logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
10.09.2021 Sklad6 Úprava některých kontrol při zpracování požadavků. Pokud má zákazník v adrese určený výchozí typ dokladu a v požadavku není výsledný typ dokladu určený, tak se pro různé kontroly použije typ dokladu z adresy (dosud se použilo výchozí nastavení typů dokladů z INI hodnot). Změna se týký např. vyhodnocení zalistovaných položek nebo kontroly minimální ceny...
Více
27.08.2021 Sklad6, Účto Nová funkce pro import dat z datového zdroje s pomocí rozhraní ADO. Je tak možné snadno importovat data z libovolné databáze, pro kterou existuje příslušný ovladač v prostředí Windows (například data ze sešitů Excel, data z tabulek a SQL dotazů MS SQL, data z databází poskytovaných přes rozhraní ODBC, data z jiných tabulek PSQL)...
Více
13.08.2021 Sklad6 Ve skladové kartě je nové pole IdEkokom pro určení identifikátoru seznamu záznamů v nové tabulce SKLADEKC obsahující informace k výpočtu podkladů pro EKO-KOM za danou kartu.
11.08.2021 Sklad6 V nabídce pro druh výpočtu jednotkové ceny je nová možnost Koef.JC 1m, čili výpočet dle koeficientu JC s jednotkou 1 m;
20.07.2021 Sklad6, Účto V menu NOBJED_SPC pro práci s objednávkami na dodavatele (Alt+F6/Speciální funkce) je možné doplnit nové menu pro zobrazení interních poznámek k objednávce na dodavatele (může obsahovat např. adresu odběrného místa pocházející z požadavku - viz výše). Kód menu 39, 11
20.07.2021 Sklad6, Účto Podpora tzv. extended operací zpracovávaných na serveru pro objekty TKAPBtrTable používaných ve skriptech. Nové funkce mohou při správném použití výrazně zrychlit komunikaci se serverem u složitějších databázových dotazů načítajících větší množství dat...
Více
15.07.2021 Sklad6 Převody do účetnictví: Funkce přímého zaúčtování (Alt+U v přehledu dokladů) kontroluje omezení definované v účetnictví pro práci s obdobím (kontroluje se, že doklady jsou v aktuálním nebo novějším účetním období a ověřují se omezení na účetní období a DUZP nastavení v dialogu Init. hodnoty/F7 v účetnictví)...
Více
15.07.2021 Sklad6 Nový příznak dokladu "Vyžádání opakovaného převodu do účetnictví". Příznak má smysl nastavovat pro doklady, které mají povolen převod do účetnictví a daný doklad už byl do účetnictví převeden. Doklad je pak zahrnut do převodu za zvolené období i v případě, že už byl dříve převeden (a není zapnutý Ruční/opakovaný převod). Do menu DOKLAD_SPC (resp. DOKLAD_SP-, DOKLAD_SP+ nebo podmenu) lze dopln...
Více
09.07.2021 Sklad6 Při spouštění výpočtu prodeje odběratelům za období se ověřuje, zda proběhla počáteční inicializace (vynulování) tabulky SKLADVY5 obsahující vypočtená data. Pokud při vytváření tabulky vznikne chyba, tak je nabídnuta alternativní inicializace spočívající ve vymazání jednotlivých záznamů v tabulce.
Alternativní inicializaci je možné také vynutit nastavením proměnné VY5Param,0 na hodnotu 1.
09.07.2021 Sklad6 Pomocí proměnné DokAutExpT,9 lze nastavit masku pro jména položek v záznamech změn dokladu, které má program považovat za export dokladu za účelem zjištění, zda byl doklad změněn od posledního exportu. Výchozí hodnota je LOGDOKEML/LOGDOKTXT.
14.06.2021 Sklad6 Při importu XML souborů z aplikace Maxim Průvodky je možné ovlivnit způsob zpracování jednotlivých druhů plateb (dle číselníku způsobů úhrady). Pomocí proměnné XMLImpPruv,12 lze určit seznam povolených (resp. zakázaných) způsobů úhrad (ve formě masky), pro které se má vytvářet nový pokladní doklad. Ve výchozím stavu jsou povoleny všechny úhrady...
Více
14.06.2021 Sklad6

Při importu plateb z účetnictví je možné ovlivnit zpracování údaje ID Firmy pro dohledání správného typu dokladu (viz úprava z 29.4.2021). Proměnná DokPltImp-,0 pro dodací doklady, resp. DokPltImp+,0 pro příjmové doklady umožňuje nastavit překódování ID Firmy použitého pro dohledání typu dokladu.
Např. hodnota 15=0/20=5 změní ID firmy z přijatého záznamu platby z hodnoty 15 na 0 (tj. ID firmy se neuplatňuje pro dohledání typu dokladu) a hodnotu 20 zpracovává jako ID firmy 5.

04.06.2021 Účto Podpora pro zpracování třístranného obchodu při generování souhrnného hlášení
04.06.2021 Sklad6, Účto V dialogu pro zobrazení kalendáře (Alt+K kdekoli v programu) se zobrazují čísla týdnů.
23.05.2021 Sklad6 Zpracování zahraničních EDI dokladů a dokladů v cizí měně.
23.05.2021 Sklad6 EDI: zpracování obalů v rámci párování EDI zprávy s příjemkou - v prvním kole se obaly testují "přesně", v druhém kole se kontroluje, zda suma zbývajících nespárovaných obalů souhlasí s obaly v EDI dokladu.
23.05.2021 Sklad6 EDI: úprava algoritmu kontroly cen (řešení některých zaokrouhlovacích rozdílů). Nyní se bere v úvahu také celková cena za položku. Pokud cena za měrnou jednotku vypočtená z celkové ceny za položku se liší od Ceny/MJ z EDI záznamu nejvýše o 0.005 Kč, tak se použije tato vypočtená cena.
23.05.2021 Sklad6

Úprava zobrazování dat z archivu Editel (locale = cs)

23.05.2021 Sklad6 EDI: Rozlišení varování (W: ) a chyb (E: ) v protokolu párování
14.05.2021 Sklad6

Rozšířena délka vstupního pole s číslem dodacího listu v hlavičce dokladu na 20 znaků.

14.05.2021 Sklad6 Rozšířena délka variabilního symbolu v hlavičce dokladu. Protože běžná maximální délka variabilního symbolu pro účely platby v bankovnictví je 10 znaků, tak prodlouženou délku variabilního symbolu je třeba povolit v jednotlivých typech dokladů(přepínače F5). Prodlouženou délku je vhodné nastavit např. pro příjmové dodací listy nebo pro interní doklady.
14.05.2021 Sklad6 Pro zobrazení celého čísla dodacího listu, variabilního symbolu nebo čísla objednávky lze definovat kalkulovaná pole ve struktuře doklad s názvem: CCISLODL, CVARSYMBOL, CCISLOOBJ
14.05.2021 Sklad6

Pro označení průvodek v evidenci sledování rozvozů lze použít Shift+šipky (popř. PageDn/PageUp)

14.05.2021 Sklad6 Kontrola vlastností Povinné zpracování v nastavení EDI v 7. záložce adresy dodavatele pro dodací listy a faktury (příjemky). Pokud je zapnutá volba Povinně-položkově nebo Povinně-celk.částky, tak doklady pro tuto firmy je možné vytvářet pouze přes EDI procesy (párování EDI dokladů). Nastavení této kontroly je ovlivněno následujícími proměnnými:...
Více
14.05.2021 Sklad6 Ve speciálních funkcích pro práci s EDI zprávami v přehledu EDI zpráv (Alt+F6) je doplněna nová možnost odeslat obsah protokolu párování dodavateli souvisejícímu s danou zprávou. Menu EDI_Dok, Kód menu 57,40 "Odeslat protokol párování e-mailem". Nastavení odeslání e-mailu se řídí proměnnou EDI-INFO (s podobným významem jako např. DOK-PDF).
14.05.2021 Sklad6 Rozšířeny možnosti proměnných NOB-PDF, NOB-EXP, OBJ-PDF, DOKExpDBF, DOK-PDF, DOKExpTxt, REK-PDF, EDI-INFO, které umožňují konfiguraci exportu záznamů objednávek, požadavků, dokladů či reklamaci. Proměnná,4:...
Více
14.05.2021 Sklad6 Úprava zamykání záznamů při práci s objektem TKAPBtrTable ve skriptech. Pokud je zpracování prováděno v rámci transakce, tak se neprovádí explicitní zamykání zpracovávaných záznamů.
11.05.2021 Sklad6

Při označování operací v přehledu všech operací za kartu nebo přehledu nákupních operací za kartu program sčítá také počet balení za označené operace a u nákupních operací sčítá také zbývající (volné) množství

11.05.2021 Sklad6

Rozšířeno zpracování proměnné Pravo_2: hodnota +256 povolí kalkulaci cen pro karty s vyplněným koeficientem fakturační ceny ve variantě s ruční editací koeficientu FC.

06.05.2021 Sklad6 Podpora pro zaúčtování přijatých EDI dokladů vzniklých pomocí funkcí pro párování dokladů s EDI zprávami...
Více
06.05.2021 Sklad6 Podpora pro zaúčtování přijatých EDI dokladů vzniklých pomocí funkcí pro párování dokladů s EDI zprávami.
03.05.2021 Sklad6 Použití funkce Vytvoření objednávky na dodavatele se v případě, že se zpracovává jen jeden požadavek, do externího čísla v hlavičce objednávky přenese externí číslo
03.05.2021 Sklad6 Při importu požadavku pomocí parametru PZC: se do hlavičky požadavku zaeviduje číslo objednávky na dodavatele do externího čísla v požadavku
Více
03.05.2021 Sklad6 Automatizace zpracování BTR souboru s příjemkou z pobočky dle externího čísla objednávky tak, aby při nastavené asociaci na příponu ve Windows proběhl import souboru s parametrem /PRO:jmeno_souboru až do fakturace na odběratele...
Více
29.04.2021 Sklad6

Úprava přenosu plateb z účetnictví do Sklad6.

V účetnictví je možné nadefinovat proměnnou ExpPlat,2 (nebo alternativně IdFirmyS6,0), která bude obsahovat ID firmy. To musí odpovídat číselníku typů dokladů ve skladovém programu, kde se bude provádět import plateb (F11). Při importu si pak program všímá jen typů dokladů, které mají stejné ID firmy nebo ho nemají vyplněné.

29.04.2021 Účto Nová funkce pro zobrazení EDI dokladů z elektronického archivu uloženého u společnosti Editel. V přehledu přijatých faktur lze do menu pro práci s fakturami (Alt+F6) přidat funkci "Zobrazit dokument z archivu Editel" kód menu 0,11 v menu FAK_SPC (popř. FAK_SPC+). Pro zprovoznění funkce je třeba zadat jméno a heslo uživatele webové služby do proměnných EDIPar+,40 a EDIPar+,41...
Více
29.04.2021 Sklad6 Nová varianta importu požadavků z přenosového souboru. Vždy se provádí aktualizace cen dle aktuálního ceníku (nebere se ohled na ceny v přenosovém souboru): kód hlavního menu 4,13. Existuje také možnost importu požadavků z přenosového souboru předávaného při spuštění programu jako parametr...
Více
29.04.2021 Sklad6 Při importu požadavků se nově také kontroluje duplicita externího čísla objednávky před provedením importu.
29.04.2021 Sklad6 Rozšíření významu proměnné NOB-CrossP,x obsahujícího bitové příznaky ovlivňující převod požadavku do objednávky na dodavatele:...
Více
29.04.2021 Sklad6 Při odesílání objednávky na dodavatele mailem (BTR soubor se schránkou) se vybírá výchozí typ kontaktu pro určení e-mailu "e-mail - objednávky" (ze záložky s kontakty pro daného dodavatele). Nastavení typu kontaktu pro určení e-mailu lze ovlivnit pomocí proměnné UlozNObjX+,1
19.04.2021 Sklad6 Při zadávání parametrů se provádí "překlad" identifikátorů parametrů na jejich popis dle číselníku. Místo zkrácených kódů by tak měl být vidět slovní popis. V přehledu karet lze definovat kalkulované pole MEMOZx (kde x je číslo řádku memo pro "id objektu" 21, tj. záznamy pro parametry). Zobrazí se tedy stejné informace, ...
Více
19.04.2021 Sklad6 Do tabulky EDIHDR je doplněn nový index (č. 7), který umožňuje rychlé dohledávání informace o skladovém dokladu, se kterým je EDI doklad spárován. Pro usnadnění aktualizace lze v libovolném přehledu EDI dokladů (např. přehled EDI faktur) stisknout Alt+U a do systémových indexů jsou doplněny nové záznamy a do tabulky EDIHDR je nový index rovnou přidán. Aktualizaci je možné provádět za chodu.
19.04.2021 Sklad6 V menu pro práci s doklady lze přidat novou položku menu: Kód menu Popis 16,139 menu pro opravu dokladu (např. DOKLAD_OP2) 31,139 menu pro speciální funkce s doklady - Alt+F6 (např. DOKLAD_SP+)
Více
19.04.2021 Sklad6 Při párování se do hlavičky skladového dokladu zapisují nové příznaky týkající se párování EDI DL (DESADV) a EDI faktur (INVOIC). Příznaky se zapisují do pole Priznaky5: EDI_DESADV Spárováno 16 EDI_DESADV Nespárováno 32 EDI_INVOIC Spárováno 64 EDI_INVOIC Nespárováno 128 ...
Více
12.04.2021 Sklad6 Úprava mechanizmu párování EDI zpráv. Při párování příjemek program dohledává také nezpracované dobropisy týkající se dané faktury od stejného dodavatele (v dobropisu musí být správně vyplněno referenční číslo faktury, které se dobropis týká). Pokud je najde, tak program vyzkouší párovat tyto EDI doklady společně s jedním skladovým dokladem. Pokud se to povede, tak ...
Více
12.04.2021 Sklad6

Do menu EDI_Dok pro práci s EDI doklady lze přidat novou variantu párování s kódem menu 57, 9 Párování souvisejících dokladů. V přehledu EDI zpráv INVOIC se můžete postavit na EDI fakturu a spustit tuto funkci, která dohledá případné dobropisy (viz výše) a vyzkouší provést společné párování.

12.04.2021 Sklad6 Ve skriptu pro import zpráv EDI z InHouse je přidána nová možnost generovat zprávy APERAK (pozitivní i chybové).
29.03.2021 Sklad6 Nové pole v kartě pro zadání počtu kusů v multipacku (plus přepínač povolující použití počtu kusů v multipacku pro výdej odpovídajícího počtu lahví).
29.03.2021 Sklad6 Nové pole v kartě nazvané "koeficient jednotkové ceny" (KoefJC). Toto nové pole lze použít v případě, že nelze použít údaje objem či hmotnost v kartě a jednotkovou cenu je třeba počítat za pomocí jiného koeficientu (základní cena je tímto koeficientem ve skutečnosti dělena). Lze zde tedy zadat například čistou hmotnost. V souvislosti s tímto koeficientem a s polem pro multipack pak byly ...
Více
18.03.2021 Sklad6 Pomocí proměnné ObjEditP-,0 lze nastavit režim zpracování stavu objednání u položek požadavku: ...
Více
18.03.2021 Sklad6 Rozšíření funkce pro převod požadavku do objednávky na dodavatele. Pomocí proměnné NOB-CrossP,x lze ovlivnit průběh zpracování požadavků do objednávky. x Popis OBJ_MNU 0 běžné vytvoření objednávky 41,16 nebo 41,17 1 pro druhou variantu 41,32 nebo 41,33 8 crossdock objednávku A 16 crossdock objednávku B. Hodnotu zadejte jako součet následujících hodnot:...
Více
18.03.2021 Sklad6 Nová funkce pro zobrazení EDI dokladů z elektronického archivu uloženého u společnosti Editel. V přehledu EDI dokladů lze do menu pro práci s EDI doklady (Alt+F6) přidat funkci Zobrazit dokument z archivu Editel kód menu 57,8 v menu EDI_Dok (popř. EDINVOIC). Pro zprovoznění funkce je třeba zadat jméno a heslo uživatele webové služby do proměnných EDIPar+,40 a EDIPar+,41.
18.03.2021 Sklad6 Úprava výpočtu cen v MO prodeji v případě, že je v nastavení MO prodeje zapnutá preference cen s DPH. Program používá složitější algoritmus zajišťující přesnější vyhodnocení částky DPH.
18.03.2021 Sklad6 Úprava zpracování informací přijatých z platebního terminálu. Podle počáteční části čísla platební karty program dokáže rozlišit druh karty (resp. vydavatele) a automaticky změnit označení způsobu úhrady pro danou platbu dle číselníku způsobů úhrad (například kvůli rozlišení jednotlivých vydavatelů stravenkových platebních karet). Pro zprovoznění je třeba nadefinovat proměnné PltKarCK,x (kde x ...
Více
15.03.2021 Sklad6 Funkce pro fakturaci požadavku podle příjemky se zachováním cen dle požadavku. Pokud je použita tato nová funkce, tak se zahájí převod požadavku do nového dokladu, určí se typ dokladu pro nový doklad a následně uživatel musí vybrat doklad ze seznamu příjmových dokladů, podle nějž má být provedena fakturace. Pokud v příjemce není nalezena ani jedna položka z požadavku, tak je převod zrušen...
Více
15.03.2021 Sklad6

Úprava rozdělování operací v dokladech.
Pokud v rámci evidování dokladu dojde k rozdělení prodejní operace, tak se nově vytvořená operace označí jako související a při dalším zobrazení operací dokladu je tato operace zobrazena za původní operací.

12.03.2021 Sklad6 Funkce pro zjednodušený vstup příjemky z přenosového souboru se současným párováním dokladu s objednávkou na dodavatele. Funkci lze spustit z měnu (nový kód menu 2, 157) nebo lze aplikaci spustit s parametrem /PRO:jmeno_souboru, která spustí stejnou funkci s určeným jménem přenosového souboru s dokladem...
Více
10.03.2021 Sklad6 V adrese odběratele a dodavatele je na 6. podstránce připraveno nové pole IČ-převod. Tento identifikátor se používá pro určení, pod jakým identifikačním číslem je firma, která vystavuje doklad (nikoli, na kterou je vystavován doklad) evidována v systému partnera, ke kterému má být doklad elektronicky zaslán.
10.03.2021 Sklad6 Zpracování přenosu dokladů přes schránku se skladovými doklady. Nově je možné nastavit program tak, aby při přenosu dokladů mezi středisky automaticky měnil hlavičku dokladu tak, aby odpovídala logice přenosu (např. na středisku A se vytvoří výdajová převodka na středisko B...
Více
08.03.2021 Sklad6 Při vstupu příjemky v terminálu s použitím objednávky na dodavatele se kontroluje, zda je objednávka v cizí měně. Pokud ano, tak je nastaven také příjmový doklad na cizí měnu dle objednávky a ceny v objednávce se správně přenesou do dokladu (s použitím kurzu dle kurzového lístku).
02.03.2021 Sklad6 Ve struktuře souborů KARTA je možné definovat nová kalkulovaná pole pro výpočet jednotkové ceny za vybraná cenová pásma. Položky ve struktuře se musí jmenovat VJCENAx nebo VJCENAxDPH, kde x je pořadové číslo pásma v seznamu vybraných cenových pásem (viz proměnná VCENA).
28.02.2021 Sklad6 Podpora pro práci s počtem ks pro váhové položky (kromě hlavní jednotky kg lze tedy určit také doplňkovou informaci o množství v kusech). Množství v ks lze převzít v rámci importu požadavku z e-shopu nebo lze množství zadat v položce požadavku pomocí Alt+Q. Množství v ks je vidět i v seznamu položek požadavku a také v detailu požadavku...
Více
25.02.2021 Účto Připraven skript pro účetnictví umožňující načtení avíza z Global Payments obsahující přehled plateb pomocí platebních terminálů, které se objeví v následujících bankovních výpisech. Samotný import výpisů je upraven tak, aby uměl použít informace, které jsou uložené do databáze účetnictví pomocí skriptu. Při zpracování platby program dohledává záznam pro poplatek v načtených avízech ...
Více
16.02.2021 Sklad6 Rozšíření významu proměnné AdrNova,0 pro odběratele (resp. AdrNova,1 pro dodavatele). Hodnota 4, popř. 5 načte údaje z ARESu a v případě, že se již toto IÇO vyskytuje v adresáři firem, tak upozorní na existující IČO. 4: vstup pomocí ARES. Pokud není IÇO v dialogu vyplněno, tak se po stisknutí Enter, ESC nebo F2 nabídne standardní dialog pro vyplnění nové adresy 5: vstup pomocí ARES. Pokud není ...
Více
12.02.2021 Sklad6 Úprava zobrazování NC v příjemkách a ve výdajových dokladech s nastaveným dohledáváním NC (vždy). Pokud typ uživatele nemá oprávnění vidět NC, tak je nevidí ani v příjemkách. V seznamu operací dokladu nejsou ceny vidět a v detailu operace jsou skryty (nahrazeny znaky *). Rozšířeno zpracování proměnné Pravo_2:
Více
07.02.2021 Sklad6 Rozšíření práce s individuálními cenami OZ (IC OZ), které mohou přicházet z aplikace Maxim CRM. Nová položka menu do nabídky pro práci s odběrateli (OdbMenu) pro zobrazení IC OZ pro vybraného odběratele: kód menu 27, 63 - Individuální ceny OZ
07.02.2021 Sklad6 Proměnná se uplatňuje jen v případě, že jsou IC OZ aktivní (tj. je nastavena proměnná SSLOZ na nenulovou hodnotu). Hodnotu zadejte jako součet následujících hodnot:...
Více
07.02.2021 Sklad6 Pomocí proměnné SSLDefDPr,2, SSLDefDPr2,2 a SSLDefDPr3,2 lze nadefinovat výchozí hodnoty pro údaje Prepinace, Prepinace2 a Prepinace3 při vytvoření nového záznamu individuální ceny OZ.
05.02.2021 Sklad6 V nastavení MO prodeje je nová volba pro určení způsobu práce s typy dokladů v případě, že přes MO režim prodeje jsou vystavovány také jiné typy dokladů než jen MO prodej. U většiny variant (kromě Automaticky a Zakázat) je možné určit také výchozí typ dokladu, který se použije jako přednastavený typ pro vystavení dokladu přes MO prodej.
29.01.2021 Sklad6 Pomocí proměnné KarBlokEd,0 lze povolit práci se skladovými kartami, které jsou označené jako blokované. Blokované karty není možné přidávat do dokladů a běžní uživatelé je ani nemohou editovat (popř. zobrazit) nebo exportovat. Hodnota 1 povoluje zobrazit karty, které jsou takto označené...
Více
25.01.2021 Sklad6 Pomocí proměnné UCCSlevy, 0 s hodnotou D nebo B lze povolit ruční zadávání koncové ceny s DPH nebo bez DPH v maloobchodním prodeji pomocí klávesy F12 (tlačítko pro slevy). Vstup ceny lze kombinovat se vstupem důvodu slevy (viz proměnná UCCSlevy, 1).
21.01.2021 Sklad6 Pomocí proměnné EDIPar+,35 pro zprávu INVOIC (popř. EDIPar+,25 pro zprávu DESADV) lze ovlivnit kontrolu práv při přeevidování výsledného dokladu v rámci procesu párování EDI dokladu (výchozí hodnota je 1, která zajistí povolení evidování v procesu párování i v případě, že uživatel nemá dostatečná oprávnění).
15.01.2021 Sklad6 Rozšíření zpracování EDI dokladů - při párování EDI zprávy INVOIC se skladovým dokladem může program převzít vybrané údaje z hlavičky EDI zprávy do dokladu. Pomocí proměnné EDIPar+,18 pro zprávu INVOIC (popř. EDIPar+,8 pro zprávu DESADV) můžete ovlivnit přenášené údaje (hodnotu zadejte jako součet následujících hodnot): ...
Více
15.01.2021 Sklad6 Úprava exportu faktur do účetnictví.
Pokud je v nastavení typu dokladu určen druh účtování s hodnotou 255 a tento druh není nadefinován v číselníku druhů účetních předpisů, tak není hlášena chyba o tom, že neexistuje účetní předpis. Je tak možné vybrané typy faktur převádět do účta jen ve formě hlavičky dokladu (bez kontací).
15.01.2021 Sklad6 Nová varianta funkce na synchronizaci seznamu uživatelů s centrální evidencí uživatelů. (kód hlavního menu 90,10). Funkci lze ovlivnit pomocí proměnných: ...
Více
15.01.2021 Sklad6 Pomocí proměnné DokTskLog+,0 nebo DokTskLog-,0 (pro příjmové nebo dodací doklady) lze ovlivnit, jaké tiskové formuláře mají být zalogovány při vyvolání tisku dokladu. V proměnné uveďte seznam kódů menu 2 pro ty položky menu, kde chcete povolit nebo zakázat zaznamenání tisku do logu (resp. zvýšení počtu tisků dokladu). Před kódy menu, které nechcete logovat přidejte znak !...
Více
02.01.2021 Sklad6 Úprava zobrazování nákupních cen v režimu s použitím koeficientu FC a omezenými právy ke zobrazení fakturační nebo navýšené NC.
02.01.2021 Sklad6 Při výběru dokladů pro rozvoz (z nabídky sledování rozvozů) se v přehledu dokladů dá pomocí Alt+F zapnout filtrování dokladů, které jsou určené k rozvozu. Program vybírá doklady nejvýše 31 dnů staré (dle DUZP), které nejsou označené příznakem rozvozu a které mají povolené vložení do rozvozu. Pomocí proměnné DOKFiltrR,1 s hodnotou 1 lze zapnout použití samostatného pohledu na zobrazované doklady...
Více
30.12.2020 Sklad6 Pomocí proměnné KARKoefFC,1 s hodnotou 1 lze zapnout ruční režim editace fakturační NC. Při editaci nákupních cen pomocí Ctrl+N v kartě se pak zobrazují jak fakturační NC, tak i běžná NC. Na základě rozdílu mezi FC a NC se spočítá koeficient FC, který se uloží do karty. Pokud má být do nákupních operací ukládána také běžná NC, tak musí být nastaveno jméno individuální ceny pro výpočet koeficientu pomocí proměnné KARKoefFC, 0 (samotná IC nemusí existovat).
30.12.2020 Sklad6 Nová funkce pro kopii individuální ceny, která cenu v Kč uvedenou v individuální ceně přepočítá pomocí jiné individuální ceny, jejíž jméno (+datum platnosti) se určí před výpočtem (menu SSL_MNU, kód menu 73,5).
27.12.2020 Sklad6 Nová varianta výpočtu (typ slevy) individuální ceny CostPrice. Při výpočtu ceny se pak dohledává odpovídající záznam pro danou kartu a den v tabulce SkladCPR s nákladovými cenami. Při vyhodnocení se současně dohledává smluvní bonus pro daného zákazníka. Pokud má zákazník definovaný jeden nebo více aktivních záznamů v seznamu odběratelských bonusů, ...
Více
11.12.2020 Sklad6, Účto V dialogu pro nastavení přístupových práv pro typ uživatele lze použít funkci pro fulltextové hledání (stačí začít psát hledaná slova z popisu přístupového práva)
07.12.2020 Sklad6 Při plánování rozvozů je v přehledu dokladů pro daný rozvoz vidět informace o celkové hmotnosti, paletovém objemu, počtu dokladů a celkové hodnotě za všechny doklady. Při ukončení práce s doklady se hmotnost automaticky převezme do údaje Tonáž v hlavičce průvodky k rozvozu. Pokud se provede změna tonáže ručně, tak se ručně zadaná hmotnost zachovává i po změně seznamu dokladů k průvodce ...
Více
07.12.2020 Sklad6 V číselníku vozidel pro rozvozy lze určit maximální tonáž vozidla (v kg). V případě, že je tato tonáž určena, tak se při zadávání dokladů v průvodce zobrazuje ve stavovém řádku také informace o zbývající hmotnosti v kg, kterou je možné do vozidla přidat (záporné číslo znamená překročení tonáže vozidla).
07.12.2020 Sklad6 V rámci tisku průvodky může být vytisknut také nakládací list a přehled všech dokladů z podrobným rozpisem jednotlivých položek dokladů. Tisk nakládacího listu, který je součástí formuláře průvodky, se provádí v případě, že je v definičním souboru sestav nadefinována sekce [Průvodka-nakládací list]. Tisk lze také zakázat nastavením hodnoty proměnné PruvTisk, 0 na hodnotu 2 (výchozí hodnota je 2)..
Více
07.12.2020 Sklad6 Nový číselník (138) pro nastavení importu odběratelů a dodavatelů, ve kterém je možné nadefinovat hodnoty pro vybraná pole z adresáře firem pro konkrétní firmy (určené dle IČO). Pokud je nastavena hodnota v tomto číselníku, tak při editaci adresy pro danou firmu není možné měnit hodnoty určené v číselníku, protože při uložení adresy bude hodnota údaje nastavena dle číselníku...
Více
04.12.2020 Sklad6 Pokud je k požadavku zadána dlouhá víceřádková poznámka (varianta "poznámka nahoře/dole/interní"), tak může být zobrazena tato poznámka ve formě hlášení před editací požadavku nebo při převodu požadavku do faktury. Ovlivnit to lze pomocí proměnné ObjTxtPoz,0 (při převodu do faktury) nebo ObjTxtPoz,1 (při editaci požadavku)...
Více
04.12.2020 Sklad6 Rozšíření funkcí pro práci s kategoriemi ve skladových kartách.
V hlavním menu lze definovat funkci Číselník kategorií (kód menu 15,73), která zobrazí strom kategorií a umožní jeho editaci (tj. přidávání nových položek do stromu kategorií, mazání kategorií, změnu pořadí, definici jazykových překladů apod.
04.12.2020 Sklad6 V menu pro speciální funkce pro práci se skladovými kartami (menu KARTA_SPC) lze definovat funkci pro hromadné nastavení kategorií pro označené skladové karty. Pokud není žádná karta označena, tak se pracuje s aktuální kartou. Kód menu 55, 96.
04.12.2020 Sklad6 Ve struktuře pro skladové karty (KARTA) lze definovat kalkulované pole pro zobrazení kategorií, ve kterých je karta zařazena. Pole se musí jmenovat CKATEGORIE nebo jméno musí začínat CKTG. Délka pole by měla odpovídat očekávané délce textu ve stromu kategorií (obvykle alespoň 100 znaků). Pokud je karta zařazena do více kategorií, tak program vypíše kategorie za sebe (až do maximálnÍ délky textu)..
Více
27.11.2020 Sklad6 Úpravy ve zpracování EDI dokladů. V přehledu dokladů jsou barevně vyznačeny EDI doklady, u kterých už byl učiněn pokus o zpracování, ale skladový doklad nebyl v pořádku spárován. Je také možné definovat kalkulované pole s příznaky, které usnadní rozlišení problému, proč nebyl doklad spárován.
Více
27.11.2020 Sklad6 Pokud je definováno menu ED + typ EDI zprávy (např. EDDESADV, EDINVOIC), tak je toto menu přednostně použito namísto menu EDI_Dok pro speciální funkce s EDI zprávami (Alt+F6 v přehledech EDI zpráv).
27.11.2020 Sklad6 Upraveno párování, aby se připravilo snadnější propojení skladového a EDI dokladu.
27.11.2020 Sklad6 V rámci automatizovaného zpracování EDI dokladů je možné nastavit, aby se generovala nová zpráva COMDIS pro doklady, které se povedlo úspěšně zpracovat (tj. sloučit do výsledného dokladu). Generování automatické zprávy COMDIS můžete ovlivnit pomocí proměnných: ...
Více
26.11.2020 Sklad6, Účto Možnost definovat v nabídce Konfigurace programu/Připojení tiskáren doplňkové parametry pro nastavení tiskárny (funguje jen pro tiskárny s ovladačem WIN). BIN=číslo nebo jméno zásobníku; pokud použijete hodnotu ?, tak se před tiskem zobrazí přehled zásobníků PAGESIZE=číslo nebo označení velikosti papíru (např. A5) ORIENTATION=LANDSCAPE/PORTRAIT DUPLEX=1/2/3 COPIES=počet kopií ...
Více
23.11.2020 Sklad6 Definice kategorií ke skladovým kartám. K dispozici je funkce hlavního menu (kód menu 15,72) pro vygenerování stromu kategorií do nových tabulek SKLADKTG, SKLADKTH, SKLADKTK. Lze tak naplnit tyto tabulky např. pomocí kombinace Zařazení->Skupina nebo třeba Nadřazená skupina->Skupina2->Dodavatel a pak vyzkoušet ovládání stromu kategorií v kartách...
Více
23.11.2020 Sklad6 Pro práci s kartou je nachystaná funkce pro zobrazení stromové hierarchie kategorií s možností zaškrtnout, do kterých kategorií daná karta patří. Menu KARTA_OPR (nebo podmenu), kód menu 51, 96. Funguje zde i možnost hledání kategorií (buď začnete přímo psát nebo stisknete F9).
11.11.2020 Sklad6 Podpora pro platební terminály Global Payments (Česká spořitelna a další banky). Funkce pro práci s terminálem lze konfigurovat pomocí proměnné GPTerm, x...
Více
06.11.2020 Sklad6 Nový číselník pro definici minimálního odběru zákazníka (typ číselníku 137). V číselníku můžete uvést několik řádků se stejným identifikátorem s rozdílnými podmínkami (sortiment určený individuální cenou + minimální odběr daného sortimentu). Kontrola se provádí u typů dokladů, které mají zapnutý příznak Kontrolovat minimální objem objednávky (F5). ..
Více
02.11.2020 Sklad6 Nová funkce Informace o expedici v nabídce funkcí pro práci s terminálem (kód menu 3, 152). Funkce umožňuje zobrazit informace o dokladu a rozvozu na základě naskenovaného kódu, který obsahuje sériové číslo konkrétního zboží spolu s číslem výdejky.
Více
26.10.2020 Sklad6 Nové pole pro určení režimu souvisejících nákladů, které se uplatňuje v individuálních cenách, pokud má individuální cena v přepínačích F6 zapnutý nový přepínač Z hodnoty slevy v Kč odečíst související náklady dle zboží. Ze souvisejících nákladů se zjistí odpovídající logistické množství (např. kus, počet v balení nebo počet na paletě) a hodnota zadaná do pole Související náklady ...
Více
26.10.2020 Sklad6 V individuální ceně je nová možnost Náklad na paletu, která je v nabídce na hlavní stránce individuální ceny. Ve vedlejším údaji je pak možné určit hodnotu, která se má rozpočítat podle množství na paletě do údaje Sleva v Kč (zadaná hodnota se tedy chápe jako přirážka).
26.10.2020 Sklad6 Nově pole ve skladové kartě Prodejní kanál pro určení cílových zákazníků (např. Gastro/Retail). V individuálních cenách pak lze používat nový typ klíče, který reaguje na nově přidané pole
26.10.2020 Sklad6 Úprava vyhodnocování individuálních cen: pokud je základní cena pro daný typ slevy nulová, tak se individuální cena nevyhodnotí (pokud není zapnutý přepínač [x] Povolit vyhodnocení nulové ind. ceny nebo v kartě není zapnutý přepínač [x] Povolit záporné ceny v kartě a ind. cenách. Toto chování lze změnit navýšením hodnoty proměnné SSLDefGPr, 0 o hodnotu +65535...
Více
23.10.2020 Sklad6 Do menu pro práci se skladovými kartami (Alt+F6 v přehledu karet) je doplněna nová funkce (menu KARTA_SPC, kód menu 55,39) pro hromadné plnění záznamů skladové karty. Funkce funguje stejně jako Alt+F8 ve správci souborů a umožňuje přepsat libovolná pole ze skladové karty (použití této funkce tedy doporučujeme pouze pro správce)
18.10.2020 Sklad6 Úprava funkce pro rozdělování dokladu do více dokladů (vč. oddělení nevyskladněných operací z jednoho nebo více dokladů). Nově vzniklé oddělené doklady si pamatují "mateřský" doklad, ze kterého byly odděleny. Funkce pro import průvodek z PLT souboru (Plantour) pak tuto informaci umí použít. Pokud se importuje záznam odkazující se na mateřský doklad, ...
Více
18.10.2020 Sklad6 Úprava zpracování funkcí v menu KARTA_SPC (Speciální funkce pro práci s kartami). V tomto menu je nově možné volat veškeré funkce, které jsou dostupné v nabídce KARTA_OPR (Oprava karty). Funkce je třeba uvádět s kódem menu 59,x (narozdíl od menu KARTA_OPR, kde je kód menu 51,x). Možné je také použít funkce 27,x a 28,x (zobrazení ind. cen karty) a 31,x, 32,x, 33,x, 34,x pro ...
Více
18.10.2020 Sklad6 Pokud je v menu KARTA_SPC uvedena funkce 59,1 pro zobrazení operací, tak v přehledu karet je možné vyvolat přehled operací karty také zrychleně pomocí Alt+Q. Podobně, pokud existuje v KARTA_SPC funkce 59,9, tak pomocí Alt+W se zobrazí nákupní operace. Obě menu pak fungují i v běžných přehledech karet (např. při výběru zboží do dokladu)
18.10.2020 Sklad6 V přehledu dokladů lze pomocí Alt+C zkopírovat identifikátor dokladu IDDOK91 (popř. jiné pole z dokladu) do schránky Windows. Pomocí proměnné DokCpyItem,0 lze určit jméno pole ze struktury DOKLAD, které má být použito pro určení datové položky z dokladu, které má být vloženo do schránky (např. CisloDokl). Pokud proměnnou DokCpyItem,1 nastavíte na hodnotu 1, tak pro zkopírování půjde použít také Ctrl+C.
18.10.2020 Sklad6 Ve struktuře KARTA lze definovat kalkulované pole CENOVKY pro zobrazení informací z tabulky Cenovky ke kartě. Data jsou zobrazována ve formátu: Typ_cenovky (Formát_cenovky Počet_cenovek x A) A se objeví v případě, že je zapnutý příznak "Netisknout hlavní cenovku".
01.10.2020 Sklad6 Funkce pro práce s vyskladňovacími vlnami. V seznamu dokladů lze pomocí Alt+F6/Zařazení dokladů do vyskladňovací vlny přidat všechny označené doklady do nové vyskladňovací vlny. Doklady tak mohou být vyskladňovány společně (týká se vyskladňování v terminálech a za pomocí hlasového vychystávání). Funkce má kód menu 31, 145 (DOKLAD_SPC)...
Více
01.10.2020 Sklad6 Za pomocí nové funkce Alt+F6/Informace o vyskladňovací vlně (kód menu 31, 146 v DOKLAD_SPC) lze zobrazit přehled dokladů ve vyskladňovací vlně, ve které je také aktuálně vybraný doklad. Doklady se zobrazí ve formě sestavy, kterou je možné definovat v definičním souboru sestav v sekci [Doklady-vlna]
Více
21.09.2020 Sklad6 Nová funkce pro zobrazení informace o aktuálním stavu zpracování daného požadavku. Do menu OBJ_MNU (speciální funkce pro práci s požadavky) lze přidat novou funkci s kódem menu 41, 9 Informace o stavu požadavku, která pro aktuální požadavek dohledá doklad, který byl z požadavku vystaven a zkontroluje, zda je doklad v rozvozu (popř. zda je rozvoz již uzavřen)...
Více
21.09.2020 Sklad6 Rozšíření podpory pro zpracování kódů EAN128.Ve všech místech programu, kde byl dosud zpracováván segment s GTIN (02) je nově akceptován také segment (01).V okně pro rychlý vstup čárového kódu (Ctrl+G) je nově akceptován také EAN128 se segmenty (01) a (02) obsahující GTIN (čili běžný EAN kód zboží obvykle s úvodním znakem 0)...
Více
15.09.2020 Sklad6
Úprava kontroly nedostatečné zásoby při zápisu položek požadavků. Karty označené příznakem "Povolit výdej větší než je zásoba u všech typů dokladů" mají ve výchozím stavu povoleno objednání (se zobrazením varování o zásobě). Režim kontroly lze změnit pomocí proměnné ObjHlasZas,1 (se stejnými variantami, jako má proměnná ObjHlasZas, 0).
14.09.2020 Sklad6
Ve struktuře KARTA lze definovat kalkulované pole STRED2OK, která vrací hodnotu A nebo N podle toho zda karta je karta povolená pro druhé středisko (používá se např. v režimu VO + C&C) určené pomocí proměnné KarIdStred,2.
14.09.2020 Sklad6
Ve struktuře KARTA lze definovat kalkulované pole CSTREDBIT o délce max 254 znaků). Hodnota pak obsahuje pole znaků 0 nebo 1 pro střediska určená v číselníku středisek pro karty (dle interního čísla střediska; první znak je pro středisko 0).
14.09.2020 Sklad6
V záznamu adresy odběratele jsou doplněné nové příznaky (editace pomocí tlačítka Příznaky na Straně2):
Přednastavit příznak "Nepočítat do návrhu" pro nové požadavky
Omezit vyhledávání lepší (akční) ind.ceny (IC OZ v CRM)
07.09.2020 Sklad6 Úprava součtu tržeb. Pro standardní doklady bez zadané platby (pomocí dialogu pro vstup platby za doklad se zápisem do tabulky SKLADPLT) lze pro vybrané typy úhrady nastavit automatické určení druhu platby podle typu úhrady v hlavičce dokladu. Ve výchozím stavu je tato funkce povolena pro platby kartou. Nastavení lze ovlivnit pomocí proměnné TrzbyDM,6...
Více
04.09.2020 Sklad6 Ve struktuře DOKLAD lze definovat kalkulované pole CELKEMCM, které vyhodnocuje částku dokladu přepočtenou kurzem z dokladu. Zaokrouhlení částky lze ovlivnit pomocí proměnné DokCM-MMM, 0, kde MMM je označení měny (např. DokCM-EUR,0). Do hodnoty proměnné zadejte částku, na kterou má být doklad zaokrouhlen (např. 0.5 v případě, že chcete částku zaokrouhlit na 0.5 EUR)...
Více
04.09.2020 Sklad6 Při exportu průvodky do XML jsou automaticky vynechané doklady, které jsou označené jako stornované.
Více
04.09.2020 Sklad6 Při zobrazení Denní grafy (např. Alt+D v přehledu karet) za zvolenou kartu je použit grafický formát zobrazení v samostatném okně. Data se zobrazují za posledních 30 dnů (lze ovlivnit proměnnou GrfParams, 18). Kromě běžných údajů (jako u týdenního grafu) program dokáže zobrazovat také hodnotu prodeje v měrných jednotkách bez započítání dokladů, které ...
Více
21.08.2020 Sklad6
Ve výpočtech Zisk za vybrané doklady (Ctrl+F7 v dokladech), Analýzy a grafy a Soupis nákupů/prodejů program započítává do nákupní ceny koeficient fakturační ceny (KoefFC) ze skladové karty.
Pomocí proměnné KoefFCVyp,0 s hodnotou 0 lze toto chování vypnout.
Proměnná KoefFCVyp,1 určuje datum (DUZP), od kterého se má KoefFC uplatňovat (výchozí je 1.1.2020)
21.08.2020 Účto Výpočet DPH a kontrolního hlášení - možnost doklady s přenesenou DP započítávat dle data přijetí dokladu (na rozdíl od výchozího stavu, který tyto doklady řadí dle DUZP). Pomocí proměnné DPHPrij,0 lze ovlivnit chování programu při výpočtu DPH. Hodnotu zadejte jako součet následujících hodnot: ...
Více
21.08.2020 Účto Podpora pro import faktur uložených ve formátu XML s daty Benzina. Pro import je třeba přidat odpovídající záznam do číselníku importních formátů (Typ údajů: Faktury+kontace; Vstupní formát: XML). Údaj příznaky zadejte jako součet vybraných hodnot z následujícího seznamu:...
Více
13.08.2020 Sklad6
V menu KARTA_SPC lze definovat novou položku menu Přepnout zobrazení objednávek na dodavatele (kód menu 55, 40). Funkce povolí nebo zakáže zobrazování kalkulovaných polí NPOPOCET a NPODATUM, které musí být definovány ve struktuře KARTA. Tyto pole obsahují počet (resp. datum) z nevykrytých objednávek na dodavatele pro danou skladovou kartu.
13.08.2020 Sklad6 Podpora pro jednotkové TTT kódy začínající 5RLESTC (sledovatelnost tabákových výrobků).
13.08.2020 Sklad6
Úprava zpracování T&T zpráv při hromadném zpracování zpráv v rámci rozvozu. Při dalším (opakovaném) pokusu o odeslání T&T zpráv program ve výchozínm stavu ignoruje chybné TTT kódy (čili posílá jen ty, které nejsou označené předchozím pokusem o odeslání jako chybné).
Chování lze ovlivnit nastavením proměnné TTTParams,12 (0..posílat vždy vše, 1..odeslat bez chybných), případně proměnnou TypTTTK+,x (resp. TypTTTK-,x), kde x je číslo typu příjmového (resp. dodacího) dokladu.
13.08.2020 Sklad6
Úprava kontrol při zpracování průvodky.
Režim kontroly dokladů lze ovlivnit pomocí proměnné TTTParams,11: 0=kontrola vypnuta; 1=povoleny zprávy v chybovém stavu (výchozí); 2=plná kontrola případně proměnnou TypTTTA+,x (resp. TypTTTA-,x), kde x je číslo typu příjmového (resp. dodacího) dokladu.
29.07.2020 Sklad6 Pomocí proměnné SystUsrPwd, 4 lze nastavit složku, ve které má program hledat tabulku SYSTUSER.BTR s centrální databází uživatelů, která se použije v případě změny vlastního hesla uživatele. Program v případě změny hesla nejdříve provede změnu v centrální databázi a až poté v lokální evidenci uživatelů. V případě, že aktualizace v centrální databázi selže, tak se změna v lokální databázi neprov...
Více
28.07.2020 Sklad6 Pomocí proměnné VyrSpotM,3 lze nastavit režim dohledávání alternativních karet v rámci zpracování odpisu spotřebovaných výrobků (např. ve funkci "Nový výrobní doklad"). 0: materiál je proveden z karty určené v materiálové normě výrobku 1: pokud je na materiálové kartě dostatečná zásoba, tak se přednostně odepisuje z této karty, jinak se prohledávají alternativní karty 2: program vždy prohledá...
Více
24.07.2020 Sklad6 Pomocí proměnných KAROmez,1 až KAROmez,8 lze definovat výraz pro kontrolu obsahu záznamu skladové karty před uložením v dialogu pro editaci skladové karty. Pokud je výsledkem výrazu číslo, tak se ještě dohledává text informačního hlášení pro uživatele (hlášení musí být zapsána v proměnných KAROmez,11 až KAROmez,18 a jednotlivé texty musí být odděleny znaky / nebo ; ). Jednotlivé části textu jso...
Více
23.07.2020 Sklad6 Rozšířeno zpracování váhových čárových kódů (obecně zpracování EAN kódů začínajících znakem 2). Rozšířen význam proměnné VahEANLen, 0. Nově lze tuto proměnnou zapsat ve formátu: d,z,t (pro kódy začínající 20)/d,z,t/ .. /d,z,t (pro kódy začínající 29) Proměnná Popis Hodnota Popi...
Více
20.07.2020 Sklad6 Nová funkce pro oddělení nevyskladněných operací z jednoho nebo více dokladů. Funkce zkontroluje doklad, a pokud obsahuje nevyskladněné i vyskladněné operace (popř. operace, které nepotřebují vyskladnění), tak doklad rozdělí na 2 samostatné doklady. V původním dokladu zůstanou vyskladněné operace a do nového dokladu s novým číslem jsou přesunuty nevyskladněné operace i včetně případných...
Více
16.07.2020 Sklad6 Ve skladové kartě je možné definovat alternativní sazbu DPH...
Více
16.07.2020 Sklad6 V evidenci MO prodeje se nově eviduje základní cena zobrazená při prodeji zákazníkovi v případě, že je cena později z jakéhokoli důvodu změněna (obvykle z důvodu množstevní slevy). Základní cena je pak dostupná pomocí kalkulovaných polí ZAKLCENA (bez DPH) a ZAKLCENAD (s DPH).
10.07.2020 Účto Přidána podpora pro import průběžných výpisů s pohyby na účtu Sberbank. Import i zaúčtování je možné opakovat několikrát v průběhu dne a program jen doúčtovává nově nalezené položky.
08.07.2020 Sklad6 Nový číselník 167 umožňující definovat, které kalkulace výrobků se nemají na daném středisku používat při výpočtu spotřeby materiálu prováděného v rámci uzávěrky prodeje na pokladně. Číselník lze editovat pomocí nové funkce hlavního menu s kódem 15,71.
08.07.2020 Sklad6 Úprava vyhodnocování návrhů objednávek pro karty, které mají definované výrobní kalkulace a jejichž spotřeba se odepisuje pomocí příjmového výrobního dokladu (obvykle v rámci uzávěrky prodeje na pokladně). Pomocí proměnné NBJVyp3, 24 lze definovat masku pro určení čísel příjmových typů dokladů, které mají být zahrnuty do prodeje v rámci výpočtu návrhů objednávek průměrného prodeje...
Více
03.07.2020 Sklad6

Nová ikona pro stravenkové platební karty (použije se v MO prodeji v bloku pro platby)

03.07.2020 Sklad6 Pomocí proměnné UccImg,0 lze definovat jméno souboru, který obsahuje alternativní ikony pro blok ovládacích kláves v MO prodeji. Všechny ikony musí být v jednom souboru (v jedné bitmapě) naskládány vedle sebe (popř. do bloku nad sebe). Rozměr jednotlivé ikony musí být 40x40 pixelů. Celková výška i šířka bitmapy musí být tedy násobek 40. Soubor musí být ve formátu bmp...
Více
03.07.2020 Sklad6 Pomocí proměnných MOBtn,20 až 29 lze nastavit výraz pro určení jména souboru pro skupinová tlačítka (odkaz na jinou skupinu tlačítek, seznam makro kláves nebo seznam zboží dle skupiny). Tlačítko musí mít v číselníku tlačítek nastaven režim ikony na obrázek dle karty. Ve výrazu je možné použít údaje: SKUPINA, UDAJ, VARIANTA, POPIS, IDSKUPINY
Příklad: if(Skupina<>"","Skp"+DelAll(Skupina)+".jpg","")
30.06.2020 Sklad6 Úprava zobrazování tlačítek pro prodej zboží v MO prodeji. Pomocí proměnné MOBtn,6 s hodnotou 1 lze zapnout, aby po stisknutí tlačítka pro zobrazení vybraného seznamu zboží program tlačítka zobrazil v samostatném okně přes celou obrazovku. V tomto okně lze kromě výběru tlačítka pro zboží stále použít skener pro načtení čárového kódu, zadat počet zboží (např. 2* ) nebo zadat kód zboží ručně...
Více
08.06.2020 Sklad6 Připraveny nové funkce pro podporu doplňování zásob na prodejně ze skladových pozic za pomocí terminálů. Pomocí nové funkce (kód menu 3, 151) se připraví seznam zboží, které je potřeba naskladnit na určenou skladovou pozici. Seznam lze vytisknout pomocí kláves F7. Další funkcí (s kódem menu 3, 138) se provádí přeskladňování zboží z doporučené nebo ručně změněné pozice na pozici prodejny...
Více
08.06.2020 Sklad6 Při odeslání dokladů v průvodce v rámci sledovatelnosti tabákových výrobků se nově odesílají všechny doklady i v případě, že se vyskytne chyba. V případě, že u jednoho nebo více dokladů byla v rámci odeslání T&T zprávy zaznamenána chyba, tak je zobrazen protokol s podrobnostmi, který je možné vytisknout. Zprávy, které nemohly být odeslány, je nutné zpracovat běžným postupem jako dosud.
03.06.2020 Sklad6 Úprava generování vratných obalů při exportu průvodky pro řidiče. Pokud je definována proměnná ObalKodVyr,0 definující výraz pro převod kódu "prázdného" obalu na kód sledovaný v obalovém kontu, tak se do obalového konta zákazníka přednostně exportují kódy prázdných obalů (kódy se pak používají pro vracení oblíbených obalů zákazníka)
31.05.2020 Sklad6 Úprava výpočtu DPH za jednotlivé operace dokladu. Při evidování nového dokladu se používá upravený algoritmus, který nezaokrouhluje základ DPH použitý pro výpočet DPH za operaci.
31.05.2020 Sklad6 Při převodu dokladu z maloobchodního prodeje s nastavenou preferencí cen s DPH program označí doklad příznakem preference cen s DPH a při evidování dokladu počítá DPH stejným způsobem jako MO prodej (nedochází tak k rozdílům díky rozdílné metodice výpočtu).
31.05.2020 Sklad6 Do nastavení MO prodeje je doplněn nový přepínač Povolit změnu zákazníka v průběhu účtenky. Pokud je přepínač vypnutý, tak je umožněn výběr zákazníka pouze na začátku účtenky.
29.05.2020 Sklad6 V objednávkách na dodavatele přidáno do hlavičky objednávky nové pole Ext.číslo objednávky, které umožňuje zadat číslo, pod jakým je objednávka zaevidovaná v systému dodavatele
10.05.2020 Sklad6 Interní editor podporuje editací textových souborů ve formátu UTF-8 a UTF-16. Soubory musí být uložené vč. tzv. Byte order mark (BOM) vyznačujícího použité kódování.
30.04.2020 Sklad6 Podpora pro automat na výkup vratných obalů Tomra. V maloobchodním i velkoobchodním prodeji mohou být zpracovávány etikety s čárovým kódem tisknuté automatem. Program detekuje, že kód pochází z automatu a provede načtení seznamu vrácených obalů z XML souboru, který musí být automatem připraven v dohodnuté složce. Pro konfiguraci lze použít následující proměnné: Proměnná ...
Více
17.04.2020 Sklad6 Podpora pro podepisovací zařízení Genius EasyPen (a kompatibilní). Při tisku nebo exportu dokladu si program může vyžádat podepsání zákazníka na podepisovacím zařízení a podpis je pak ve formě obrázku vložen do výsledného dokumentu. Pro zprovoznění je potřeba: - v konfiguraci programu zapnout přepínač [x] Používat podepisovací zařízení (F6) - nastavit proměnnou TskPodpis-,0, popř. TskPodpis+,0...
Více
17.04.2020 Sklad6 V menu pro tisk dokladu lze definovat menu, které provede export dat dle nastavení určeném v číselníku exportních formátů dokladu. V menu DOKLAD_TSK (nebo podřízených menu) použijte kód menu 39,x, kde x je číslo exportního formátu z číselníku exportních formátů.
20.03.2020 Sklad6 Možnost v rámci součtu tržeb vypsat informace o pohybu vybraných výrobků na konci sestavy s tržbou. Je možné například vypsat všechny pohyby s mínusovou hodnotou. Pro nastavení je třeba nastavit proměnnou TrzbyDM,9 nebo určit pomocí proměnných TrzbyDM,10 až 19 výraz, který rozhodne, zda daný pohyb zařadit do závěrečného přehledu pohybů.
Proměnnou TrzbyDM,9 zadejte jako součet následujících hodnot:
Hodnota Popis
+1 Do sestavy budou zahrnuty všechny pohyby s mínusovou hodnotou
+2 Do sestavy budou zahrnuty všechny pohyby s kladnou hodnotou
+4 Sestava nebude rozlišovat storno položky (pro MO prodej)
+8 Sestava nebude rozlišena podle jednotlivých uživatelů

Tisk se uplatní u běžných formulářů tržeb (např. [Tržby s pokladnami], [Tržby-akt.uživatel]). Je ale třeba upravit tiskovou sestavu, tak aby obsahovala následující sekce:

Sekce Popis
.MA záhlaví informace o pohybu zboží
.MB nadpis za uživatele (proměnná #20)
.MC položka s pohybem (lze použít číselné proměnné definované ve struktuře OPERACE, KARTA a KARTAZAS)
.MD konec informace o pohybu zboží
20.03.2020 Sklad6 Pomocí individuální ceny NC_VYROBA lze ovlivnit cenu spotřebovaného materiálu v rámci funkce Nový výrobní doklad. Označení individuální ceny lze změnit pomocí proměnné VyrSpotM,1. Cenu výrobku lze ovlivnit pomocí individuální ceny určené proměnné VyrSpotM,2 (ve výchozím stavu není tato hodnota nastavena).
20.03.2020 Sklad6 Pomocí proměnné PrepVyskl,2 lze nastavit, zda v informacích o zboží, které jsou uváděné v rámci vyskladňování dokladu mají být vidět i EAN kódy zboží. Hodnota 1 zabraňuje zobrazení EAN kódů.
09.03.2020 Sklad6 Rozšíření významu proměnné TypUhZmX-,t kde X je typ úhrady: X Typ úhrady 0 hotově 1 šekem 2 pl.karty 3 bonusy 4 bezhotovostní 5 cizí měna 6 pl.karty cizí měna a t je číslo typu dodacího dokladu)...
Více
06.03.2020 Sklad6 Rozšíření možností při zaúčtování dokladů obsahujících zálohové platby. Pomocí proměnné SK_UC_FA-,15 pro dodací doklady nebo SK_UC_FA+,15 pro příjmové doklady lze ovlivnit zaúčtování dokladu (zálohové platby musí být zapsány jako operace dokladu s kartou typu "účet", která má nastavený příznak [x] Nepočítat do zisku a obratů; u této karty by měl být také nastaven účet pro určení základu DPH, ...
Více
06.03.2020 Sklad6 Možnost definovat individuální ceny na základě nadřazené skupiny A nebo B.
23.02.2020 Sklad6, Účto Rozšíření definice systémových uživatelů (tj. uživatelů pro přihlášení k programu). Nové rozšíření je k dispozici pro verze programu s direktivou EXTSYS1. Při startu programu je proveden kontrola verze systémové struktury uživatelů, a pokud je to potřeba, tak jsou aktualizovány systémové tabulky struktur a indexů, tabulka uživatelů je přeindexována a současně je uživatelům přiděleno je...
Více
23.02.2020 Sklad6, Účto K dispozici je nová funkce na synchronizaci seznamu uživatelů s centrální evidencí uživatelů. Funkci lze vyvolat pomocí Alt+F5, popř. Alt+F6 v nabídce Systémové menu/Seznam uživatelů nebo ji lze zavolat pomocí nového kódu hlavního menu 90,9. Funkci lze ovlivnit pomocí proměnných: SyncUserIm,0: výchozí jméno přenosového souboru SyncUserIm,9: parametry synchronizace. Hodnotu zadejte ja...
Více
23.02.2020 Sklad6 Sklad6 : Možnost definice nových omezení při kopírování dokladů, které zajistí, že nepůjde kopírovat operace s nesprávnými cenami do jiného dokladu. V proměnné OpeCpyA+,10 až 19 pro příjmové doklady nebo OpeCpyA-,10 až 19 pro dodací doklady lze určit seznam IČ, pro které lze nastavit jiné chování. Pokud není uvedená proměnná nastavena, tak se testuje ještě proměnná OpeCpyA,10 až 19 (nerozlišuje...
Více
12.02.2020 Sklad6 Pomocí proměnné TypRFDny-,x popř. TypRFDny+,x (kde x je číslo typu dokladu) lze určit pro vybrané typy dokladů (dodací nebo příjmové) rozšířené počty dnů splatnosti pro jednotlivé režimy fakturace dle údaje "Režim fakturace" v adrese odběratele. Hodnotu zadejte jako počty dnů pro jednotlivé režimy fakturace: neurčeno/denní/týdenní/dekádní/čtrnáctidenní/měsíční/jednotlivě/ostatní/DL jednotlivě...
Více
09.02.2020 Sklad6 V souvislosti s plánovanou změnou povolených protokolů pro komunikaci s EET byl rozšířen význam proměnné EETParam,16 (určuje režim komunikace s EET s produkčním serverem) a EETParam,26 (test.server). Proměnná nyní může nabývat následujících hodnot: -1: výchozí automatický řežim - pro Windows XP se používá komunikace pomocí OpenSSL Knihoven. Pro Windows 7 a vyšší se používá komunikace za pomocí...
Více
09.02.2020 Sklad6 Nově lze definovat také proměnnou EETComMode, x, kde x je číslo pokladny (0 až 255) definované v konfiguraci programu pro daný počítač. Hodnota této proměnné má stejný význam, jako hodnota proměnné EETParam,16/26, ale má touto proměnnou přednost. Lze tak definovat způsob komunikace pro jednotlivé pokladny.
24.01.2020 Sklad6 Při přeevidování požadavku, který byl již zpracován (stav je nastaven na převedeno) zůstanou zachovány původní částky, které jsou v hlavičce požadavku (celkem bez DPH, s DPH, hmotnost, palety, ..)
Pokud je ale z požadavku smazána nebo přidána nějaká položka, tak se hlavička aktualizuje.
24.01.2020 Sklad6 Nová možnost automatického číslování zákazníků s číslem přidělovaným centrálou. Pro nastavení je potřeba do proměnné ADRESY,100 zadat nenulovou hodnotu s identifikaci souboru CISELNIK.BTR (doporučujeme 1). Tuto tabulku je pak potřeba definovat v Systémové menu/Soubory a nasměrovat ji do databáze na centrálním serveru (např. dostupné v rámci VPN)...
Více
20.01.2020 Sklad6 Přidána podpora pro platební terminály s podporou komunikačního protokolu Global Payments (ČS a.s.)
13.01.2020 Sklad6 Rozšíření obou variant automatické uzávěrky pro rozdělení dat k určenému datu (rozdělení na starou i novou databázi, popř. mazání starých dat v aktuální databázi) - doplněna možnost rozdělovat evidenci budoucích přecenění, nákladové ceny + úprava problému v rámci rozdělování maloobchodního prodeje
13.01.2020 Sklad6 Úprava evidování dokladů - snížení blokování při práci se skladovými kartami
13.01.2020 Sklad6 Pomocí proměnné TrzbyDB,5 s hodnotou 0 lze nastavit, aby se v rámci sestavy "Součet tržeb" nekontrolovaly kurzy pro jednotlivé měny (tj.případné záznamy plateb v cizí měně s různými kurzy jsou sečteny bez ohledu na výši kurzu). Podobně lze sečíst údaje s různými kurzy v rámci automatické uzávěrky (proměnná UCCAutUza,10 s hodnotou 0)
30.12.2019 Sklad6 Při příjmu/výdeji zboží pomocí terminálu se kontroluje uplatňování slev (podobně, jako u běžného zpracování a evidování dokladů)
30.12.2019 Sklad6 Pomocí proměnné DokSleva+,0 nebo DokSleva-,0 lze určit počet desetinných míst pro zaokrouhlení ceny po slevě (výchozí hodnota je 2)
30.12.2019 Sklad6 Pomocí proměnné KARExpDBF,1 lze určit počet desetinných míst pro ceny bez DPH (prodejní i nákupní) ve výsledném DBF souboru (maximum je 5) při použití funkce pro export karet do DBF (Shift+F5).
23.12.2019 Sklad6 V nastavení MO prodeje je pod volbou F8:Přepínače nový přepínač "Ukončit účtenku až po zadání platby". Pokud je přepínač zapnutý, tak při ukončení účtenky pomocí F2 program nejdříve zobrazí dialog na zadání platby (ze kterého je možné se vrátit zpět do otevřené účtenky, pokud nebyla platba zadána nebo byly odstraněny). Po zadání platby je účtenka teprve finálně uzavřena....
Více
23.12.2019 Sklad6 Podpora pro zadávání slevových poukazů s automatickým rozpočítáním hodnoty poukazu dle sazeb DPH podle zboží prodaného ve stejné účtence. Seznam poukazů lze určit pomocí proměnných UCCPOUKAZ, x (kde x je libovolná hodnota od 0 do 255). Vlastnosti poukazů zadejte do hodnoty proměnné v následujícím formátu: ...
Více
16.12.2019 Sklad6 Rozšířena práce se spotřební daní u lihovin. Pokud se zpracovává doklad s datem do 31.12.2019 a ve skladových kartách je nastavena nová sazba SD 322,50 Kč/LA, tak program automaticky přepočítá hodnotu SD, jakoby platila původní sazba 285 Kč/LA. Funguje to také v případě, že v kartě je nastaven režim výpočtu SD na "Dle údaje SD" a zadaná hodnota SD odpovídá nové sazbě ...
Více
13.12.2019 Sklad6 Úprava výchozích barev pro paletu se světle modrým barevným pozadím programu - zvýrazněné texty v editačních oknech mají kontrastnější barvu, což by mělo zlepšit čitelnost v dialozích. Pokud už jsou barvy uložené (nastavení se ukládá v registru Windows pro daného uživatele), tak budou zachovány bez změny (v dialogu pro nastavení palety barev lze obnovit standardní nastavení).
06.12.2019 Sklad6 Rozšíření významu proměnné InvPDA,30 až 33 (pro kódy menu 11,30 až 11,33) - viz změny 11.10.2019. Číselný parametr určující režim zpracování data výroby/spotřeby má nyní následující význam: ...
Více
30.11.2019 Sklad6 Pomocí proměnné SkladSaldo,13 s hodnotou 0 lze nastavit, aby při změně typu úhrady při opravě dokladu program v saldokontu kontroloval jen rozdíl oproti původní výši dokladu (jinak se při změně typu úhrady kontroluje celá nová částka dokladu)
22.11.2019 Sklad6 V přehledu karet lze pomocí Alt+C zkopírovat kód zboží (popř. jiné pole z karty) do schránky Windows. Pomocí proměnné KarCpyItem,0 lze určit jméno pole ze struktury KARTA, které má být použito pro určení datové položky z karty, který má být vložen do schránky (např. Kod, KodDodavat nebo EAN). Pokud proměnnou KarCpyItem,1 nastavíte na hodnotu 1, tak pro zkopírování půjde použít také Ctrl+C.
22.11.2019 Sklad6 V přepínačích v kartě odběratele je nový přepínač "Nekontrolovat minimální cenu pro vybrané uživatele". Přepínač může být vidět, pokud proměnná ADREdPriz3,0 (pro odběratele) má povolenou bitovou hodnotu +32768. Pokud je přepínač zapnutý, tak se při kontrole minimální prodejní ceny určené individuální cenou NCTEST* (resp. při prodeji pod NC) vyhodnocuje proměnná OpeHlasNC,4 a ...
Více
22.11.2019 Sklad6 Ve funkcích pro generování saldokonta ze skladových dokladů (SKLADDOK -> UCTOFAK) lze nastavit, aby se do zpracování vybíraly typy dokladů určené novým přepínačem v číselníku typů dokladů. Pro nové nastavení je třeba nastavit proměnnou SkladSaldo, 12 na jednu z následujících hodnot: ...
Více
15.11.2019 Sklad6 Pomocí proměnné Pravo_2 lze nastavit různá omezení týkající se nákupních cen. Pokud je nastavena tato proměnná, tak má přednost před nastavením přístupového práva 2 "Právo vidět nákupní ceny". Hodnotu proměnné zadejte jako součet následujících hodnot ...
Více
15.11.2019 Sklad6 Ve struktuře KARTA je k dispozici kalkulované pole NCKOEF, které zobrazuje nákupní cenu s fakturačním koeficientem (použije se koeficient uložený v operaci při evidování příjemky). Údaj se vyhodnocuje jen pro nákupní operace příjmových dokladů pro uživatele s povoleným oprávněním na zobrazování fakturační NC.
15.11.2019 Sklad6 Ve struktuře KARTA je k dispozici kalkulované pole NCKOEFx, které zobrazuje nákupní cenu s fakturačním koeficientem (použije se aktuální koeficient uložený v kartě). x může nabývat následujících hodnot: ...
Více
08.11.2019 Sklad6 Úprava exportu průvodek do aplikace pro řidiče. V případě operací dokladů s nulovou hodnotou DPH se také údaje Sazba DPH a Procento DPH v XML nastaví na nulovou sazbu. Chování lze ovlivnit pomocí proměnné PruvExpXML, 17. Hodnota 1 zajistí, že se bude program chovat původním způsobem.
08.11.2019 Sklad6 Při evidování nového požadavku a při převodu požadavku do faktury se kontroluje, zda v posledním období neexistuje také další požadavek na stejné IČO se stejným externím číslem objednávky. Pokud ano, tak je možné zpracování přerušit a zkontrolovat, zda nejde o duplicitně zaevidovanou objednávku. Pomocí proměnné ObjKntExtC,0 lze určit počet dní (dle data založení požadavku) pro určení období, ...
Více
01.11.2019 Sklad6 Uživatelské třídění položek v nakládacím listu. Pro definici uživatelského třídění je nutné nastavit následující proměnné: ...
Více
30.10.2019 Sklad6 Rozšíření funkce pro kontrolu expedice průvodky. V přehledu dokladů mohou být zobrazeny informace o obsahu dokladu (sloupec se zobrazí, pokud ve struktuře DOKLAD existuje pole MEMOC5, které zobrazuje informace o obsahu dokladu v přehledu dokladů). Pro konfiguraci kontroly expedice lze použít následující proměnné:...
Více
23.10.2019 Sklad6
Úprava rozdělování operací dokladu (např. v rámci evidování dokladu, pokud pro dané vydávané množství není pokryto jednou nákupní operací). DPH u rozdělených operací je rozděleno tak, aby jeho součet souhlasil s původní nerozdělenou operací.
23.10.2019 Sklad6 V případě, že doklad obsahuje více rozdělených operací (nebo více operací se stejným kódem, cenou, poznámkou a dodávkou), tak je při evidování dokladu uplatněn složitější algoritmus výpočtu DPH za operaci dokladu, ve kterém se DPH počítá z celkového počtu a ceny za všechny stejné operace. DPH je rozděleno mezi jednotlivé operace a v poslední operaci je vyúčtován případný haléřový rozdíl, ...
Více
21.10.2019 Sklad6 Nový způsob kontroly saldokonta. Je rozšířen význam proměnné SkladSaldo,11, která se testuje v případě, že saldokonto je zpracováváno z tabulky UCTOFAK (čili tato tabulka existuje a proměnná SkladSaldo,10 není definovaná nebo má hodnotu 0). Pokud je hodnota proměnné SkladSaldo,11 nenulová, tak se provádí kontrola také v aktuálním souboru skladových dokladů (SKLADDOK)...
Více
15.10.2019 Sklad6 Pomocí proměnné DokTestCR-,0 nebo DokTestCR+,0 pro dodací a příjmové doklady lze nastavit způsob kontroly duplicity v čísle dokladu. Hodnotu zadejte jako součet následujících čísel: ...
Více
15.10.2019 Sklad6
V INI hodnotách je nový přepínač (F6) Účetní měsíc v dokladech nastavovat dle DUZP. Po zapnutí přepínače se zakáže editace údaje účetní měsíc a ten je pak při změně DUZP nebo při evidování dokladu automaticky nastaven dle měsíce z DUZP. Výjimku tvoří případy, kdy rok z DUZP je odlišný od roku z data vystavení dokladu. V tom případě se účetní měsíc řídí datem vystavení.
11.10.2019 Sklad6 Pomocí proměnných InvPDA,30 až InvPDA,33 lze ovlivnit chování programu v rámci vstupu inventury používaného v on-line terminálech (kód menu 11,30 až 11,33). Hodnotu proměnné zadejte ve formátu: Povolit výběr karty pomocí F5 (0/1)/Zobrazovat zásobu/Povolit doplňování EAN/Vstup v baleních/Vstup data spotřeby Kód menu Proměnná Výchozí hodnota ...
Více
11.10.2019 Účto
V číselníku typů dokladů lze pro vydané a přijaté faktury zapnout automatickou kontrolu nespolehlivého plátce DPH při vstupu nového dokladu.
11.10.2019 Účto Úpravy zobrazování informací o nespolehlivých plátcích v rámci hromadné kontroly nespolehlivých plátců.
08.10.2019 Sklad6 Doplněna nová funkce, která zabezpečí, že při přeevidování starého dokladu, u kterého nedojde ke změně celkové částky dokladu nebo typu dokladu, nebude program měnit původní zaokrouhlovací operace. Pomocí proměnné DokZaokDat,0 lze nastavit datum, od kterého je toto chování potlačeno.Výchozí datum proměnné je 01/10/2019...
Více
 předchozí  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  z 19 další