logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
18.04.2019 Sklad6 Při vstupu plateb v MO prodeji se kontroluje přístupové právo 44 Právo nezadávat platbu při vracení u všech běžných typů úhrad (hotově, stravenky, platební karty, ..)
16.04.2019 Sklad6 Při vyskladňování dokladů, které mají nastaveno automatické dohledávání nákupních cen, program při úspěšném ukončení vyskladnění automaticky přeeviduje vyskladněný doklad, čímž se do dokladu uplatní nákupní ceny dle určených nákupních operací, které mohly být v průběhu vyskladnění změněny. Pomocí proměnné ParamVyskl,0 lze ovlivnit toto chování. Hodnotu zadejte jako součet následujících hodnot:...
Více
05.04.2019 Sklad6 Úprava kolize proměnných KntZarOpe+,1, resp. KntZarOpe-,1 pro nastavení režimu kontroly záruční doby a pro nastavení kontrolovaného procenta záruční doby při příjmu zboží. Pro nastavení kontrolovaného procenta záruční doby lze nově použít proměnnou KntZarOpe, 3 pro příjmové doklady a KntZarOpe, 1 pro dodací doklady (výchozí hodnota je 25).
04.04.2019 Sklad6 Pomocí proměnné KarCenZm,7 lze nastavit jméno individuální ceny použité pro funkci kontrola změněných cen. Výchozí hodnota je IND*.
04.04.2019 Sklad6 V návrhu objednávek za dodavatele v režimu "IČO-kód" za všechny dodavatele se z výpočtu vynechávají dodavatelé označení typem platiče "Vyřazen"
04.04.2019 Sklad6 Při kopírování položek ze schránky s doklady do objednávky na dodavatele program kontroluje, zda původní doklad byl dodací nebo příjmový. Pokud byl dodací, tak se zobrazí dotaz, zda mají být aktualizovány ceny v importovaných položkách (v položkách budou nákupní ceny ovlivněné běžným systémem individuálních cen pro objednávku na dodavatele)...
Více
29.03.2019 Sklad6, Účto Mezi funkce používané ve výrazech v interním vyhodnocovači výrazů použitém např. v generátoru sestav nebo pro filtrovací podmínky je doplněna funkce ReplaceStr umožňující nahrazení jednoho textu v řetězci znaků jiným textem. ReplaceStr(S, PuvodniText, NovyText, Podminky) - v řetězci znaků S je vyhledán subřetězec PuvodniText a nahrazen řetězcem NovyText ...
Více
29.03.2019 Sklad6 Nová funkce pro potvrzení expedice dokladů v průvodce.
Více
29.03.2019 Sklad6
Pomocí proměnné DokSortNS2 lze určit délku údaje Nadřazená skupina 2 použitou pro třídění operací dokladů. Hodnota musí být z rozmezí 1 a 10.
21.03.2019 Sklad6 Upravené vyskladňování v režimu s výchozími vychystávacími pozicemi. Pokud není při vyskladnění zadaná šarže, ale jen skladová pozice, pak program provede párování na nákupní operaci, kde přesně odpovídá pozice,ale šarže může být libovolná (šarže se přenastaví dle toho, co je na dané pozici). Pokud při vyskladnění je pozice zadaná společně se šarží, tak musí existovat nákupní operace, ...
Více
21.03.2019 Sklad6 Nový číselník 190 pro výběr typu odběru 2 a typu odběru 3 ve skladové kartě.
15.03.2019 Sklad6 Rozšíření možností vyskladňování dokladů s váženým zbožím za pomocí terminálů.
Více
13.03.2019 Sklad6 Rozšíření možností vyskladňování za pomocí terminálu. K dispozici jsou následující kódy menu umožňující ovlivnit chování programu při vyskladňování:...
Více
22.02.2019 Sklad6 Při tisku expediční průvodky lze definovat filtry pro omezení dokladů tisknutých v průvodce na základě obsahu dokladů (dle memo pole ukládaného za pomocí výrazu uloženého v proměnné DokOpeInf). Filtry se definují v číselníku, který je dostupný z hlavního menu s kódem menu ...
Více
19.02.2019 Sklad6 Rozšíření zpracování maloobchodního prodeje pro provozovny restauračního typu.
Více
19.02.2019 Sklad6 Podpora pro peněžní zásuvky otvírané pomocí externí DLL knihovny (32 bit) např. pro pokladny Partner. V konfiguraci skladového programu můžete pro danou pokladnu určit port 100 až 119, což umožňuje definovat různé nastavení pro různé pokladny. Jednotlivým portům pak odpovídají proměnné DrawerDLL,0, DrawerDLL,10 až DrawerDLL,190 obsahující popis dll knihovny, která se má načíst, funkce, ...
Více
15.02.2019 Sklad6 Nový modul pro sledování hospodářských subjektů a zařízení v rámci evidence sledovatelnosti tabákových výrobků.
Více
13.02.2019 Sklad6
V hlavním menu je možnost zobrazit novou položku menu (kód menu 15, 69) Číselník typů dopravy.

13.02.2019 Sklad6
Podpora pro výběrové prvky ve vstupních dialozích (Combobox) s velkým počtem hodnot. Pokud je v číselníku typů doprav velké množství položek (a záznamy v číselníku jsou definovány v souvislé číselné řadě), tak se údaje nabídnou v běžném výběrovém prvku (dosud se při větším počtu záznamů zobrazoval číselník v jiné podobě).
07.02.2019 Sklad6 Nový modul pro sledování nákladových cen (Cost-price). V nové tabulce SKLADCPR je možné ukládat informace o nákladových cenách platných pro daný den. Pomocí výpočtu prováděného v pravidelných intervalech lze hromadně přepočítat pro jednotlivé karty a jednotlivé dny nákladové ceny (CP) s vyhodnocením na základě individuální ceny. Je možné definovat více pásem (max. 6) nákladových cen ...
Více
07.02.2019 Sklad6 Ve vstupu adresy odběratele nebo dodavatele je nově vedle údaje "Info" nové tlačítko pro editaci doplňkové poznámky k danému odběrateli/dodavateli, která se pak zobrazuje ve stejném informačním okně, jako údaj "Info" (např. po výběru odběratele při vystavování nové faktury nebo požadavku). Údaje se ukládají do tabulky MEMO s ID objektu 14.
07.02.2019 Sklad6 V nastavení záznamu individuální ceny je nový přepínač (F6) "Ze základní ceny odečíst spotřební daň". Pokud tento přepínač zapnete, tak se vstupní cena použitá pro výpočet individuální ceny sníží o hodnotu spotřební daně za danou skladovou kartu.
31.01.2019 Sklad6 Úprava převodu do účetnictví a soupisu daňových dokladů. Pokud má více operací, které jsou v rámci jednoho dokladu za sebou, stejný kód a stejnou cenu, tak se před zaúčtováním tyto operace sečtou a až teprve potom se zaokrouhlují. Program nově zohledňuje poznámky k operací (pokud jsou různé, operace se nesčítají). Tato úprava by měla vést ke zpřesnění zaúčtování, protože rozdílné postupy při ...
Více
25.01.2019 Sklad6 Úprava vstupu čísel v editačních dialozích. Pokud je ve vstupním prvku místo zleva a nově zapisovaný znak je za poslední vstupní pozicí, tak se text posune a povolí se vstup znaku.
21.01.2019 Nový modul pro sledování budoucích nákupních cen. Na základě oznámení dodavatele je možné evidovat, jak budou k určenému datu měněny nákupní ceny. Při prvním použití některé z funkcí pro zobrazení přehledu budoucích přecenění se automaticky vytvoří systémové struktury pro nové tabulky SKLADBPC (hlavičky budoucích přecenění) a SKLADBPS (záznamy oznámení odběratelským sítím)...
Více
15.01.2019 Sklad6 Pokud při zápisu položky účtenky v maloobchodním prodeji nastane databázová chyba, tak je zobrazeno chybové hlášení umožňující opakování zápisu položky účtenky.
15.01.2019 Sklad6 Při evidování automatické převodky (evidování jednoho dokladu do 2 skladů) se program o převodky evidované do dodacích dokladů řídí přepínačem v typu dokladu Při příjmu neměnit NC ve skladové kartě. Pokud je přepínač zapnutý, tak se nemění ani poslední, ani průměrná nákupní cena.
15.01.2019 Sklad6 Změna zpracování kurzů při evidování plateb v cizí měně. Pokud je nastaveno vracení v domácí měně, tak se používá zjednodušené určení hodnoty kurzu, jinak se kurz určuje jako podíl výsledné ceny v domácí měně a zaokrouhlené ceny v cizí měně.
14.01.2019 Sklad6 Při ukončování účtenky, které bylo již přiděleno číslo účtenky a která přitom nemá žádné položky (protože všechny dříve přidané položky účtenky byly smazány), se objeví dotaz, zda má být účtenka ukončena s odesláním EET s nulovou hodnotou. V nastavení maloobchodního prodeje (F8) je nový přepínač [x] Zakázat ukončení účtenky bez jediné položky. Pokud přepínač vypnete, ...
Více
14.01.2019 Sklad6 V maloobchodním prodeji při práci s více pokladními místy (stoly) je možné provádět kromě částečného vyúčtování také přesunutí položek z jednoho pokladního místa (stolu) na jiné.
04.01.2019 Sklad6 Program podporuje zobrazování google map a geokódování s použitím příslušného Google rozhraní s použitím zabezpečovacího klíče. V proměnné GAPISKEY,0 lze nastavit vlastní API KEY. Pokud proměnná není nastavena, tak je použit interní klíč společný pro všechny uživatele. Použití tohoto rozhraní může být ze strany Google zpoplatněno...
Více
30.12.2018 Sklad6 V číselníku typů dokladů je přidán nový přepínač do nastavení identifikace umístění (F8/F8) [x] Kontrolovat id. umístění na podrobný číselník pozic. Pokud je tento přepínač zapnutý, tak se ve vstupu operací dokladu, ve vstupu dokladů v terminálech, inventurách a přeskladnění kontroluje, zda zadaná identifikace pozice (první část po pomlčku) vyskytuje v číselníku pozic...
Více
30.12.2018 Sklad6 Při převodu požadavku do objednávky na dodavatele se kontrolují vlastnosti zalistování karet a také to, zda má karta povolený příjem. Pokud se mezi zpracovávanými kartami vyskytnou položky, které nelze z těchto důvodů objednat, tak se navíc objeví jednoduchá sestava se seznamem těchto položek.
20.12.2018 Sklad6 Nová funkce pro oddělení starých dat z aktuální databáze (kód menu 6, 4). Tato funkce umožňuje vymazat z aktuální databáze staré záznamy do určeného data. Funkci je možné spustit i v rámci běžného provozu. Před spuštěním této funkce je nezbytné provést zálohu kompletních dat. Při zpracování jsou postupně nevratně mazána data z aktuální databáze...
Více
20.12.2018 Sklad6 Úprava automatického exportu dokladů před tiskem průvodky nebo v rámci funkce pro hromadný export. Pomocí proměnné DokAutExpE, 4 pro dodací doklady a DokAutExpE,5 pro příjmové doklady lze nastavit režim automatického zpracování exportu. Hodnotu nastavte jako součet následujících hodnot:..
Více
18.12.2018 Sklad6 Podpora pro tisk QR kódů v sestavách vytvářených za pomocí definičního souboru sestav.
V DEF souboru použijte následující formát pro vložení QR2 kódu
{|QRx;Kod;šířka_v_palcích;výška_v_palcích}
x je nepovinný znak vyjadřující tzv. EccLevel - 0..Lowest, 1..Medium, 2..Quality, 3..Highest
V kódu můžete definovat např. kód pro QR platbu nebo odkaz na webové stránky (vč. http://).
18.12.2018 Sklad6 Nové komponenty pro zobrazování 1D čárových kódůtisknutých pomocí definičního souboru sestav. Pro tisk čárových kódů lze použít tuto definici:{|TypÇárovéhoKódu;Kod;šířka_v_palcích;výška_v_palcích} ...
Více
11.12.2018 Sklad6 Upraveno spouštění klávesových maker pomocí parametru R:. Vstupní soubor se nově otevírá jen pro čtení, což by mělo řešit problematiku spouštění s omezeným přístupem k souboru makra.
10.12.2018 Sklad6 V nastavení MO prodeje je nová volba pro určení režimu uplatnění individuální ceny. Nově je možné individuální cenu používat třemi způsoby: ...
Více
23.11.2018 Sklad6 Při evidování požadavku se provádí kontrola, zda požadavek nebyl v průběhu editace změněn jiným uživatelem. Pokud ano, tak se zobrazí varování a je doporučeno ukončit práci s požadavkem, znovu ho otevřít a opravu provést znovu. Pomocí proměnné ObjEvidOpr, 0 s hodnotou 0 lze zakázat možnost zaevidování požadavku změněného jiným uživatelem.
23.11.2018 Sklad6 V číselníku pro nastavení exportu dokladů je u většiny exportu doplněna možnost třídění operací s rozdělováním dle poznámek k operaci (popř. dle šarží). Pokud mají operace na stejné zboží rozdílnou poznámku k operaci, tak se exportují v samostatném řádku.
23.11.2018 Sklad6 Nová možnost automatického generování nákladů na dopravu do určených dokladů. Náklady se počítají za pomoci individuální ceny vyhodnocené za každou položku. Je tak možné náklady spočítat z hodnoty zboží nebo také z hmotnosti (např. za pomocí různých koeficientů pro různé skupiny zboží). Pro správnou funkci je třeba zapnout přepínač ...
Více
16.11.2018 Sklad6 Pomocí proměnných SSLOmez,1 až SSLOmez,8 lze definovat výraz pro kontrolu obsahu záznamu individuální ceny před uložením v dialogu pro editaci individuální ceny. Pokud je výsledkem výrazu číslo, tak se ještě dohledává text informačního hlášení pro uživatele (hlášení musí být zapsána v proměnnných SSLOmez,11 až SSLOmez,18 a jednotlivé texty musí být odděleny znaky / nebo ; )...
Více
09.11.2018 Sklad6 V menu DOKLAD_SPC (popř. DOKLAD_SP+ nebo DOKLAD_SP-) je možné definovat novou funkci pro zapnutí, popř. vypnutí příznaku standardního dohledávání nákupních operací při evidování dokladu (zapnutý příznak nedovolí použití vyskladňování z pevných pozic, ale použije se dohledání optimálního nákupu dle běžných pravidel). 31,161: zapnutí příznaku 31,162: vypnutí příznaku...
Více
09.11.2018 Sklad6 Rozšíření použitelných hodnot proměnné WMSParams,0, pomocí které lze definovat parametry pro generování vlny v rámci vyskladňování: ...
Více
09.11.2018 Sklad6
V číselníku typů dokladů je možné při změně čísla typu dokladu provést odpovídající přečíslování typu dokladu i v navazujících tabulkách. Změna se týká tabulek: AdrInfo, Ciselnik, EETDATA, INTRSTAT, LOG, MEMO, SKLADADR, SKLADBAL, SKLADBNS, SKLADDKS, SKLADDOK, SKLADDPR, SKLADINI, SKLADKON, SKLADLPP, SKLADOBJ, SKLADOBP, SKLADOPE, SKLADPLT, SKLADPOK, SKLADPOR, SKLADREK, SKLADSLE, SKLADSSL, SKLADTYP
06.11.2018 Sklad6
V nastavení MO prodeje je nový přepínač Zvýraznit prodeje s desetinnými místy v množství (mimo kg) Tato položka se uplatní v případě, že je zapnutý přepínač Zobrazovat předchozí položku do zahájení další položky a způsobí zvýraznění množství v případě, že je prodána položka s desetinnými místy a přitom se nejedná o karty s jednotkou kg.
05.11.2018 Sklad6 Rozšíření počtu vlastních bankovních účtů, které je možné zadat ve Služby/Nastavení programu/Bankovní účty z 5 na 8.
12.10.2018 Sklad6
Ve funkci pro vyskladnění dokladu je možné pomocí klávesy F6 vyvolat funkci pro přivolání retrakáře (pracovník skladu zodpovědný za doplňování zboží do vyskladňovacích pozic)
12.10.2018 Sklad6 Rozšíření funkce pro automatizované doplňování zboží do vychystávacích pozic. V přehledu zboží, které program navrhuje doplnit, mohou být nově zobrazeny ručně aktivované požadavky skladníka na doplnění zboží. Tyto požadavky se řadí na první místo v seznamu a jsou zobrazeny červeně. Pomocí proměnných je možné nastavit automatickou aktualizaci zobrazených dat...
Více
 předchozí  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  z 81 další