logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
05.02.2016 Účto

Rozšíření režimů zpracování dokladu v kontrolním hlášení pro tuzemské doklady. U dokladu je možné v nastavení DPH (F10 v editaci dokladu) vybrat, zda má být doklad zařazen do kontrolního hlášení automaticky (výchozí volba) nebo má být označen jako souhrnný doklad (A5/B3) nebo jako jednotlivý doklad (A4/B2).

05.02.2016 Účto

Rozšíření kontroly editace dokladu dle DUZP. U přijatých dokladů nebo u vydaných dokladů označených příznakem Opravný daňový doklad je kontrolováno, zda datum přijetí neleží mimo období, ve kterém je povoleno zadávání DUZP (Oprava INI hodnot/F7-nastavení období). Kontrola se provádí jen u uživatelů s vypnutým přístupovým právem 3 Právo opravovat doklady v omezeném období dle DUZP.

05.02.2016 Účto

Pokud je v nastavení importu v daném záznamu importního formátu pro import faktur ze Sklad6 nastaven příznak 256, tak import u všech importovaných dokladů nastaví údaj Saldokonto na hodnotu nepárovat

04.02.2016 Sklad6

Pomocí proměnné InvEvidDok,0 lze hodnotou 0 nebo 1 ovlivnit, zda se inventurní doklady, které vznikají v rámci vyrovnání inventury (čili doklady pro přebytky a manka), evidovaly bez standardní kontroly přístupových práv pro daného uživatele. Vyrovnání inventury může s tímto nastavením provést i uživatel, který má např. zakázaný příjem vybraných karet (výchozí stav je 1)

03.02.2016 Sklad6

Program je nově nastavený tak, aby se celý exe soubor načetl do paměti počítače ihned při startu programu v případě, že je spuštěný ze sítě. Dosud to fungovalo tak, že program načetl ze serveru jen ty části, které potřeboval pro běh programu a zbytek si dočítal až v okamžiku, kdy program došel do místa, které ještě nebylo načtené do paměti PC. Výhodou tohoto postupu je to, že program rychleji nastartuje a nezatěžuje síť načítáním informací, které nezbytně nepotřebuje. Problém ale nastane v okamžiku, kdy se Windows pokouší načíst ze síťového serveru nový kus programu a síť zrovna není k dispozici (např. kvůli nějakému krátkodobému výpadku). V té chvíli je aplikace okamžitě ukončena typicky s hlášením "External Exception XXXX". S novým nastavením bude o něco pomalejší start programu, ale nebude docházet k uvedeným chybám. Může se samozřejmě stát, že když nebude síť dočasně dostupná, tak bude hlášena nějaká databázová chyba, popř. jiná síťová chyba, ale z těchto chyb se dokáže program obvykle vzpamatovat. V konfiguraci databáze PSQL doporučujeme na klientu i na serveru nastavit "Auto reconnect", což pomáhá překonat krátkodobě výpadky.

01.02.2016 Sklad6 Nový číselník, umožňující u dané skladové karty sledovat, jaký druh přenesené daňové povinnosti se má u této karty uplatnit. V číselníku se uvádí interní identifikační číslo, kód přenesené DP, popis, limit v Kč, od kterého se má přenesená DP uplatňovat a měrná jednotka, ve které se má přenesená DP vykazovat (od 2016 ale již není nezbytné v souvislosti se změnami souvisejícími s kontrolním ...
Více
01.02.2016 Sklad6

V číselníku typů dokladů je nový přepínač (F6) Kontrolovat přenesenou DP dle karet. U takto označených dokladů se při evidování DPH kontroluje, zda pro vybrané karty přesáhl celkový obrat bez DPH limit uvedený v číselníku a pokud ano, tak je u položky vynulováno DPH a v hlavičce dokladu je nastaven příznak 3 s hodnotou 2048. Doklady s přenesenou DP se pak při převodu do účetnictví automaticky zaúčtují tak, aby program dokázal správně zaevidovat přenesenou DP v rámci evidence DPH. V aktuální verzi může být v dokladu pouze jeden druh přenesené DP, aby se zaúčtování provedlo správně.

27.01.2016 Sklad6, Účto
Při exportu dat pro objednávkový program (OBX) program generuje prázdný ceník v případě, že nebyla dohledána adresa odběratele v seznamu odběratelů
27.01.2016 Sklad6 Pomocí proměnných VY5Id, 10 lze určit další identifikaci tabulky SkladVY5, která se má použít pro prohlížení či načtení oblíbených položek. Výchozí hodnota je 0. Tabulka SkladVY5 s tímto ID musí být definována v seznamu souborů v systémovém menu (nastavení je obdobné jako u SkladVY5 s identifikací 0, jen směrování musí být do jiné složky)...
Více
19.01.2016 Sklad6, Účto
Úprava načítání informací z ARES. Pokud je při kontrole plátce zjištěno, že se jedná o nespolehlivého plátce DPH, tak je do adresy tato informace uložena do údaje režim plátce DPH.
17.01.2016 Sklad6 Nová možnost automatické náhrady alternativních karet při převodu z požadavku do faktury. Pomocí proměnné AltKarPref,0 můžete ovlivnit preferenci jednotlivých karet podle údaje K2 (Strediska). Podle pořadí písmene z hodnoty proměnné se určí priorita alternativní karty. Pokud alternativní karta existuje, ale nemá ani jeden preferenční znak, tak se neprovádí automatická náhrada zboží, ...
Více
11.01.2016 Sklad6 V číselníku typů dokladů je pod F10 nová volba umožňující automatické rozdělení nevychystaných dokladů. Tato volba by měla být nastavena ve shodě s omezením na kontrolu celkové částky dokladu nad 10000 Kč.Nové doklady, které jsou označené jako nevychystané, program při evidování ani zápisu dokladu neomezuje, pokud mají nastaven automatický režim rozdělování. V rámci fakturace dojde ke sloučení dok
Více
11.01.2016 Sklad6 Změna druhé varianty kontroly výše dokladu v nastavení typů dokladů. Původní varianta nedovolit vystavit doklad pro plátce DPH nad 10000 je změněna na nedovolit vystavit doklad pro firmy nad 10000, která je určená především pro paragony (čili soukromé osobě nebo firmě bez přiděleného DIČ lze vystavit doklad bez omezení, firmám už ne, protože ty by měly mít fakturu na jméno). ...
Více
08.01.2016 Účto Do číselníku středisek doplněn nový údaj Nadřízené středisko.
08.01.2016 Účto
Do účetní osnovy doplněn druhý řádek s popisem (např. pro popis účtu v angličtině), skupina účtů a alternativní označení účtu (např. pro vytváření výkazů IFRS)
07.01.2016 Sklad6
Úprava kontroly duplicity variabilních symbolů při opravě dokladu (pokud se změní typ nebo číslo dokladu, tak mohla být hlášena duplicita i v případě, že VS byl unikátní).
04.01.2016 Účto
Nové příznaky v hlavičce faktur, pokladních dokladů a DU dokladů:
  • Souhrnný doklad pro kontrolní hlášení (takto označené doklady jdou vždy do součtových řádků A5/B3)
  • Oprava daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení (§44)
  • Poměrný nárok na odpočet daně
04.01.2016 Sklad6, Účto

Změna výchozího způsobu ukládání fontů při exportu QR2 sestav do PDF. Nyní se do PDF ve výchozím stavu neukládají kompletní fonty, ale pouze částečná znaková sada potřebná pro zobrazení PDF, což významně zmenší velikost výsledného PDF. Export do PDF je možné ovlivnit pomoc proměnných

QR2PDFPar,0 hodnota 1 znamená plnou znakovou sadu (0 částečnou)
QR2PDFPar,1 procento kvality vložených JPEG obrázků (1 až 100)

04.01.2016 Sklad6 Při evidování požadavků program může automaticky nastavit stav požadavku a změnit vybrané příznaky požadavku ma základě objednaných položek. Nastavení se provádí pomocí proměnných ObjAutSt-,x, kde x je číslo od 0 do max. 200 a hodnota proměnní je zapsána ve formátu: jméno ind.ceny/stav/příznaky1/příznaky2/příznaky3 ...
Více
31.12.2015 Sklad6 V číselníku typů dokladů je nová volba (F10) pro označení dokladů pro kontrolní hlášení, které by měly spadnout do souhrnné částky a to i v případě, že doklady přesahují 10000 Kč. Jsou zde 3 varianty:...
Více
29.12.2015 Sklad6 Ve vstupu hlavičky dokladu a dodatků dokladu se u jednotlivých vstupních polí uplatňuje přepínač Jméno pole použít do dialogů ze systémové struktury DOKLAD. Pomocí proměnných DokINameM+,0 a DokINameM-,0 lze pro příjmové a dodací doklady určit, ...
Více
29.12.2015 Sklad6, Účto Rozšíření údaje v adrese odběratele/dodavatele pro určení, zda je partner plátce DPH o 2 nové varianty:...
Více
28.12.2015 Sklad6
28.12.2015 Sklad6 V typech dokladů je v nastavení F10 k dispozici nové nastavení Kontrola celkové částky dokladu.Lze vybírat mezi následujícími hodnotami: ...
Více
28.12.2015 Sklad6 Nová funkce pro přímý export požadavku do PDF (Alt+F6 v přehledu požadavků). Pokud je definováno menu OBJ_MNU, tak je třeba funkci do tohoto menu přidat (kód menu 41,20). Funkce je konfigurovatelná pomocí proměnných OBJ-PDF,x
Více
28.12.2015 Sklad6 Po zaevidování nového požadavku program nabízí nové menu, ve kterém je možné zvolit následující položky ...
Více
28.12.2015 Sklad6

Do menu OBJ_MNU lze doplnit následující položky menu

41,20 Odeslání požadavku mailem - PDF
41,21 Kopírování požadavku do schránky - je možné označit i více požadavků pro kopírování
41,22 Odeslání požadavku mailem (schránka) - je možné označit i více požadavků pro odeslání

11.12.2015 Sklad6

Nový číselník středisek pro skladové karty (kód menu 15,58). Číselník by měl popisovat firmy, divize a střediska, které je třeba v systému sledovat. Každé středisko (resp. divize či firma) musí mít přidělené jednoznačné interní identifikační číslo od 0 do 255. Nemusí to odpovídat běžnému číslu střediska - s číslem se nebude přímo nijak pracovat a viditelné bude pouze pro administrátory. Hlavní podmínkou je to, že musí být jednoznačné a taky, že by se nemělo měnit, pokud už je středisko přiděleno kartám (ztratila by se vazba na uložený příznak střediska v kartě).
Pro zadání středisek v kartě pak slouží funkce s kódem menu 51,67 v menu KARTA_OPR nebo 55,67 v KARTA_SPC (Alt+F6 v seznamu karet) nebo 19,67 v NOBJINFO (popř. v libovolném podmenu těchto menu).

11.12.2015 Sklad6 V menu KARTA_SPC (Alt+F6 v přehledu karet) je možné nadefinovat tyto funkce: ...
Více
11.12.2015 Sklad6 V menu KARTA_SPC (Alt+F6 v přehledu karet) je možné nadefinovat tyto funkce: ...
Více
09.12.2015 Sklad6
Úprava generování dat s doklady pro plánování dopravy PlanTour. Pokud je nastavena proměnná DokMemCasD,0 na hodnotu 2, tak se hodnota doby rozvozu bere přímo z dokladu (pokud zde není vyplněna, tak se hledá v rozvozu nebo se bere z adresáře firem).

30.11.2015 Sklad6

Rozšíření funkce na validaci DIČ o kontrolu zda odpovídají kontrolním mechanizmům pro kontroli IČ nebo RČ

30.11.2015 Sklad6

Funkce pro kontrolu nespolehlivých plátců DPH je ve výchozím nastavení menu doplněna i do odběratelů (Alt+F6)

23.11.2015 Sklad6

Nachystány nové kódy hlavního menu související s konfigurací:

Kód menu Položka
15,126 Nastavení periférií
15,127 Číselník tiskáren
15,128 Nastavení připojení tiskáren
15,129 Parametry sestav
15,130 Číselník směrování tiskáren

20.11.2015 Sklad6

Při vstupu položek požadavku program zobrazuje označení individuální ceny, podle které byla daná cena vyhodnocena

20.11.2015 Účto

Program umožňuje v rámci přiznání DPH spočítat kontrolní hlášení DPH.

16.11.2015 Sklad6

Při importu požadavků z OBX formátu si program k požadavku může přidat příznak, který zajistí, že program při převodu požadavku do faktury nebude aktualizovat ceny dokladu podle aktuálního ceníku (požadavek musí splňovat podmínky na zabezpečení cen dle nastavení programu).

11.11.2015 Sklad6 Nová funkce pro zpracování příznaků průvodek (funkce do menu ROZVOZ_MNU s kódem menu 33,21). Funkci lze ovlivnit pomocí proměnných PruvPrizn. ...
Více
11.11.2015 Sklad6

Rozšíření importu průvodek z XML - doklady pro platby se dohledávají v evidenci souvisejících dokladů

05.11.2015 Sklad6, Účto Podpora tisku čárových kódů na tiskárnách v textovém režimu, které tisk čárových kódů přímo podporují. Stačí jen v souboru PRINTER.DEF doplnit nakonec sekce pro příslušnou tiskárnu výraz, který určí znaky, které vedou k vytisknutí čárového kódu. Příslušný ovladač tiskárny z Printer.DEF ale pak lze použít jen pro tiskárnu, která ten čárový kód umí vytisknout, ...
Více
04.11.2015 Sklad6 Odesílání mailů z více přílohami je nově podporováno i pro odesílání přes SMTP rozhraní
30.10.2015 Sklad6 Pomocí proměnné XMLImpPruv,8 lze nastavit výchozí pozici s identifikací umístění pro zboží, které je vrácené v rámci importu dat z XML souboru
27.10.2015 Sklad6 Nové kódy menu pro převod pokladní knihy za jedno určené číslo pokladní knihy...
Více
26.10.2015 Sklad6 V tisku skladových karet (pomocí DEF souboru i v QR2 formátu) jsou nachystané datové relační tabulky, které obsahují informace o skladové kartě odpovídajícího vratného obalu pro láhve i pro přepravky: ...
Více
26.10.2015 Sklad6, Účto Ve struktuře ADRESA (přehled odběratelů nebo dodavatelů) lze definovat kalkulované položky...
Více
21.10.2015 Sklad6

V nakládacím listu (včetně přehledu vrácených obalů z rozvozu) lze zobrazovat celkovou hodnotu zboží a obalů v cenách odpovídajících vybraným dokladům. Pro QR2 sestavy je hodnota uložená ve sloupcích _CELKHODN a _CELKHODNSDPH a v sestavách definovaných za pomocí definičního souboru jsou tyto hodnoty dostupné v proměnných #175 a #176.

20.10.2015 Sklad6

Změna zpracování příznaku dopravy při převodu požadavků do dokladu. Pokud je v požadavku nastaven typ dopravy zajistit, tak se v hlavičce dokladu vytvořeného z požadavku zapne příznak d (doprava).

19.10.2015 Sklad6 Doklad lze uzavírat pomocí nového příznaku uzavření již při exportu průvodky do XML (pomocí proměnné PruvExpXML,7 to lze ovlivnit ...
Více
19.10.2015 Sklad6 Nová metoda odesílání mailů pomocí SMTP protokolu (při tomto způsobu odeslání mailů program kontaktuje rovnou poštovní server a není tak třeba na PC mít nainstalovaného poštovního klienta). Pro nastavení SMTP jsou k dispozici tyto proměnné:...
Více
15.10.2015 Sklad6 Nové přístupové právo 134 Právo měnit doklad uzavřený průvodkou. V menu DOKLAD_SPC (popř. v podmenu tohoto menu) jsou nové kódy menu pro práci s označenými doklady:...
Více
 předchozí  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  z 80 další