logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
03.01.2018 Sklad6, Účto Úprava vstupu přepínačů v dialozích. Při stisknutí Delete nebo Ctrl+Y na vstupním prvku přepínače se přepínač vypne.
28.12.2017 Sklad6 Pomocí proměnné DKGAnalyzy,0 s hodnotou 1 lze nastavit, aby výpočty Analýzy a grafy za skladové karty byly vyhodnoceny vždy za všechny sklady, které jsou dostupné v rámci aktuální tabulky operací.
28.12.2017 Sklad6 Pomocí proměnné VyrAutoEv,10 lze určit jméno individuální ceny, která se použije pro určení ceny výrobku v rámci zpracování nového výrobního dokladu. Lze tak například navýšit hodnotu výrobku o určené procento výrobních nákladů.
20.12.2017 Sklad6 Export karet do DBF (Shift+F5 v přehledu skladových karet) je upraven tak, aby se kontrolovala přístupová práva daného uživatele. Pokud nemá uživatel právo vidět danou položku skladové karty, tak nemůže tuto položku ani exportovat. Kontroluje se přístup typu uživatele k danému poli ve struktuře souborů KARTA ...
Více
18.12.2017 Sklad6 Při platbě dokladu pomocí funkce F8/Pokladní doklad (v přehledu dokladů) se provádí kontrola celkové částky zaplacené v jednom dni. Částka nesmí překročit 270000 Kč. Kontrola dohledává v pokladní knize také hotovostní platby na stejného odběratele včetně všech odběrných míst...
Více
14.12.2017 Sklad6 Rozšířena funkčnost proměnné DokRezKon,x. Pokud hodnota obsahuje navíc: +8 pro příjmové doklady nebo +16 pro dodací doklady, tak při kontrole rezervací jsou odepsané vyfakturované položky z rezervací, ale neprovádí se kontrola volného množství s případným chybovým hlášením, které přeruší evidování...
Více
14.12.2017 Sklad6 Pomocí proměnné ObjHlDlg-,0 lze určit číslo dialogu z číselníku uživatelsky definovatelných dialogů. O vstupní prvky uživatelského dialogu je pak rozšířen standardní vstup hlavičky požadavku (položky jsou v dialogu umístěny za poznámkou k objednávce)...
Více
14.12.2017 Sklad6, Účto V menu pro Tisk štítků z dokladu je nová možnost Třídit operace dokladu. Pokud je tento přepínač zapnutý, tak je doklad tříděný stejně jako jsou tříděné operace při běžném tisku dokladu.
14.12.2017 Sklad6 Nová varianta výstupního formátu v generátoru sestav "PDF (QR2)". Pro definici designu sestavy se použije QR2 formulář. Pokud je QR2 formulář již připraven, tak se po spuštění výpočtu sestavy rovnou generuje PDF dokument. Pro editaci QR2 formuláře spusťte sestavu pomocí Shift+Enter a v nabídce výstupních formátů vyberte QR2.
07.12.2017 Sklad6 V číselníku tlačítek pro MO prodej (pro definici tlačítek na obrazovce) je možné definovat nový typ tlačítek Váhové zboží dle kódu. Pokud je v konfiguraci programu nastaveno připojení k váze, tak program před načtením kódu zboží provede přečtení hmotnosti z váhy.
07.12.2017 Sklad6 Upraveny zvýrazněné zvuky při zobrazení chyby v MO prodeji nebo v jiných částech programu. Program nově kromě standardního dvojitého pípnutí bude přerušovaně pípat po dobu 3 sekund. Délku a frekvenci tónu lze ovlivnit pomocí proměnnéBeepMsg. Hodnotu zadejte ve formátu délka_v_ms/frekvence (výchozí hodnota je 3000/800).
06.12.2017 Sklad6 V MO prodeji je možné provádět kontrolu prodeje do mínusu. Pokud se v tabulce SKLADCKF.BTR přidá do pole Přepínače hodnota +131072, tak se program bude řídit nastavením kontroly prodeje do mínusu a nastavením dotazu, zda povolit prodej do mínusu z číselníku typů dokladů.
04.12.2017 Sklad6 Do menu KARTA_OPR (popř. KARTA_OP2; kódy menu 51,x), KARTA_SPC (55,x) a NOBJINFO (19,x) doplněny nové kódy menu: ...
Více
01.12.2017 Sklad6 Do číselníku tlačítek pro MO prodej doplněna možnost určit prioritu. Tlačítka s nižším číslem budou zařazena více na začátku. V samotném číselníku se třídění neuplatňuje, ale v MO prodeji lze určit, jak mají být tlačítka setříděna (viz. proměnná MOBtn, 5)
01.12.2017 Sklad6 Optimalizace výpočtu Součet dokladů - výpočet by nyní měl být rychlejší (především v síťovém prostředí)
01.12.2017 Sklad6 Do výpočtů Analýzy a grafy za doklady nebo za skladové karty doplněna možnost zpracovávat informace z hlavičky průvodky, do které spadá analyzovaný doklad (např. datum rozvozu nebo řidič).
29.11.2017 Sklad6 Rozšířena funkčnost proměnné DokRezKon,x. Pokud je hodnota proměnné 0, tak kontrola rezervací při evidování dokladu není prováděna (tj. neprovádí se automatické mazání rezervací pro zákazníka na nějž je rezervace provedena či kontrola dostatečného množství pro rezervované položky). Pokud je hodnota 1, tak je kontrola provedena vždy ...
Více
26.11.2017 Sklad6 Nová verze editoru skriptů s výrazně rozšířenou možností ladění editovaných skriptů. Nově je možné definovat body přerušení (breakpoint), zobrazovat hodnoty proměnných či výrazů, krokovat program, ukládat či načítat jednotlivá nastavení. Editor je rozšířen o nové funkce (např. možnost definovat záložky)
22.11.2017 Sklad6 Úprava zobrazování tlačítek v MO prodeji. Následující nastavení lze ovlivnit pomocí proměnných: ...
Více
16.11.2017 Sklad6 Upravená funkce pro zobrazování tlačítek v maloobchodním prodeji. Pokud se tlačítka z dané skupiny tlačítek nevejdou všechny na obrazovku, tak program automaticky přidá tlačítko Další, které umožňuje zobrazení dalších tlačítek.
16.11.2017 Sklad6 Pomocí proměnné MOBtn, 0 lze nastavit automatické skrývání tlačítek reprezentující zboží. Hodnotu zadejte jako součet následujících hodnot (výchozí je 7): ...
Více
03.11.2017 Sklad6 Pomocí proměnné ObjOdhadC-,0 lze nastavit, aby ve funkci Odhad ceny v menu pro práci s požadavkem byly zobrazeny informace o zisku a nákupních cenách i pro uživatele, kteří nemají oprávnění vidět NC. Hodnotu proměnné uveďte jako součet následujících hodnot: ...
Více
03.11.2017 Sklad6 Nově lze tabulku Odhad ceny s přehledem celkových nákupních a prodejních cen a marží zobrazit i v průběhu zápisu položek objednávky pomocí Alt+C v přehledu položek. Uživatelé, kteří mají volbu Odhad ceny zakázanou v menu pro vstup nové objednávky nebo pro opravu objednávky, nemají možnost toto okno vyvolat. Funkci lze zakázat také pomocí proměnné ObjOdhadC-,1 s hodnotou 0.
03.11.2017 Sklad6 V seznamu skladových karet lze pomocí F10/Podmínka pro hledání dle vzoru vyhledávat karty, které nevyhovují určené individuální ceně (dosud šlo vybrat jen karty, které vyhovují ind.ceně)
03.11.2017 Sklad6 Úprava uživatelských dialogů: změny memo položek, které jsou ukládány do MEMO.BTR jsou logovány k odpovídajícímu záznamu karty, dokladu nebo požadavku. Pomocí uživatelských dialogů je možné nově editovat také položky ze struktury skladové karty (např. skupinu zboží)
24.10.2017 Sklad6 Rozšíření funkce pro změnu čísla střediska v INI hodnotách. Nově program provádí přečíslování záznamů ve všech tabulkách, které jsou závislé na čísle skladu. U některých tabulek (SkladPOK, LOG), které mají vypnutou modifikovatelnost klíčových hodnot v nastavení indexů, provádí program aktualizaci tak, že vytvoří nový identický záznam se změněným číslem skladu a původní záznam se smaže....
Více
24.10.2017 Sklad6 Vytvořen nový typ poznámky pro práci se skladovými kartami (ukládáno v MEMO, id objektu 45). Poznámku je možné využít pro ukládání volného textu - editace v menu pro opravu karty KARTA_OPR (51,75) a práci s položkou objednávky NOBJINFO (19,75) nebo lze do této evidence ukládat informace za pomocí uživatelských dialogů ke skladovým kartám (položky MEMOEn, kde n je číslo řádku v memo) ...
Více
12.10.2017 Sklad6 Upraven výpočet návrhů objednávek, aby se dalo počítat se zásobou za více středisek. Pomocí proměnné NBJVyp3,16 lze nastavit, za které sklady má být zásoby započítána. Načítání zásob může být provedeno i z více skladů současně. Další sklady musí být definovány stejným způsobem, jako se definují pro zobrazení zásob v kartách...
Více
12.10.2017 Sklad6 Úprava generování XML dat pro řidiče. Pokud program detekuje, že obaly nesouhlasí s dodaným zbožím (např. dodáno 5 sudů se zbožím, ale k tomu jsou jen 4 odpovídající vratné obaly nebo se v dokladu vyskytují obaly, které nemají vazbu na zboží), tak program automaticky zruší u zboží vazbu na vratný obal a obal je účtován jako zboží. Změna se pak projeví v terminálu řidiče...
Více
06.10.2017 Sklad6 Rozšíření záznamu změn při přidávání, mazání a přesunů záznamů v průvodce
06.10.2017 Sklad6 Pomocí proměnné PruvDupDokl,0 s hodnotou 0 lze zakázat, aby do stejné nebo jiné průvodky šlo vložit doklad duplicitně.
03.10.2017 Sklad6 Pomocí proměnné PruvZmDatD,3 lze ovlivnit rozsah kontroly dokladu před změnou DUZP ve funkci pro změnu data v označených dokladech v průvodce k rozvozu při opakovaném závozu. Hodnotu zadejte jako součet následujících hodnot:...
Více
03.10.2017 Sklad6 Pomocí proměnné PruvZmDatD,2 lze nastavit, které údaje mají být změněny ve funkci pro změnu data v označených dokladech v průvodce k rozvozu při opakovaném závozu. Hodnotu zadejte jako součet následujících hodnot:...
Více
29.09.2017 Sklad6 Pomocí proměnné DokStExTUz,x lze ovlivnit přístup k dokladům podle stavu expedice dokladu. x označuje buď typ uživatele, nebo 0 pro společné nastavení všech typů uživatelů. Proměnné mohou být nastavené na jméno. Pokud má uživatel definované doplňkové typy uživatelů, pak je výsledné omezení dáno sjednocením všech těchto typů a také společného nastavení...
Více
29.09.2017 Sklad6 Program podporuje definování číslování dokladů pro více různých roků současně. Při přechodu roku pak program umožňuje připravit číselné řady pro nový rok a používat je současně s řadami pro starý rok. Pokud je v záznamu číselné řady určený rok, tak záznam číselné řady platí jen pro doklady z daného roku (dle data DUZP). Pokud záznam pro daný rok není určen, tak program hledá záznam s rokem 0...
Více
29.09.2017 Sklad6 Při přechodu roku program je upravena funkce pro přípravu číselných řad. Pokud existují záznamy číselných řad pro starý rok a pro nový neexistují, tak program staré záznamy zkopíruje do nového roku a nastaví poslední číslo dle údaje "První číslo v novém roce"...
Více
29.09.2017 Sklad6 S číselnými řadami pro více roků počítá také roční uzávěrka pro rozdělení dat, která umožňuje do skladu se starými daty přenést pouze číselné řady ze starého období a do skladu s novými daty přenést číselné řady pro nové období (včetně záznamů číselných řad pro 1 předchozí rok).
29.09.2017 Sklad6 Program zaznamenává zakládání, editaci a mazání záznamů do číselníku číselných řad do LOG souboru. Při změně číselné řady z důvodu evidování dokladů apod. k záznamu změny nedochází. Pro zapnutí logování zkontrolujte, zda ve struktuře CISELNAR je u položky SkupinaCis zapnutý příznak "Klíč pro logování změn" a pro sledované položky je zapnutý příznak pro logování změn.
29.09.2017 Sklad6 V číselníku číselných řad je k dispozici menu se speciálními funkcemi pro práci s číselnými řadami. Menu CIS_SPC má následující kódy menu: ...
Více
29.09.2017 Sklad6 V nastavení INI hodnot (F8) lze definovat označení číselné řady z číselníku číselných řad pro požadavky a objednávky na dodavatele. Pokud je tento údaj vyplněný, tak má přednost před původním režimem číslování na základě posledního čísla požadavku/objednávky uloženého v INI hodnotách...
Více
27.09.2017 Sklad6 Do tabulky SKLADZAS doplněn nový index dle kódu zboží a čísla skladu. Index je v aktuální verzi nepovinný a použije se v případě zobrazení přehledu zásob za danou skladovou kartu.
22.09.2017 Sklad6 Pomocí proměnné ICKategTUz,x lze ovlivnit přístup k jednotlivým kategoriím individuálních cen x označuje buď typ uživatele, nebo 0 pro společné nastavení všech typů uživatelů. Proměnné mohou být nastavené na jméno. Pokud má uživatel definované doplňkové typy uživatelů, pak je výsledné omezení dáno sjednocením všech těchto typů a také společného nastavení...
Více
22.09.2017 Sklad6 Nová funkce pro export tabulky operací do DBF s rozšířenými informacemi (kód menu 7,111). Nastavení exportu je možné ovlivnit pomocí proměnných DBFOPE,x...
Více
22.09.2017 Sklad6 Ve funkci Analýzy a grafy je v přípravě mezisoučtových údajů doplněno fulltextové vyhledávání v seznamu polí (stačí začít psát hledaný text)
18.09.2017 Sklad6 Pomocí proměnné OpeHlasNC,2 s hodnotou 1 lze nastavit, aby při převodu požadavku do faktury program nezobrazoval hlášení o prodeji pod NC.
18.09.2017 Sklad6, Účto Rozšíření délky při vstupu výběrové podmínky. Nově není délka výběrové podmínky omezena. Pro ruční vstup výběrové podmínky je použit interní editor.
18.09.2017 Sklad6, Účto Při změně velikosti hlavního okna aplikace dojde automaticky k přepočítání vnitřního rozlišení. Změna se uskuteční až při návratu do hlavního okna aplikace.
13.09.2017 Sklad6 Úprava použití snímače čárového kódu ve vstupu příjemky, výdejky a inventury (v terminálových režimech). Použití prefixu Ctrl+G může uložit rozpracovanou položku a čárový kód použít pro novou položku (tato funkčnost je omezena v místě, kde je použitelný čárový kód pro jiné použití - např. pro vstup lokace nebo data spotřeby).
13.09.2017 Sklad6 V přehledech pro práci s databázovými tabulkami je k dispozici nová nástrojová lišta, která obsahuje všechny běžně použitelné funkce v daném kontextu (např. tisk, export do Excelu či různé speciální funkce)
10.09.2017 Sklad6 Přístup k funkcím v menu OdbMenu, DodMenu, Odb_SPC a Dod_SPC lze ovlivnit pomocí proměnné se stejným názvem jako má menu, kde v čísle proměnné je kód menu 2 (např. proměnná OdbMenu,61 s hodnotou 5 znepřístupní tuto funkci pro všechny uživatele, kteří do ní mají přístup pomocí standardní definice menu pro typ uživatele.
 předchozí  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  z 80 další