logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
14.10.2022 Sklad6 Ve funkci pro vyskladňování pomocí terminálů je k dispozici nová možnost pro společné vyskladnění operací se stejným kódem, pozicí pro vyskladnění a dalšími identifikačními znaky. Funkci lze zapnout v nastavení vlastností vyskladňování (F6 v přehledu vyskladňovaných operací - po změně přepínače "Spojit vyskladnění stejných položek" lze nastavení uložit pomocí F6)...
Více
14.10.2022 Sklad6 V záznamu adresy odběratele/dodavatele lze vyvolat dialog pro zadání osobních informací (Alt+W).V dialogu lze rovněž vyvolat načtení informací ze skenovacího zařízení pro čtení osobního dokladu (občanský průkaz, pas). Načítá se Číslo dokladu, datum narození, pohlaví a jméno. Dialog lze vyvolat pro existující adresu také pomocí samostatné funkce z menu pro práci s adresou ...
Více
30.09.2022 Sklad6
Při importu průvodky z aplikace Maxim Průvodky se do záznamu dokladu v průvodce načítá informace o čase příjezdu řidiče k zákazníkovi. Pokud je v záznamu dokladu v průvodce uložen plánovaný čas příjezdu od-do, tak se také počítá zpoždění v minutách oproti plánu.
30.09.2022 Sklad6 Nové pole Typ smlouvy v adresáři odběratelů.
29.09.2022 Sklad6 Rozšíření podpory zpracování EAN kódů ve formátu EAN128. Kódy EAN128 je možné použít i pro dohledání zboží v rámci velkoobchodního prodeje či příjmu. Preferovaný způsob příjmů pomocí čteček ale zůstává pomocí samostatného menu pro práci s terminály. K dispozici je nový číselník umožňující nastavení některých specifických vlastností EAN128...
Více
20.09.2022 Sklad6
Rozšířeny možnosti komunikační aplikace Skladweb.
Nové funkce podporují vytváření nových dokladů v evidenci maloobchodního prodeje i v běžné evidenci dokladů (např. faktury). Funkce lze propojit se samoobslužnými pokladnami a terminály 4MAX.
20.09.2022 Sklad6 Zvýšena odolnost komunikační aplikace Skladweb pro případ některých kritických chyb. V případě některých databázových či vstupně/výstupních chyb (např. uzamčení záznamů) program automaticky po předání chyby nadřazené aplikaci provede ukončení procesu a webová služba zajistí při dalším dotazu nové spuštění procesu, což zajistí, že aplikace není nějak ovlivněna předchozím výskytem chyby...
Více
20.09.2022 Sklad6
Komunikační aplikace SkladWeb podporuje spouštění skladových skriptů. Vzdáleně je tak možné na příslušném serveru spustit libovolnou funkci, která je dostupná prostřednictvím skriptovacího jazyka.
26.08.2022 Sklad6 Pomocí proměnné PreskVarI,x lze ovlivnit práci s polem Stav v rámci identifikace umístění ve funkci pro přeskladnění (kde x je varianta přeskladnění - viz proměnná PreskVar). Hodnotu zadejte jako součet následujících hodnot: ...
Více
18.08.2022 Sklad6 Úprava kontroly datumů při párování EDI dokladů...
Více
18.08.2022 Sklad6 Úprava exportů dokladů do textového souboru (např. exportu EDI dokladů) pro případ práce s více databázemi. Program podporuje dohledávání požadavků z další databáze.
15.08.2022 Sklad6 Ve funkci pro zobrazení původních dodacích listů za sloučené doklady bylo do menu pro práci s původním dokladem před sloučením doplněna funkce pro export původního dokladu (např. export původního DL do PDF nebo EDI). Upraveno bylo také zpracování zkratkových kláves (F6:zobrazení informací z LOG souboru týkající se původního dokladu, F8..tisk původního dokladu).
15.08.2022 Sklad6 Odběratelské bonusy
Pokud má zákazník definovaný skupinový bonus, tak se v nabídce pro zobrazení odběratelských bonusů za vybraného odběratele vyberou a zobrazí odpovídající záznamy týkající se odběratele včetně záznamů skupinových odběratelských bonusů.
12.08.2022 Sklad6 V číselníku typů dokladů je možné pro jednotlivé typy dokladů definovat omezení pro formáty exportů (F11). Nastavení se definuje za pomocí masky s využitím znaků *, ? a případně !. např. !3/* povoluje všechny formáty exportů kromě formátu 3.
Pokud je daný formát pro dan typ dokladu zakázaný, tak se při pokusu o export dokladu objeví chybové hlášení.
12.08.2022 Sklad6 Změna práce s příznakem nepočítat do návrhu objednávek (čili spekulace) - funkce pro označení dokladů tímto příznakem označuje (resp. odznačuje) také všechny operace dokladu. Příznak lze změnit i v dialogu Nastavení uzavřen/převeden v editaci dokladu. Pokud dojde ke změně příznaku, tak se změna projeví ve všech operacích dokladu.
12.08.2022 Sklad6 Do dialogu pro zobrazení EDI zprávy z Editelu je přidáno tlačítko Otevřít, které otevře HTML zprávu ve výchozím prohlížeči, odkud je možné provést tisk s případnou změnou nastavení tisku.
12.08.2022 Sklad6 Ve zobrazování grafů program reaguje na proměnnou NBJVYP3,24. Do prodejů daňové doklady jsou doplněny nákupy z výrobních dokladů
04.08.2022 Sklad6
V nastavení MO prodeje je nový přepínač (v nabídce pod klávesou F8) Povolit vkládání údajů ze schránky (Ctrl+V). Pokud je přepínač zapnutý, je povoleno vložení údajů ze schránky Windows do editačního prvku pro vstup kódu zboží v dialogu pro maloobchodní prodej.
04.08.2022 Sklad6 Podpora pro samoobslužné terminály a pokladny firmy 4MAX (Self-service checkout, zkráceně SSC). Služba založená na Skladweb podporuje potřebné dotazy pro zjištění informací o zákazníkovi a také funkce pro zjištění aktuálních cen pro zadaného zákazníka a daný seznam zboží s určený množstvím, případně také funkci pro dotazování na balíčkový systém (výkup vratných obalů či slevové kódy)...
Více
04.08.2022 Sklad6 Ve všech běžných variantách grafů za karty se provádí kontrola proměnné NBJVyp3,24, která může nastavovat masku pro definici čísel příjmových dokladů, které mají být započítány do prodeje za daňové doklady (pokud maska obsahuje písmeno V, tak je toto písmeno nahrazeno číslem typu dokladu pro výrobní doklady z nastavení programu).
04.08.2022 Sklad6 Rozšíření sledování změn pro hlavičky a položky objednávek na dodavatele. Při všech běžných změnách v těchto datech vzniká záznam do protokolu změn (LOG.BTR)
04.08.2022 Sklad6 V přehledu položek objednávky doplněno menu pro práci s položkami objednávky (Alt+F6): NPO_MNU, kódy menu 77,x ...
Více
04.08.2022 Sklad6 Pro práci s EDI doklady za vybraného dodavatele jsou připraveny nové položky menu, které automaticky vyberou vhodný třídící index pro prohlížení dokladů podle toho, zda kód dodavatele v kartě dodavatele odpovídá poli EAN distribučního skladu dodavatele nebo EAN dodavatele. V menu pro práci s dodavatelem můžete použít následující kódy menu:...
Více
22.07.2022 Sklad6 Rozšíření způsobu zaokrouhlování částek v cizí měně za pomocí proměnné DokCM-MMM, 0, kde MMM je označení měny (např. DokCM-EUR,0). Nově lze hodnotu proměnné zadat v následujícím formátu: Částka zaokrouhlení/Způsob zaokrouhlení/Typ zaokrouhlení pro hotovostní doklady/Typ zaokrouhlení pro nehotovostní doklady/Platnost od/Platnost do...
Více
13.07.2022 Sklad6
V nastavení alternativních skladových karet jsou doplněné 2 nové přepínače povolující použití alternativy pro požadavky nebo zpracování výroby. Pokud je přepínač u alternativy vypnutý, tak se daná alternativa v dané evidenci vůbec nezpracovává.
13.07.2022 Sklad6 Rozšíření algoritmu pro příjem prodaných výrobků se spotřebou materiálu v rámci zpracování uzávěrky prodeje na pokladně (přijímají se výrobky, které mají mínusovou zásobu a odepisují odpovídající materiály)...
Více
08.07.2022 Sklad6 Úprava zpracování celopaletového zboží při převodu požadavku do faktury v režimu rozdělování operací dokladu do samostatných vychystávacích dokladů. Pokud program najde množství vyšší než je množství na paletě určené ve skladové kartě, tak množství odpovídající celým paletám oddělí a zbývající množství menší než paleta je evidováno společně s ostatním zbožím...
Více
08.07.2022 Sklad6 Pro automaticky rozdělované doklady je možné definovat maximální počet operací v rámci daného dokladu. Proměnnou DokOpeRozP,x (kde x odpovídá blokům definovaným proměnnou DokOpeRoz v rozsahu 1..7, 11..17, 21..27 apod.) zadejte v následujícím formátu: Skupina1=MaxPočet1/Skupina2=MaxPočet2/...
Více
08.07.2022 Sklad6 Při kopírování dokladu do schránky lze určit, zda pro jednotlivé operace mají být uložené také informace o pozici nebo šarži (v případě, že není explicitně vyžádáno kopírování dokladu s pozicemi). Proměnná OpeExpID,0 (popř. OpeExpID+,0 pro příjmové doklady nebo OpeExpID-,0 pro dodací doklady) může nabývat následující hodnoty:...
Více
01.07.2022 Sklad6 Pokud je v nastavení INI hodnot zapnutý přepínač (F7) Povolit zobrazování dlouhých názvů karet v operacích, tak se toto nastavení uplatní i v přehledu položek požadavků a při zadávání nového výrobního dokladu.
01.07.2022 Sklad6 Podpora pro generování kuponů na slevy v rámci bonusového programu. Při splnění podmínek dle nastavení číselníku bonusových akcí program vytvoří nový slevový kód v rámci evidence balíčků. Tento kód je pak možné vytisknout do dokladu jako poukaz na slevu. V následném dokladu je pak možné tento slevový kód zadat jako čárový kód a program přidá kartu, ...
Více
28.06.2022 Sklad6 Rozšířené možnosti ve vstupním okně pro vyskladňování váženého zboží za pomocí terminálů: - pokud je pomocí proměnné PrepVyskl,2 (viz změny 15.3.2019) zakázán ruční vstup hmotnosti, tak se kontroluje, zda je pro kartu definován alespoň jeden platný váhový čárový kód. Pokud ne, tak je ruční vstup hmotnosti povolen ...
Více
24.06.2022 Sklad6 Pomocí proměnných DokTskVVT-,100 až DokTskVVT-,108 lze nadefinovat filtrovací podmínku pro zobrazení nevychystaných dokladů pro tisk vyskladňovacího dokladu se změnou stavu vyskladnění (pro správné setřídění fronty dokladů).
Podobně pomocí proměnné DokTskVVT-,120 až DokTskVVT-,128 se definuje výraz pro filtraci přehledu dokladů pro vyskladnění (např. pro vyskladňovací procesy v terminálu).
24.06.2022 Sklad6 Ve funkci pro zobrazení přehledu dokladů k vyskladnění nebo tisku vyskladňovacího dokladu (doklady ve stavu "nevyskladněno" nebo "nevyskladněno-prioritní") se neuplatňuje změna barvy řádků s doklady závisející na stavu vyskladnění (ostatní barvy se uplatňují).
24.06.2022 Sklad6 Nový režim zaokrouhlování celkové částky dokladů na 0.05 Kč (resp. 0.05 EUR). Změna vychází z požadavků souvisejících s vyřazením mincí 1 a 2 centy z oběhu.
21.06.2022 Sklad6 Nové varianty výpočtu individuálních cen. V údaji Klíč je nově k dispozici Typ odběru, Typ odběru 2 až 4 a Střediska (K2). Je tak možné vytvářet individuální ceny pro karty, které mají v některém z těchto údajů vyplněnou určenou hodnotu.
21.06.2022 Sklad6 Úprava vyhodnocování grafů za kartu na základě příznaku Nepočítat do návrhu obj. (čili "spekulace").
03.06.2022 Sklad6 V adrese odběratele je nové pole ICObjPocet (Individuální cena pro určení objednacího počtu). V kartě odběratele byly jinak uspořádány informace na 6. a 7. podstránce (informace týkající se Track&Trace byly přesunuty na 7. podstránku). Pokud je v kartě odběratele tento údaj vyplněn, tak se při určení povoleného minimálního objednacího počtu použije množství určené individuální cenou...
Více
03.06.2022 Sklad6 Nový příznak skladové karty Centrálně řízené balení. Příznak je dostupný v příznacích karty (PageDn) a je viditelný, pokud hodnota proměnné KartaEdit,3 je větší než nula a je editovatelný, pokud tato proměnná má hodnotu 1. Pokud je příznak u karty zapnutý, tak se opraví popiska u pole balení na "Balení/C"...
Více
03.06.2022 Sklad6 Při importu skladových karet (Alt+F5), které mají zapnutý přepínač Centrálně řízené balení, se údaj Balení importuje i v případě, že není povolený import tohoto údaje pomocí přepínače v dialogu pro import (do dialogu je přidán nový přepínač Balení dle cent., kterým je možné zpracování příznakem označených karet ovlivnit)
03.06.2022 Sklad6 Nové pole ve skladové kartě Hmotnost netto, které je dostupné na třetí podstránce.
03.06.2022 Sklad6 Při uzávěrce MO prodeje s odepsáním materiálu pro výrobky s mínusovou zásobou, se toto zpracování neprovádí pro skladové karty označené jako Balíček v poli Koncese (pro evidenci hlášení lihu)
03.06.2022 Sklad6 V maloobchodním prodeji se při zadání zkráceného váhového EAN kódu (prvních 6 nebo 7 znaků začínající obvykle znaky 28) dohledá zboží a hmotnost je možné zadat samostatně. V tomto případě se položka účtenky označí příznakem "rychlokód" a při tisku účtenky může být tato položka odpovídajícím způsobem označena...
Více
03.06.2022 Sklad6 Při opravě karty se po přepnutí na druhou až čtvrtou podstránku zobrazuje název karty v plné délce (50 znaků). Na první podstránce se zobrazuje v původní omezené základní délce (30 znaků).
20.05.2022 Účto Možnost importovat pohyby na bankovním účtu České spořitelny za pomocí on-line přístupu (Databanking ČS). Program se pomocí webové služby připojí k serveru ČS, provede podepsání a šifrování zpráv pomocí certifikátů uložených na čipové kartě a knihoven ČS (ve výchozí stavu musí být v podsložce mp_wss_p11_v1_0_0_9401) a stáhne pohyby za aktuální den.
16.05.2022 Sklad6 Rozšíření možností automatické přefakturace využívané v souvislosti s Cross-dock doklady. Lze definovat číselník, který určuje, pod jakým dodavatelem/odběratelem mají být doklady zaevidovány (v první fázi se eviduje příjmový doklad a v druhé fázi dodací doklad). Číselník lze definovat samostatně pro jednotlivé fáze zpracování...
Více
16.05.2022 Sklad6

V menu pro práci s průvodkami (Alt+F6) jsou k dispozici nové funkce pro tisk nakládacího listu a tisk souhrnu vrácených obalů. Pokud je označeno více průvodek, tak se sestava generuje za všechny označené průvodky.

Menu ROZVOZ_MNU

Kód menu Funkce
33,16 Nakládací list
33,17 Souhrn vrácených obalů
09.05.2022 Sklad6 Nový Typ jízdy v evidenci rozvozů s označením distribuční sklad. Při použití tohoto typu jízdy se předpokládá, že zboží je zavezeno do distribučního skladu a z něj je pak následně distribuováno koncovému zákazníkovi. V rámci sledování tabákových výrobků se pak u dokladů zařazených pod tento nový typ jízdy vytváří zpráva Překládka, která se ale při odeslání tabákových výrobků před dodáním zboží
Více
09.05.2022 Sklad6 Pro definici číselníku ditribučních skladů je k dispozici nová funkce hlavního menu s kódem 19, 93.
09.05.2022 Sklad6 K dispozici je nová funkce Odeslat TTT zprávu "Překládka" (po zprávě "Odeslání"), která je k dispozici v menu (Alt+F6) pro práci s průvodkou (menu ROZVOZ_MNU, kód menu 33,32). Funkci je možné použít i v běžných rozvozech, které nemají vztah k distribučnímu skladu. Před odesláním zprávy Překládka musí být odeslána zpráva Odeslání tabákových výrobků za příslušné doklady rozvozu. Nová fun...
Více
09.05.2022 Sklad6
Při odesílání zpráv ze sledování tabákových výrobků, které mají typ identifikátorů jednotkové+skupinové balení se při opakovaném odeslání bez chybných kódů kontroluje typ identifikátoru v hlavičce zprávy. Pokud jsou zde k odeslání jen jednotkové nebo jen skupinová, tak se automaticky změní typ identifikátoru v hlavičce odeslané zprávy.
16.04.2022 Sklad6 Nový přepínač Inicializace platebního terminálu při zahájení MO prodeje, která je dostupná v dialogu pro nastavení MO prodeje (F8). Při zahájení MO prodeje pak program provádí úvodní komunikaci s platebním terminálem, která ověří, že je terminál správně připojen a komunikuje.
Více
13.04.2022 Sklad6 Nový přepínač v nastavení INI hodnot (F7) Povolit zobrazování dlouhých názvů karet v operacích. Při zapnutí přepínače se v seznamu operací dokladu a na dalších místech souvisejících s operacemi či kartami začne zobrazovat celý název (50 znaků) namísto základního názvu (30 znaků). Předpokladem zobrazení celého názvu je dostatečné rozlišení monitoru a správné nastavení zobrazení programu...
Více
05.04.2022 Sklad6
Nové funkce pro Skladweb pro komunikaci se samoobslužnými terminály či pokladnami. Jedna funkce slouží pro informaci o zákaznické kartě a druhá pro ocenění seznamu zboží.
04.04.2022 Účto
Úprava importu výpisů
- podpora pro zpracování avíz z Global Payments, kde pod jedním variabilním symbolem přichází více plateb a poplatků za jednotlivé platební terminály.
03.04.2022 Sklad6
Úprava kontroly sortimentu ve vztahu k dodavateli při ukládání skladové karty.
Pomocí proměnné KarSortimD,100 lze nastavit masku pro pole "Dodavatel" z karty. Pro dodavatele, kteří vyhovují masce, není kontrolována vazba na pole Sortiment.
03.04.2022 Sklad6 Rozšíření skriptovacího jazyka pro podporu mazání skladových karet (rozšíření TKAPProduct/TKAPIndPrice)
01.04.2022 Sklad6 Nový kód menu (DOKLAD_SPC, kód menu 31,149) pro převod označených dokladů do účta se zvýšenými oprávněními. Při přímém převodu do účta není ve výchozím stavu kontrolováno, zda doklad patří do staršího (uzavřeného) účetního období. Kontrolu lze ovlivnit pomocí proměnné SK_UC_FA,18 (výchozí hodnota je 7): Hodnota Popis ...
Více
29.03.2022 Sklad6, Účto Při kontrole nespolehlivosti plátců DPH je pro partnery se slovenským DIČ prováděna kontrola vůči slovenskému serveru finanční správy, která poskytuje podobnou službu pro ověřování plátců a bankovních účtů
29.03.2022 Sklad6, Účto Vylepšení algoritmu porovnávání čísel bankovních účtů při kontrole nespolehlivosti plátců DPH
29.03.2022 Sklad6, Účto Při vystavení nového dokladu s typem, který má zapnutý přepínač [x] Nastavit typ dopravy u nových dokladů (F11) se kromě příznaku typu dopravy (písmeno d v příznacích v přehledu dokladů) také změní typ dopravy na 1 (zajistit)
29.03.2022 Sklad6, Účto Úprava hledání dokladů v rámci EDI párování - pokud není doklad nalezen pomocí čísla dokladu z EDI zprávy, tak se pro hledání použije také číslo dodacího listu z EDI zprávy
29.03.2022 Sklad6, Účto Pokud při párování EDI zprávy se skladovým dokladem není v EDI zprávě vyplněn variabilní symbol, tak se namísto variabilního symbolu použije číslo dokladu
25.03.2022 Sklad6 Nová funkce Hromadná změna expiračních karet v nabídce speciálních funkcí pro práci s kartami (menu KARTA_SPC, kód menu 55, 97), která umožňuje zkopírovat data z vybraných polí běžné skladové karty do tzv. expirační karty, která je na původní kartě závislá (např. kód zboží obsahuje na konci znak !)...
Více
25.03.2022 Sklad6 Úprava hledání odběratelů v MO prodeji podle kódu odběratele (zákaznická karta, EAN). Program nejdříve hledá přesně zadaný kód např. 00123456, a pokud odběratel s tímto kódem není nalezen, tak program pro 8-místné kódy začínající číslicí hledá i kód doplněný 00000 zleva (např. 0000000123456). Pokud ani takto není odběratel nalezen, tak se hledá ještě v evidenci karet odběratele (AdrInfo).
10.03.2022 Sklad6 Oprava zobrazování map v rámci aplikace po aktualizaci Windows.
04.03.2022 Sklad6, Účto

Generátor sestav

- pokud pro výsledný dokument není ve Windows nastavena funkční asociace pro otevření souboru, tak se při použití volby Otevřít spustí průzkumník Windows, který by měl mít jako aktivní soubor právě vytvořený dokument. Soubor je tak možné snadno zkopírovat nebo ho zkusit otevřít za pomocí jiných programů.

04.03.2022 Sklad6 Optimalizace zpracování tisku ceníků a cenovek. V některých situacích bude zpracování ceníku rychlejší.
04.03.2022 Sklad6
Nový přepínač v nastavení individuální ceny (F6): Slevu vyhodnocovat z ceny bez spotřební daně. Když je přepínač zapnutý, tak se pro zboží se spotřební daní se hodnota procentuální slevy nebo přirážky počítá ze základu bez hodnoty spotřební daně.
04.03.2022 Sklad6 Možnost povolit prodej do mínusu na základě měrné jednotky ze skladové karty. Povolení je možné udělit jen jednorázově nebo pro všechny doklady (případně jen pro všechny vychystávací doklady). Jednorázové povolení se provádí v menu pro práci s dokladem - je zde připravena nová položka menu Povolit výdej do mínusu pro vybrané karty s kódem menu 16,74 v menu DOKLAD_OP2 (popř. 17,74 ...
Více
11.02.2022 Sklad6
Pomocí proměnné EDIPar+,46 lze zakázat či povolit logování procesu párování EDI dokladu při ručním vyvolání párování. Výchozí hodnota 1 povoluje vytvoření logu.
11.02.2022 Sklad6
Pomocí proměnné EDIPar+,47 lze nastavit koeficient pro určení maximálního celkového rozdílu mezi cenou dokladu a EDI zprávou. Maximální hodnota se bere jako součet základní hodnoty určené proměnnou EDIPar+,0 a koeficientu násobeného celkovou částkou dokladu.Výchozí hodnota proměnné je 0.000005.
04.02.2022 Sklad6, Účto Úprava odesílání e-mailů přes rozhraní Simple MAPI (čili použití externího poštovního programu, např. MS Outlook pro odeslání mailu). Pokud je soubor s přílohou mailu umístěn na síťovém disku, tak je před odesláním zkopírován do dočasné složky Windows a po odeslání mailu zase smazán. Řeší se tím nahodilé padání poštovního programu...
Více
02.02.2022 Sklad6
Pokud byl doklad sloučen bez zapnutého číslování dodávek (což je vhodné pro fakturaci vychystávacích dokladů), tak je umožněno zobrazení původních položek dokladu v rámci přehledu původních dokladů ze sloučeného dokladu
02.02.2022 Sklad6
Ve funkci pro sloučení více označených objednávek do jedné objednávky je nový přepínač umožňující sloučit položky se stejným kódem a cenou. Pokud je v první objednávce stejná položka, tak se jen zvýší objednané množství.
02.02.2022 Sklad6 V nabídce pro import skladových karet z přenosového souboru je možnost zakázat změnu vybraných hlavních přepínačů. Pomocí proměnné KarImport, 0 lze určit povolené přepínače (hodnotu zadejte jako součet následujících hodnot): Hodnota Popis +1 načíst individuál...
Více
31.01.2022 Sklad6 Pomocí proměnné DPRICO, 0 lze nastavit režim ukládání informace o IČO partnera v záznamu dokladu k průvodce rozvozu ...
Více
28.01.2022 Sklad6, Účto Při zobrazování připojených dokumentů (např. PDF dokumenty připojené k příjemkám) se v některých případech připojený dokument neotevře. V tom případě je možné použít alternativní metodu otevření souboru, která se vyvolá, když při spouštění náhledu souboru podržíte klávesu Shift. Pokud se tedy např. náhled souboru otevírá pomocí F8, tak pomocí Shift+F8 se použije alternativní způsob otevírání,...
Více
22.01.2022 Sklad6
Rozšíření interního vyhodnocovače používaného pro definiční soubor tiskových sestav či v generátoru sestav. Nově lze ve výrazech používat také funkce, které jsou dostupné v rámci QR2 sestav. Pokud má funkce stejný název jako interní funkce, tak pro preferenci QR2 varianty použijte před funkcí prefix QR. (např. QR2.Using). Za jménem funkce musí být vždy závorky - i v případě, že funkce nemá parametry.
22.01.2022 Sklad6 Mezi funkcemi dostupnými v rámci interního vyhodnocovače používaného pro definiční soubor tiskových sestav či v generátoru sestav a také v QR2 sestavách je nová funkce MemoData. Funkce vrací hodnotu odpovídajícího řádku z tabulky MEMO...
Více
15.01.2022 Sklad6 Nové varianty hodnot proměnné VyrSpotM,3 určující režim dohledávání alternativních karet v rámci zpracování odpisu spotřebovaných výrobků (např. ve funkci Nový výrobní doklad)...
Více
12.01.2022 Sklad6, Účto
V interním textovém editoru je možné při uložení pomocí Shift+F2 kromě jména souboru také změnit cílovou kódovou stránku, ve které má být textový soubor uložen. Podporováno je i kódování UTF-8, popř. i UTF-16 (LE neboli 1200).
12.01.2022 Sklad6, Účto
Definiční soubor tiskových sestav (např. SKLAD-01.DEF) může být nově uložen i ve formátu UTF-8 nebo UTF-16 (soubor v tomto formátu musí mít prefix označující kódovou stránku, tzv. BOM).
Pro konverzi DEF souboru z původní kódové stránky použijte vždy interní textový editor a soubor uložte pomocí Shift+F2 s výběrem kódové stránky (doporučujeme UTF-8). Při této konverzi jsou správně převedeny i některé speciální znaky, které by za pomocí jiných konverzních nástrojů mohly být převedeny nesprávně. DEF soubor je načtení do programu převeden na interní kódovou stránku, proto není možné používat všechny Unicode znaky.
22.12.2021 Sklad6 Úprava převodu do účetnictví - ve variantě přímého převodu do účetnictví je možné nastavit jinou hodnotu pro automatické potvrzování transakce pomocí proměnné SK_UC_FA+,17 nebo SK_UC_FA-,17 pro přijaté a vydané doklady. Pokud je zapnuté rozšířené logování převodu, tak je hodnota této proměnné přednastavena na 1, což znamená, ...
Více
21.12.2021 Sklad6
Pomocí proměnné InvPasmo+,1 lze nastavit jméno individuální ceny použité pro ocenění přebytků. Proměnnou InvPasmo+,0 lze určit základní typ ceny pro přebytky (tato proměnná už byla implementovaná dříve)
21.12.2021 Sklad6 Rozšíření struktur pro evidenci výrobků a materiálů. Ve výrobcích jsou tři nová pole Prirazka, CenaMatAkt, CenaVyrAkt. Pole Přirážka je editovatelné v rámci dialogu pro editaci výrobku. Lze ho použít například pro kalkulovaná pole ověřující, že přirážka mezi celkovou cenou surovin a cenou výrobku je dostatečná...
Více
21.12.2021 Sklad6 Změna nabídky pro aktualizaci cen (Alt+F6) v přehledu výrobků. Nově se zobrazuje ve formě menu. Je zde možné použít následující kódy menu (název menu VYR_MNU)...
Více
21.12.2021 Sklad6 Úprava algoritmu pro výpočet cen výrobků v rámci hromadné výroby. Dosud platilo, že při hromadné výrobě více výrobků v rámci jednoho výrobního příkazu, se ceny výrobků počítaly poměrově podle hmotnosti výrobků z celkové ceny všech materiálů. Nově : Program si u každého materiálu pamatuje, ke kterým výrobkům náleží. Cena výrobu je pak ovlivněna jen těmi materiály, ...
Více
18.12.2021 Sklad6 Modul pro vyhodnocování odměn obchodních zástupců V novém číselníku pro nastavení odměn OZ lze určit pravidla pro vyhodnocení odměny. Odměna může zohledňovat různé skladové karty (např. skupiny zboží), různé odběratele (např. jiná odměna pro síťové zákazníky), zakázky (OZ), splatnost faktur, období (dle DUZP) a firmy či pobočku, za kterou je výpočet prováděn...
Více
18.12.2021 Sklad6
V číselníku typů dokladů je nová volba pro povolení zahrnutí typu dokladu do výpočtu odměn OZ (F5). Pokud je přepínač zapnutý, tak se uplatňuje také související nastavení, zda mají být doklady do výpočtu změn zahrnuty dle data platby (jen zcela zaplacené doklady) nebo dle DUZP (nebere se ohled na platbu).
16.12.2021 Sklad6
Uživatelé, kteří nemají právo vidět nákupní ceny (popř. fakturační nákupní ceny) nově nevidí cenu v přehledu operací skladové karty u těch operací, které vychází z NC (platí například pro převodky s dohledávanou nákupní cenou z nákupní operace).
10.12.2021 Sklad6
Rozšíření práce s uživatelskými dialogy. V číselníku uživatelských dialogů je v položkách možno definovat jméno uživatelského číselníku. Pokud je tento číselník určen, tak se nabízí v uživatelském dialogu možnost výběru z tohoto číselníku.
10.12.2021 Účto
Rozšíření kontrol při zpracování příkazů k úhradě ve formátu SEPA Multicash XML. Kontroluje se, zda je v adrese dodavatele/odběratele vyplněn IBAN a BIC. U položek příkazu k úhradě nemusí být vyplněn účet ve standardním formátu. Faktury v cizí měně se přenáší do příkazu v cizí měně.
26.11.2021 Sklad6
Při přepočítání ceny výrobků (Alt+F6 v přehledu "Výrobky a materiál") se uplatňuje nastavení definované proměnnou VyrSpotM,3 umožňující zpracování alternativních karet. Při procházení materiálových karet může být karta nahrazena vhodnější alternativní kartou, která má zásobu.
26.11.2021 Sklad6 V uzávěrce prodeje na pokladně se při vytváření uzávěrkového dokladu se spotřebou materiálu za výrobky s minusovým stavem mohou kontrolovat alternativní karty, Při procházení materiálových karet může být karta nahrazena vhodnější alternativní kartou, která má zásobu...
Více
23.11.2021 Sklad6
Podpora pro hlášení lihu ve formátu 1.3.0. Pro správnou funkci stačí nahrát aktuální šablony do skladové složky (ORO_Zprava_CZL001_1.3.0.xsd, ORO_Zprava_CZL002_1.3.0.xsd, ORO_Zprava_CZL003_1.3.0.xsd, Typy_1.3.0.xsd)
17.11.2021 Sklad6 Program podporuje novou variantu vypočtu prodeje odběratelům za zvolené období (IČO-kód: SkladVY5). Program se řídí proměnnou VY5Param,0: ...
Více
17.11.2021 Sklad6 Rozšíření párování EDI dokladů. Při použití funkce s kódem menu 57, 9 v EDI_Dok pro párování souvisejících dokladů program kontroluje, zda je daný doklad dobropis. Pokud ano, tak dohledá odpovídající fakturu a pokud je nalezena, tak zkusí provést společné spárování této faktury a všech odpovídajících dobropisů s dohledaným skladovým dokladem. Pokud párování selže, ...
Více
17.11.2021 Sklad6
V evidenci odběratelů a dodavatelů je rozšířen číselníku typů odběratelů/dodavatelů o nové pole Kategorie, ke kterému existuje také nový číselník.
17.11.2021 Sklad6
V číselníku pro pole ID v evidenci odběratelů, resp. dodavatelů je možné definovat nové pole pomocí proměnné AdrIdStr-,0 (resp. AdrIdStr-,0). Do hodnoty zadejte nadpis pole.
 předchozí  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  z 39 další