logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
02.06.2014 Sklad6
Z jednoho nebo z více označených požadavků lze připravit (souhrnnou) objednávku na dodavatele. Funkce se aktivuje pomocí Alt+F6 v přehledu požadavků. (menu OBJ_MNU Vytvoření objednávky na dodavatele, kód menu 41,16).
02.06.2014 Sklad6 Pomocí proměnných DokSl+,0 nebo DokSl-,0 (pro příjmové nebo dodací doklady) lze nastavit, zda je možné sloučit doklady, které nesplňují vybrané kontroly. Jako hodnota se zadává součet bitových hodnot:...
Více
29.05.2014 Sklad6 Úprava zpracování součtu tržeb za doklady z běžné evidence dokladů. Pomocí proměnné TrzbyDM,3 lze určit bitovou masku typů úhrad, které se mají započítávat v uzávěrce do sloupce Dodací doklady v hotovosti.Dosud se zde započítávaly veškeré doklady s typem úhrady hotově. Nově zde jsou započítány i platby kartou a stravenkami (šekem)...
Více
21.05.2014 Sklad6

Úprava převodu objednávky na dodavatele do příjemky. Pokud není pro danou objednávku nalezen dodavatel v seznamu dodavatelů (dle IČO), tak je omezeno převedení do příjemky (konfigurovat to lze promocí proměnné NOBPrvDok,0 : 0=nekontrolovat, 1=povolit, 2=povolit-přednastavit zpět, 3=nepovolit)

21.05.2014 Účto

Úprava importu výpisů ve formátu Multicash pro Raiffeisen bank.

20.05.2014 Sklad6, Účto

Nová verze integrovaného manažerského informačního systému. Kromě SQL dotazů je nově možné definovat také skripty, které se mají spustit v rámci MIS. Ve skriptech je možné definovat dialogy, načítat informace z tabulek aktuální databáze nebo spouštět SQL dotazy nad libovolnou databází. Datové výstupy mohou být v rámci skriptů nově prezentovány ve formě datové kostky (kontingenční tabulky)

20.05.2014 Sklad6 Nová varianta dialogu pro vstup individuální ceny k danému dokladu s možností vstupu poznámky k dokladu (kód menu 17,68 pro DOKLAD_SLN nebo DOKLAD_NOV a 16,68 pro DOKLAD_OP2 nebo DOKLAD_OPR). Pro konfiguraci vstupu lze použít tyto proměnné:
Více
12.05.2014 Sklad6

Úprava importu adres při přenosu s požadavky. Pokud uživatel nemá oprávnění zakládat nebo měnit adresy, pak není tato činnost povolena ani při přenosu adres z notebooku. Nastavení lze ovlivnit promocí proměnné NTBImpObj,10 pro nové adresy a NTBImpObj,11 pro aktualizaci adres.

12.05.2014 Sklad6

V číselníku typů dokladů lze nastavit nový druh poznámek, kdy se do poznámek v operacích eviduje kód zboží dodavatele, který je v dané chvíli platný ve skladové kartě.

08.05.2014 Sklad6
Doplnění sledování průzkumů trhu: nově lze zadat požadovanou například kombinaci konkurenčních firem a sortimentu, který tito konkurenční dodavatelé dodávají. V číselníku, kde se definují dialogy pro průzkumy trhu zadejte nový typ prvku Volby dle číselníku. K tomu je nutné zadat ještě tzv. ID číselníku, což je třímístné označení pomocného číselníku, obsahující seznam hodnot pro přepínače. V tomto pomocném číselníku je pořadí, popis, ID (to se pak ukládá, takže po spuštění sledování už není možné jednoduše měnit) a číslo (to se zatím nevyužívá). Počet položek v číselníku je omezený - musí se to vejít na obrazovku spolu s ostatními položkami. Číselník se ukládá do číselníku kategorií s klíčovou hodnotou ADRINFC+označení ID.
08.05.2014 Upraveno zpracování čárových kódů. Pomocí proměnné CAREANTyp,0 lze nastavit masku povolených typů pro vyhledávání čárových kódů v tabulce čárových kódů. Výchozí hodnota masky je *, což znamená, že je povolená libovolná hodnota. Pokud hodnotu proměnné nastavíte na prázdný text (čili popis v proměnné zůstane nevyplněný), tak budou povolené jen čárové kódy s nevyplněným typem čárového kódu...
Více
29.04.2014 Účto
Úprava výpočtu saldokonta k datu. Program nyní řeší i speciální případy, kdy platba faktury je provedena v předchozích měsících oproti úč.období faktury.
29.04.2014 Sklad6
Pomocí proměnné DodatDok-, popř. DodatDok+ pro dodací a příjmové doklady lze nastavit, aby v dialogu pro dodatky dokladu byla možnost ručně upravit počet palet pro daný doklad.
29.04.2014 Sklad6
V číselníku typů dokladů je nový přepínač Nastavit typ dopravy u nových dokladů. Pokud je přepínač zapnutý, tak se program při vystavování nových dokladů a při změně typu dokladu nastaví program příznak dopravy u daného dokladu dle volby typu dopravy: vlastní nebo zajistit.
24.04.2014 Sklad6 U položek, které mají nastavené omezení objednacího počtu (obvykle na balení), je možné pomocí proměnné ObjBalZaok,0 ovlivnit chování programu u dotazu, zda zařadit původní objednané množství nebo množství zaokrouhlit...
Více
22.04.2014 Sklad6 Rozšíření možností v dynamicky definovaných dialozích pro doklady. Dosud šlo pro doklady definovat dialogy používající jednotlivá pole ze struktury DOKLAD a tyto údaje zobrazovat nebo editovat pomocí dialogu definovaného v číselníku uživatelských dialogů. Nově lze v číselníku definovat také položky ukládané do tabulky MEMO (ID objektu 26 - Informace pro export dokladu)...
Více
18.04.2014 Účto
V přehledu pokladních dokladů, bankovních výpisech a DU dokladech je možné pomocí Alt+F6 vyvolat nabídku s možností zobrazení informací z log souboru týkající se daného dokladu.
16.04.2014 Sklad6 Nová funkce pro rozdělení aktuální databáze na dvě databáze podle zadaného data uzávěrky. V systémovém nastavení databází je třeba připravit databázi pro stará data a databázi pro nová data. Je třeba založit odpovídající složky pro uložení dat, ale není nutné zakládat samotné databázové tabulky...
Více
12.04.2014 Sklad6 Nový způsob vyhodnocování individuální ceny Ukončit zprac.IC bez vyhodnocení. Tento typ zpracování umožňuje přerušení vyhodnocování dané individuální ceny bez toho, aby byla tato individuální cena vyhodnocena. Tento způsob vyhodnocení lze použít pouze pro běžné IC (nikoli pro odkazy na jiné IC). Pomocí tohoto nastavení IC lze určit výjimky, u kterých IC nemá platit...
Více
10.04.2014 Sklad6
V tiskové sestavě Soupis položek, kterou lze vytisknout ze seznamu požadavků, lze nově použít výrazy s použitím aliasů KAR.,ZAS.,INI.,KFG. a OBJ.
10.04.2014 Sklad6, Účto V definici jména exportního souboru při převodu do externího účetnictví ve formátech DBF, CSV nebo XML lze v definici jména použít zástupné znaky {d}, {datod}, {datdo}, {t}, {dic}, {ico}, {s}, které budou nahrazeny aktuálním datem, datem převodu od, datem převodu do, aktuálním časem, DIČ firmy, IČ firmy nebo údajem Středisko pro převod z nastavení INI hodnot...
Více
03.04.2014 Sklad6, Účto
Úprava zpracování názvů tiskáren, které mají v názvu diakritiku. Automaticky se v nastavení konfigurace tiskáren také zkracují názvy tiskáren, které mají v názvu přesměrováno relací.
03.04.2014 Sklad6
Při změně kódu skladové karty se provede přečíslování také v evidenci alternativních karet a šablon.
03.04.2014 Sklad6
Ve struktuře KARTA lze definovat kalkulovaná pole využívající proměnné MEMOXn a MEMOSn pro zobrazení informací z evidence alternativních karet a šablon ke kartám. Místo n je třeba zadat číslo řádku, které má být zobrazeno. Pro zobrazení kódu alternativní karty může být použit např. výraz: EnumStr(MEMOX1,0,chr(9))
31.03.2014 Sklad6 Nová evidence průzkumů trhu, kterou je možné definovat v rámci evidencí k adresám (AdrInfo). Je možné definovat vstupní dialogy pro sběr dat, které lze vyvolat pro jednotlivé zákazníky z evidence odběratelů a dodavatelů, z požadavků či evidence dokladů. Zadaná data je možné spolu s ostatními informacemi přenášet z dealerských notebooků do centrální evidence...
Více
31.03.2014 Sklad6 Nová funkce pro přenos vybraných záznamů z číselníků (čili libovolné záznamy z CISELNIK.BTR) mezi centrálním počítačem a dealerskými notebooky nebo mezi dvěma sklady. Do hlavního menu (typicky do menu NOTEBOOK) lze definovat novou funkci Nastavení přenosu číselníků s kódem menu 15,49. V tomto číselníku se určí, které záznamy budou exportovány. Pro filtrování záznamů je možné nastavit masky ...
Více
13.03.2014 Účto
Při vyvolání funkce pro zobrazení přehledu nezpárovaných kontací program nabídne seznam účtů, které se vyskytují v seznamu nezpárovaných kontací a lze tak snadno vybrat jen jeden účet ke zobrazení nebo je možné vybrat nezpárované kontace za všechny účty (původní stav).
13.03.2014 Účto
V tisku výkazů (F7 přehledu výkazů) je nová možnost spočítat výkaz za libovolné období od-do. Pokud se v dialogu pro nastavení tisku výkazů zaškrtne nový přepínač [x] Změnit období pro výpočet, tak program nabídne možnost zadat počáteční a koncové období výpočtu. Některé výkazy (např. rozvaha), ale pro správné vyhodnocení potřebují, aby byly počítány vždy jen za jeden rok a vždy od nultého účetního měsíce, ve kterém jsou zapsány počáteční stavy účtů. Období je tedy vhodné měnit jen u výkazů, které nepotřebují počáteční stavy (např. výkaz zisku a ztrát).
13.03.2014 Účto Úprava prohlížení výkazů s více sloupci (např. rozvaha). V běžném databázovém prohlížení se nyní všechny definované sloupce (např. brutto, korekce, netto) zobrazují v jednom řádku (popis se bere z definice sloupce 1). Nadpisy jednotlivých výkazů lze definovat v nastavení definice výkazů. Zadávají se jako text oddělený lomítky (např. Brutto/Korekce/Netto/Min.úč.obd.)...
Více
13.03.2014 Sklad6
Nová funkce do menu KARTA_SPC - kód menu 55, 62 - Přidat zaměnitelnost alt. karet. Pro minimálně dvě označené karty doplní do seznamu alternativních karet kombinace na ostatní karty.
10.03.2014 Sklad6 V odběratelích (přepínače na 2.stránce) a v požadavcích (v přepínačích dostupných přes menu) je nový přepínač [x] Zakázat alternativních karty. Při zapnutí přepínače v odběrateli se tento příznak přenáší do nových požadavků a pokud je zapnutý tento příznak v požadavku, tak program nenabízí alternativní karty.
03.03.2014 Sklad6 Nová možnost ke skladové kartě definovat alternativní karty. Alternativní karty lze přenášet mezi středisky a také je přenášet do dat pro ntoebooky. Při zápisu položek požadavků program kontroluje existenci alternativních karet. V okamžiku, kdy se vybere položka, která má nulovou zásobu, tak se nabídne možnost vybrat ze seznamu alternativních karet.
Více
03.03.2014 Sklad6, Účto
V generátoru sestav je upraven výpočet výrazů při vyhodnocování ReportName a dalších globálních výrazů. Pokud byl v těchto výrazech použit odkaz na jiný relační soubor, tak to mohlo ovlivnit výpočet sestavy a relace, které byly použity ReportName nemusely být správně vyhodnoceny
28.02.2014 Sklad6 Při přidávání skladových karet do maloobchodní účtenky, u kterých je nastavený záporný bonus (typicky odměny pro zákazníky za bonusové body) program kontroluje, zda hodnota odečítaného bonusu není větší než stav bodů u daného zákazníka. Pomocí proměnné UCCBonusZ,0 lze ovlivnit tuto kontrolu:...
Více
28.02.2014 Sklad6
V maloobchodním prodeji lze pomocí kliknutí myši vybírat položky ze seznamu prodaného zboží.
27.02.2014 Účto
V tiskových formulářích faktury lze používat informace z číselníku typů dokladů (alias TYP) a číselníků druhů faktur (alias DRF).
24.02.2014 Sklad6
Aktualizována komponenta pro zobrazování obrázků ve formátu JPEG. Program by neměl hlásit chyby při zobrazování některých dosud nekompatibilních formátů JPEG
21.02.2014 Sklad6 Při převodu požadavku do faktury (F6 v přehledu požadavků) se při kontrole celých balení nabízí nově varianta Vždy zaokrouhlit na balení. V dialogu se také nově vypisuje objednací počet (resp. balení). Změněn je také způsob zaokrouhlování (zaokrouhluje se matematicky - dříve bylo zaokrouhlení dolů)...
Více
20.02.2014 Účto Tisk seznamu faktur v QR2 formátu nově podporuje také práci z označenými fakturami.
20.02.2014 Účto V číselníku typů dokladů je u bankovních výpisů v příznacích nový přepínač [ ] Načtení ABO jen pro aktuální účet. Pokud je přepínač zapnutý, tak program umožní načtení výpisu elektronického bankovnictví jen pokud souhlasí číslo aktuálně zpracovávaného bankovního účtu s číslem účtu klienta, které je v elektronickém výpisu...
Více
20.02.2014 Účto
Pomocí proměnné ABOCP,x (kde x je číslo typu dokladu pro bankovní výpisy) lze nastavit číslo kódové stránky, ve které je uložený elektronický bankovní výpis (0..ASCII, 1..Kamenický, 2..ASCII2, 3..LATIN2, 4..Windows, 9..UTF8)
13.02.2014 Účto Úprava tisku seznamu faktur - nově program pro tisk saldokonta využívá ve výchozím stavu vždy sestavu FakKon.QR2. Doporučujeme sestavu aktualizovat podle vzorové sestavy (obsahuje navíc přehled v cizí měně pro zahraniční faktury, součet za všechny faktury v Kč popř. i v EUR a součet za všechny platby (pokud je povolen tisk plateb)...
Více
13.02.2014 Účto Nastavení přepínačů v dialogu pro tisk seznamu faktur lze uložit pomocí F6.
13.02.2014 Účto
Vstup nové faktury - automatické přiřazení druhu faktury přiřazeného v číselníku typů dokladů (nově se pamatuje pro každý typ dokladu zvlášť)
13.02.2014 Sklad6 Úprava převodu dokladů do účetnictví. Pokud je v rámci převodu dat detekován rozdíl v zaúčtování na stranách MáDáti a Dal do 1 Kč, tak je rozdíl automaticky přiúčtován k první účtované kontaci se základem DPH.
11.02.2014 Sklad6
Program nově rozlišuje v dialogu pro výběr souboru režim otevírání a režim ukládání (v režimu ukládání se nekontroluje existence zadaného souboru).
07.02.2014 Sklad6
V maloobchodním prodeji ve vstupu Vkladu (Ctrl+K) nebo Výběru (Ctrl+R) je možné pomocí kláves na výběr typu placené hotovosti (definuje se v číselníku způsobů úhrad) změnit hotovost v domácí měně na hotovost v cizí měně nebo na stravenky.
07.02.2014 Sklad6
V sestavě Součet tržeb se nově vyhodnocuje typ hotovosti (domácí měna, cizí měna, stravenky). Pro cizí měnu a stravenky je třeba použít aktualizovanou verzi definice sestavy [Tržby s pokladnami].
07.02.2014 Sklad6 Ve skladovém programu je nově integrována funkce pro vytváření a evidenci hromadných příkazů k úhradě ze skladových dokladů. Pro ukládání se využívají soubory UCTOHPHL.BTR a UCTOHPPL, které mají stejnou strukturu jako soubory v účetnictví a je možné je s účetnictvím sdílet. Program umožňuje tisk hromadných příkazů (čísla proměnných jsou jiná než v účetnictví), ...
Více
31.01.2014 Sklad6
Ve variantě programu EXTKARTA3 je definována ve skladové kartě nová položka Objednací počet (bal.). Pokud je toto pole vyplněno, tak je u typů dokladů, které mají povolený výdej pouze po celých balení, kontrolován tento objednací počet namísto údaje balení. V adrese odběratele je nový přepínač, který použití objednacího počtu zakazuje.
 předchozí  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  z 75 další