logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
02.11.2014 Sklad6
Při načítání informací z ARES se současně pro plátce DPH dohledává bankovní účet, který je v evidenci plátců pro účely kontroly nespolehlivých plátců DPH.
02.11.2014 Sklad6
Úprava algoritmu dohledávání volného označení odběrného místa (poslední 2 znaky z údaje IČO) při ukládání nové adresy odběratele nebo dodavatele. Pokud existuje aspoň jedna adresa se stejným 8-místným IČO, tak se vždy nabízí volné 10-místné číslo odběrného místa a to i v případě, že samotné 8-místné IČO není v databázi použito.
21.10.2014 Sklad6 Možnost definovat kalkulovaná pole ve struktuře KARTA pro zobrazení zásoby v dalších skladech. Pro každé zobrazené středisko je třeba nadefinovat strukturu se jménem ZASOBAx (kde x je číslo od 4 do 9) a dále pomocí proměnné ZASSkladx,0 určit číslo skladu, jehož zásoba má být zobrazena. V seznamu souborů musí být definovány soubory SKLADZAS.BTR...
Více
21.10.2014 Sklad6 Úprava zpracování funkce pro kontrolu pozic s návrhem automatického doplňování. Pokud je v nabídce pro výběr ID retraku mnoho položek, tak se místo výběru za pomocí výběrového editačního prvku nabídne kompletní seznam s možností výběru pomocí Enter. V seznamu položek, které jsou určené k přeskladnění jsou doplněny tyto položky:...
Více
16.10.2014 Sklad6
Možnost vyhodnocování individuální ceny podle kódu zboží dodavatele ze skladové karty. V definici individuální ceny je možné pro označení kódu dodavatele použít zástupné znaky ? a * pro označení jednoho libovolného znaku nebo pro označení libovolné skupiny znaků
16.10.2014 Sklad6
Úprava náhledu sestav v grafickém režimu: pokud se zobrazovaná stránka při daném zvětšení nevejde na obrazovku, tak při použití kláves PageDn a PageUp program listuje nejdříve v rámci aktuálně zobrazené stránky a pak teprve přeskakuje na další stránku.
16.10.2014 Sklad6 Možnost při zápisu nového pokladního dokladu připočítávat přirážku za platbu stravenkami nebo platebními kartami. V případě zadání platby s definovanou přirážkou program automaticky tuto přirážku spočítá a navýší očekávanou hodnotu platby. Při platbě se pro přirážky vytváří samostatný pokladní doklad. Pro konfiguraci plateb lze použít tyto proměnné: Prom...
Více
16.10.2014 Sklad6, Účto Úprava přenosu informací o zaplacených dokladech mezi účetnictví a skladovým programem. Přepínač Vynechat doklady zaplacené ve skladové pokladní knize byl změněn na Kontrolovat nové pokl.doklady ve skladové pokladní knize. Do přenosového souboru PLATBY.EXP je nově exportován také datum poslední platby v pokladní knize z evidence účetnictví. ...
Více
10.10.2014 Sklad6
Úprava zobrazování návrhů objednávek. Po výpočtu návrhu se vždy zobrazí návrhy objednávek za ten den, který byl nastaven jako Datum zpracování při vytváření návrhu. Při zobrazení návrhu (z hlavního menu) se kontroluje, zda existuje návrh s novějším datem než je dnešní datum a pokud ano, tak je nabídnuto, zda zobrazit návrhy za aktuální datum nebo za to novější.
09.10.2014 Sklad6
Nová funkce do nabídky speciálních činností pro práci s kartami (Alt+F6 v přehledu karet): Kalkulace prodejních cen (KARTA_SPC, kód menu 55,63). Program pomocí této funkce umožní spuštění kalkulace prodejních cen za vybraná cenová pásma za označené skladové karty nebo za všechny vybrané karty
07.10.2014 Sklad6
Úprava dialogu pro nastavení převodu zůstatku do nové databáze (Alt+F6 v menu Oprava INI hodnot). Pomocí F7 lze vybrat cílovou databázi a program podle ní přenastaví cesty ve všech přenosových souborech
07.10.2014 Sklad6 Rozšíření skladové karty o údaj Výpočet JC, který určuje způsob výpočtu jednotkové ceny za skladovou kartu. ...
Více
06.10.2014 Sklad6 Rozšíření možností kontroly nedostatečné zásoby ve vstupu požadavků. Proměnná ObjHlasZas,0 má nyní definované následující hodnoty: ...
Více
02.10.2014 Sklad6
Rozšíření sledovaných informací v evidenci pozic (id. umístění) ke skladové kartě. Nově je možné zadat Objednací množství s jednotkou MJ, balení, vrstvy či palety. Dále kategorii s hodnotami vyskladňovací pozice nebo oblíbená zaskladňovací pozice a nově lze měnit i pořadí (číslo řádku) záznamu. Hodnota pořadí 0 je určena pro výchozí vyskladňovací pozici zboží.
02.10.2014 Sklad6
Úprava exportu kalkulovaných položek do formátu Excel/Sylk v rámci alternativních sestav (Alt+F7). Pokud je u kalkulovaného pole příznak součtovat v sestavách nebo oddělovat tisíce, tak se textové kalkulované pole při exportu chová jako číslo. Nově je možné pro zápis desetinných míst použít i desetinnou čárku.
02.10.2014 Sklad6 Úprava výpočtu návrhů objednávek podle průměrného prodeje. Varianty Zahrnout nezpracované požadavky: Ano (jen nezpracované) a Ano (i část. zpracované) jsou nyní zpracovány takto: program spočítá na základě dodacího cyklu a průměrného prodeje hrubý návrh objednávky a ten porovnává s celkovým množstvím z požadavků. Pokud je požadované množství vyšší, tak se použije pro návrh objednávky. ...
Více
02.10.2014 Sklad6
Úprava vstupu aktivních a pasivních reklamací. Nově je možné kromě poznámky zadávat také vyjádření k reklamaci. Reklamace je možné tisknout pomocí F8 (tiskne se formulář Reklamace.QR2).
29.09.2014 Sklad6
Úprava mazání průvodek rozvozů pomocí Ctrl+Y. Pokud v menu ROZVOZ_MNU je definována položka menu Smazat průvodku s kódem menu 33,13, tak se program při mazání průvodky přes Ctrl+Y bude řídit nastavením práv tohoto menu (uživatelé s právem alespoň 8 budou mít možnost smazat). Jde o menu Alt+F6 v přehledu průvodek. Současně nově nejdou smazat průvodky, které jsou označené jako uzavřené.
29.09.2014 Sklad6
Úprava generování dat pro Offline objednávkový program ve verzi 5.2. Do tabulky karet je u jednotlivých karet uveden příznak, zda je povoleno v objednaném množství použít desetinná místa. Do ceníku je také odesílán kurz a měna podle daného zákazníka. Součástí dat je také označení verze skladového programu, která generovala data.
24.09.2014 Sklad6 Úprava exportu pokladní knihy do přenosového souboru POKL_PRV.BTR. Pomocí proměnných lze nastavit výraz definující výběrovou podmínku pro výběr pokladních dokladů, které se mají převést
Více
18.09.2014 Sklad6 Nový číselník skupin povolených typů dokladů. V číselníku je možné pro dané ID skupiny určit, které typy dokladů patří do dané skupiny. Povolené typy dokladů se určí jako seznam čísel typů dokladů oddělených znakem /. Pro označení více typů dokladů je možné použít masku s použitím zástupných znaků ? nebo * pro označení právě jednoho znaku nebo pro nula nebo více libovolných znaků.
Více
18.09.2014 Sklad6
V záznamu odběratele nebo dodavatele je vedle výchozího typu dokladu nová kolonka Omez. pro zadání skupiny typů dokladů, na které má daný odběratel stanovené omezení. Lze tak určit, že daný odběratel může odebírat např. jen na účtenky.
18.09.2014 Sklad6 Optimalizace vyhodnocování individuálních cen. Pokud individuální cena obsahuje všechny položky s časovým omezením a žádný ze záznamů nespadá do daného období, tak je celá individuální cena při vyhodnocování přeskočena....
Více
11.09.2014 Sklad6 Úprava hledání adres v nabídce CRM - práce s odběrateli. Nově lze hledat také dle typu zatřídění, skupiny odběratelů či dodavatelů a dle střediska. Upraveno bylo i hledání podle kontaktu a některé typy hledání byly zrychleny.
11.09.2014 Sklad6
Úprava zpracování dokumentů přenášených z notebooku na centrálu pomocí MaximObjServeru. Upraveno zobrazování náhledu dokumentů na centrále, které byly synchronizovány do lokální složky podle jména daného notebooku.
09.09.2014 Sklad6 Ve funkci Kontrola vyskladnění z nabídky funkcí pro práci s terminály lze nově kontrolovat také požadavky. Pokud se v dialogu pro výběr dokladů ke kontrole zadá do vstupního pole 91Vx, kde x je číslo požadavku z aktuálního skladu,tak program umožní následnou kontrolu požadavku stejným způsobem, jako jsou kontrolovány doklady...
Více
09.09.2014 Sklad6
Úprava komponenty pro zobrazování čárových kódů z databázových polí v QR Designeru. Některé typy čárových kódů neodpovídaly zobrazenému popisu.
05.09.2014 Sklad6 Ve funkci Kontrola vyskladnění z nabídky funkcí pro práci s terminály lze využít zjednodušený způsob zápisu čísla dokladu, při kterém se nemusí zadávat kompletní číslo dokladu, ale pouze samotné číslo dokladu a program se podle číselné řady pokusí najít odpovídající typ dokladu a období. Pokud je nalezeno více dokladů se stejným číslem, tak se tyto doklady nabídnou...
Více
05.09.2014 Sklad6
Změna způsobu použití výchozí identifikace umístění (pozice zboží). Pro vratné a nevratné obaly se nyní výchozí pozice nenastavuje (zůstává prázdná) a není ani vyžadována při evidování dokladu.
05.09.2014 Sklad6
V nastavení importu objednávek z offline objednávkového programu (OBX) lze nově určit, zda je povoleno zpracování objednávek pro odběratele, jejichž IČO není evidováno v adresáři odběratelů:
povolit výběr adresy
program upozorní na chybějící adresu, umožní pokračovat i bez výběru
povolit vždy
program umožní pokračování bez upozornění (typicky objednávky z e-shopu)
zakázat program vynutí výběr odběratele v případě, že není určen automaticky dle objednávky


05.09.2014 Sklad6, Účto
Úprava editace kontaktů v adrese dodavatele nebo odběratele: při zápisu kontaktů v 5. stránce v adrese lze pomocí Alt+V vložit na pozici kurzoru znak @ (použijte v případě, že nelze zavináč napsat tradičními postupy)
02.09.2014 Sklad6 Úprava vstupu pokladních dokladů při platbě dokladu. Pomocí proměnné PDZpUh-,0 nebo PDZpUh+,0 (pro dodací nebo příjmové doklady) nebo proměnné TypPDZpUh-,x nebo TypPDZpUh+,x (pro dodací nebo příjmové doklady, kde x je číslo typu hrazeného dokladu) lze nastavit způsoby úhrady z číselníku způsobů úhrad, pro které lze vytvořit pokladní doklad (hodnota např. Hotově/Stravenky)...
Více
25.08.2014 Účto, Sklad6
Do záznamu adresy doplněny nové údaje: Zkratka státu-fakturační adresa (položka FStat), Zkratka státu-konečný příjemce (KStat), Výchozí měna pro nové požadavky a doklady (Mena), Výchozí typ dopravy (Typ dopravy)
25.08.2014 Sklad6, Účto Změna editace adresy odběratele/dodavatele - pole pro zadání jména a jména2 ve fakturační adrese i v odběrném místě rozšířeny a byla doplněna editace státu a měny.
25.08.2014 Sklad6 Program umožňuje zadávání požadavků v cizí měně. Měnu a kurz je možné určit v menu pro práci s požadavkem (kód menu 0,52). V nastavení měny je i příznak Pevná cena v cizí měně. Pokud je tento příznak zapnut, tak se daná cena v cizí měně použije i v případě, že se změní kurz v požadavku. Pokud má zákazník ve výchozí měně uvedenou cizí měnu nadefinovanou v kurzovém lístku, ...
Více
20.08.2014 Sklad6
Pomocí proměnné ObjSlevy,0 lze nastavit povolené slevy, které lze zadat ve vstupu požadavků. Hodnotu lze zadat jako seznam intervalů nebo seznam povolených slev oddělených znakem / např. 0-5/6/7
20.08.2014 Sklad6 Ve vstupu položek požadavků je možné používat EAN kódy pro dohledávání zboží (při čtení pomocí čtečky čárových kódů musí být čtečka nakonfigurována, aby před EAN kódem poslala klávesu Ctrl+G nebo Ctrl+B - stejně to funguje i při vstupu operací). Program zpracovává i váhové čárové kódy. ...
Více
20.08.2014 Sklad6
Úprava zpracování čtení váhových čárových kódů ve vstupu operací. Po načtení váhového EAN kódu program zůstane s kurzorem na načteném množství MJ.
20.08.2014 Sklad6 Upraven export dat pro notebooky. Nově se exportují do souboru NTB_MEM také poznámky a obrázky ke skladovým kartám. Pomocí proměnné NtbExpDat,12 lze ovlivnit,které informace se mají exportovat...
Více
19.08.2014 Sklad6
V programu existuje nový číselník Typy dopravy, který určuje možnosti dodání zboží (typ dopravy se eviduje v požadavcích a dokladech). Typ dopravy 0 by měl být pro dopravu vlastní (samoodvoz ) a typ dopravy 1 pro rozvoz (resp. významově obdobný typ). Ostatní typy dopravy jsou volně definovatelné (např. 2..Česká pošta, 3..DHL,...)
19.08.2014 Sklad6 Nový číselník Přirážky za dopravu umožňuje definovat přirážku v Kč v závislosti na hodnotě dokladu (aktuálně dle celkové ceny bez DPH) a na typu dopravy. Pokud je hodnota dokladu nižší než je hodnota stanovená v číselníku přirážek, tak se uplatní určená přirážka. Přirážka se zpracovává jako samostatná operace s kódem skladové karty, ...
Více
19.08.2014 Sklad6
V číselníku typů dokladů je nový přepínač [ ] Povolit přirážky za dopravu. (F11). Pomocí tohoto přepínače se určuje, u jakých typů dokladů se má kontrolovat přirážka dle číselníku přirážek za dopravu.
19.08.2014 Sklad6
V adrese odběratele je nový příznak Zakázat příznaky za dopravu. U odběratelů, kteří jsou označeni tímto příznakem, nejsou uplatňovány přirážky za dopravu dle nastavení číselníku přirážek za dopravu.
19.08.2014 Sklad6
Pomocí proměnné SkladSaldo,6 pro dodací doklady a SkladSaldo,5 pro příjmové doklady lze určit zvýraznění faktur v přehledech saldokonta z účta, které jsou zobrazovány ve skladovém programu. Výchozí hodnota 30 určuje, že budou červeně zvýrazněny doklady, které jsou po splatnosti více než 30 dní. Pomocí proměnné SkladSaldo,8 pro dodací doklady a SkladSaldo,7 pro příjmové doklady lze určit obdobné zvýraznění počítané od data vystavení dokladu.
11.08.2014 Sklad6 Mezi varianty pro určení způsobu výpočtu spotřební daně doplněna volba osvobozeno. Hodnota SD je pro tento typ určena jako nulová, nová hodnota ale umožňuje rozlišit skladové karty, které spotřební daň nemají a které jsou od ní osvobozeny
Více
07.08.2014 Sklad6
Při převodu návrhu objednávky do objednávky (Ctrl+O) se v potvrzovacím dialogu před převodem zobrazuje informace o celkové hodnotě zboží v NC bez DPH, počtu palet a celkové hmotnosti objednávky.
24.07.2014 Sklad6

V hlavičce požadavku odběratele se novým způsobem zpracovává čas dodání. V místě času dodání je nyní tlačítko umožňující výběr zápisu časové informace o dodání zboží s následujícími možnostmi: interval od-do/konkrétní čas/2 intervaly/obecné zadání

24.07.2014 Sklad6

Úprava logování stavu vyskladnění při kontrole vyskladnění dokladů. Při ukončení kontroly se zapisuje záznam s klíčovou hodnotou KONTROLAOK (pokud byla kontrola kompletní) nebo KONTROLA-N (pokud byla kontrola nekompletní). V logu je zapsán i počet rozdílů (pokud je ale kontrolováno současně více dokladů, tak počet je za všechny kontrolované doklady).

24.07.2014 Sklad6 Úprava exportu dokladů pro plánování dopravy (Riro/Plantour). V definičním souboru lze v sekci [ExportDokladůPlanTour] používat nově i alias OBJ, který obsahuje informace o požadavku k danému dokladu. Také je definovaná nová položka FTypRozvD, které obsahuje informaci o typu zdroje informace o času dodání 0 neurčeno ...
Více
11.07.2014 Sklad6

Program provádí automatickou aktualizaci systémových struktur u tabulky SKLADKAR při přechodu mezi verzemi EXTKARTA a EXTKARTA2.

 předchozí  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  z 76 další