logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
14.10.2022 Sklad6 Ve funkci pro vyskladňování pomocí terminálů je k dispozici nová možnost pro společné vyskladnění operací se stejným kódem, pozicí pro vyskladnění a dalšími identifikačními znaky. Funkci lze zapnout v nastavení vlastností vyskladňování (F6 v přehledu vyskladňovaných operací - po změně přepínače "Spojit vyskladnění stejných položek" lze nastavení uložit pomocí F6)...
Více
14.10.2022 Sklad6 V záznamu adresy odběratele/dodavatele lze vyvolat dialog pro zadání osobních informací (Alt+W).V dialogu lze rovněž vyvolat načtení informací ze skenovacího zařízení pro čtení osobního dokladu (občanský průkaz, pas). Načítá se Číslo dokladu, datum narození, pohlaví a jméno. Dialog lze vyvolat pro existující adresu také pomocí samostatné funkce z menu pro práci s adresou ...
Více
30.09.2022 Sklad6
Při importu průvodky z aplikace Maxim Průvodky se do záznamu dokladu v průvodce načítá informace o čase příjezdu řidiče k zákazníkovi. Pokud je v záznamu dokladu v průvodce uložen plánovaný čas příjezdu od-do, tak se také počítá zpoždění v minutách oproti plánu.
30.09.2022 Sklad6 Nové pole Typ smlouvy v adresáři odběratelů.
29.09.2022 Sklad6 Rozšíření podpory zpracování EAN kódů ve formátu EAN128. Kódy EAN128 je možné použít i pro dohledání zboží v rámci velkoobchodního prodeje či příjmu. Preferovaný způsob příjmů pomocí čteček ale zůstává pomocí samostatného menu pro práci s terminály. K dispozici je nový číselník umožňující nastavení některých specifických vlastností EAN128...
Více
20.09.2022 Sklad6
Rozšířeny možnosti komunikační aplikace Skladweb.
Nové funkce podporují vytváření nových dokladů v evidenci maloobchodního prodeje i v běžné evidenci dokladů (např. faktury). Funkce lze propojit se samoobslužnými pokladnami a terminály 4MAX.
20.09.2022 Sklad6 Zvýšena odolnost komunikační aplikace Skladweb pro případ některých kritických chyb. V případě některých databázových či vstupně/výstupních chyb (např. uzamčení záznamů) program automaticky po předání chyby nadřazené aplikaci provede ukončení procesu a webová služba zajistí při dalším dotazu nové spuštění procesu, což zajistí, že aplikace není nějak ovlivněna předchozím výskytem chyby...
Více
20.09.2022 Sklad6
Komunikační aplikace SkladWeb podporuje spouštění skladových skriptů. Vzdáleně je tak možné na příslušném serveru spustit libovolnou funkci, která je dostupná prostřednictvím skriptovacího jazyka.
26.08.2022 Sklad6 Pomocí proměnné PreskVarI,x lze ovlivnit práci s polem Stav v rámci identifikace umístění ve funkci pro přeskladnění (kde x je varianta přeskladnění - viz proměnná PreskVar). Hodnotu zadejte jako součet následujících hodnot: ...
Více
18.08.2022 Sklad6 Úprava kontroly datumů při párování EDI dokladů...
Více
18.08.2022 Sklad6 Úprava exportů dokladů do textového souboru (např. exportu EDI dokladů) pro případ práce s více databázemi. Program podporuje dohledávání požadavků z další databáze.
15.08.2022 Sklad6 Ve funkci pro zobrazení původních dodacích listů za sloučené doklady bylo do menu pro práci s původním dokladem před sloučením doplněna funkce pro export původního dokladu (např. export původního DL do PDF nebo EDI). Upraveno bylo také zpracování zkratkových kláves (F6:zobrazení informací z LOG souboru týkající se původního dokladu, F8..tisk původního dokladu).
15.08.2022 Sklad6 Odběratelské bonusy
Pokud má zákazník definovaný skupinový bonus, tak se v nabídce pro zobrazení odběratelských bonusů za vybraného odběratele vyberou a zobrazí odpovídající záznamy týkající se odběratele včetně záznamů skupinových odběratelských bonusů.
12.08.2022 Sklad6 V číselníku typů dokladů je možné pro jednotlivé typy dokladů definovat omezení pro formáty exportů (F11). Nastavení se definuje za pomocí masky s využitím znaků *, ? a případně !. např. !3/* povoluje všechny formáty exportů kromě formátu 3.
Pokud je daný formát pro dan typ dokladu zakázaný, tak se při pokusu o export dokladu objeví chybové hlášení.
12.08.2022 Sklad6 Změna práce s příznakem nepočítat do návrhu objednávek (čili spekulace) - funkce pro označení dokladů tímto příznakem označuje (resp. odznačuje) také všechny operace dokladu. Příznak lze změnit i v dialogu Nastavení uzavřen/převeden v editaci dokladu. Pokud dojde ke změně příznaku, tak se změna projeví ve všech operacích dokladu.
12.08.2022 Sklad6 Do dialogu pro zobrazení EDI zprávy z Editelu je přidáno tlačítko Otevřít, které otevře HTML zprávu ve výchozím prohlížeči, odkud je možné provést tisk s případnou změnou nastavení tisku.
12.08.2022 Sklad6 Ve zobrazování grafů program reaguje na proměnnou NBJVYP3,24. Do prodejů daňové doklady jsou doplněny nákupy z výrobních dokladů
04.08.2022 Sklad6
V nastavení MO prodeje je nový přepínač (v nabídce pod klávesou F8) Povolit vkládání údajů ze schránky (Ctrl+V). Pokud je přepínač zapnutý, je povoleno vložení údajů ze schránky Windows do editačního prvku pro vstup kódu zboží v dialogu pro maloobchodní prodej.
04.08.2022 Sklad6 Podpora pro samoobslužné terminály a pokladny firmy 4MAX (Self-service checkout, zkráceně SSC). Služba založená na Skladweb podporuje potřebné dotazy pro zjištění informací o zákazníkovi a také funkce pro zjištění aktuálních cen pro zadaného zákazníka a daný seznam zboží s určený množstvím, případně také funkci pro dotazování na balíčkový systém (výkup vratných obalů či slevové kódy)...
Více
04.08.2022 Sklad6 Ve všech běžných variantách grafů za karty se provádí kontrola proměnné NBJVyp3,24, která může nastavovat masku pro definici čísel příjmových dokladů, které mají být započítány do prodeje za daňové doklady (pokud maska obsahuje písmeno V, tak je toto písmeno nahrazeno číslem typu dokladu pro výrobní doklady z nastavení programu).
04.08.2022 Sklad6 Rozšíření sledování změn pro hlavičky a položky objednávek na dodavatele. Při všech běžných změnách v těchto datech vzniká záznam do protokolu změn (LOG.BTR)
04.08.2022 Sklad6 V přehledu položek objednávky doplněno menu pro práci s položkami objednávky (Alt+F6): NPO_MNU, kódy menu 77,x ...
Více
04.08.2022 Sklad6 Pro práci s EDI doklady za vybraného dodavatele jsou připraveny nové položky menu, které automaticky vyberou vhodný třídící index pro prohlížení dokladů podle toho, zda kód dodavatele v kartě dodavatele odpovídá poli EAN distribučního skladu dodavatele nebo EAN dodavatele. V menu pro práci s dodavatelem můžete použít následující kódy menu:...
Více
22.07.2022 Sklad6 Rozšíření způsobu zaokrouhlování částek v cizí měně za pomocí proměnné DokCM-MMM, 0, kde MMM je označení měny (např. DokCM-EUR,0). Nově lze hodnotu proměnné zadat v následujícím formátu: Částka zaokrouhlení/Způsob zaokrouhlení/Typ zaokrouhlení pro hotovostní doklady/Typ zaokrouhlení pro nehotovostní doklady/Platnost od/Platnost do...
Více
13.07.2022 Sklad6
V nastavení alternativních skladových karet jsou doplněné 2 nové přepínače povolující použití alternativy pro požadavky nebo zpracování výroby. Pokud je přepínač u alternativy vypnutý, tak se daná alternativa v dané evidenci vůbec nezpracovává.
13.07.2022 Sklad6 Rozšíření algoritmu pro příjem prodaných výrobků se spotřebou materiálu v rámci zpracování uzávěrky prodeje na pokladně (přijímají se výrobky, které mají mínusovou zásobu a odepisují odpovídající materiály)...
Více
08.07.2022 Sklad6 Úprava zpracování celopaletového zboží při převodu požadavku do faktury v režimu rozdělování operací dokladu do samostatných vychystávacích dokladů. Pokud program najde množství vyšší než je množství na paletě určené ve skladové kartě, tak množství odpovídající celým paletám oddělí a zbývající množství menší než paleta je evidováno společně s ostatním zbožím...
Více
08.07.2022 Sklad6 Pro automaticky rozdělované doklady je možné definovat maximální počet operací v rámci daného dokladu. Proměnnou DokOpeRozP,x (kde x odpovídá blokům definovaným proměnnou DokOpeRoz v rozsahu 1..7, 11..17, 21..27 apod.) zadejte v následujícím formátu: Skupina1=MaxPočet1/Skupina2=MaxPočet2/...
Více
08.07.2022 Sklad6 Při kopírování dokladu do schránky lze určit, zda pro jednotlivé operace mají být uložené také informace o pozici nebo šarži (v případě, že není explicitně vyžádáno kopírování dokladu s pozicemi). Proměnná OpeExpID,0 (popř. OpeExpID+,0 pro příjmové doklady nebo OpeExpID-,0 pro dodací doklady) může nabývat následující hodnoty:...
Více
01.07.2022 Sklad6 Pokud je v nastavení INI hodnot zapnutý přepínač (F7) Povolit zobrazování dlouhých názvů karet v operacích, tak se toto nastavení uplatní i v přehledu položek požadavků a při zadávání nového výrobního dokladu.
01.07.2022 Sklad6 Podpora pro generování kuponů na slevy v rámci bonusového programu. Při splnění podmínek dle nastavení číselníku bonusových akcí program vytvoří nový slevový kód v rámci evidence balíčků. Tento kód je pak možné vytisknout do dokladu jako poukaz na slevu. V následném dokladu je pak možné tento slevový kód zadat jako čárový kód a program přidá kartu, ...
Více
28.06.2022 Sklad6 Rozšířené možnosti ve vstupním okně pro vyskladňování váženého zboží za pomocí terminálů: - pokud je pomocí proměnné PrepVyskl,2 (viz změny 15.3.2019) zakázán ruční vstup hmotnosti, tak se kontroluje, zda je pro kartu definován alespoň jeden platný váhový čárový kód. Pokud ne, tak je ruční vstup hmotnosti povolen ...
Více
24.06.2022 Sklad6 Pomocí proměnných DokTskVVT-,100 až DokTskVVT-,108 lze nadefinovat filtrovací podmínku pro zobrazení nevychystaných dokladů pro tisk vyskladňovacího dokladu se změnou stavu vyskladnění (pro správné setřídění fronty dokladů).
Podobně pomocí proměnné DokTskVVT-,120 až DokTskVVT-,128 se definuje výraz pro filtraci přehledu dokladů pro vyskladnění (např. pro vyskladňovací procesy v terminálu).
24.06.2022 Sklad6 Ve funkci pro zobrazení přehledu dokladů k vyskladnění nebo tisku vyskladňovacího dokladu (doklady ve stavu "nevyskladněno" nebo "nevyskladněno-prioritní") se neuplatňuje změna barvy řádků s doklady závisející na stavu vyskladnění (ostatní barvy se uplatňují).
24.06.2022 Sklad6 Nový režim zaokrouhlování celkové částky dokladů na 0.05 Kč (resp. 0.05 EUR). Změna vychází z požadavků souvisejících s vyřazením mincí 1 a 2 centy z oběhu.
21.06.2022 Sklad6 Nové varianty výpočtu individuálních cen. V údaji Klíč je nově k dispozici Typ odběru, Typ odběru 2 až 4 a Střediska (K2). Je tak možné vytvářet individuální ceny pro karty, které mají v některém z těchto údajů vyplněnou určenou hodnotu.
21.06.2022 Sklad6 Úprava vyhodnocování grafů za kartu na základě příznaku Nepočítat do návrhu obj. (čili "spekulace").
03.06.2022 Sklad6 V adrese odběratele je nové pole ICObjPocet (Individuální cena pro určení objednacího počtu). V kartě odběratele byly jinak uspořádány informace na 6. a 7. podstránce (informace týkající se Track&Trace byly přesunuty na 7. podstránku). Pokud je v kartě odběratele tento údaj vyplněn, tak se při určení povoleného minimálního objednacího počtu použije množství určené individuální cenou...
Více
03.06.2022 Sklad6 Nový příznak skladové karty Centrálně řízené balení. Příznak je dostupný v příznacích karty (PageDn) a je viditelný, pokud hodnota proměnné KartaEdit,3 je větší než nula a je editovatelný, pokud tato proměnná má hodnotu 1. Pokud je příznak u karty zapnutý, tak se opraví popiska u pole balení na "Balení/C"...
Více
03.06.2022 Sklad6 Při importu skladových karet (Alt+F5), které mají zapnutý přepínač Centrálně řízené balení, se údaj Balení importuje i v případě, že není povolený import tohoto údaje pomocí přepínače v dialogu pro import (do dialogu je přidán nový přepínač Balení dle cent., kterým je možné zpracování příznakem označených karet ovlivnit)
03.06.2022 Sklad6 Nové pole ve skladové kartě Hmotnost netto, které je dostupné na třetí podstránce.
03.06.2022 Sklad6 Při uzávěrce MO prodeje s odepsáním materiálu pro výrobky s mínusovou zásobou, se toto zpracování neprovádí pro skladové karty označené jako Balíček v poli Koncese (pro evidenci hlášení lihu)
03.06.2022 Sklad6 V maloobchodním prodeji se při zadání zkráceného váhového EAN kódu (prvních 6 nebo 7 znaků začínající obvykle znaky 28) dohledá zboží a hmotnost je možné zadat samostatně. V tomto případě se položka účtenky označí příznakem "rychlokód" a při tisku účtenky může být tato položka odpovídajícím způsobem označena...
Více
03.06.2022 Sklad6 Při opravě karty se po přepnutí na druhou až čtvrtou podstránku zobrazuje název karty v plné délce (50 znaků). Na první podstránce se zobrazuje v původní omezené základní délce (30 znaků).
20.05.2022 Účto Možnost importovat pohyby na bankovním účtu České spořitelny za pomocí on-line přístupu (Databanking ČS). Program se pomocí webové služby připojí k serveru ČS, provede podepsání a šifrování zpráv pomocí certifikátů uložených na čipové kartě a knihoven ČS (ve výchozí stavu musí být v podsložce mp_wss_p11_v1_0_0_9401) a stáhne pohyby za aktuální den.
16.05.2022 Sklad6 Rozšíření možností automatické přefakturace využívané v souvislosti s Cross-dock doklady. Lze definovat číselník, který určuje, pod jakým dodavatelem/odběratelem mají být doklady zaevidovány (v první fázi se eviduje příjmový doklad a v druhé fázi dodací doklad). Číselník lze definovat samostatně pro jednotlivé fáze zpracování...
Více
16.05.2022 Sklad6

V menu pro práci s průvodkami (Alt+F6) jsou k dispozici nové funkce pro tisk nakládacího listu a tisk souhrnu vrácených obalů. Pokud je označeno více průvodek, tak se sestava generuje za všechny označené průvodky.

Menu ROZVOZ_MNU

Kód menu Funkce
33,16 Nakládací list
33,17 Souhrn vrácených obalů
09.05.2022 Sklad6 Nový Typ jízdy v evidenci rozvozů s označením distribuční sklad. Při použití tohoto typu jízdy se předpokládá, že zboží je zavezeno do distribučního skladu a z něj je pak následně distribuováno koncovému zákazníkovi. V rámci sledování tabákových výrobků se pak u dokladů zařazených pod tento nový typ jízdy vytváří zpráva Překládka, která se ale při odeslání tabákových výrobků před dodáním zboží
Více
09.05.2022 Sklad6 Pro definici číselníku ditribučních skladů je k dispozici nová funkce hlavního menu s kódem 19, 93.
09.05.2022 Sklad6 K dispozici je nová funkce Odeslat TTT zprávu "Překládka" (po zprávě "Odeslání"), která je k dispozici v menu (Alt+F6) pro práci s průvodkou (menu ROZVOZ_MNU, kód menu 33,32). Funkci je možné použít i v běžných rozvozech, které nemají vztah k distribučnímu skladu. Před odesláním zprávy Překládka musí být odeslána zpráva Odeslání tabákových výrobků za příslušné doklady rozvozu. Nová fun...
Více
09.05.2022 Sklad6
Při odesílání zpráv ze sledování tabákových výrobků, které mají typ identifikátorů jednotkové+skupinové balení se při opakovaném odeslání bez chybných kódů kontroluje typ identifikátoru v hlavičce zprávy. Pokud jsou zde k odeslání jen jednotkové nebo jen skupinová, tak se automaticky změní typ identifikátoru v hlavičce odeslané zprávy.
16.04.2022 Sklad6 Nový přepínač Inicializace platebního terminálu při zahájení MO prodeje, která je dostupná v dialogu pro nastavení MO prodeje (F8). Při zahájení MO prodeje pak program provádí úvodní komunikaci s platebním terminálem, která ověří, že je terminál správně připojen a komunikuje.
Více
13.04.2022 Sklad6 Nový přepínač v nastavení INI hodnot (F7) Povolit zobrazování dlouhých názvů karet v operacích. Při zapnutí přepínače se v seznamu operací dokladu a na dalších místech souvisejících s operacemi či kartami začne zobrazovat celý název (50 znaků) namísto základního názvu (30 znaků). Předpokladem zobrazení celého názvu je dostatečné rozlišení monitoru a správné nastavení zobrazení programu...
Více
05.04.2022 Sklad6
Nové funkce pro Skladweb pro komunikaci se samoobslužnými terminály či pokladnami. Jedna funkce slouží pro informaci o zákaznické kartě a druhá pro ocenění seznamu zboží.
04.04.2022 Účto
Úprava importu výpisů
- podpora pro zpracování avíz z Global Payments, kde pod jedním variabilním symbolem přichází více plateb a poplatků za jednotlivé platební terminály.
03.04.2022 Sklad6
Úprava kontroly sortimentu ve vztahu k dodavateli při ukládání skladové karty.
Pomocí proměnné KarSortimD,100 lze nastavit masku pro pole "Dodavatel" z karty. Pro dodavatele, kteří vyhovují masce, není kontrolována vazba na pole Sortiment.
03.04.2022 Sklad6 Rozšíření skriptovacího jazyka pro podporu mazání skladových karet (rozšíření TKAPProduct/TKAPIndPrice)
01.04.2022 Sklad6 Nový kód menu (DOKLAD_SPC, kód menu 31,149) pro převod označených dokladů do účta se zvýšenými oprávněními. Při přímém převodu do účta není ve výchozím stavu kontrolováno, zda doklad patří do staršího (uzavřeného) účetního období. Kontrolu lze ovlivnit pomocí proměnné SK_UC_FA,18 (výchozí hodnota je 7): Hodnota Popis ...
Více
29.03.2022 Sklad6, Účto Při kontrole nespolehlivosti plátců DPH je pro partnery se slovenským DIČ prováděna kontrola vůči slovenskému serveru finanční správy, která poskytuje podobnou službu pro ověřování plátců a bankovních účtů
29.03.2022 Sklad6, Účto Vylepšení algoritmu porovnávání čísel bankovních účtů při kontrole nespolehlivosti plátců DPH
29.03.2022 Sklad6, Účto Při vystavení nového dokladu s typem, který má zapnutý přepínač [x] Nastavit typ dopravy u nových dokladů (F11) se kromě příznaku typu dopravy (písmeno d v příznacích v přehledu dokladů) také změní typ dopravy na 1 (zajistit)
29.03.2022 Sklad6, Účto Úprava hledání dokladů v rámci EDI párování - pokud není doklad nalezen pomocí čísla dokladu z EDI zprávy, tak se pro hledání použije také číslo dodacího listu z EDI zprávy
29.03.2022 Sklad6, Účto Pokud při párování EDI zprávy se skladovým dokladem není v EDI zprávě vyplněn variabilní symbol, tak se namísto variabilního symbolu použije číslo dokladu
25.03.2022 Sklad6 Nová funkce Hromadná změna expiračních karet v nabídce speciálních funkcí pro práci s kartami (menu KARTA_SPC, kód menu 55, 97), která umožňuje zkopírovat data z vybraných polí běžné skladové karty do tzv. expirační karty, která je na původní kartě závislá (např. kód zboží obsahuje na konci znak !)...
Více
25.03.2022 Sklad6 Úprava hledání odběratelů v MO prodeji podle kódu odběratele (zákaznická karta, EAN). Program nejdříve hledá přesně zadaný kód např. 00123456, a pokud odběratel s tímto kódem není nalezen, tak program pro 8-místné kódy začínající číslicí hledá i kód doplněný 00000 zleva (např. 0000000123456). Pokud ani takto není odběratel nalezen, tak se hledá ještě v evidenci karet odběratele (AdrInfo).
10.03.2022 Sklad6 Oprava zobrazování map v rámci aplikace po aktualizaci Windows.
04.03.2022 Sklad6, Účto

Generátor sestav

- pokud pro výsledný dokument není ve Windows nastavena funkční asociace pro otevření souboru, tak se při použití volby Otevřít spustí průzkumník Windows, který by měl mít jako aktivní soubor právě vytvořený dokument. Soubor je tak možné snadno zkopírovat nebo ho zkusit otevřít za pomocí jiných programů.

04.03.2022 Sklad6 Optimalizace zpracování tisku ceníků a cenovek. V některých situacích bude zpracování ceníku rychlejší.
04.03.2022 Sklad6
Nový přepínač v nastavení individuální ceny (F6): Slevu vyhodnocovat z ceny bez spotřební daně. Když je přepínač zapnutý, tak se pro zboží se spotřební daní se hodnota procentuální slevy nebo přirážky počítá ze základu bez hodnoty spotřební daně.
04.03.2022 Sklad6 Možnost povolit prodej do mínusu na základě měrné jednotky ze skladové karty. Povolení je možné udělit jen jednorázově nebo pro všechny doklady (případně jen pro všechny vychystávací doklady). Jednorázové povolení se provádí v menu pro práci s dokladem - je zde připravena nová položka menu Povolit výdej do mínusu pro vybrané karty s kódem menu 16,74 v menu DOKLAD_OP2 (popř. 17,74 ...
Více
11.02.2022 Sklad6
Pomocí proměnné EDIPar+,46 lze zakázat či povolit logování procesu párování EDI dokladu při ručním vyvolání párování. Výchozí hodnota 1 povoluje vytvoření logu.
11.02.2022 Sklad6
Pomocí proměnné EDIPar+,47 lze nastavit koeficient pro určení maximálního celkového rozdílu mezi cenou dokladu a EDI zprávou. Maximální hodnota se bere jako součet základní hodnoty určené proměnnou EDIPar+,0 a koeficientu násobeného celkovou částkou dokladu.Výchozí hodnota proměnné je 0.000005.
04.02.2022 Sklad6, Účto Úprava odesílání e-mailů přes rozhraní Simple MAPI (čili použití externího poštovního programu, např. MS Outlook pro odeslání mailu). Pokud je soubor s přílohou mailu umístěn na síťovém disku, tak je před odesláním zkopírován do dočasné složky Windows a po odeslání mailu zase smazán. Řeší se tím nahodilé padání poštovního programu...
Více
02.02.2022 Sklad6
Pokud byl doklad sloučen bez zapnutého číslování dodávek (což je vhodné pro fakturaci vychystávacích dokladů), tak je umožněno zobrazení původních položek dokladu v rámci přehledu původních dokladů ze sloučeného dokladu
02.02.2022 Sklad6
Ve funkci pro sloučení více označených objednávek do jedné objednávky je nový přepínač umožňující sloučit položky se stejným kódem a cenou. Pokud je v první objednávce stejná položka, tak se jen zvýší objednané množství.
02.02.2022 Sklad6 V nabídce pro import skladových karet z přenosového souboru je možnost zakázat změnu vybraných hlavních přepínačů. Pomocí proměnné KarImport, 0 lze určit povolené přepínače (hodnotu zadejte jako součet následujících hodnot): Hodnota Popis +1 načíst individuál...
Více
31.01.2022 Sklad6 Pomocí proměnné DPRICO, 0 lze nastavit režim ukládání informace o IČO partnera v záznamu dokladu k průvodce rozvozu ...
Více
28.01.2022 Sklad6, Účto Při zobrazování připojených dokumentů (např. PDF dokumenty připojené k příjemkám) se v některých případech připojený dokument neotevře. V tom případě je možné použít alternativní metodu otevření souboru, která se vyvolá, když při spouštění náhledu souboru podržíte klávesu Shift. Pokud se tedy např. náhled souboru otevírá pomocí F8, tak pomocí Shift+F8 se použije alternativní způsob otevírání,...
Více
22.01.2022 Sklad6
Rozšíření interního vyhodnocovače používaného pro definiční soubor tiskových sestav či v generátoru sestav. Nově lze ve výrazech používat také funkce, které jsou dostupné v rámci QR2 sestav. Pokud má funkce stejný název jako interní funkce, tak pro preferenci QR2 varianty použijte před funkcí prefix QR. (např. QR2.Using). Za jménem funkce musí být vždy závorky - i v případě, že funkce nemá parametry.
22.01.2022 Sklad6 Mezi funkcemi dostupnými v rámci interního vyhodnocovače používaného pro definiční soubor tiskových sestav či v generátoru sestav a také v QR2 sestavách je nová funkce MemoData. Funkce vrací hodnotu odpovídajícího řádku z tabulky MEMO...
Více
15.01.2022 Sklad6 Nové varianty hodnot proměnné VyrSpotM,3 určující režim dohledávání alternativních karet v rámci zpracování odpisu spotřebovaných výrobků (např. ve funkci Nový výrobní doklad)...
Více
12.01.2022 Sklad6, Účto
V interním textovém editoru je možné při uložení pomocí Shift+F2 kromě jména souboru také změnit cílovou kódovou stránku, ve které má být textový soubor uložen. Podporováno je i kódování UTF-8, popř. i UTF-16 (LE neboli 1200).
12.01.2022 Sklad6, Účto
Definiční soubor tiskových sestav (např. SKLAD-01.DEF) může být nově uložen i ve formátu UTF-8 nebo UTF-16 (soubor v tomto formátu musí mít prefix označující kódovou stránku, tzv. BOM).
Pro konverzi DEF souboru z původní kódové stránky použijte vždy interní textový editor a soubor uložte pomocí Shift+F2 s výběrem kódové stránky (doporučujeme UTF-8). Při této konverzi jsou správně převedeny i některé speciální znaky, které by za pomocí jiných konverzních nástrojů mohly být převedeny nesprávně. DEF soubor je načtení do programu převeden na interní kódovou stránku, proto není možné používat všechny Unicode znaky.
22.12.2021 Sklad6 Úprava převodu do účetnictví - ve variantě přímého převodu do účetnictví je možné nastavit jinou hodnotu pro automatické potvrzování transakce pomocí proměnné SK_UC_FA+,17 nebo SK_UC_FA-,17 pro přijaté a vydané doklady. Pokud je zapnuté rozšířené logování převodu, tak je hodnota této proměnné přednastavena na 1, což znamená, ...
Více
21.12.2021 Sklad6
Pomocí proměnné InvPasmo+,1 lze nastavit jméno individuální ceny použité pro ocenění přebytků. Proměnnou InvPasmo+,0 lze určit základní typ ceny pro přebytky (tato proměnná už byla implementovaná dříve)
21.12.2021 Sklad6 Rozšíření struktur pro evidenci výrobků a materiálů. Ve výrobcích jsou tři nová pole Prirazka, CenaMatAkt, CenaVyrAkt. Pole Přirážka je editovatelné v rámci dialogu pro editaci výrobku. Lze ho použít například pro kalkulovaná pole ověřující, že přirážka mezi celkovou cenou surovin a cenou výrobku je dostatečná...
Více
21.12.2021 Sklad6 Změna nabídky pro aktualizaci cen (Alt+F6) v přehledu výrobků. Nově se zobrazuje ve formě menu. Je zde možné použít následující kódy menu (název menu VYR_MNU)...
Více
21.12.2021 Sklad6 Úprava algoritmu pro výpočet cen výrobků v rámci hromadné výroby. Dosud platilo, že při hromadné výrobě více výrobků v rámci jednoho výrobního příkazu, se ceny výrobků počítaly poměrově podle hmotnosti výrobků z celkové ceny všech materiálů. Nově : Program si u každého materiálu pamatuje, ke kterým výrobkům náleží. Cena výrobu je pak ovlivněna jen těmi materiály, ...
Více
18.12.2021 Sklad6 Modul pro vyhodnocování odměn obchodních zástupců V novém číselníku pro nastavení odměn OZ lze určit pravidla pro vyhodnocení odměny. Odměna může zohledňovat různé skladové karty (např. skupiny zboží), různé odběratele (např. jiná odměna pro síťové zákazníky), zakázky (OZ), splatnost faktur, období (dle DUZP) a firmy či pobočku, za kterou je výpočet prováděn...
Více
18.12.2021 Sklad6
V číselníku typů dokladů je nová volba pro povolení zahrnutí typu dokladu do výpočtu odměn OZ (F5). Pokud je přepínač zapnutý, tak se uplatňuje také související nastavení, zda mají být doklady do výpočtu změn zahrnuty dle data platby (jen zcela zaplacené doklady) nebo dle DUZP (nebere se ohled na platbu).
16.12.2021 Sklad6
Uživatelé, kteří nemají právo vidět nákupní ceny (popř. fakturační nákupní ceny) nově nevidí cenu v přehledu operací skladové karty u těch operací, které vychází z NC (platí například pro převodky s dohledávanou nákupní cenou z nákupní operace).
10.12.2021 Sklad6
Rozšíření práce s uživatelskými dialogy. V číselníku uživatelských dialogů je v položkách možno definovat jméno uživatelského číselníku. Pokud je tento číselník určen, tak se nabízí v uživatelském dialogu možnost výběru z tohoto číselníku.
10.12.2021 Účto
Rozšíření kontrol při zpracování příkazů k úhradě ve formátu SEPA Multicash XML. Kontroluje se, zda je v adrese dodavatele/odběratele vyplněn IBAN a BIC. U položek příkazu k úhradě nemusí být vyplněn účet ve standardním formátu. Faktury v cizí měně se přenáší do příkazu v cizí měně.
26.11.2021 Sklad6
Při přepočítání ceny výrobků (Alt+F6 v přehledu "Výrobky a materiál") se uplatňuje nastavení definované proměnnou VyrSpotM,3 umožňující zpracování alternativních karet. Při procházení materiálových karet může být karta nahrazena vhodnější alternativní kartou, která má zásobu.
26.11.2021 Sklad6 V uzávěrce prodeje na pokladně se při vytváření uzávěrkového dokladu se spotřebou materiálu za výrobky s minusovým stavem mohou kontrolovat alternativní karty, Při procházení materiálových karet může být karta nahrazena vhodnější alternativní kartou, která má zásobu...
Více
23.11.2021 Sklad6
Podpora pro hlášení lihu ve formátu 1.3.0. Pro správnou funkci stačí nahrát aktuální šablony do skladové složky (ORO_Zprava_CZL001_1.3.0.xsd, ORO_Zprava_CZL002_1.3.0.xsd, ORO_Zprava_CZL003_1.3.0.xsd, Typy_1.3.0.xsd)
17.11.2021 Sklad6 Program podporuje novou variantu vypočtu prodeje odběratelům za zvolené období (IČO-kód: SkladVY5). Program se řídí proměnnou VY5Param,0: ...
Více
17.11.2021 Sklad6 Rozšíření párování EDI dokladů. Při použití funkce s kódem menu 57, 9 v EDI_Dok pro párování souvisejících dokladů program kontroluje, zda je daný doklad dobropis. Pokud ano, tak dohledá odpovídající fakturu a pokud je nalezena, tak zkusí provést společné spárování této faktury a všech odpovídajících dobropisů s dohledaným skladovým dokladem. Pokud párování selže, ...
Více
17.11.2021 Sklad6
V evidenci odběratelů a dodavatelů je rozšířen číselníku typů odběratelů/dodavatelů o nové pole Kategorie, ke kterému existuje také nový číselník.
17.11.2021 Sklad6
V číselníku pro pole ID v evidenci odběratelů, resp. dodavatelů je možné definovat nové pole pomocí proměnné AdrIdStr-,0 (resp. AdrIdStr-,0). Do hodnoty zadejte nadpis pole.
17.11.2021 Sklad6
V adrese je doplněno nové pole Dny po splatnosti umožňující zadat tolerovaný počet dní po splatnosti faktur pro některé výpočty
11.11.2021 Sklad6
V nastavení bodového systému pro vyhodnocení optimální nákupní operace pro výdej zboží (Číselníky/Typy dokladů/Enter/F8/F8) je rozšířeno bodové ohodnocení pro variantu, kdy se zboží vydává ze stejné pozice jako některá jiná výdajová operace pro stejné zboží. Určením nenulového bodového ohodnocení této varianty se tedy budou preferovat výdeje ze stejné pozice.

22.10.2021 Sklad6 Ve struktuře KARTA je možné definovat kalkulované pole OBRAZEKV, které obsahuje název výchozího souboru s obrázkem. Ten se určuje buď pomocí záznamu uloženého v evidenci Obrázky ke kartě nebo pomocí výchozího jména souboru určeného výrazem (viz proměnné KARImgExpr,x) včetně složky (proměnná KARImgPath,0).
19.10.2021 Sklad6 Před odesláním objednávky na dodavatele je prováděna kontrola data požadováno. Pokud je toto datum vyplněno a je menší než aktuální datum, tak se objeví upozornění s možností přerušit zpracování. Pomocí proměnné NObjKnt, 0 lze nastavit režim kontroly:...
Více
19.10.2021 Sklad6 V menu DOKLAD_SPC (případně v podmenu) jsou k dispozici nové varianty převodu do účetnictví za vybrané nebo označené doklady, které vždy data převádí dávkovým způsobem za pomocí souborů SK_UC_??-BTR...
Více
19.10.2021 Sklad6 Úprava importu speciálních znaků s diakritikou, které program nedokáže uložit do databáze (např. A s kroužkem se převede na A)
08.10.2021 Sklad6
V číselníku typů dokladů je v dialogu pro nastavení práce s identifikací umístění (F8/F8) nový přepínač [x] Preferovat id. umístění s menší hodnotou id. umístění (v případě rovnosti bodů)
Nastavení se uplatňuje jen v případě, že pomocí dalších kritérií není vyhledaná lepší pozice a pro danou nákupní operaci není zadané datum výroby.

05.10.2021 Sklad6 Úprava výpočtu prodaného zboží za odběratele (tabulka SKLADVY5). Pokud je nastavena proměnná VY5ExtID,0 na hodnotu 1, tak se do tabulky zahrnou také skladové karty, které jsou v dokladech převedených na drobný daňový doklad. U karet ale nebude započítán počet ani částky prodejů...
Více
02.10.2021 Sklad6 Úprava převodu do účetnictví - pomocí proměnných SK_UC_PRV+,50 a SK_UC_PRV-,50 lze definovat další identifikační číslo pro určení umístění tabulky UCTOFAK.BTR pro přijaté a vydané doklady..
Více
10.09.2021 Sklad6 Úprava některých kontrol při zpracování požadavků. Pokud má zákazník v adrese určený výchozí typ dokladu a v požadavku není výsledný typ dokladu určený, tak se pro různé kontroly použije typ dokladu z adresy (dosud se použilo výchozí nastavení typů dokladů z INI hodnot). Změna se týký např. vyhodnocení zalistovaných položek nebo kontroly minimální ceny...
Více
27.08.2021 Sklad6, Účto Nová funkce pro import dat z datového zdroje s pomocí rozhraní ADO. Je tak možné snadno importovat data z libovolné databáze, pro kterou existuje příslušný ovladač v prostředí Windows (například data ze sešitů Excel, data z tabulek a SQL dotazů MS SQL, data z databází poskytovaných přes rozhraní ODBC, data z jiných tabulek PSQL)...
Více
13.08.2021 Sklad6 Ve skladové kartě je nové pole IdEkokom pro určení identifikátoru seznamu záznamů v nové tabulce SKLADEKC obsahující informace k výpočtu podkladů pro EKO-KOM za danou kartu.
11.08.2021 Sklad6 V nabídce pro druh výpočtu jednotkové ceny je nová možnost Koef.JC 1m, čili výpočet dle koeficientu JC s jednotkou 1 m;
20.07.2021 Sklad6, Účto V menu NOBJED_SPC pro práci s objednávkami na dodavatele (Alt+F6/Speciální funkce) je možné doplnit nové menu pro zobrazení interních poznámek k objednávce na dodavatele (může obsahovat např. adresu odběrného místa pocházející z požadavku - viz výše). Kód menu 39, 11
20.07.2021 Sklad6, Účto Podpora tzv. extended operací zpracovávaných na serveru pro objekty TKAPBtrTable používaných ve skriptech. Nové funkce mohou při správném použití výrazně zrychlit komunikaci se serverem u složitějších databázových dotazů načítajících větší množství dat...
Více
15.07.2021 Sklad6 Převody do účetnictví: Funkce přímého zaúčtování (Alt+U v přehledu dokladů) kontroluje omezení definované v účetnictví pro práci s obdobím (kontroluje se, že doklady jsou v aktuálním nebo novějším účetním období a ověřují se omezení na účetní období a DUZP nastavení v dialogu Init. hodnoty/F7 v účetnictví)...
Více
15.07.2021 Sklad6 Nový příznak dokladu "Vyžádání opakovaného převodu do účetnictví". Příznak má smysl nastavovat pro doklady, které mají povolen převod do účetnictví a daný doklad už byl do účetnictví převeden. Doklad je pak zahrnut do převodu za zvolené období i v případě, že už byl dříve převeden (a není zapnutý Ruční/opakovaný převod). Do menu DOKLAD_SPC (resp. DOKLAD_SP-, DOKLAD_SP+ nebo podmenu) lze dopln...
Více
09.07.2021 Sklad6 Při spouštění výpočtu prodeje odběratelům za období se ověřuje, zda proběhla počáteční inicializace (vynulování) tabulky SKLADVY5 obsahující vypočtená data. Pokud při vytváření tabulky vznikne chyba, tak je nabídnuta alternativní inicializace spočívající ve vymazání jednotlivých záznamů v tabulce.
Alternativní inicializaci je možné také vynutit nastavením proměnné VY5Param,0 na hodnotu 1.
09.07.2021 Sklad6 Pomocí proměnné DokAutExpT,9 lze nastavit masku pro jména položek v záznamech změn dokladu, které má program považovat za export dokladu za účelem zjištění, zda byl doklad změněn od posledního exportu. Výchozí hodnota je LOGDOKEML/LOGDOKTXT.
14.06.2021 Sklad6 Při importu XML souborů z aplikace Maxim Průvodky je možné ovlivnit způsob zpracování jednotlivých druhů plateb (dle číselníku způsobů úhrady). Pomocí proměnné XMLImpPruv,12 lze určit seznam povolených (resp. zakázaných) způsobů úhrad (ve formě masky), pro které se má vytvářet nový pokladní doklad. Ve výchozím stavu jsou povoleny všechny úhrady...
Více
14.06.2021 Sklad6

Při importu plateb z účetnictví je možné ovlivnit zpracování údaje ID Firmy pro dohledání správného typu dokladu (viz úprava z 29.4.2021). Proměnná DokPltImp-,0 pro dodací doklady, resp. DokPltImp+,0 pro příjmové doklady umožňuje nastavit překódování ID Firmy použitého pro dohledání typu dokladu.
Např. hodnota 15=0/20=5 změní ID firmy z přijatého záznamu platby z hodnoty 15 na 0 (tj. ID firmy se neuplatňuje pro dohledání typu dokladu) a hodnotu 20 zpracovává jako ID firmy 5.

04.06.2021 Účto Podpora pro zpracování třístranného obchodu při generování souhrnného hlášení
04.06.2021 Sklad6, Účto V dialogu pro zobrazení kalendáře (Alt+K kdekoli v programu) se zobrazují čísla týdnů.
23.05.2021 Sklad6 Zpracování zahraničních EDI dokladů a dokladů v cizí měně.
23.05.2021 Sklad6 EDI: zpracování obalů v rámci párování EDI zprávy s příjemkou - v prvním kole se obaly testují "přesně", v druhém kole se kontroluje, zda suma zbývajících nespárovaných obalů souhlasí s obaly v EDI dokladu.
23.05.2021 Sklad6 EDI: úprava algoritmu kontroly cen (řešení některých zaokrouhlovacích rozdílů). Nyní se bere v úvahu také celková cena za položku. Pokud cena za měrnou jednotku vypočtená z celkové ceny za položku se liší od Ceny/MJ z EDI záznamu nejvýše o 0.005 Kč, tak se použije tato vypočtená cena.
23.05.2021 Sklad6

Úprava zobrazování dat z archivu Editel (locale = cs)

23.05.2021 Sklad6 EDI: Rozlišení varování (W: ) a chyb (E: ) v protokolu párování
14.05.2021 Sklad6

Rozšířena délka vstupního pole s číslem dodacího listu v hlavičce dokladu na 20 znaků.

14.05.2021 Sklad6 Rozšířena délka variabilního symbolu v hlavičce dokladu. Protože běžná maximální délka variabilního symbolu pro účely platby v bankovnictví je 10 znaků, tak prodlouženou délku variabilního symbolu je třeba povolit v jednotlivých typech dokladů(přepínače F5). Prodlouženou délku je vhodné nastavit např. pro příjmové dodací listy nebo pro interní doklady.
14.05.2021 Sklad6 Pro zobrazení celého čísla dodacího listu, variabilního symbolu nebo čísla objednávky lze definovat kalkulovaná pole ve struktuře doklad s názvem: CCISLODL, CVARSYMBOL, CCISLOOBJ
14.05.2021 Sklad6

Pro označení průvodek v evidenci sledování rozvozů lze použít Shift+šipky (popř. PageDn/PageUp)

14.05.2021 Sklad6 Kontrola vlastností Povinné zpracování v nastavení EDI v 7. záložce adresy dodavatele pro dodací listy a faktury (příjemky). Pokud je zapnutá volba Povinně-položkově nebo Povinně-celk.částky, tak doklady pro tuto firmy je možné vytvářet pouze přes EDI procesy (párování EDI dokladů). Nastavení této kontroly je ovlivněno následujícími proměnnými:...
Více
14.05.2021 Sklad6 Ve speciálních funkcích pro práci s EDI zprávami v přehledu EDI zpráv (Alt+F6) je doplněna nová možnost odeslat obsah protokolu párování dodavateli souvisejícímu s danou zprávou. Menu EDI_Dok, Kód menu 57,40 "Odeslat protokol párování e-mailem". Nastavení odeslání e-mailu se řídí proměnnou EDI-INFO (s podobným významem jako např. DOK-PDF).
14.05.2021 Sklad6 Rozšířeny možnosti proměnných NOB-PDF, NOB-EXP, OBJ-PDF, DOKExpDBF, DOK-PDF, DOKExpTxt, REK-PDF, EDI-INFO, které umožňují konfiguraci exportu záznamů objednávek, požadavků, dokladů či reklamaci. Proměnná,4:...
Více
14.05.2021 Sklad6 Úprava zamykání záznamů při práci s objektem TKAPBtrTable ve skriptech. Pokud je zpracování prováděno v rámci transakce, tak se neprovádí explicitní zamykání zpracovávaných záznamů.
11.05.2021 Sklad6

Při označování operací v přehledu všech operací za kartu nebo přehledu nákupních operací za kartu program sčítá také počet balení za označené operace a u nákupních operací sčítá také zbývající (volné) množství

11.05.2021 Sklad6

Rozšířeno zpracování proměnné Pravo_2: hodnota +256 povolí kalkulaci cen pro karty s vyplněným koeficientem fakturační ceny ve variantě s ruční editací koeficientu FC.

06.05.2021 Sklad6 Podpora pro zaúčtování přijatých EDI dokladů vzniklých pomocí funkcí pro párování dokladů s EDI zprávami...
Více
06.05.2021 Sklad6 Podpora pro zaúčtování přijatých EDI dokladů vzniklých pomocí funkcí pro párování dokladů s EDI zprávami.
03.05.2021 Sklad6 Použití funkce Vytvoření objednávky na dodavatele se v případě, že se zpracovává jen jeden požadavek, do externího čísla v hlavičce objednávky přenese externí číslo
03.05.2021 Sklad6 Při importu požadavku pomocí parametru PZC: se do hlavičky požadavku zaeviduje číslo objednávky na dodavatele do externího čísla v požadavku
Více
03.05.2021 Sklad6 Automatizace zpracování BTR souboru s příjemkou z pobočky dle externího čísla objednávky tak, aby při nastavené asociaci na příponu ve Windows proběhl import souboru s parametrem /PRO:jmeno_souboru až do fakturace na odběratele...
Více
29.04.2021 Sklad6

Úprava přenosu plateb z účetnictví do Sklad6.

V účetnictví je možné nadefinovat proměnnou ExpPlat,2 (nebo alternativně IdFirmyS6,0), která bude obsahovat ID firmy. To musí odpovídat číselníku typů dokladů ve skladovém programu, kde se bude provádět import plateb (F11). Při importu si pak program všímá jen typů dokladů, které mají stejné ID firmy nebo ho nemají vyplněné.

29.04.2021 Účto Nová funkce pro zobrazení EDI dokladů z elektronického archivu uloženého u společnosti Editel. V přehledu přijatých faktur lze do menu pro práci s fakturami (Alt+F6) přidat funkci "Zobrazit dokument z archivu Editel" kód menu 0,11 v menu FAK_SPC (popř. FAK_SPC+). Pro zprovoznění funkce je třeba zadat jméno a heslo uživatele webové služby do proměnných EDIPar+,40 a EDIPar+,41...
Více
29.04.2021 Sklad6 Nová varianta importu požadavků z přenosového souboru. Vždy se provádí aktualizace cen dle aktuálního ceníku (nebere se ohled na ceny v přenosovém souboru): kód hlavního menu 4,13. Existuje také možnost importu požadavků z přenosového souboru předávaného při spuštění programu jako parametr...
Více
29.04.2021 Sklad6 Při importu požadavků se nově také kontroluje duplicita externího čísla objednávky před provedením importu.
29.04.2021 Sklad6 Rozšíření významu proměnné NOB-CrossP,x obsahujícího bitové příznaky ovlivňující převod požadavku do objednávky na dodavatele:...
Více
29.04.2021 Sklad6 Při odesílání objednávky na dodavatele mailem (BTR soubor se schránkou) se vybírá výchozí typ kontaktu pro určení e-mailu "e-mail - objednávky" (ze záložky s kontakty pro daného dodavatele). Nastavení typu kontaktu pro určení e-mailu lze ovlivnit pomocí proměnné UlozNObjX+,1
19.04.2021 Sklad6 Při zadávání parametrů se provádí "překlad" identifikátorů parametrů na jejich popis dle číselníku. Místo zkrácených kódů by tak měl být vidět slovní popis. V přehledu karet lze definovat kalkulované pole MEMOZx (kde x je číslo řádku memo pro "id objektu" 21, tj. záznamy pro parametry). Zobrazí se tedy stejné informace, ...
Více
19.04.2021 Sklad6 Do tabulky EDIHDR je doplněn nový index (č. 7), který umožňuje rychlé dohledávání informace o skladovém dokladu, se kterým je EDI doklad spárován. Pro usnadnění aktualizace lze v libovolném přehledu EDI dokladů (např. přehled EDI faktur) stisknout Alt+U a do systémových indexů jsou doplněny nové záznamy a do tabulky EDIHDR je nový index rovnou přidán. Aktualizaci je možné provádět za chodu.
19.04.2021 Sklad6 V menu pro práci s doklady lze přidat novou položku menu: Kód menu Popis 16,139 menu pro opravu dokladu (např. DOKLAD_OP2) 31,139 menu pro speciální funkce s doklady - Alt+F6 (např. DOKLAD_SP+)
Více
19.04.2021 Sklad6 Při párování se do hlavičky skladového dokladu zapisují nové příznaky týkající se párování EDI DL (DESADV) a EDI faktur (INVOIC). Příznaky se zapisují do pole Priznaky5: EDI_DESADV Spárováno 16 EDI_DESADV Nespárováno 32 EDI_INVOIC Spárováno 64 EDI_INVOIC Nespárováno 128 ...
Více
12.04.2021 Sklad6 Úprava mechanizmu párování EDI zpráv. Při párování příjemek program dohledává také nezpracované dobropisy týkající se dané faktury od stejného dodavatele (v dobropisu musí být správně vyplněno referenční číslo faktury, které se dobropis týká). Pokud je najde, tak program vyzkouší párovat tyto EDI doklady společně s jedním skladovým dokladem. Pokud se to povede, tak ...
Více
12.04.2021 Sklad6

Do menu EDI_Dok pro práci s EDI doklady lze přidat novou variantu párování s kódem menu 57, 9 Párování souvisejících dokladů. V přehledu EDI zpráv INVOIC se můžete postavit na EDI fakturu a spustit tuto funkci, která dohledá případné dobropisy (viz výše) a vyzkouší provést společné párování.

12.04.2021 Sklad6 Ve skriptu pro import zpráv EDI z InHouse je přidána nová možnost generovat zprávy APERAK (pozitivní i chybové).
29.03.2021 Sklad6 Nové pole v kartě pro zadání počtu kusů v multipacku (plus přepínač povolující použití počtu kusů v multipacku pro výdej odpovídajícího počtu lahví).
29.03.2021 Sklad6 Nové pole v kartě nazvané "koeficient jednotkové ceny" (KoefJC). Toto nové pole lze použít v případě, že nelze použít údaje objem či hmotnost v kartě a jednotkovou cenu je třeba počítat za pomocí jiného koeficientu (základní cena je tímto koeficientem ve skutečnosti dělena). Lze zde tedy zadat například čistou hmotnost. V souvislosti s tímto koeficientem a s polem pro multipack pak byly ...
Více
18.03.2021 Sklad6 Pomocí proměnné ObjEditP-,0 lze nastavit režim zpracování stavu objednání u položek požadavku: ...
Více
18.03.2021 Sklad6 Rozšíření funkce pro převod požadavku do objednávky na dodavatele. Pomocí proměnné NOB-CrossP,x lze ovlivnit průběh zpracování požadavků do objednávky. x Popis OBJ_MNU 0 běžné vytvoření objednávky 41,16 nebo 41,17 1 pro druhou variantu 41,32 nebo 41,33 8 crossdock objednávku A 16 crossdock objednávku B. Hodnotu zadejte jako součet následujících hodnot:...
Více
18.03.2021 Sklad6 Nová funkce pro zobrazení EDI dokladů z elektronického archivu uloženého u společnosti Editel. V přehledu EDI dokladů lze do menu pro práci s EDI doklady (Alt+F6) přidat funkci Zobrazit dokument z archivu Editel kód menu 57,8 v menu EDI_Dok (popř. EDINVOIC). Pro zprovoznění funkce je třeba zadat jméno a heslo uživatele webové služby do proměnných EDIPar+,40 a EDIPar+,41.
18.03.2021 Sklad6 Úprava výpočtu cen v MO prodeji v případě, že je v nastavení MO prodeje zapnutá preference cen s DPH. Program používá složitější algoritmus zajišťující přesnější vyhodnocení částky DPH.
18.03.2021 Sklad6 Úprava zpracování informací přijatých z platebního terminálu. Podle počáteční části čísla platební karty program dokáže rozlišit druh karty (resp. vydavatele) a automaticky změnit označení způsobu úhrady pro danou platbu dle číselníku způsobů úhrad (například kvůli rozlišení jednotlivých vydavatelů stravenkových platebních karet). Pro zprovoznění je třeba nadefinovat proměnné PltKarCK,x (kde x ...
Více
15.03.2021 Sklad6 Funkce pro fakturaci požadavku podle příjemky se zachováním cen dle požadavku. Pokud je použita tato nová funkce, tak se zahájí převod požadavku do nového dokladu, určí se typ dokladu pro nový doklad a následně uživatel musí vybrat doklad ze seznamu příjmových dokladů, podle nějž má být provedena fakturace. Pokud v příjemce není nalezena ani jedna položka z požadavku, tak je převod zrušen...
Více
15.03.2021 Sklad6

Úprava rozdělování operací v dokladech.
Pokud v rámci evidování dokladu dojde k rozdělení prodejní operace, tak se nově vytvořená operace označí jako související a při dalším zobrazení operací dokladu je tato operace zobrazena za původní operací.

12.03.2021 Sklad6 Funkce pro zjednodušený vstup příjemky z přenosového souboru se současným párováním dokladu s objednávkou na dodavatele. Funkci lze spustit z měnu (nový kód menu 2, 157) nebo lze aplikaci spustit s parametrem /PRO:jmeno_souboru, která spustí stejnou funkci s určeným jménem přenosového souboru s dokladem...
Více
10.03.2021 Sklad6 V adrese odběratele a dodavatele je na 6. podstránce připraveno nové pole IČ-převod. Tento identifikátor se používá pro určení, pod jakým identifikačním číslem je firma, která vystavuje doklad (nikoli, na kterou je vystavován doklad) evidována v systému partnera, ke kterému má být doklad elektronicky zaslán.
10.03.2021 Sklad6 Zpracování přenosu dokladů přes schránku se skladovými doklady. Nově je možné nastavit program tak, aby při přenosu dokladů mezi středisky automaticky měnil hlavičku dokladu tak, aby odpovídala logice přenosu (např. na středisku A se vytvoří výdajová převodka na středisko B...
Více
08.03.2021 Sklad6 Při vstupu příjemky v terminálu s použitím objednávky na dodavatele se kontroluje, zda je objednávka v cizí měně. Pokud ano, tak je nastaven také příjmový doklad na cizí měnu dle objednávky a ceny v objednávce se správně přenesou do dokladu (s použitím kurzu dle kurzového lístku).
02.03.2021 Sklad6 Ve struktuře souborů KARTA je možné definovat nová kalkulovaná pole pro výpočet jednotkové ceny za vybraná cenová pásma. Položky ve struktuře se musí jmenovat VJCENAx nebo VJCENAxDPH, kde x je pořadové číslo pásma v seznamu vybraných cenových pásem (viz proměnná VCENA).
28.02.2021 Sklad6 Podpora pro práci s počtem ks pro váhové položky (kromě hlavní jednotky kg lze tedy určit také doplňkovou informaci o množství v kusech). Množství v ks lze převzít v rámci importu požadavku z e-shopu nebo lze množství zadat v položce požadavku pomocí Alt+Q. Množství v ks je vidět i v seznamu položek požadavku a také v detailu požadavku...
Více
25.02.2021 Účto Připraven skript pro účetnictví umožňující načtení avíza z Global Payments obsahující přehled plateb pomocí platebních terminálů, které se objeví v následujících bankovních výpisech. Samotný import výpisů je upraven tak, aby uměl použít informace, které jsou uložené do databáze účetnictví pomocí skriptu. Při zpracování platby program dohledává záznam pro poplatek v načtených avízech ...
Více
16.02.2021 Sklad6 Rozšíření významu proměnné AdrNova,0 pro odběratele (resp. AdrNova,1 pro dodavatele). Hodnota 4, popř. 5 načte údaje z ARESu a v případě, že se již toto IÇO vyskytuje v adresáři firem, tak upozorní na existující IČO. 4: vstup pomocí ARES. Pokud není IÇO v dialogu vyplněno, tak se po stisknutí Enter, ESC nebo F2 nabídne standardní dialog pro vyplnění nové adresy 5: vstup pomocí ARES. Pokud není ...
Více
12.02.2021 Sklad6 Úprava zobrazování NC v příjemkách a ve výdajových dokladech s nastaveným dohledáváním NC (vždy). Pokud typ uživatele nemá oprávnění vidět NC, tak je nevidí ani v příjemkách. V seznamu operací dokladu nejsou ceny vidět a v detailu operace jsou skryty (nahrazeny znaky *). Rozšířeno zpracování proměnné Pravo_2:
Více
07.02.2021 Sklad6 Rozšíření práce s individuálními cenami OZ (IC OZ), které mohou přicházet z aplikace Maxim CRM. Nová položka menu do nabídky pro práci s odběrateli (OdbMenu) pro zobrazení IC OZ pro vybraného odběratele: kód menu 27, 63 - Individuální ceny OZ
07.02.2021 Sklad6 Proměnná se uplatňuje jen v případě, že jsou IC OZ aktivní (tj. je nastavena proměnná SSLOZ na nenulovou hodnotu). Hodnotu zadejte jako součet následujících hodnot:...
Více
07.02.2021 Sklad6 Pomocí proměnné SSLDefDPr,2, SSLDefDPr2,2 a SSLDefDPr3,2 lze nadefinovat výchozí hodnoty pro údaje Prepinace, Prepinace2 a Prepinace3 při vytvoření nového záznamu individuální ceny OZ.
05.02.2021 Sklad6 V nastavení MO prodeje je nová volba pro určení způsobu práce s typy dokladů v případě, že přes MO režim prodeje jsou vystavovány také jiné typy dokladů než jen MO prodej. U většiny variant (kromě Automaticky a Zakázat) je možné určit také výchozí typ dokladu, který se použije jako přednastavený typ pro vystavení dokladu přes MO prodej.
29.01.2021 Sklad6 Pomocí proměnné KarBlokEd,0 lze povolit práci se skladovými kartami, které jsou označené jako blokované. Blokované karty není možné přidávat do dokladů a běžní uživatelé je ani nemohou editovat (popř. zobrazit) nebo exportovat. Hodnota 1 povoluje zobrazit karty, které jsou takto označené...
Více
25.01.2021 Sklad6 Pomocí proměnné UCCSlevy, 0 s hodnotou D nebo B lze povolit ruční zadávání koncové ceny s DPH nebo bez DPH v maloobchodním prodeji pomocí klávesy F12 (tlačítko pro slevy). Vstup ceny lze kombinovat se vstupem důvodu slevy (viz proměnná UCCSlevy, 1).
21.01.2021 Sklad6 Pomocí proměnné EDIPar+,35 pro zprávu INVOIC (popř. EDIPar+,25 pro zprávu DESADV) lze ovlivnit kontrolu práv při přeevidování výsledného dokladu v rámci procesu párování EDI dokladu (výchozí hodnota je 1, která zajistí povolení evidování v procesu párování i v případě, že uživatel nemá dostatečná oprávnění).
15.01.2021 Sklad6 Rozšíření zpracování EDI dokladů - při párování EDI zprávy INVOIC se skladovým dokladem může program převzít vybrané údaje z hlavičky EDI zprávy do dokladu. Pomocí proměnné EDIPar+,18 pro zprávu INVOIC (popř. EDIPar+,8 pro zprávu DESADV) můžete ovlivnit přenášené údaje (hodnotu zadejte jako součet následujících hodnot): ...
Více
15.01.2021 Sklad6 Úprava exportu faktur do účetnictví.
Pokud je v nastavení typu dokladu určen druh účtování s hodnotou 255 a tento druh není nadefinován v číselníku druhů účetních předpisů, tak není hlášena chyba o tom, že neexistuje účetní předpis. Je tak možné vybrané typy faktur převádět do účta jen ve formě hlavičky dokladu (bez kontací).
15.01.2021 Sklad6 Nová varianta funkce na synchronizaci seznamu uživatelů s centrální evidencí uživatelů. (kód hlavního menu 90,10). Funkci lze ovlivnit pomocí proměnných: ...
Více
15.01.2021 Sklad6 Pomocí proměnné DokTskLog+,0 nebo DokTskLog-,0 (pro příjmové nebo dodací doklady) lze ovlivnit, jaké tiskové formuláře mají být zalogovány při vyvolání tisku dokladu. V proměnné uveďte seznam kódů menu 2 pro ty položky menu, kde chcete povolit nebo zakázat zaznamenání tisku do logu (resp. zvýšení počtu tisků dokladu). Před kódy menu, které nechcete logovat přidejte znak !...
Více
02.01.2021 Sklad6 Úprava zobrazování nákupních cen v režimu s použitím koeficientu FC a omezenými právy ke zobrazení fakturační nebo navýšené NC.
02.01.2021 Sklad6 Při výběru dokladů pro rozvoz (z nabídky sledování rozvozů) se v přehledu dokladů dá pomocí Alt+F zapnout filtrování dokladů, které jsou určené k rozvozu. Program vybírá doklady nejvýše 31 dnů staré (dle DUZP), které nejsou označené příznakem rozvozu a které mají povolené vložení do rozvozu. Pomocí proměnné DOKFiltrR,1 s hodnotou 1 lze zapnout použití samostatného pohledu na zobrazované doklady...
Více
30.12.2020 Sklad6 Pomocí proměnné KARKoefFC,1 s hodnotou 1 lze zapnout ruční režim editace fakturační NC. Při editaci nákupních cen pomocí Ctrl+N v kartě se pak zobrazují jak fakturační NC, tak i běžná NC. Na základě rozdílu mezi FC a NC se spočítá koeficient FC, který se uloží do karty. Pokud má být do nákupních operací ukládána také běžná NC, tak musí být nastaveno jméno individuální ceny pro výpočet koeficientu pomocí proměnné KARKoefFC, 0 (samotná IC nemusí existovat).
30.12.2020 Sklad6 Nová funkce pro kopii individuální ceny, která cenu v Kč uvedenou v individuální ceně přepočítá pomocí jiné individuální ceny, jejíž jméno (+datum platnosti) se určí před výpočtem (menu SSL_MNU, kód menu 73,5).
27.12.2020 Sklad6 Nová varianta výpočtu (typ slevy) individuální ceny CostPrice. Při výpočtu ceny se pak dohledává odpovídající záznam pro danou kartu a den v tabulce SkladCPR s nákladovými cenami. Při vyhodnocení se současně dohledává smluvní bonus pro daného zákazníka. Pokud má zákazník definovaný jeden nebo více aktivních záznamů v seznamu odběratelských bonusů, ...
Více
11.12.2020 Sklad6, Účto V dialogu pro nastavení přístupových práv pro typ uživatele lze použít funkci pro fulltextové hledání (stačí začít psát hledaná slova z popisu přístupového práva)
07.12.2020 Sklad6 Při plánování rozvozů je v přehledu dokladů pro daný rozvoz vidět informace o celkové hmotnosti, paletovém objemu, počtu dokladů a celkové hodnotě za všechny doklady. Při ukončení práce s doklady se hmotnost automaticky převezme do údaje Tonáž v hlavičce průvodky k rozvozu. Pokud se provede změna tonáže ručně, tak se ručně zadaná hmotnost zachovává i po změně seznamu dokladů k průvodce ...
Více
07.12.2020 Sklad6 V číselníku vozidel pro rozvozy lze určit maximální tonáž vozidla (v kg). V případě, že je tato tonáž určena, tak se při zadávání dokladů v průvodce zobrazuje ve stavovém řádku také informace o zbývající hmotnosti v kg, kterou je možné do vozidla přidat (záporné číslo znamená překročení tonáže vozidla).
07.12.2020 Sklad6 V rámci tisku průvodky může být vytisknut také nakládací list a přehled všech dokladů z podrobným rozpisem jednotlivých položek dokladů. Tisk nakládacího listu, který je součástí formuláře průvodky, se provádí v případě, že je v definičním souboru sestav nadefinována sekce [Průvodka-nakládací list]. Tisk lze také zakázat nastavením hodnoty proměnné PruvTisk, 0 na hodnotu 2 (výchozí hodnota je 2)..
Více
07.12.2020 Sklad6 Nový číselník (138) pro nastavení importu odběratelů a dodavatelů, ve kterém je možné nadefinovat hodnoty pro vybraná pole z adresáře firem pro konkrétní firmy (určené dle IČO). Pokud je nastavena hodnota v tomto číselníku, tak při editaci adresy pro danou firmu není možné měnit hodnoty určené v číselníku, protože při uložení adresy bude hodnota údaje nastavena dle číselníku...
Více
04.12.2020 Sklad6 Pokud je k požadavku zadána dlouhá víceřádková poznámka (varianta "poznámka nahoře/dole/interní"), tak může být zobrazena tato poznámka ve formě hlášení před editací požadavku nebo při převodu požadavku do faktury. Ovlivnit to lze pomocí proměnné ObjTxtPoz,0 (při převodu do faktury) nebo ObjTxtPoz,1 (při editaci požadavku)...
Více
04.12.2020 Sklad6 Rozšíření funkcí pro práci s kategoriemi ve skladových kartách.
V hlavním menu lze definovat funkci Číselník kategorií (kód menu 15,73), která zobrazí strom kategorií a umožní jeho editaci (tj. přidávání nových položek do stromu kategorií, mazání kategorií, změnu pořadí, definici jazykových překladů apod.
04.12.2020 Sklad6 V menu pro speciální funkce pro práci se skladovými kartami (menu KARTA_SPC) lze definovat funkci pro hromadné nastavení kategorií pro označené skladové karty. Pokud není žádná karta označena, tak se pracuje s aktuální kartou. Kód menu 55, 96.
04.12.2020 Sklad6 Ve struktuře pro skladové karty (KARTA) lze definovat kalkulované pole pro zobrazení kategorií, ve kterých je karta zařazena. Pole se musí jmenovat CKATEGORIE nebo jméno musí začínat CKTG. Délka pole by měla odpovídat očekávané délce textu ve stromu kategorií (obvykle alespoň 100 znaků). Pokud je karta zařazena do více kategorií, tak program vypíše kategorie za sebe (až do maximálnÍ délky textu)..
Více
27.11.2020 Sklad6 Úpravy ve zpracování EDI dokladů. V přehledu dokladů jsou barevně vyznačeny EDI doklady, u kterých už byl učiněn pokus o zpracování, ale skladový doklad nebyl v pořádku spárován. Je také možné definovat kalkulované pole s příznaky, které usnadní rozlišení problému, proč nebyl doklad spárován.
Více
 předchozí  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  z 20 další