logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
18.04.2014 Účto
V přehledu pokladních dokladů, bankovních výpisech a DU dokladech je možné pomocí Alt+F6 vyvolat nabídku s možností zobrazení informací z log souboru týkající se daného dokladu.
16.04.2014 Sklad6 Nová funkce pro rozdělení aktuální databáze na dvě databáze podle zadaného data uzávěrky. V systémovém nastavení databází je třeba připravit databázi pro stará data a databázi pro nová data. Je třeba založit odpovídající složky pro uložení dat, ale není nutné zakládat samotné databázové tabulky...
Více
12.04.2014 Sklad6 Nový způsob vyhodnocování individuální ceny Ukončit zprac.IC bez vyhodnocení. Tento typ zpracování umožňuje přerušení vyhodnocování dané individuální ceny bez toho, aby byla tato individuální cena vyhodnocena. Tento způsob vyhodnocení lze použít pouze pro běžné IC (nikoli pro odkazy na jiné IC). Pomocí tohoto nastavení IC lze určit výjimky, u kterých IC nemá platit...
Více
10.04.2014 Sklad6
V tiskové sestavě Soupis položek, kterou lze vytisknout ze seznamu požadavků, lze nově použít výrazy s použitím aliasů KAR.,ZAS.,INI.,KFG. a OBJ.
10.04.2014 Sklad6, Účto V definici jména exportního souboru při převodu do externího účetnictví ve formátech DBF, CSV nebo XML lze v definici jména použít zástupné znaky {d}, {datod}, {datdo}, {t}, {dic}, {ico}, {s}, které budou nahrazeny aktuálním datem, datem převodu od, datem převodu do, aktuálním časem, DIČ firmy, IČ firmy nebo údajem Středisko pro převod z nastavení INI hodnot...
Více
03.04.2014 Sklad6, Účto
Úprava zpracování názvů tiskáren, které mají v názvu diakritiku. Automaticky se v nastavení konfigurace tiskáren také zkracují názvy tiskáren, které mají v názvu přesměrováno relací.
03.04.2014 Sklad6
Při změně kódu skladové karty se provede přečíslování také v evidenci alternativních karet a šablon.
03.04.2014 Sklad6
Ve struktuře KARTA lze definovat kalkulovaná pole využívající proměnné MEMOXn a MEMOSn pro zobrazení informací z evidence alternativních karet a šablon ke kartám. Místo n je třeba zadat číslo řádku, které má být zobrazeno. Pro zobrazení kódu alternativní karty může být použit např. výraz: EnumStr(MEMOX1,0,chr(9))
31.03.2014 Sklad6 Nová evidence průzkumů trhu, kterou je možné definovat v rámci evidencí k adresám (AdrInfo). Je možné definovat vstupní dialogy pro sběr dat, které lze vyvolat pro jednotlivé zákazníky z evidence odběratelů a dodavatelů, z požadavků či evidence dokladů. Zadaná data je možné spolu s ostatními informacemi přenášet z dealerských notebooků do centrální evidence...
Více
31.03.2014 Sklad6 Nová funkce pro přenos vybraných záznamů z číselníků (čili libovolné záznamy z CISELNIK.BTR) mezi centrálním počítačem a dealerskými notebooky nebo mezi dvěma sklady. Do hlavního menu (typicky do menu NOTEBOOK) lze definovat novou funkci Nastavení přenosu číselníků s kódem menu 15,49. V tomto číselníku se určí, které záznamy budou exportovány. Pro filtrování záznamů je možné nastavit masky ...
Více
13.03.2014 Účto
Při vyvolání funkce pro zobrazení přehledu nezpárovaných kontací program nabídne seznam účtů, které se vyskytují v seznamu nezpárovaných kontací a lze tak snadno vybrat jen jeden účet ke zobrazení nebo je možné vybrat nezpárované kontace za všechny účty (původní stav).
13.03.2014 Účto
V tisku výkazů (F7 přehledu výkazů) je nová možnost spočítat výkaz za libovolné období od-do. Pokud se v dialogu pro nastavení tisku výkazů zaškrtne nový přepínač [x] Změnit období pro výpočet, tak program nabídne možnost zadat počáteční a koncové období výpočtu. Některé výkazy (např. rozvaha), ale pro správné vyhodnocení potřebují, aby byly počítány vždy jen za jeden rok a vždy od nultého účetního měsíce, ve kterém jsou zapsány počáteční stavy účtů. Období je tedy vhodné měnit jen u výkazů, které nepotřebují počáteční stavy (např. výkaz zisku a ztrát).
13.03.2014 Účto Úprava prohlížení výkazů s více sloupci (např. rozvaha). V běžném databázovém prohlížení se nyní všechny definované sloupce (např. brutto, korekce, netto) zobrazují v jednom řádku (popis se bere z definice sloupce 1). Nadpisy jednotlivých výkazů lze definovat v nastavení definice výkazů. Zadávají se jako text oddělený lomítky (např. Brutto/Korekce/Netto/Min.úč.obd.)...
Více
13.03.2014 Sklad6
Nová funkce do menu KARTA_SPC - kód menu 55, 62 - Přidat zaměnitelnost alt. karet. Pro minimálně dvě označené karty doplní do seznamu alternativních karet kombinace na ostatní karty.
10.03.2014 Sklad6 V odběratelích (přepínače na 2.stránce) a v požadavcích (v přepínačích dostupných přes menu) je nový přepínač [x] Zakázat alternativních karty. Při zapnutí přepínače v odběrateli se tento příznak přenáší do nových požadavků a pokud je zapnutý tento příznak v požadavku, tak program nenabízí alternativní karty.
03.03.2014 Sklad6 Nová možnost ke skladové kartě definovat alternativní karty. Alternativní karty lze přenášet mezi středisky a také je přenášet do dat pro ntoebooky. Při zápisu položek požadavků program kontroluje existenci alternativních karet. V okamžiku, kdy se vybere položka, která má nulovou zásobu, tak se nabídne možnost vybrat ze seznamu alternativních karet.
Více
03.03.2014 Sklad6, Účto
V generátoru sestav je upraven výpočet výrazů při vyhodnocování ReportName a dalších globálních výrazů. Pokud byl v těchto výrazech použit odkaz na jiný relační soubor, tak to mohlo ovlivnit výpočet sestavy a relace, které byly použity ReportName nemusely být správně vyhodnoceny
28.02.2014 Sklad6 Při přidávání skladových karet do maloobchodní účtenky, u kterých je nastavený záporný bonus (typicky odměny pro zákazníky za bonusové body) program kontroluje, zda hodnota odečítaného bonusu není větší než stav bodů u daného zákazníka. Pomocí proměnné UCCBonusZ,0 lze ovlivnit tuto kontrolu:...
Více
28.02.2014 Sklad6
V maloobchodním prodeji lze pomocí kliknutí myši vybírat položky ze seznamu prodaného zboží.
27.02.2014 Účto
V tiskových formulářích faktury lze používat informace z číselníku typů dokladů (alias TYP) a číselníků druhů faktur (alias DRF).
24.02.2014 Sklad6
Aktualizována komponenta pro zobrazování obrázků ve formátu JPEG. Program by neměl hlásit chyby při zobrazování některých dosud nekompatibilních formátů JPEG
21.02.2014 Sklad6 Při převodu požadavku do faktury (F6 v přehledu požadavků) se při kontrole celých balení nabízí nově varianta Vždy zaokrouhlit na balení. V dialogu se také nově vypisuje objednací počet (resp. balení). Změněn je také způsob zaokrouhlování (zaokrouhluje se matematicky - dříve bylo zaokrouhlení dolů)...
Více
20.02.2014 Účto Tisk seznamu faktur v QR2 formátu nově podporuje také práci z označenými fakturami.
20.02.2014 Účto V číselníku typů dokladů je u bankovních výpisů v příznacích nový přepínač [ ] Načtení ABO jen pro aktuální účet. Pokud je přepínač zapnutý, tak program umožní načtení výpisu elektronického bankovnictví jen pokud souhlasí číslo aktuálně zpracovávaného bankovního účtu s číslem účtu klienta, které je v elektronickém výpisu...
Více
20.02.2014 Účto
Pomocí proměnné ABOCP,x (kde x je číslo typu dokladu pro bankovní výpisy) lze nastavit číslo kódové stránky, ve které je uložený elektronický bankovní výpis (0..ASCII, 1..Kamenický, 2..ASCII2, 3..LATIN2, 4..Windows, 9..UTF8)
13.02.2014 Účto Úprava tisku seznamu faktur - nově program pro tisk saldokonta využívá ve výchozím stavu vždy sestavu FakKon.QR2. Doporučujeme sestavu aktualizovat podle vzorové sestavy (obsahuje navíc přehled v cizí měně pro zahraniční faktury, součet za všechny faktury v Kč popř. i v EUR a součet za všechny platby (pokud je povolen tisk plateb)...
Více
13.02.2014 Účto Nastavení přepínačů v dialogu pro tisk seznamu faktur lze uložit pomocí F6.
13.02.2014 Účto
Vstup nové faktury - automatické přiřazení druhu faktury přiřazeného v číselníku typů dokladů (nově se pamatuje pro každý typ dokladu zvlášť)
13.02.2014 Sklad6 Úprava převodu dokladů do účetnictví. Pokud je v rámci převodu dat detekován rozdíl v zaúčtování na stranách MáDáti a Dal do 1 Kč, tak je rozdíl automaticky přiúčtován k první účtované kontaci se základem DPH.
11.02.2014 Sklad6
Program nově rozlišuje v dialogu pro výběr souboru režim otevírání a režim ukládání (v režimu ukládání se nekontroluje existence zadaného souboru).
07.02.2014 Sklad6
V maloobchodním prodeji ve vstupu Vkladu (Ctrl+K) nebo Výběru (Ctrl+R) je možné pomocí kláves na výběr typu placené hotovosti (definuje se v číselníku způsobů úhrad) změnit hotovost v domácí měně na hotovost v cizí měně nebo na stravenky.
07.02.2014 Sklad6
V sestavě Součet tržeb se nově vyhodnocuje typ hotovosti (domácí měna, cizí měna, stravenky). Pro cizí měnu a stravenky je třeba použít aktualizovanou verzi definice sestavy [Tržby s pokladnami].
07.02.2014 Sklad6 Ve skladovém programu je nově integrována funkce pro vytváření a evidenci hromadných příkazů k úhradě ze skladových dokladů. Pro ukládání se využívají soubory UCTOHPHL.BTR a UCTOHPPL, které mají stejnou strukturu jako soubory v účetnictví a je možné je s účetnictvím sdílet. Program umožňuje tisk hromadných příkazů (čísla proměnných jsou jiná než v účetnictví), ...
Více
31.01.2014 Sklad6
Ve variantě programu EXTKARTA3 je definována ve skladové kartě nová položka Objednací počet (bal.). Pokud je toto pole vyplněno, tak je u typů dokladů, které mají povolený výdej pouze po celých balení, kontrolován tento objednací počet namísto údaje balení. V adrese odběratele je nový přepínač, který použití objednacího počtu zakazuje.
31.01.2014 Sklad6 Při uzavírání průvodky pomocí funkce v menu pro práci s průvodkami (Alt+F6) se pro všechny doklady kontroluje, zda byl odeslaný automatický export určený pro daný typ dokladu a daného zákazníka. Pokud byl doklad od posledního exportu změněn, tak se znovu nabídne k odeslání...
Více
31.01.2014 Sklad6 Při přípravě mailu, pomocí kterého jsou odesílány automaticky exportované doklady (např. v PDF nebo DBF formátu), je možné v definičním souboru sestav definovat podobu těla či předmětu mailu. Příklad definice je ve vzorovém SKLAD-01.DEF v sekci [Doklad-Export-Email]. V definici je možné používat aliasy INI. (inicializační hodnoty), KFG. (konfigurace), ADR. (adresa) a TYP. (typ dokladu)...
Více
25.01.2014 Sklad6 Pro všechny typy úhrad lze v číselníku Způsoby úhrad definovat typ dokladu, který se má použít při výběru této úhrady v maloobchodním prodeji. Po dokončení úhrady je pro účtenku ihned vytvořen odpovídající doklad (např. dodací list či faktura) a účtenka je označená jako převedená a nebude tak součástí denní uzávěrky a v přehledu Součet tržeb nebude zařazena mezi neuzavřené pokladní doklady, ...
Více
21.01.2014 Sklad6
V číselníku Způsoby úhrady lze pro každý typ úhrady definovat režim otevírání peněžní zásuvky (pokud je zásuvka nakonfigurována v nastavení programu - Konfigurace/Periferní zařízení). Jsou zde k dispozici tři varianty:
otvírat 1.zásuvku - výchozí volba
otvírat 2.zásuvku - funguje jen pro zásuvky připojené přes tiskárnu
neotvírat zásuvku
20.01.2014 Sklad6
Podpora pro platební terminály pro platbu kartou připojené přes sériový port k pokladnímu PC. Testováno na platebním terminálu iCT220. Komunikaçní port a další parametry sériové komunikace je možné nastavit v konfiguraci programu v části Periférie.
20.01.2014 Sklad6 V číselníku Způsoby úhrady lze pro typy úhrady platební kartou nastavit nový přepínač Změna zaokrouhlení s možností upřesnění typu zaokrouhlení. Při zapnutí přepínače se do celkové hodnoty dokladu nezapočítává původní zaokrouhlení dokladu a je tak možné úhrady platební kartou provádět nezaokrouhlené. ...
Více
20.01.2014 Sklad6
V číselníku Způsoby úhrady je možné definovat nový způsob úhrady Platební karty-cizí měna. Tento způsob úhrady je určený pro platební terminály, které umí rozlišit měnu, ve které má být provedena úhrada (u typu Platební karty se vždy platba zpracovává v domácí měně).
20.01.2014 Sklad6
Úprava práce s vylistovanými položkami: pokud je pro daného zákazníka skladová karta označená jako vylistovaná, pak ji lze do dokladů a požadavků přidat pouze v případě, že daný typ uživatele má zapnuté přístupové právo 130 Právo používat nezalistované položky.
17.01.2014 Sklad6, Účto
V generátoru sestav je u sestav se způsobem výpočtu DEF soubor možno v definici sestavy (v definičním souboru) používat proměnné definované v seznamu proměnných sestavy - s využitím funkce GetVar("jménoproměnné").
17.01.2014 Sklad6
Zvětšení součtových hodnot s počtem položek a celkovou hodnotou ve stavovém řádku okna při zápisu operací dokladu a zápisu položek požadavku.
17.01.2014 Sklad6 Podpora pro individuální ceny, které jsou založené na množství odebraného zboží (např. pro paletové ceny). V nastavení individuální ceny lze vybrat variantu Platí pro množství nad a ve vedlejší kolonce určit od jakého minimálního množství má být daná individuální cena uplatněna. Cena se uplatňuje při zadávání nových operací a položek objednávek a projeví se okamžitě po zadání množství ...
Více
15.01.2014 Sklad6
Úprava kontroly vratných obalů před evidováním (podle přepínače [x] Kontrolovat počty obalů před evidováním dokladu z číselníku typů dokladů. Nově je možné definovat proměnnou DokKntOblM,0 obsahující seznam kódů karet obalů oddělených znakem / (v kódech zboží je možné použít také znaky pro masku * a ?), které nemají být konrolovány v rámci této kontroly.
09.01.2014 Sklad6
Úprava výpočtu prodeje za období v přehledu odběratelů/dodavatelů (v režimu výpočtu jen za jednoho odběratele se ignorovalo zadané období).
09.01.2014 Sklad6
Úprava algoritmu vyhodnocování individuální ceny. Pokud je v nastavení záhlaví individuální ceny zapnut přepínač:
[x] Upřednostnit základní cenu v případě, že je nižší než indiv.cena, tak se základní cena srovnává s individuální cenou pouze v případě, že je nenulová.
09.01.2014 Sklad6
Úprava zpracování hlášení lihu na celní správu - nově je podporován současně režim distributora i držitele v rámci jedné databáze.
09.01.2014 Sklad6
Zpřesnění kontroly opravy dokladu pro doklady, které již byly zahrnuty do hlášení na celní správu (kontrolována je nově i změna DUZP, IČO nebo DIČ)
 předchozí  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  z 73 další