logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
18.05.2015 Sklad6

Import požadavků ze souborů ve formátu OBX je rozšířen o možnost nastavení výchozího způsobu dopravy (proměnná OBX,10)

18.05.2015 Sklad6

V nastavení exportu do externího účetnictví je nová volba [ ] Po exportu zobrazit protokol o převodu. Pokud je přepínač v nastavení zapnutý, tak se po exportu dat zobrazí sestava zobrazující informace o průběhu dokladu s přehledem jednotlivých dokladů, které byly exportovány.

13.05.2015 Sklad6
Rozšíření procesu vyskladňování pro konfigurace bez tabulky SkladEAN. Skladový program v tomto případě dovoluje u více karet mít stejný EAN. Při vyskladnění pak program dohledá všechny karty s určeným EAN kódem a pokud některá z těchto karet je v seznamu vyskladňovaných položek dokladu, tak tuto kartu rovnou nabídne.
13.05.2015 Sklad6

Rozšíření sledování reklamací o stav v řešení u dodavatele a v řešení-oprava. Reklamace v těchto dvou stavech jsou barevně zvýrazněny.

11.05.2015 Sklad6 Proměnná PDAuto,x je nově rozšířena o variantu umožňující nastavení pokladního limitu při odvodu hotovosti. Hodnota proměnné může být nyní ve formátu: Text1/Text2/P nebo V nebo ?(dotaz)/typ úhrady/Limit např. Odvod hotovosti//V/2000 připraví nový výdajový pokladní doklad s textem Odvod hotovosti a částku pokladního dokladu nastaví tak, Že od aktuálního zůstatku pokladny v domácí měně odečte 2000..
Více
05.05.2015 Sklad6, Účto
V generátoru sestav prodloužena maximální délka výrazu pro definici klíčové hodnoty v relačních tabulkách ze 100 znaků na 140 znaků. Je tak umožněna definice složitějších výrazů pro vytvoření relace.
04.05.2015 Účto

Doplněna podpora pro nové kódy přenesené daňové povinnosti (11-povolenky, 12-obiloviny a technické plodiny,13-kovy,14-mobilní telefony,15-integrované obvody,16-přenosná zařízení pro automatizované zpracování dat,17-videoherní konzole. Program pro správné vyplnění "Výpisu z evidence pro účely DPH" potřebuje u všech těchto nových kódů přenesené DP, aby byla v řádcích faktury vyplněná informace o počtu měrných jednotek a musí být také uvedena správná měrná jednotka (program nově neumožní zadat neodpovídající měrnou jednotku).

04.05.2015 Účto
Úprava importu dokladů ze skladového programu v režimu přenesené DP (program automaticky importuje také řádek do faktury obsahující informace o rozsahu plnění v měrné jednotce odpovídající dané přenesené DP.
04.05.2015 Sklad6 V číselníku typů dokladů je nový způsob převodu faktur do účetnictví: Přev.-přenesená DP. Takto označené doklady jsou do účetnictví převáděny s kódem plnění, který je možné zadat v nové kolonce v nastavení typu dokladu a také s doplňkovou informací o rozsahu plnění podle určené měrné jednotky (definuje se také v typu dokladu)...
Více
28.04.2015 Sklad6 Úprava zobrazování obrázků v tlačítkách s obrázky (např. v MO prodeji u zboží s obrázky)
Více
16.04.2015 Sklad6
Nové objekty pro práci se skriptovacím jazykem TKAPDocument a TKAPDocItem umožňující pracovat s příjmovými i dodacími doklady. Objekt je dostupný pouze ve skladovém programu.

10.04.2015 Sklad6
Úprava spouštění dotazů v rámci Manažerského informačního systému. V některých případech se správně neuvolňovalo databázové připojení a při dalším spuštění analýzy mohla být hlášena chyba týkající se chybné relace SessionL.
08.04.2015 Sklad6
Úprava vytváření objektů v rámci skriptovacího jazyka. Program je paměťově úspornější a nedochází nyní ke zbytečnému alokování paměti.
08.04.2015 Sklad6 Možnost po kontrole vyskladnění zadat expediční pozice u kontrolovaných dokladů. Pomocí proměnné TermKntV,3 lze určit režim práce s expedičními pozicemi:...
Více
03.04.2015 Sklad6
Úprava výstupního formátu XML souboru s průvodkou k rozvozu generovanou za pomocí funkce Export průvodky do XML. Pomocí proměnné PruvExpXML,5 s hodnotou 1 lze ovlivnit, aby se do XML exportovali i prázdné tagy pro většinu tabulek, kteréjsou součástí exportu. Upraven byl také formát čísel a dalších údajů pro lepší kompatibilitu s externími programy.
03.04.2015 Sklad6 Do menu pro práci s průvodkami ROZVOZ_MNU (Alt+F6 v přehledu průvodek) je možné definovat novou položku v menu 33,19 Tisk průvodky (běžný) 33,20 Tisk průvodky pro expedici Tisk průvodky pro expedici je v podstatě stejná funkce jako běžný tisk průvodky, ...
Více
03.04.2015 Sklad6
Úprava ručního vstupu účtů pro zaokrouhlování DPH v příjemkách. U těchto karet není kontrolováno, zda DPH odpovídá danému základu a sazbě DPH a je tak usnadněno zadání zaokrouhlovacích rozdílů.
27.03.2015 Sklad6 Funkce pro přečíslování IČO v adresáři firem nově kontroluje, zda pro nově určené IČO již neexistují záznamy v obalovém kontu. Pokud ano, tak se nabídne sloučení obalových kont pro staré i nové IČO.
Více
27.03.2015 Sklad6 Nové položky do speciálního menu pro práci s požadavky (Alt+F6 v přehledu požadavků). Pomocí těchto funkcí lze pro více označených objednávek (nebo pro aktuální objednávku, pokud žádná objednávka není označena) zapnout nebo vypnout určený příznak v hlavičce požadavku. Pro použití vybrané funkce doplňte do menu OBJ_MNU následující kód menu:...
Více
27.03.2015 Sklad6 Pomocí proměnné KarMaxSkr,0 lze nastavit, kolik může být za sebou skrytých karet při zobrazování skladových karet v režimu [x] Nabízet pouze karty s pohybem od ..., než program kartu zobrazí (i když by měla být skrytá). Výchozí hodnota je 100 karet. Čili pokud program narazí v seznamu na 100 skrytých karet za sebou,...
Více
27.03.2015 Účto Úprava importu pokladních dokladů ze Sklad6 do Účta. Pomocí proměnné POKIMP+,x nebo POKIMP-,x (pro platby přijatých faktur resp. platby vydaných faktur, kde x je číslo typu skladového dokladu nebo 0 pro nastavení platné pro všecny typy skladových dokladů) je možné nastavit účet, který se použije pro zaúčtování kontace s platbou, ...
Více
26.03.2015 Sklad6
V nabídce speciálních funkcí pro práci s doklady v průvodce (Alt+F6) je k dispozici nová funkce Expediční pozice (menu ROZVOZ_SPC, kód menu 32,39). Pokud není označen doklad nebo je označen jen jeden doklad, tak se umožní přidávání pozic ve zvoleném dokladu. Pokud je označeno více dokladů, tak je povoleno jen přidávání expedičních pozic, které se přidají do všech dokladů.
26.03.2015 Sklad6
V tisku průvodky k rozvozu je nyní zobrazovat také informace z 4-řádkové textové poznámky dokladu (proměnná #58) a také expediční pozice k danému dokladu, které dostupné pomocí výrazu GetVar("ExpPozice")
26.03.2015 Sklad6 Úprava vstupu pokladního dokladu pro platby dokladů (funkce Pokladní doklad v nabídce pro tisk dokladu F8). Pokud jsou doklady placeny s typem úhrady, který má definovanou přirážku (např. přirážky při platbě stravenkami), tak se částka s přirážkou zobrazuje zvýrazněně u daného druhu platby...
Více
26.03.2015 Sklad6 Úprava inicializace objektů TKAPBtrTable, TKAPMemTable a TKAPADOTable ve skriptovacím programovacím jazyce - přidán nový konstruktor CreateA(AOwner: TComponent. Při využívání těchto objektů pro generování QR2 sestav je nezbytné určit jako vlastníka formulář, který se pak předává také jako parametr funkce QR2RunReport nebo QR2PdfExport...
Více
25.03.2015 Sklad6, Účto Nová funkce v CRM pro hromadné odesílání mailů, která je dostupná v nabídce funkcí pro práci s vyhledanými adresami. Pro označené adresy lze vyvolat novou funkci Hromadné odeslání mailu (kód menu 0, 10 v menu CRMMenuAdr), která umožní výběr druhu e-mailové adresy (např. obecný mail z adresy, email pro objednávky či email pro elektronickou fakturaci) a případně též ...
Více
25.03.2015 Sklad6
U karet se zakázaným příjmem je nově povoleno zaevidování položky v příjmovém dokladu pro položky vracené dodavatelům (mínusové položky nebo dobropisy).
23.03.2015 Sklad6
Nový číselník bonusových akcí. Pro práci s tímto číselníkem je nutné mít v systémovém nastavení nadefinované tabulky SkladBNS, SkladBOD, SkladBPD, SkladBDT a SkladBZB a tyto tabulky musí být vytvořeny. Program umožňuje nadefinovat bonusovou akci, která platí pro určené období a na základě stanovených podmínek (bodové ohodnocení zboží v akci, podmínky pro jejich uplatnění, odměny za akci) lze vyhodnocovat splnění akce a přidělení stanovených odměn. Kód menu 15,57.
23.03.2015 Sklad6
V seznamu položek požadavků je možné pomocí Ctrl+T zobrazit informace o aktuálním základu pro výpočet bonusových akcí pro daný požadavek a případných odměnách za bonusové akce.
23.03.2015 Sklad6
Nové objekty TKAPDocument, TKAPDocItem a TKAPDocType pro zpřístupnění informací o dokladu, operacích dokladu a typu dokladu s možností editace stávajícího dokladu nebo založení nového dokladu. Nové objekty jsou dostupné ve skriptovacím jazyku.
13.03.2015 Účto
Úprava exportu plateb do Sklad6. Pokud jsou exportovány platby za staré doklady, tak se podle období dohledají doklady, které měly v zadaném období aspoň jednu platbu, ale datum poslední platby a datum platby pokladním dokladem se určí vždy podle nejnovější platby (i mimo zadané období)
13.03.2015 Sklad6
Nový číselník Seznam letákových akcí pro adresy. V číselníku se určuje seznam všech letákových individuálních cen platných pro daného zákazníka nebo skupinu zákazníků se stejným ID skupiny letákových akcí. Číselník se využívá při exportu letákových akcí.
Kód menu 15,56; číselník 127
13.03.2015 Sklad6
Pro skladové karty lze definovat Související skladové karty. Funkce je dostupná z menu KARTA_OPR (případně z libovolného podmenu této nabídky) s kódem menu 51,64.
Stejnou funkci lze případně volat i z nabídky pro práci s položkami objednávek NOBJINFO s kódem menu 19,64 nebo z menu speciálních funkcí ke kartě (Alt+F6) KARTA_SPC s kódem menu 55,64.
13.03.2015 Sklad6 Pro skladové karty lze v novém číselníku Parametry skladových karet definovat systém parametrů. Každý parametr je zařazen do nějaké skupiny parametrů a parametry mohou vytvářet stromovou strukturu. U parametru se určuje způsob editace (editovatelný text, text, výčet hodnot, číslo, číselný rozsah, volby dle číselníku), délka a způsob uložení...
Více
11.03.2015 Sklad6
Nový způsob třídění dokladů Netřídit (mimo obaly). Při takto nastaveném třídění operací dokladu jsou běžné položky se zbožím v pořadí, v jakém byly zapsány do dokladu. Vratné i nevratné obaly jsou ale tříděny na konci dokladu dle kódu obalu.
09.03.2015 Sklad6
Možnost zobrazení přehledu dokladů filtrovaného pomocí nastavení seznamu povolených dealerů (číselník v nabídce Jednání, úkoly, ...).
1,46 filtrování se provádí podle aktuálně přihlášeného uživatele
1,45 filtrování se provádí podle údaje Zakázka v konfiguraci programu
09.03.2015 Sklad6, Účto Úprava spouštění aplikace s parametrem B: umožňující definovat bázovou složku pro zpracování dat. Program nově správně zpracovává syntaxi PSQL pro směrování databázových tabulek na určeném serveru (včetně použití ve skriptech).
Více
06.03.2015 Sklad6, Účto
Změna dialogu adresáře firem - položky výchozí e-mail a region přesunuty na první podstránku. Do adresáře odběratelů/dodavatelů doplněny nové položky Bonusová skupina a Varianta podmínky pro bonusové akce umožňující snadnou definici, kteří zákazníci používají jaký bonusový program.
26.02.2015 Sklad6 V příznacích požadavků jsou nové přepínače Crossdock A, Crossdock B a Crossdock-objednáno. Nová speciální funkce v přehledu požadavků (Alt+F6) Vytvoření crossdock objednávky (kód menu 41,51 pro crossdock A a 41,52 pro crossdock B) umožní vytvoří z vybraných požadavků vytvořit souhrnou objednávku na dodavatele...
Více
23.02.2015 Sklad6 V adrese odběratele a dodavatele je na podstránku 4 (pod provozní dobu) doplněno tlačítko s informací o sezónnosti odběru daného partnera (měsíce leden až prosinec). Současně je zde možnost vyplnit období, ve kterém partnerovi nemá být zaváženo zboží (resp. vystavovány nové doklady)...
Více
23.02.2015 Sklad6 Nová funkce Fakturace pravidelných objednávek. Funkce projde všechny pravidelné objednávky (požadavky) pro určený den v týdnu a pro každý pravidelný požadavek vytvoří doklad (dodací list nebo fakturu - dle nastavení pravidelného požadavku) obsahující položky pravidelného požadavku...
Více
23.02.2015 Sklad6
Nová možnost v položkách požadavků kontrolovat, zda pro danou kartu není k dispozici alternativní výprodejová karta se zásobou (typicky samostatná skladová karta se sníženou prodejní cenou, u níž je zásoba převedena z odpovídající běžné skladové karty). Pokud je alternativní karta k dispozici, tak se nabídne při zápisu nové položky objednávky.
Proměnné OBJExpirK,0 až OBJExpirK,2 definují výraz s jehož pomocí se na základě původní karty určí kód alternativní skladové karty, např. Kod+"!"
OBJExpirK,5 - nadpis alternativní karty (výchozí je "karta s omezenou expirací")
OBJExpirK,6 - určuje výchozí volbu (1-3) pro možnost: Ponechat původní kartu/Nahradit/Příště neupozorňovat.
V číselníku typů dokladů je nový přepínač (F10) [x] Povolit nabízení karet s omezenou expirací. Přepínač se zobrazuje pouze v případě, že je definována nenulová proměnná OBJExpirK,0.
V adrese odběratele je nový přepínač [ ] Zakázat nabídku exporačních karet
23.02.2015 Sklad6 Export do externího účetnictví Účto 98-02 změněn na export do účetnictví Stereo (Ježek sw). Přenosová data mají mírně odlišný formát, který není kompatibilní s původním formátem.
18.02.2015 Sklad6
Pomocí proměnné PruvExPlan,3 lze nastavit, zda se v exportu dokladů pro plánování dopravy Plantour mají objevit jen doklady označené příznakem doprava (1 = exportovat všechny doklady, 0 = jen doklady s příznakem dopravy)
18.02.2015 Sklad6
Nová funkce pro zobrazení přehledu všech pravidelných požadavků. Funkce umožňuje editaci pravidelných požadavků, vytváření soupisu zboží za pravidelné požadavky a také vyfakturování jednotlivého požadavku (požadavek zůstane nezměněn). Kód menu 4,56.
18.02.2015 Sklad6
Při postupném převodu položek objednávky do příjemky se přebírá textová poznámka z řádku položky objednávky do poznámky u operace (dosud se poznámka přebírala pouze v režimu kompletního přenosu položek objednávky).
18.02.2015 Sklad6 Při zápisu nákupní operace v dodacím dokladu (čili mínusová prodejní operace nebo položka dobropisu) program po stisku klávesy F11 nabídne kompletní seznam operací a při výběru jedné z operací zapíše do poznámky k operaci text "Náleží k XY ze DNE", (v textu je číslo vybraného dokladu a datum)...
Více
16.02.2015 Sklad6
Do skriptovacího jazyka doplněny nové objekty TKAPOrder a TKAPOrderItem umožňující pracovat s požadavky (čili objednávkami zákazníků). Objekt je dostupný pouze ve skladovém programu.

04.02.2015 Sklad6 Program umožňuje nadefinovat speciální výraz, který se vyhodnocuje při evidování dokladu pro každou operaci dokladu. Výsledek tedy může obsahovat libovolnou informaci z operací, odpovídajících karet, z hlavičky dokladu či INI hodnot. Díky tomu lze jako celkový výsledek vytvořit hodnotu obsahující seznam skupin nebo nadřízených skupin, ze kterých se doklad skládá.
Více
02.02.2015 Sklad6 Nový způsob zobrazování obrázků ke kartám v plovoucím okně. Při stisknutí Ctrl+F8 na libovolném místě, kde je zobrazena skladová karta (např. v operacích, položkách objednávek, v přehledu karet apod.), se zobrazí okno s obrázkem. Okno zůstává trvale viditelné do doby, než je zavřeno pomocí křížku. Při změně karty (např. při otevření operace dokladu, položky objednávky, apod.) se pak automaticky..
Více
 předchozí  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  z 73 další