logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
25.08.2014 Sklad6 Program umožňuje zadávání požadavků v cizí měně. Měnu a kurz je možné určit v menu pro práci s požadavkem (kód menu 0,52). V nastavení měny je i příznak Pevná cena v cizí měně. Pokud je tento příznak zapnut, tak se daná cena v cizí měně použije i v případě, že se změní kurz v požadavku. Pokud má zákazník ve výchozí měně uvedenou cizí měnu nadefinovanou v kurzovém lístku, ...
Více
20.08.2014 Sklad6
Pomocí proměnné ObjSlevy,0 lze nastavit povolené slevy, které lze zadat ve vstupu požadavků. Hodnotu lze zadat jako seznam intervalů nebo seznam povolených slev oddělených znakem / např. 0-5/6/7
20.08.2014 Sklad6 Ve vstupu položek požadavků je možné používat EAN kódy pro dohledávání zboží (při čtení pomocí čtečky čárových kódů musí být čtečka nakonfigurována, aby před EAN kódem poslala klávesu Ctrl+G nebo Ctrl+B - stejně to funguje i při vstupu operací). Program zpracovává i váhové čárové kódy. ...
Více
20.08.2014 Sklad6
Úprava zpracování čtení váhových čárových kódů ve vstupu operací. Po načtení váhového EAN kódu program zůstane s kurzorem na načteném množství MJ.
20.08.2014 Sklad6 Upraven export dat pro notebooky. Nově se exportují do souboru NTB_MEM také poznámky a obrázky ke skladovým kartám. Pomocí proměnné NtbExpDat,12 lze ovlivnit,které informace se mají exportovat...
Více
19.08.2014 Sklad6
V programu existuje nový číselník Typy dopravy, který určuje možnosti dodání zboží (typ dopravy se eviduje v požadavcích a dokladech). Typ dopravy 0 by měl být pro dopravu vlastní (samoodvoz ) a typ dopravy 1 pro rozvoz (resp. významově obdobný typ). Ostatní typy dopravy jsou volně definovatelné (např. 2..Česká pošta, 3..DHL,...)
19.08.2014 Sklad6 Nový číselník Přirážky za dopravu umožňuje definovat přirážku v Kč v závislosti na hodnotě dokladu (aktuálně dle celkové ceny bez DPH) a na typu dopravy. Pokud je hodnota dokladu nižší než je hodnota stanovená v číselníku přirážek, tak se uplatní určená přirážka. Přirážka se zpracovává jako samostatná operace s kódem skladové karty, ...
Více
19.08.2014 Sklad6
V číselníku typů dokladů je nový přepínač [ ] Povolit přirážky za dopravu. (F11). Pomocí tohoto přepínače se určuje, u jakých typů dokladů se má kontrolovat přirážka dle číselníku přirážek za dopravu.
19.08.2014 Sklad6
V adrese odběratele je nový příznak Zakázat příznaky za dopravu. U odběratelů, kteří jsou označeni tímto příznakem, nejsou uplatňovány přirážky za dopravu dle nastavení číselníku přirážek za dopravu.
19.08.2014 Sklad6
Pomocí proměnné SkladSaldo,6 pro dodací doklady a SkladSaldo,5 pro příjmové doklady lze určit zvýraznění faktur v přehledech saldokonta z účta, které jsou zobrazovány ve skladovém programu. Výchozí hodnota 30 určuje, že budou červeně zvýrazněny doklady, které jsou po splatnosti více než 30 dní. Pomocí proměnné SkladSaldo,8 pro dodací doklady a SkladSaldo,7 pro příjmové doklady lze určit obdobné zvýraznění počítané od data vystavení dokladu.
11.08.2014 Sklad6 Mezi varianty pro určení způsobu výpočtu spotřební daně doplněna volba osvobozeno. Hodnota SD je pro tento typ určena jako nulová, nová hodnota ale umožňuje rozlišit skladové karty, které spotřební daň nemají a které jsou od ní osvobozeny
Více
07.08.2014 Sklad6
Při převodu návrhu objednávky do objednávky (Ctrl+O) se v potvrzovacím dialogu před převodem zobrazuje informace o celkové hodnotě zboží v NC bez DPH, počtu palet a celkové hmotnosti objednávky.
24.07.2014 Sklad6

V hlavičce požadavku odběratele se novým způsobem zpracovává čas dodání. V místě času dodání je nyní tlačítko umožňující výběr zápisu časové informace o dodání zboží s následujícími možnostmi: interval od-do/konkrétní čas/2 intervaly/obecné zadání

24.07.2014 Sklad6

Úprava logování stavu vyskladnění při kontrole vyskladnění dokladů. Při ukončení kontroly se zapisuje záznam s klíčovou hodnotou KONTROLAOK (pokud byla kontrola kompletní) nebo KONTROLA-N (pokud byla kontrola nekompletní). V logu je zapsán i počet rozdílů (pokud je ale kontrolováno současně více dokladů, tak počet je za všechny kontrolované doklady).

24.07.2014 Sklad6 Úprava exportu dokladů pro plánování dopravy (Riro/Plantour). V definičním souboru lze v sekci [ExportDokladůPlanTour] používat nově i alias OBJ, který obsahuje informace o požadavku k danému dokladu. Také je definovaná nová položka FTypRozvD, které obsahuje informaci o typu zdroje informace o času dodání 0 neurčeno ...
Více
11.07.2014 Sklad6

Program provádí automatickou aktualizaci systémových struktur u tabulky SKLADKAR při přechodu mezi verzemi EXTKARTA a EXTKARTA2.

02.07.2014 Sklad6

Při kontrole minimálních cen v požadavcích nebo v dokladech lze v hlášení o překročení minimální ceny zobrazovat hodnotu minimální ceny. Pro definici hlášení je třeba nastavit proměnnou NTBTEST,0 na hodnotu obsahující text hlášení a na pozici minimální ceny se uvede %s, např. Prodejní cena je nižší než určená minimální cena %s !

01.07.2014 Sklad6

Pomocí proměnné ObjZalistV,x lze nastavit, jaká informace se má zobrazovat v posledním sloupci v přehledu položek požadavku v režimu oblíbených, zalistovaných nebo akčních položek (x=0 pro oblíbené, 1 pro akční, 2 pro ostatní - např. zalistované).

Hodnota Popis
0 informace o celkovém výdeji oblíbených položek
1 cena akčního zboží
2 aktuální zásoba

01.07.2014 Sklad6

Nová funkce použitelná v hlavním menu pro zpracování a aktualizaci dat po importu dat do notebooku. Funkce provádí stejné činnosti, jako když se skladový program spustí s parametrem /NTBIMP (kód menu 7.75):
1. Import záznamů AdrInfo z tabulek NTB_IADR.BTR a NTB_MEM.BTR
2. Import stavu nezpracovaných požadavků z NTB_OBJN a NTB_POLN
3. Import aktualizace číselníku z NTB_CSL.BTR

30.06.2014 Sklad6
V maloobchodním prodeji lze v pravé části prodejní obrazovky zobrazovat tlačítka usnadňující prodej zboží. Tlačítka nově mohou obsahovat obrázky zboží. Způsob zobrazení se definuje v číselníku tlačítek pro MO prodej.
26.06.2014 Sklad6, Účto
V adresáři firem je na třetí podstránce nová kolonka Smluvní bonus, který umožňuje zadání procenta dohodnutého bonusu (databázové pole SmluvBonus)
26.06.2014 Sklad6, Účto
Nový příznak adresy v adresáři firem Povolit změnu cen v požadavcích na vybraných kartách. Příznak umožňuje pro vybrané odběratele a vybrané skladové karty zadávání cen v požadavku i pro typy uživatelů, kteří nemají v přístupových právech povolený vstup ceny. Příznak se ukládá do pole Priznaky3 v adrese s hodnotou 8.
26.06.2014 Sklad6
Nový příznak skladové karty Povolit změnu cen v požadavcích pro vybrané odběratele. Příznak se ukládá do pole Priznaky3 v kartě s hodnotou 128.
26.06.2014 Sklad6 V požadavcích se nově kontroluje, zda prodejní cena je nižší než cena vyhodnocená pomocí individuální ceny PX-LIMIT. Pokud pro danou skladovou kartu existuje tato individuální cena, tak se zobrazí hlášení o prodeji pod určenou minimální cenu. Způsob zpracování lze ovlivnit pomocí proměnné ObjHlasNC,1 s těmito hodnotami:...
Více
26.06.2014 Sklad6
Optimalizace práce s individuálními cenami. V jedné individuální ceně nově může být až 32000 položek, práce s rozsáhlými ind.cenami by měla být rychlejší a stabilnější.
25.06.2014 Sklad6 Úprava importu požadavků z DBF e EDI formátu. Program přepočítává při importu celkový počet palet a celkovou hmotnost a pomocí proměnných ObjImpDBF,x je možné určit způsob zpracování zdrojového souboru po úspěšném importu...
Více
23.06.2014 Sklad6 Úprava výpočtu nakládacího listu, tak aby vybrané položky mohly být vyčlěněny z nakládacího listu a zobrazeny podle jednotlivých dokladů (typicky vážené zboží). Pokud je definovaná proměnná NaklListI,2 (pro příjmové doklady) nebo NaklListI,3 (pro dodací doklady) obsahující seznam masek pro určení označení měrné jednotky ze skladové karty (např. kg*/tun), ...
Více
21.06.2014 Sklad6
Úprava zaokrouhlování dokladů při automatické změně typu dokladu na základě změny úhrady před evidováním dokladu. Pokud je u nově určeného typu dokladu vypnuté zaokrouhlování (např. při platbě kartou), tak se správně zaokrouhlení automaticky z výsledného dokladu zruší.
20.06.2014 Sklad6
Úprava práce se zalistovanými a vylistovanými položkami. Pokud existují zalistované či vylistované položky definované pomocí individuální ceny ZALIST* nebo VYLIST*, tak se tyto ceny uplatní u všech zákazníků, kteří nemají zapnutý příznak Jen zalistované. Toto zalistování se uplatní jen v případě, že pro danou položku není definována jiná výjimka v seznamu zalistovaných položek pro daného zákazníka.
13.06.2014 Účto Úprava kontroly saldokonta (z nabídky Kontrola kontací). Pomocí proměnných lze definovat výjimky pro vybrané účty pro kontrolu saldokonta: ...
Více
13.06.2014 Sklad6, Účto Úprava zpracování připojených dokumentů v režimu lokálního umístění dokumentů. Pokud je definovaný alias pro umístění dokumentů s lokálním umístěním (bez synchronizace) a zapnutým přepínačem Jméno PC jako součást cesty, tak se dokumenty ukládají relativně k hlavní dokumentové složce a jméno PC je uloženo jako součást názvu souboru (umožňuje snadnější synchronizaci dokumentů a zobrazování dokumentů ostatních uživatelů).
13.06.2014 Sklad6, Účto
V nastavení aliasů dokumentů pro daný PC je možné v záložce Vlastnosti nastavit výchozí složku pro nově přidávané dokumenty. Nastavení je uloženo (podobně jako ostatní parametry z tohoto okna) v registru Windows.
13.06.2014 Sklad6
Nový režim importu individuálních cen se souboru v rámci importu skladových karet z přenosových souborů. Program v tomto režimu kontroluje změny v jednotlivých záznamech a import provádí pouze v případě, že narazí na rozdíl.
13.06.2014 Sklad6
V přehledu zásob karty za střediska (např. pomocí Alt+Z v přehledu karet) se ve stavovém řádku zobrazuje celková zásoba v MJ, celková zásoba v průměrných nákupních cenách i v posledních NC a také průměrná cena (vážený průměr).
13.06.2014 Sklad6
Úprava převodu objednávky na dodavatele do příjemky. V režimu postupného přebírání jednotlivých položek objednávky do operací příjemky se převezme vždy nákupní cena podle objednávky.

12.06.2014 Sklad6 V přehledu pokladních dokladů mohou být zobrazeny informace ze záznamu změn o vybraných položkách. Lze tak snadno zobrazit např. kdy byla naposledy změněna libovolná položka z hlavičky pokladního dokladu nebo kdy byl záznam založen...
Více
08.06.2014 Sklad6 Nová možnost před každým evidováním dokladu vyhodnotit speciální individuální cenu (např. pro kontrolu kolkových cen u cigaret). Jméno individuální ceny lze určit v závislosti na typu dokladu (lze ho nastavit v číselníku typů dokladů pomocí F11 - ukládá se do proměnné TypICevid-,x nebo TypICevid+,x, kde x je číslo typu dokladu) nebo ho lze určit globálně pomocí proměnné TypICevid-,0 ...
Více
08.06.2014 Sklad6
Upravená kontrola zalistovaných položek při změně typu dokladu nebo při výběru jiného odběratele. V tomto případě jsou všechny nové operace označeny jako nezkontrolované a kontrola se provádí znovu před evidováním dokladu.
04.06.2014 Sklad6
Optimalizace vyhodnocování přehledu změněných cen v případě dohledávání změn v logovacím souboru (zrychlení dohledávání informací)
02.06.2014 Sklad6
Úprava logování importu požadavků z notebooků (typicky z NOX souboru). Nově se do textového logu zaznamenává i rozsah čísel zpracovávaných požadavků.
02.06.2014 Sklad6
Z jednoho nebo z více označených požadavků lze připravit (souhrnnou) objednávku na dodavatele. Funkce se aktivuje pomocí Alt+F6 v přehledu požadavků. (menu OBJ_MNU Vytvoření objednávky na dodavatele, kód menu 41,16).
02.06.2014 Sklad6 Pomocí proměnných DokSl+,0 nebo DokSl-,0 (pro příjmové nebo dodací doklady) lze nastavit, zda je možné sloučit doklady, které nesplňují vybrané kontroly. Jako hodnota se zadává součet bitových hodnot:...
Více
29.05.2014 Sklad6 Úprava zpracování součtu tržeb za doklady z běžné evidence dokladů. Pomocí proměnné TrzbyDM,3 lze určit bitovou masku typů úhrad, které se mají započítávat v uzávěrce do sloupce Dodací doklady v hotovosti.Dosud se zde započítávaly veškeré doklady s typem úhrady hotově. Nově zde jsou započítány i platby kartou a stravenkami (šekem)...
Více
21.05.2014 Sklad6

Úprava převodu objednávky na dodavatele do příjemky. Pokud není pro danou objednávku nalezen dodavatel v seznamu dodavatelů (dle IČO), tak je omezeno převedení do příjemky (konfigurovat to lze promocí proměnné NOBPrvDok,0 : 0=nekontrolovat, 1=povolit, 2=povolit-přednastavit zpět, 3=nepovolit)

21.05.2014 Účto

Úprava importu výpisů ve formátu Multicash pro Raiffeisen bank.

20.05.2014 Sklad6, Účto

Nová verze integrovaného manažerského informačního systému. Kromě SQL dotazů je nově možné definovat také skripty, které se mají spustit v rámci MIS. Ve skriptech je možné definovat dialogy, načítat informace z tabulek aktuální databáze nebo spouštět SQL dotazy nad libovolnou databází. Datové výstupy mohou být v rámci skriptů nově prezentovány ve formě datové kostky (kontingenční tabulky)

20.05.2014 Sklad6 Nová varianta dialogu pro vstup individuální ceny k danému dokladu s možností vstupu poznámky k dokladu (kód menu 17,68 pro DOKLAD_SLN nebo DOKLAD_NOV a 16,68 pro DOKLAD_OP2 nebo DOKLAD_OPR). Pro konfiguraci vstupu lze použít tyto proměnné:
Více
12.05.2014 Sklad6

Úprava importu adres při přenosu s požadavky. Pokud uživatel nemá oprávnění zakládat nebo měnit adresy, pak není tato činnost povolena ani při přenosu adres z notebooku. Nastavení lze ovlivnit promocí proměnné NTBImpObj,10 pro nové adresy a NTBImpObj,11 pro aktualizaci adres.

12.05.2014 Sklad6

V číselníku typů dokladů lze nastavit nový druh poznámek, kdy se do poznámek v operacích eviduje kód zboží dodavatele, který je v dané chvíli platný ve skladové kartě.

08.05.2014 Sklad6
Doplnění sledování průzkumů trhu: nově lze zadat požadovanou například kombinaci konkurenčních firem a sortimentu, který tito konkurenční dodavatelé dodávají. V číselníku, kde se definují dialogy pro průzkumy trhu zadejte nový typ prvku Volby dle číselníku. K tomu je nutné zadat ještě tzv. ID číselníku, což je třímístné označení pomocného číselníku, obsahující seznam hodnot pro přepínače. V tomto pomocném číselníku je pořadí, popis, ID (to se pak ukládá, takže po spuštění sledování už není možné jednoduše měnit) a číslo (to se zatím nevyužívá). Počet položek v číselníku je omezený - musí se to vejít na obrazovku spolu s ostatními položkami. Číselník se ukládá do číselníku kategorií s klíčovou hodnotou ADRINFC+označení ID.
 předchozí  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  z 76 další