnotou 1 lze ovlivnit, aby se do XML exportovali i prázdné tagy pro většinu tabulek, kteréjsou součástí exportu. Upraven byl také formát čísel a dalších údajů pro lepší kompatibilitu s externími programy.
03.04.2015 Sklad6 Do menu pro práci s průvodkami ROZVOZ_MNU (Alt+F6 v přehledu průvodek) je možné definovat novou položku v menu 33,19 Tisk průvodky (běžný) 33,20 Tisk průvodky pro expedici Tisk průvodky pro expedici je v podstatě stejná funkce jako běžný tisk průvodky, ...
Více
03.04.2015 Sklad6
Úprava ručního vstupu účtů pro zaokrouhlování DPH v příjemkách. U těchto karet není kontrolováno, zda DPH odpovídá danému základu a sazbě DPH a je tak usnadněno zadání zaokrouhlovacích rozdílů.
27.03.2015 Sklad6 Funkce pro přečíslování IČO v adresáři firem nově kontroluje, zda pro nově určené IČO již neexistují záznamy v obalovém kontu. Pokud ano, tak se nabídne sloučení obalových kont pro staré i nové IČO.
Více
27.03.2015 Sklad6 Nové položky do speciálního menu pro práci s požadavky (Alt+F6 v přehledu požadavků). Pomocí těchto funkcí lze pro více označených objednávek (nebo pro aktuální objednávku, pokud žádná objednávka není označena) zapnout nebo vypnout určený příznak v hlavičce požadavku. Pro použití vybrané funkce doplňte do menu OBJ_MNU následující kód menu:...
Více
27.03.2015 Sklad6 Pomocí proměnné KarMaxSkr,0 lze nastavit, kolik může být za sebou skrytých karet při zobrazování skladových karet v režimu [x] Nabízet pouze karty s pohybem od ..., než program kartu zobrazí (i když by měla být skrytá). Výchozí hodnota je 100 karet. Čili pokud program narazí v seznamu na 100 skrytých karet za sebou,...
Více
27.03.2015 Účto Úprava importu pokladních dokladů ze Sklad6 do Účta. Pomocí proměnné POKIMP+,x nebo POKIMP-,x (pro platby přijatých faktur resp. platby vydaných faktur, kde x je číslo typu skladového dokladu nebo 0 pro nastavení platné pro všecny typy skladových dokladů) je možné nastavit účet, který se použije pro zaúčtování kontace s platbou, ...
Více
26.03.2015 Sklad6
V nabídce speciálních funkcí pro práci s doklady v průvodce (Alt+F6) je k dispozici nová funkce Expediční pozice (menu ROZVOZ_SPC, kód menu 32,39). Pokud není označen doklad nebo je označen jen jeden doklad, tak se umožní přidávání pozic ve zvoleném dokladu. Pokud je označeno více dokladů, tak je povoleno jen přidávání expedičních pozic, které se přidají do všech dokladů.
26.03.2015 Sklad6
V tisku průvodky k rozvozu je nyní zobrazovat také informace z 4-řádkové textové poznámky dokladu (proměnná #58) a také expediční pozice k danému dokladu, které dostupné pomocí výrazu GetVar("ExpPozice")
26.03.2015 Sklad6 Úprava vstupu pokladního dokladu pro platby dokladů (funkce Pokladní doklad v nabídce pro tisk dokladu F8). Pokud jsou doklady placeny s typem úhrady, který má definovanou přirážku (např. přirážky při platbě stravenkami), tak se částka s přirážkou zobrazuje zvýrazněně u daného druhu platby...
Více
26.03.2015 Sklad6 Úprava inicializace objektů TKAPBtrTable, TKAPMemTable a TKAPADOTable ve skriptovacím programovacím jazyce - přidán nový konstruktor CreateA(AOwner: TComponent. Při využívání těchto objektů pro generování QR2 sestav je nezbytné určit jako vlastníka formulář, který se pak předává také jako parametr funkce QR2RunReport nebo QR2PdfExport...
Více
25.03.2015 Sklad6, Účto Nová funkce v CRM pro hromadné odesílání mailů, která je dostupná v nabídce funkcí pro práci s vyhledanými adresami. Pro označené adresy lze vyvolat novou funkci Hromadné odeslání mailu (kód menu 0, 10 v menu CRMMenuAdr), která umožní výběr druhu e-mailové adresy (např. obecný mail z adresy, email pro objednávky či email pro elektronickou fakturaci) a případně též ...
Více
25.03.2015 Sklad6
U karet se zakázaným příjmem je nově povoleno zaevidování položky v příjmovém dokladu pro položky vracené dodavatelům (mínusové položky nebo dobropisy).
23.03.2015 Sklad6
Nový číselník bonusových akcí. Pro práci s tímto číselníkem je nutné mít v systémovém nastavení nadefinované tabulky SkladBNS, SkladBOD, SkladBPD, SkladBDT a SkladBZB a tyto tabulky musí být vytvořeny. Program umožňuje nadefinovat bonusovou akci, která platí pro určené období a na základě stanovených podmínek (bodové ohodnocení zboží v akci, podmínky pro jejich uplatnění, odměny za akci) lze vyhodnocovat splnění akce a přidělení stanovených odměn. Kód menu 15,57.
 předchozí  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  z 81 další