logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
04.11.2016 Sklad6 Pomocí proměnné DokOpePoz+,x nebo DokOpePoz-,x lze pro příjmové či dodací doklady nastavit, aby při vstupu do operací dokladu program automaticky skočil na určenou pozici: hodnota -1 program nastaví ukazatel na prázdný řádek za poslední operací dokladu hodnota 0 program nastaví ukazatel na posle...
Více
04.11.2016 Sklad6 Pomocí proměnné PruvDoklZ,2 lze nastavit, aby program po zaevidování dokladu v přehledu dokladů v průvodce automaticky označil zaevidovaný doklad a případně se ihned posunul na další doklad. Hodnota 1 znamená označení dokladu, hodnota 2 označení+posun.
31.10.2016 Sklad6 Pomocí proměnné DokAdrTD+,0 nebo DokAdrTD-,0 lze v rámci fulltextového vyhledávání v adresáři odběratelů ignorovat diakritiku (0..vypnuto)
26.10.2016 Sklad6 Výkup obalů - obaly je možné načítat pomocí čtečky čárového kódu.
26.10.2016 Sklad6 Nová varianta výkupu obalů (kód menu 7, 26) - při zadávání nové vrácenky obalů se program nejdříve zeptá na odběratele a následně i na typ dokladu. Tyto informace se ukládají do záznamu vráceného obalu a je možné je využít pří vstupu nového dokladu
26.10.2016 Sklad6 Nová varianta vstupu dodacího dokladu (kód menu 1, 98) se vstupem čísla karty odběratele na začátku. Při vyvolání funkce se objeví dialog s možností zadání nebo načtení karty odběratele. Program hledá kód v kartě zákazníka, kód v evidenci zákaznických karet (uloženo v ADRINFO) a v případě, že se jedná o kód z výkupu obalů, ...
Více
26.10.2016 Sklad6 Ve struktuře záznamu pro typ dokladu pro variantu EXTDB1 je definováno nové pole ZobrCelkOp umožňující určení, jaké celkové částky se mají zobrazovat ve stavovém řádku v operacích dokladu:...
Více
26.10.2016 Sklad6 Ve struktuře záznamu pro typ dokladu pro variantu EXTDB1 je definováno nové pole VarZobrOpe, které určuje režim zobrazení seznamu operací:...
Více
26.10.2016 Sklad6 Optimalizace zobrazování seznamu operací dokladu. Program nyní lépe využije velikost okna pro zobrazení většího počtu informací (např. zůstane vidět delší část názvu zboží).
26.10.2016 Sklad6 Pomocí proměnné OpeSeznCol,10 (nebo 20 pro konzolovou verzi) lze definovat barvy pro jednotlivé typy skladových karet při zobrazování v seznamu operací. Barvy mohou být definovány přímo číslem barvy nebo číslem interní palety barev (P + paleta). Ve výchozím stavu je hodnota proměnné P5///P8/P8, což ...
Více
16.10.2016 Sklad6 K požadavkům lze vyvolávat uživatelské dialogy podobně, jako to funguje u karet, adres či dokladů. V menu pro nový požadavek, opravu požadavku, tisk požadavku nebo speciální menu pro práci s požadavky lze nadefinovat odkaz na uživatelský dialog s kódem menu 33,x, kde x je číslo dialogu definovaného v číselníku uživatelských dialogů.
16.10.2016 Sklad6 V uživatelských dialozích lze použít nový typ režimu vstupu Editace MEMO (pole=hodnota). V tomto režimu jsou zadávaná data ukládána do tabulky MEMO ve formě jméno_pole=zadaná hodnota. Jméno pole je třeba určit v definici vstupní položky dialogu a nemělo by se shodovat s některým z běžných datových polí z editované tabulky....
Více
10.10.2016 Sklad6 Nová funkce Dobropis k příjemce s opravou původního dokladu (kód menu 23,x, kde x je číslo typu dokladu); Typ dokladu musí být vytvořen jako Dobropis (jen ceny). Lze použít následující proměnné (ty se týkají i ostatních typů dobropisů)...
Více
30.09.2016 Sklad6 Pro nastavení výrazu, kterým lze vyhodnotit doplňkovou informaci k dokladu na základě operací dokladu, lze využít proměnných DokOpeInf,0DokOpeInf,8 (dosud bylo 0 až 2)
30.09.2016 Sklad6 Pokud je v programu definováno středisko pro kontrolu karet (proměnná KarIdStred,0), pak program při zápisu operací dokladu kontroluje, zda je skladová karta pro dané středisko povolená. Pokud ne, tak je zobrazena informace o omezeném použití karty (zpracování se kontroluje ve stejné chvíli, jako kontrola zalistování a pro omezení jsou použita stejná přístupová práva).
30.09.2016 Sklad6 Ve variantě programu EXTDB1 program sleduje v operacích provázanost zboží a vratných obalů, které byly automaticky vydány ke zboží. U operace pro vratné obaly je vyplněno nové pole SouvOper a obsahuje autokód odpovídající operace zboží.
30.09.2016 Sklad6 Při tisku dokladů je možné pod operacemi dokladu tisknout souhrn za skupiny zboží a vratné obaly. Pro každou kombinaci skupiny a vratných obalů je vytvořen jeden řádek. Obaly se správně přidružují ke skupině zboží na základě nového pole SouvOpe v záznamech operací (čili ve variantě programu EXTDB1). Řádky lze vytisknout s použitím sekce .MO v definičním souboru sestav...
Více
30.09.2016 Sklad6 Při tisku dokladů se tiskne nová sekce .MT. Sekce se tiskne za sekcí .MO se souhrnem za skupiny zboží. Pokud není tato sekce definovaná, tak se .MT tiskne ihned za sekcí .DH (před sekcemi .M8 nebo .M2 s mezisoučty za DPH).
30.09.2016 Sklad6 Při kopírování dokladů, požadavků či objednávek na dodavatele do schránky skladového programu (s případným odesláním mailem) program nabízí možnost změnit hlavičku dokladu, tak aby příjemce, který doklad importuje, měl přednastaveno správné jméno a nemusel u sebe hlavičku dokladu měnit...
Více
23.09.2016 Sklad6 Úprava kontroly maximálních cen u příjemek. Pro nákupní operace je kontrolována maximální cena, zatímco pro operace, které nejsou nákupní, je kontrolována minimální cena. Hodnota maximálního povoleného rozdílu ceny pro operace, které nejsou nákupní, lze určit pomocí proměnné NOBZmCeny,2 (výchozí hodnota se bere z proměnné NOBZmCeny,0)
23.09.2016 Sklad6 Pevná identifikace umístění se nově uplatňuje jen pro nové záznamy. Při opravě již dříve zaevidované operace doklady program identifikaci pozice nemění.
21.09.2016 Sklad6 Program sleduje v záznamu zásoby pro jednotlivé skladové karty celkové množství za nevychystané doklady. Hodnota tak určuje kolik kusů je sice odepsáno ze zásoby, ale ještě se nachází někde ve skladu (např. je vyskladňováno nebo se chystá na auto)...
Více
16.09.2016 Sklad6 K dispozici je nová verze programu s rozšířením skladových karet (direktiva EXTKARTA4). Při prvním spuštění programu s novou verzí karet program automaticky aktualizuje struktury a přeindexuje tabulku SkladKAR. Aktualizaci lze provést z verze s direktivou EXTKARTA2 nebo EXTKARTA3. Nová verze umožňuje rozšíření karet o nová pole (např. pro určení sezónnosti)...
Více
16.09.2016 Sklad6 Nové funkce pro nastavení sezónnosti ve skladových kartách. Obrázek: Při zadávání sezónnosti jsou v tabulce zobrazené jednotlivé týdny 1 až 52 a v levém sloupci je orientačně zobrazeno, do jakých měsíců daný interval týdnů spadá. Barevně jsou podbarveny jednotlivé měsíce. Zobrazení je bráno vzhledem k aktuálnímu roku, ale jinak platí sezónnost obecně bez ohledu na roky. Případný 53. týde...
Více
16.09.2016 Sklad6 Nová varianta funkce pro vytvoření objednávky na dodavatele z jednoho nebo více označených požadavků. Funkce umožňuje výběr skladových karet, které mají být zpracovány a nově lze také definovat označení individuální ceny, pro určení nákupní ceny. K dispozici jsou tyto proměnné:...
Více
16.09.2016 Sklad6 Pomocí proměnné ObjNovIC,x, kde x je číselná hodnota stavu požadavku (0-nepřevedeno, ... 4..cenová nabídka, ..) lze zobrazit dialog pro výběr individuální ceny pro daný požadavek hned při zahájení požadavku.
Více
16.09.2016 Sklad6 Export souborů do DBF/CSV - ve variantě s exportem všech polí jsou do výsledného souboru exportovány i pole, které jsou definovány za pomocí výrazu ve struktuře. Pokud se výrazy odkazují na relační tabulky, tak ty v době exportu nejsou dostupné.
Více
16.09.2016 Sklad6 Úprava způsobu odesílání mailů. V závislosti na druhu exportu lze nastavit způsob odeslání mailů...
Více
16.09.2016 Sklad6
V detailu objednávky na dodavatele je možné použít zkratkové klávesy Alt+G (Alt+F), Alt+T a Alt+D pro zobrazení měsíčního, týdenního a denního grafu prodeje za zvolenou kartu
05.09.2016 Sklad6 Upraven export objednávek a dokladů. Pro jméno souboru lze použít následující zástupné znaky: ...
Více
05.09.2016 Sklad6 Úprava exportu průvodky do XML. Nová proměnná PruvXMLAdr,1 pro určení jména souboru (nesmí obsahovat cestu). V PruvXMLAdr,0 (složka) i PruvXMLAdr,1 můžete použít následující zástupné znaky:...
Více
31.08.2016 Sklad6 Úprava vytváření nových pokladních dokladů. Pro jednotlivé pokladny lze nastavit označení číselné řady v závislosti na čísle pokladní knihy. Pokud je nastavena proměnná POKCR+,x nebo POKCR-,x (kde x je číslo pokladní knihy (0 až 99) a + nebo - určuje, zda jde o příjmový nebo výdajový pokladní doklad), tak se použije označení číselné řady určené proměnnou...
Více
26.08.2016 Účto Nová funkce pro vytvoření oddělené databáze pro nové období. Funkce s kódem menu 8,32 potřebuje v definici systémového menu novou databázi. Tabulky v nové databázi musí být prázdné nebo tabulky nesmí fyzicky existovat (v tom případě je program vytvoří). Program připravuje tabulky UctoFAK, UctoBAN, UctoPOK, UctoDUD, UctoKOK, UctoRAD, UctoRDO a LOG. Program do nové databáze přenese ...
Více
22.08.2016 Sklad6 V návrzích objednávek na dodavatele lze zapnout vytvoření protokolu, který podrobněji zdůvodňuje, jak program dospěl k návrhu. Je zde ve zkrácené podobě zobrazena každá část nastavení, která ovlivnila výsledný návrh (např. použití alternativní karty, omezení maxima, zohlednění nákupní akce, ..)
22.08.2016 Sklad6 Nové menu pro práci s přehledem hlaviček návrhů objednávek (Alt+F6) menu NBH_MNU není třeba definovat, ve výchozím stavu jsou zde dostupné tyto funkce: ...
Více
14.08.2016 Sklad6, Účto Úprava zpracování tisku po problematické aktualizaci Windows. Úprava řeší zasekávání tisku, kdy proběhne v pořádku první tisk, ale další už nelze provést.
14.08.2016 Sklad6, Účto Aktualizovaná funkce synchronizace pozic a záruk. Pomocí proměnné InvSync,0 s hodnotou 0 lze vypnout párování přesných šarží podle inventurního souboru. V inventuře tak stačí zadat pouze první dvě části identifikace umístění XXXXX-Y a informaci o šarži v třetí části identifikace umístění program zkopíruje z původního záznamu. Jde ale pochopitelně o nepřesnou metodu, která nezaručí, že šarže, ...
Více
04.08.2016 Sklad6 Vylepšeno zobrazování informace o aktuální a budoucí nákupní akci v detailu položky objednávky na dodavatele (včetně zobrazení v návrzích objednávek). Nově se budoucí akce hledá nejdříve den po skončení aktuální akce. Zobrazeny jsou také podrobnější informace o akcích.
04.08.2016 Sklad6 Zrychlenozobrazování položek návrhů objednávek na dodavatele. Nově se u každé položky sleduje příznak aktuální a budoucí nákupní akce a tento příznak se vyhodnocuje již v době výpočtu návrhu.
04.08.2016 Sklad6 Úprava výpočtů v generátoru sestava. U některých specifických sestav mohlo dojit k nesprávnému vyhodnocení údaje, pokud některý z relačních záznamů nebyl nalezen
29.07.2016 Sklad6 V MO prodeji lze používat zákaznické karty definované v nabídce Odběratel/Jednání,úkoly../Zákaznické karty. Pomocí proměnné ADRINFOEAN,0 s hodnotou 0 lze dohledávání zákaznických karet v této evidenci zakázat.
28.07.2016 Sklad6 Rozsáhlé vylepšení návrhů objednávek na dodavatele. Algoritmus pro výpočet návrhů podle průměrného prodeje byl významně rozšířen. Program umí pracovat s extrémními hodnotami, váhami pro určení významnosti aktuálního a staršího období, z prodejů je možné vynechat vybrané "spekulativní" prodeje, je umožněna práce s maximy, do prodejů a zásob jsou započítány alternativní karty, ...
Více
28.07.2016 Sklad6 Nové menu pro práci s operacemi karty. V menu OPE_SPC (Alt+F6 v přehledu operací karty) a OPERACE (Enter v přehledu nákupních operací karty) lze použít následující kódy menu:...
Více
15.07.2016 Sklad6, Účto

Při práci v textovém editoru se zvýrazní ve stavovém řádku F2:Uložit v případě, že je v textu provedena změna. Po uložení textu se zvýraznění zruší. Zrychleno bylo také ukládání textu do záznamů MEMO.

15.07.2016 Sklad6, Účto

Úprava zobrazování chybových zpráv a dialogu pro výběr jedné z více možností. V dialogu jsou použita grafická tlačítka (podle konfigurace Windows jsou použita grafická témata Windows)

11.07.2016 Sklad6, Účto

Optimalizace načítání proměnných uložených v číselníku. Zrychlení se projeví především u proměnných, které mají více číselných variant (například proměnné závislé na čísle typu dokladu).

11.07.2016 Sklad6, Účto V číselníku typů dokladů je nový přepínač "Nabízet v MO prodeji". Pokud je kromě výchozího typu dokladu určeného pro maloobchodní prodej označeno více typů dokladů, tak je možné v režimu maloobchodního prodeje vybrat typ dokladu, který má být vystaven (výběr musí být proveden před prodejem první položky)...
Více
11.07.2016 Sklad6 Pomocí proměnných ZDisplay,n lze nastavit texty pro vybrané situace při zobrazení informací na zákaznickém displeji. Například: n=21 nebo 22 lze nastavit texty pro první a druhý řádek displeje při zahájení nové účtenky v maloobchodním prodeji,...
Více
02.07.2016 Sklad6 Pro kontrolu maximálních cen je v číselníku typů dokladů pod F5 nový přepínač pro zapnutí kontroly. Proměnné pro nastavení parametrů v dokladech jsou stejné, jako pro kontrolu maximálních cen v objednávkách...
Více
24.06.2016 Sklad6 Pomocí proměnné DokTskDod+,0 nebo DokTskDod-,0 lze nastavit chování programu při zobrazení dialogu pro výběr dodávky při tisku. Hodnota 0 je výchozí a znamená, že se bude objevovat dialog pro výběr dodávky ve standardní podobě. 1 tisk jedné dodávky (bez dialogu) 2 tisk celého dokladu (be...
Více
 předchozí  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  z 81 další