logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
02.03.2021 Sklad6 Ve struktuře souborů KARTA je možné definovat nová kalkulovaná pole pro výpočet jednotkové ceny za vybraná cenová pásma. Položky ve struktuře se musí jmenovat VJCENAx nebo VJCENAxDPH, kde x je pořadové číslo pásma v seznamu vybraných cenových pásem (viz proměnná VCENA).
28.02.2021 Sklad6 Podpora pro práci s počtem ks pro váhové položky (kromě hlavní jednotky kg lze tedy určit také doplňkovou informaci o množství v kusech). Množství v ks lze převzít v rámci importu požadavku z e-shopu nebo lze množství zadat v položce požadavku pomocí Alt+Q. Množství v ks je vidět i v seznamu položek požadavku a také v detailu požadavku...
Více
25.02.2021 Účto Připraven skript pro účetnictví umožňující načtení avíza z Global Payments obsahující přehled plateb pomocí platebních terminálů, které se objeví v následujících bankovních výpisech. Samotný import výpisů je upraven tak, aby uměl použít informace, které jsou uložené do databáze účetnictví pomocí skriptu. Při zpracování platby program dohledává záznam pro poplatek v načtených avízech ...
Více
16.02.2021 Sklad6 Rozšíření významu proměnné AdrNova,0 pro odběratele (resp. AdrNova,1 pro dodavatele). Hodnota 4, popř. 5 načte údaje z ARESu a v případě, že se již toto IÇO vyskytuje v adresáři firem, tak upozorní na existující IČO. 4: vstup pomocí ARES. Pokud není IÇO v dialogu vyplněno, tak se po stisknutí Enter, ESC nebo F2 nabídne standardní dialog pro vyplnění nové adresy 5: vstup pomocí ARES. Pokud není ...
Více
12.02.2021 Sklad6 Úprava zobrazování NC v příjemkách a ve výdajových dokladech s nastaveným dohledáváním NC (vždy). Pokud typ uživatele nemá oprávnění vidět NC, tak je nevidí ani v příjemkách. V seznamu operací dokladu nejsou ceny vidět a v detailu operace jsou skryty (nahrazeny znaky *). Rozšířeno zpracování proměnné Pravo_2:
Více
07.02.2021 Sklad6 Rozšíření práce s individuálními cenami OZ (IC OZ), které mohou přicházet z aplikace Maxim CRM. Nová položka menu do nabídky pro práci s odběrateli (OdbMenu) pro zobrazení IC OZ pro vybraného odběratele: kód menu 27, 63 - Individuální ceny OZ
07.02.2021 Sklad6 Proměnná se uplatňuje jen v případě, že jsou IC OZ aktivní (tj. je nastavena proměnná SSLOZ na nenulovou hodnotu). Hodnotu zadejte jako součet následujících hodnot:...
Více
07.02.2021 Sklad6 Pomocí proměnné SSLDefDPr,2, SSLDefDPr2,2 a SSLDefDPr3,2 lze nadefinovat výchozí hodnoty pro údaje Prepinace, Prepinace2 a Prepinace3 při vytvoření nového záznamu individuální ceny OZ.
05.02.2021 Sklad6 V nastavení MO prodeje je nová volba pro určení způsobu práce s typy dokladů v případě, že přes MO režim prodeje jsou vystavovány také jiné typy dokladů než jen MO prodej. U většiny variant (kromě Automaticky a Zakázat) je možné určit také výchozí typ dokladu, který se použije jako přednastavený typ pro vystavení dokladu přes MO prodej.
29.01.2021 Sklad6 Pomocí proměnné KarBlokEd,0 lze povolit práci se skladovými kartami, které jsou označené jako blokované. Blokované karty není možné přidávat do dokladů a běžní uživatelé je ani nemohou editovat (popř. zobrazit) nebo exportovat. Hodnota 1 povoluje zobrazit karty, které jsou takto označené...
Více
25.01.2021 Sklad6 Pomocí proměnné UCCSlevy, 0 s hodnotou D nebo B lze povolit ruční zadávání koncové ceny s DPH nebo bez DPH v maloobchodním prodeji pomocí klávesy F12 (tlačítko pro slevy). Vstup ceny lze kombinovat se vstupem důvodu slevy (viz proměnná UCCSlevy, 1).
21.01.2021 Sklad6 Pomocí proměnné EDIPar+,35 pro zprávu INVOIC (popř. EDIPar+,25 pro zprávu DESADV) lze ovlivnit kontrolu práv při přeevidování výsledného dokladu v rámci procesu párování EDI dokladu (výchozí hodnota je 1, která zajistí povolení evidování v procesu párování i v případě, že uživatel nemá dostatečná oprávnění).
15.01.2021 Sklad6 Rozšíření zpracování EDI dokladů - při párování EDI zprávy INVOIC se skladovým dokladem může program převzít vybrané údaje z hlavičky EDI zprávy do dokladu. Pomocí proměnné EDIPar+,18 pro zprávu INVOIC (popř. EDIPar+,8 pro zprávu DESADV) můžete ovlivnit přenášené údaje (hodnotu zadejte jako součet následujících hodnot): ...
Více
15.01.2021 Sklad6 Úprava exportu faktur do účetnictví.
Pokud je v nastavení typu dokladu určen druh účtování s hodnotou 255 a tento druh není nadefinován v číselníku druhů účetních předpisů, tak není hlášena chyba o tom, že neexistuje účetní předpis. Je tak možné vybrané typy faktur převádět do účta jen ve formě hlavičky dokladu (bez kontací).
15.01.2021 Sklad6 Nová varianta funkce na synchronizaci seznamu uživatelů s centrální evidencí uživatelů. (kód hlavního menu 90,10). Funkci lze ovlivnit pomocí proměnných: ...
Více
15.01.2021 Sklad6 Pomocí proměnné DokTskLog+,0 nebo DokTskLog-,0 (pro příjmové nebo dodací doklady) lze ovlivnit, jaké tiskové formuláře mají být zalogovány při vyvolání tisku dokladu. V proměnné uveďte seznam kódů menu 2 pro ty položky menu, kde chcete povolit nebo zakázat zaznamenání tisku do logu (resp. zvýšení počtu tisků dokladu). Před kódy menu, které nechcete logovat přidejte znak !...
Více
02.01.2021 Sklad6 Úprava zobrazování nákupních cen v režimu s použitím koeficientu FC a omezenými právy ke zobrazení fakturační nebo navýšené NC.
02.01.2021 Sklad6 Při výběru dokladů pro rozvoz (z nabídky sledování rozvozů) se v přehledu dokladů dá pomocí Alt+F zapnout filtrování dokladů, které jsou určené k rozvozu. Program vybírá doklady nejvýše 31 dnů staré (dle DUZP), které nejsou označené příznakem rozvozu a které mají povolené vložení do rozvozu. Pomocí proměnné DOKFiltrR,1 s hodnotou 1 lze zapnout použití samostatného pohledu na zobrazované doklady...
Více
30.12.2020 Sklad6 Pomocí proměnné KARKoefFC,1 s hodnotou 1 lze zapnout ruční režim editace fakturační NC. Při editaci nákupních cen pomocí Ctrl+N v kartě se pak zobrazují jak fakturační NC, tak i běžná NC. Na základě rozdílu mezi FC a NC se spočítá koeficient FC, který se uloží do karty. Pokud má být do nákupních operací ukládána také běžná NC, tak musí být nastaveno jméno individuální ceny pro výpočet koeficientu pomocí proměnné KARKoefFC, 0 (samotná IC nemusí existovat).
30.12.2020 Sklad6 Nová funkce pro kopii individuální ceny, která cenu v Kč uvedenou v individuální ceně přepočítá pomocí jiné individuální ceny, jejíž jméno (+datum platnosti) se určí před výpočtem (menu SSL_MNU, kód menu 73,5).
27.12.2020 Sklad6 Nová varianta výpočtu (typ slevy) individuální ceny CostPrice. Při výpočtu ceny se pak dohledává odpovídající záznam pro danou kartu a den v tabulce SkladCPR s nákladovými cenami. Při vyhodnocení se současně dohledává smluvní bonus pro daného zákazníka. Pokud má zákazník definovaný jeden nebo více aktivních záznamů v seznamu odběratelských bonusů, ...
Více
11.12.2020 Sklad6, Účto V dialogu pro nastavení přístupových práv pro typ uživatele lze použít funkci pro fulltextové hledání (stačí začít psát hledaná slova z popisu přístupového práva)
07.12.2020 Sklad6 Při plánování rozvozů je v přehledu dokladů pro daný rozvoz vidět informace o celkové hmotnosti, paletovém objemu, počtu dokladů a celkové hodnotě za všechny doklady. Při ukončení práce s doklady se hmotnost automaticky převezme do údaje Tonáž v hlavičce průvodky k rozvozu. Pokud se provede změna tonáže ručně, tak se ručně zadaná hmotnost zachovává i po změně seznamu dokladů k průvodce ...
Více
07.12.2020 Sklad6 V číselníku vozidel pro rozvozy lze určit maximální tonáž vozidla (v kg). V případě, že je tato tonáž určena, tak se při zadávání dokladů v průvodce zobrazuje ve stavovém řádku také informace o zbývající hmotnosti v kg, kterou je možné do vozidla přidat (záporné číslo znamená překročení tonáže vozidla).
07.12.2020 Sklad6 V rámci tisku průvodky může být vytisknut také nakládací list a přehled všech dokladů z podrobným rozpisem jednotlivých položek dokladů. Tisk nakládacího listu, který je součástí formuláře průvodky, se provádí v případě, že je v definičním souboru sestav nadefinována sekce [Průvodka-nakládací list]. Tisk lze také zakázat nastavením hodnoty proměnné PruvTisk, 0 na hodnotu 2 (výchozí hodnota je 2)..
Více
07.12.2020 Sklad6 Nový číselník (138) pro nastavení importu odběratelů a dodavatelů, ve kterém je možné nadefinovat hodnoty pro vybraná pole z adresáře firem pro konkrétní firmy (určené dle IČO). Pokud je nastavena hodnota v tomto číselníku, tak při editaci adresy pro danou firmu není možné měnit hodnoty určené v číselníku, protože při uložení adresy bude hodnota údaje nastavena dle číselníku...
Více
04.12.2020 Sklad6 Pokud je k požadavku zadána dlouhá víceřádková poznámka (varianta "poznámka nahoře/dole/interní"), tak může být zobrazena tato poznámka ve formě hlášení před editací požadavku nebo při převodu požadavku do faktury. Ovlivnit to lze pomocí proměnné ObjTxtPoz,0 (při převodu do faktury) nebo ObjTxtPoz,1 (při editaci požadavku)...
Více
04.12.2020 Sklad6 Rozšíření funkcí pro práci s kategoriemi ve skladových kartách.
V hlavním menu lze definovat funkci Číselník kategorií (kód menu 15,73), která zobrazí strom kategorií a umožní jeho editaci (tj. přidávání nových položek do stromu kategorií, mazání kategorií, změnu pořadí, definici jazykových překladů apod.
04.12.2020 Sklad6 V menu pro speciální funkce pro práci se skladovými kartami (menu KARTA_SPC) lze definovat funkci pro hromadné nastavení kategorií pro označené skladové karty. Pokud není žádná karta označena, tak se pracuje s aktuální kartou. Kód menu 55, 96.
04.12.2020 Sklad6 Ve struktuře pro skladové karty (KARTA) lze definovat kalkulované pole pro zobrazení kategorií, ve kterých je karta zařazena. Pole se musí jmenovat CKATEGORIE nebo jméno musí začínat CKTG. Délka pole by měla odpovídat očekávané délce textu ve stromu kategorií (obvykle alespoň 100 znaků). Pokud je karta zařazena do více kategorií, tak program vypíše kategorie za sebe (až do maximálnÍ délky textu)..
Více
27.11.2020 Sklad6 Úpravy ve zpracování EDI dokladů. V přehledu dokladů jsou barevně vyznačeny EDI doklady, u kterých už byl učiněn pokus o zpracování, ale skladový doklad nebyl v pořádku spárován. Je také možné definovat kalkulované pole s příznaky, které usnadní rozlišení problému, proč nebyl doklad spárován.
Více
27.11.2020 Sklad6 Pokud je definováno menu ED + typ EDI zprávy (např. EDDESADV, EDINVOIC), tak je toto menu přednostně použito namísto menu EDI_Dok pro speciální funkce s EDI zprávami (Alt+F6 v přehledech EDI zpráv).
27.11.2020 Sklad6 Upraveno párování, aby se připravilo snadnější propojení skladového a EDI dokladu.
27.11.2020 Sklad6 V rámci automatizovaného zpracování EDI dokladů je možné nastavit, aby se generovala nová zpráva COMDIS pro doklady, které se povedlo úspěšně zpracovat (tj. sloučit do výsledného dokladu). Generování automatické zprávy COMDIS můžete ovlivnit pomocí proměnných: ...
Více
26.11.2020 Sklad6, Účto Možnost definovat v nabídce Konfigurace programu/Připojení tiskáren doplňkové parametry pro nastavení tiskárny (funguje jen pro tiskárny s ovladačem WIN). BIN=číslo nebo jméno zásobníku; pokud použijete hodnotu ?, tak se před tiskem zobrazí přehled zásobníků PAGESIZE=číslo nebo označení velikosti papíru (např. A5) ORIENTATION=LANDSCAPE/PORTRAIT DUPLEX=1/2/3 COPIES=počet kopií ...
Více
23.11.2020 Sklad6 Definice kategorií ke skladovým kartám. K dispozici je funkce hlavního menu (kód menu 15,72) pro vygenerování stromu kategorií do nových tabulek SKLADKTG, SKLADKTH, SKLADKTK. Lze tak naplnit tyto tabulky např. pomocí kombinace Zařazení->Skupina nebo třeba Nadřazená skupina->Skupina2->Dodavatel a pak vyzkoušet ovládání stromu kategorií v kartách...
Více
23.11.2020 Sklad6 Pro práci s kartou je nachystaná funkce pro zobrazení stromové hierarchie kategorií s možností zaškrtnout, do kterých kategorií daná karta patří. Menu KARTA_OPR (nebo podmenu), kód menu 51, 96. Funguje zde i možnost hledání kategorií (buď začnete přímo psát nebo stisknete F9).
11.11.2020 Sklad6 Podpora pro platební terminály Global Payments (Česká spořitelna a další banky). Funkce pro práci s terminálem lze konfigurovat pomocí proměnné GPTerm, x...
Více
06.11.2020 Sklad6 Nový číselník pro definici minimálního odběru zákazníka (typ číselníku 137). V číselníku můžete uvést několik řádků se stejným identifikátorem s rozdílnými podmínkami (sortiment určený individuální cenou + minimální odběr daného sortimentu). Kontrola se provádí u typů dokladů, které mají zapnutý příznak Kontrolovat minimální objem objednávky (F5). ..
Více
02.11.2020 Sklad6 Nová funkce Informace o expedici v nabídce funkcí pro práci s terminálem (kód menu 3, 152). Funkce umožňuje zobrazit informace o dokladu a rozvozu na základě naskenovaného kódu, který obsahuje sériové číslo konkrétního zboží spolu s číslem výdejky.
Více
26.10.2020 Sklad6 Nové pole pro určení režimu souvisejících nákladů, které se uplatňuje v individuálních cenách, pokud má individuální cena v přepínačích F6 zapnutý nový přepínač Z hodnoty slevy v Kč odečíst související náklady dle zboží. Ze souvisejících nákladů se zjistí odpovídající logistické množství (např. kus, počet v balení nebo počet na paletě) a hodnota zadaná do pole Související náklady ...
Více
26.10.2020 Sklad6 V individuální ceně je nová možnost Náklad na paletu, která je v nabídce na hlavní stránce individuální ceny. Ve vedlejším údaji je pak možné určit hodnotu, která se má rozpočítat podle množství na paletě do údaje Sleva v Kč (zadaná hodnota se tedy chápe jako přirážka).
26.10.2020 Sklad6 Nově pole ve skladové kartě Prodejní kanál pro určení cílových zákazníků (např. Gastro/Retail). V individuálních cenách pak lze používat nový typ klíče, který reaguje na nově přidané pole
26.10.2020 Sklad6 Úprava vyhodnocování individuálních cen: pokud je základní cena pro daný typ slevy nulová, tak se individuální cena nevyhodnotí (pokud není zapnutý přepínač [x] Povolit vyhodnocení nulové ind. ceny nebo v kartě není zapnutý přepínač [x] Povolit záporné ceny v kartě a ind. cenách. Toto chování lze změnit navýšením hodnoty proměnné SSLDefGPr, 0 o hodnotu +65535...
Více
23.10.2020 Sklad6 Do menu pro práci se skladovými kartami (Alt+F6 v přehledu karet) je doplněna nová funkce (menu KARTA_SPC, kód menu 55,39) pro hromadné plnění záznamů skladové karty. Funkce funguje stejně jako Alt+F8 ve správci souborů a umožňuje přepsat libovolná pole ze skladové karty (použití této funkce tedy doporučujeme pouze pro správce)
18.10.2020 Sklad6 Úprava funkce pro rozdělování dokladu do více dokladů (vč. oddělení nevyskladněných operací z jednoho nebo více dokladů). Nově vzniklé oddělené doklady si pamatují "mateřský" doklad, ze kterého byly odděleny. Funkce pro import průvodek z PLT souboru (Plantour) pak tuto informaci umí použít. Pokud se importuje záznam odkazující se na mateřský doklad, ...
Více
18.10.2020 Sklad6 Úprava zpracování funkcí v menu KARTA_SPC (Speciální funkce pro práci s kartami). V tomto menu je nově možné volat veškeré funkce, které jsou dostupné v nabídce KARTA_OPR (Oprava karty). Funkce je třeba uvádět s kódem menu 59,x (narozdíl od menu KARTA_OPR, kde je kód menu 51,x). Možné je také použít funkce 27,x a 28,x (zobrazení ind. cen karty) a 31,x, 32,x, 33,x, 34,x pro ...
Více
18.10.2020 Sklad6 Pokud je v menu KARTA_SPC uvedena funkce 59,1 pro zobrazení operací, tak v přehledu karet je možné vyvolat přehled operací karty také zrychleně pomocí Alt+Q. Podobně, pokud existuje v KARTA_SPC funkce 59,9, tak pomocí Alt+W se zobrazí nákupní operace. Obě menu pak fungují i v běžných přehledech karet (např. při výběru zboží do dokladu)
18.10.2020 Sklad6 V přehledu dokladů lze pomocí Alt+C zkopírovat identifikátor dokladu IDDOK91 (popř. jiné pole z dokladu) do schránky Windows. Pomocí proměnné DokCpyItem,0 lze určit jméno pole ze struktury DOKLAD, které má být použito pro určení datové položky z dokladu, které má být vloženo do schránky (např. CisloDokl). Pokud proměnnou DokCpyItem,1 nastavíte na hodnotu 1, tak pro zkopírování půjde použít také Ctrl+C.
18.10.2020 Sklad6 Ve struktuře KARTA lze definovat kalkulované pole CENOVKY pro zobrazení informací z tabulky Cenovky ke kartě. Data jsou zobrazována ve formátu: Typ_cenovky (Formát_cenovky Počet_cenovek x A) A se objeví v případě, že je zapnutý příznak "Netisknout hlavní cenovku".
 předchozí  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  z 75 další