logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

 • Intuitivní ovládání
 • Snadná použitelnost
 • Přizpůsobení Vašim potřebám
 • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Sklad6 - změna sazby DPH k 1.1.2013

Pracovní postup pro změnu sazeb DPH 14% na 15% a 20% na 21% v programu Sklad v.6.0

K nastavení většiny následujících funkcí je třeba se přihlásit ke skladovému programu jako uživatel, který má poměrně vysoká oprávnění. V době nastavování by nikdo další neměl pracovat ve skladovém programu. Změnu sazby je třeba provést po vystavení všech dokladů, které mají mít ještě původní sazbu DPH. Pozdější vystavení dokladů s původní výší sazby DPH je sice možné, ale poměrně pracné a je vhodné především pro opravy dokladů. Je vhodné mít také dopsané všechny doklady do pokladní knihy (alespoň ty, které se týkají DPH).

Před všemi změnami je vhodné provést kompletní zálohu dat ve skladovém programu pro případ, že by jste při některé konfigurační činnosti provedli nevratnou změnu, která by zkomplikovala vaši další práci.

Změnu sazby DPH je možné provést i ve starších verzích programu, změny však v těchto verzích nebyly testovány. Některé funkce programu však ve starých verzích nemusí fungovat správně (např. Soupis daňových dokladů, převody do účetnictví). Na informace o správné verzi programu a o posledních aktualizacích se průběžně informujte u K.A.P.

Změnu programu je potřeba provést v každém skladu, který se aktuálně používá. Pokud máte více sledovaných skladů, které jsou nějakým způsobem propojeny, pak se mohou některé změny provedené v jednom skladu projevit i v jiných skladech.

 1. V menu Služby/Nastavení programu/Oprava ini.hodnot zvyšte hodnotu údaje Aktivní úrovně DPH o 2 (čili např. pokud tam dosud máte 2, tak nastavte tento údaj na hodnotu 4). Pokud jste již měli tuto hodnotu nastavenou na 4 a jako čtvrtou sazbu máte dříve platnou sazbu (např. 5%, 9%, 14%, 19%, 20%), pak hodnotu zvyšte jen o 1 (poslední sazba bude provedenými změnami zrušena - pokud ale máte ve stejné skladové evidenci ještě staré doklady se starým DPH, tak je vhodné zvýšit počet úrovní DPH). Maximální počet sazeb je 6. Pokud v aktivní databázi programu máte ještě i doklady s DPH 5%, 22%, 23%, 9%, 19%, 10% či 20% tak už počet sazeb nebude dostatečný na pokrytí všech těchto variant (doporučujeme rozdělení skladů na staré a nové období). Pokud ale již staré doklady netisknete, pak v evidenci mohou zůstat (některé činnosti s těmito doklady ale nebudou vykazovat správné hodnoty). Změnu potvrďte klávesou F2.
 2. V menu Služby/Nastavení programu/Sazby DPH opravte poslední řádky tak, aby obsahovaly zcela shodné údaje jako u původně platných sazeb DPH 14% a 20% (nové řádky nemusí být prázdné - mohou obsahovat např. automaticky připravené nastavení pro zálohy - tyto údaje je třeba smazat a nahradit).
  Čili:
Sazba Kód zaokrouhlení Označení Popis Pásmo DPH
14 »ZAOKROUHLENÍ14 14% Snížená sazba DPH 1:Sníž.sazba
20 »ZAOKROUHLENÍ20
20% Základní sazba DPH 2:Zákl.sazba


Popis může také obsahovat přesnější vyjádření, např. "Sníž.sazba DPH (14%)"

Druhý a třetí řádek (označený # 1, # 2) opravte tak, aby všechny odkazy na 14 byly nahrazeny 15 a všechny odkazy na 20 byly nahrazeny 21.

Čili:

# Sazba Kód zaokrouhlení Označení Popis Pásmo DPH
1 15 »ZAOKROUHLENÍ15 15% Snížená sazba DPH 1:Sníž.sazba
2 21 »ZAOKROUHLENÍ21 21% Základní sazba DPH 2:Zákl.sazba


Pro správnou funkci programu je důležité, aby v řádku #1 byla aktuální snížená sazba DPH (čili 15%) a v řádku #2 byla aktuální základní sazba DPH (čili 21%). Ostatní sazby DPH již mohou být uspořádány v libovolném pořadí (od řádku #3). Je třeba jen správně určit, zda se jedná o sníženou či základní sazbu DPH.Celkově může nastavení vypadat takto:
ZmenaDPH_14_15_001

nebo v případě sledování záloh takto
ZmenaDPH_14_15_002

nebo v případě, že potřebujete sledovat ještě i staré sazby DPH, takto
ZmenaDPH_14_15_002b

Pro kopírování jednotlivých údajů do nového řádku můžete využít práci se schránkou. Např. nastavte se na řádek #1 na údaj Kód zaokrouhlení (hodnota »ZAOKROUHLENÍ14) a stiskněte kombinaci kláves Ctrl+C (tím se text zkopíruje do schránky). Pak se přesuňte na poslední řádek (nejspíše to bude řádek #3) na údaj Kód zaokrouhlení. Pokud je tam nějaký text, tak ho smažete (např. pomocí Del) a pomocí Ctrl+V vložíte hodnotu, kterou jsme předtím nakopírovali do schránky. Pak už stačí jen text zkontrolovat či upravit. Podobně se to může udělat i s ostatními údaji (Označení, Popis).
Změny potvrďte klávesou F2.

Původní sazba DPH musí být zachována kvůli tisku starých dokladů s původní sazbou DPH a na dořešení případných zdanitelných plnění, které mají být v původní sazbě.
Pro další funkce je vhodné ukončit práci s programem (Konec práce) a znovu program spustit a přihlásit se do programu.

 1. V této chvíli již dojde k přesunu všeho zboží, které mělo sazbu 14% do sazby 15% a z 20% na 21%
  POZOR: jako základní je ve skladovém programu sledována cena bez DPH, tudíž po změně sazby DPH zůstane cena bez DPH nezměněna, ale cena s DPH bude vyšší !
 2. V menu Karty/Založení nového účtu stiskněte klávesu F5. Vyhledejte kartu s kódem »ZAOKROUHLENÍ14 (Zaokrouhlení DPH 14% v dokladu) a stiskněte Enter. Vyberte Nastavit kód ručně. Kód změňte na »ZAOKROUHLENÍ15, název změňte na "Zaokrouhlení DPH 15% v dokladu". Zkontrolujte, zda je u karty správně nastavená sazba DPH 15%. Založení karty potvrďte klávesou F2.
  Obdobný krok proveďte pro zkopírování účtu »ZAOKROUHLENÍ20 do nového účtu »ZAOKROUHLENÍ21.
 3. V menu Karty/Přehled karet (popř. Karty/Oprava a prohlížení karet) vyhledejte kartu s kódem »ZAOKROUHLENÍ14. Pomocí Enter otevřete kartu a v menu vyberte Oprava karty. Údaj sazba DPH změňte z 15% na 14%. Tato karta by měla být jediná, u které zůstane nastavená stará sazba DPH 14%. Změnu potvrďte klávesou F2.
  Obdobný krok proveďte pro opravu účtu »ZAOKROUHLENÍ20. Tato karta bude jediná, u které bude sazba DPH 20%.

Pracovní postup pro vystavování dokladů v původní sazbě DPH 14% po změně snížené sazby na 15% (popř. v původní sazbě 20% po změně na 21%)

V případě, že je po provedené změně sazby DPH ve skladovém programu třeba vystavit či opravit nějaký doklad, který má zdanitelné plnění před změnou sazby DPH, pak je třeba po zadání jednotlivé položky dokladu stisknout v rámci okna pro vstup jednotlivé položky dokladu kombinaci kláves Alt+F10. Objeví se okno, ve kterém je možné sazbu DPH změnit. Alternativně lze stejnou funkcí ve stejném okně vyvolat pomocí klávesy F10, která vyvolá lokální menu, ve kterém je třeba vybrat funkci Změna sazby DPH v operaci.

Pracovní postup pro hromadné přecenění položek, tak aby zůstala zachována cena s DPH po změně sazby z 14% na 15% a z 20% na 21%

Základními cenami jsou ve skladovém programu vždy ceny bez DPH. Čili prodejní ceny s DPH budou po výše provedených změnách zvýšeny přibližně o 1%. Pokud chcete zachovat prodejní ceny s DPH i po změně sazby DPH, pak je možné použít následující postup (změnou dojde ke snížení základní ceny bez DPH a tím i vaší marže).

 1. V menu Karty/Přehled karet (resp. Karty/Oprava a prohlížení karet) nechte pomocí Enter zobrazit skladové karty a pak stiskněte F10. Vyberte Podmínka pro hledání podle vzoru. V ve spodní části okna klikněte na tlačítko Sazba DPH, stiskněte BackSpace (dojde k vymazání označení u všech sazeb DPH) a pak zaškrtněte přepínač u DPH 15% (např. pomocí Enter - toto by měl být jediný přepínač, který by měl zůstat zaškrtnutý) a stiskněte F2. Znovu stiskněte F2 pro potvrzení okna hledání skladových karet. Po dalším stisku F2 dojde ke spuštění výběru ze skladových karet.

 2. Po chvíli by měli být vyhledány karty které mají nastavenou sazbu 15% (ověřte). Stiskněte kombinaci kláves Alt+F8. Pomocí Enter se přesuňte na údaj Koeficient a zadejte hodnotu 0,9913043 (jedná se o podíl 114/115 při změně sazby DPH z 14% na 15%)
  ZmenaDPH_14_15_003
  (varianta a)

  POZOR: Po spuštění této funkce se sice správně určí nižší cena bez DPH, tak aby se odpovídajícím způsobem snížila i cena s DPH na původní výši, ale dojde také k zaokrouhlení ceny bez DPH na 2 desetinná místa a tím pádem se může stát, že ceny s DPH, které byly zaokrouhleny například na desetníky nyní zaokrouhleny nebudou !
  Situaci sice bude pravděpodobně řešit obecné pravidlo pro zaokrouhlování prodejních cen (obvykle je běžně aktivní u maloobchodních prodejen). Toto pravidlo zaokrouhlí ceny tak, aby ceny v dokladech byly zaokrouhleny na desetihaléře včetně DPH (čili v kartě budu mít sice PC včetně DPH např. 19.01, ale zákazník bude mít na účtence účtováno 19.00).
  Správný způsob zaokrouhlení výsledné ceny můžete vybrat pomocí údaje Typ zaokrouhlení (viz. obrázek dole). Doporučujeme v tomto případě "Cenu s DPH na 10h" - čili běžné matematické zaokrouhlování na desetihaléře.

  Pokud máte aktivní automatické zaokrouhlování prodejních cen na desetihaléře (je reprezentováno obvykle v individuální cenou IND*, kterou lze nastavit v menu Karty/Nastavení indiv.cen), pak je možné provést zaokrouhlení cen ve skladových kartách ihned při hromadném přeceňování. Stačí do údaje Individuální ceny v okně pro kopírování cen zadat IND*
  ZmenaDPH_14_15_004
  (varianta b)

  Drobnou nevýhodou tohoto postupu je to, že u případného akčního zboží (vyjádřené individuální cenou IND*) se nakopírují ceny platné v době akce do běžných prodejních cen a po skončení akce je bude nutné ručně vrátit na správnou cenu.

  Každopádně program i při tomto postupu nejdříve cenu bez DPH po vynásobení koeficientem zaokrouhlí na 2 desetinná místa a pak až teprve provede úpravu ceny dle dalších pravidel pro úpravu ceny (např. u MO prodejen se obvykle ceny upraví tak, aby cena s DPH byla zaokrouhlená na desetníky).

  Pro spuštění funkce na hromadné přecenění (čili kopírování cen) stiskněte F2.

  Stejný postup můžete opakovat i pro snížení cen u zboží v základní sazbě DPH. Je třeba vyhledat zboží se sazbou DPH 21% a pro hromadnou změnu cen se použije koeficient 0,9917355 (podíl 120/121). Ceny s DPH budou po této změně stejné, jako před změnou sazby DPH (za cenu snížení marže).

 3. Po hromadném přecenění doporučujeme zkontrolovat cenu u všeho zboží se změněnými cenami. Vlivem pravidel pro zaokrouhlování a vlivem zaokrouhlovacích chyb může dojít k tomu, že nová cena s DPH se bude ve výjimečných případech lišit od původní ceny s DPH.

Další změny v nastavení

 • Informace o struktuře souborů
  Některé soubory mají v systémovém nastavení v popisu struktur souboru uloženou informaci o sazbě DPH. Toto nastavení je možné změnit v menu Služby/Systémové menu/Struktura souborů (resp. Další služby/Nastavení programu/Systémové menu/Struktura souborů).

  Pomocí F9 najděte strukturu DRUHYPOH a pak pomocí šipky dolů najděte údaj ProcDPH. Pomocí Enter otevřete záznam a údaj Vzor pro vstup opravte na hodnotu:
  Celkem/DPH0%/DPH15%/DPH21%/DPH14%/DPH20%
  Popř. na hodnotu Celkem/DPH0%/15%/21%/Zál./14%/20%, pokud používáte třetí sazbu pro sledování zálohovaných obalů nebo Celkem/DPH0%/15%/21%/14%/20%/10%/19%, pokud máte v evidenci ještě doklady se starou sazbou DPH 10% či 19%.
  Pořadí a hodnoty údajů musí přesně odpovídat číselníku sazeb DPH. Pokud se celý text nevejde do údaje "Vzor pro vstup", tak můžete pokračovat v údaji "Text nápovědy" (tento řádek pak navíc musí začítat znakem + ).
  Změny uložte pomocí F2.
  ZmenaDPH_14_15_007

  Pomocí F9 najděte strukturu KARTA a pak pomocí šipky dolů najděte údaj SazbaDPH. Pomocí Enter otevřete záznam a údaj Vzor pro vstup opravte na hodnotu:
  0/15/21/14/20
  Popř. na hodnotu 0/15/21/Z./14/20 pokud používáte třetí sazbu pro sledování zálohovaných obalů (resp. 0/15/21/14/20/10/19).
  Současně můžete také zkontrolovat, zda údaj Šířka je nastaven na hodnotu 2 nebo vyšší (pokud je tam 1, tak to změňte na 2).
  Pořadí a hodnoty údajů musí přesně odpovídat číselníku sazeb DPH.
  Změny uložte pomocí F2.

 • Nastavení zaúčtování - druhy pohybů pro převod do účetnictví (Služby/Číselníky/Typy dokladů resp. Další služby/Nastavení programu/Typy dokladů, otevřít libovolný typ dokladu pomocí Enter a stisknout F9)
  Před změnami v tomto číselníku se ujistěte, zda máte provedené změny ve strukturách souborů (viz předchozí bod). Pokud máte rozděleno zaúčtování DPH na účtech 343.xxx (popřípadě i základů DPH), pak si v účetnictví založte příslušné účty pro novou sazbu DPH.
  Následně v číselníku pro nastavení zaúčtování opravte popisy u všech řádků, které se původně odkazovali na 14% na hodnotu 15% a opravte účet, který přísluší této nové sazbě.
  ZmenaDPH_14_15_005

  Dále je třeba založit nový řádek, který bude obsahovat obdobné údaje ještě pro původní sazbu 14% - jinak nebude fungovat zaúčtování starých dokladů. Tady si můžete pomoci tím, že si nový řádek zkopírujete pomocí kombinace kláves Ctrl+Enter (nastavte se na řádek, který chcete zkopírovat - čili na řádek s 15% DPH, stiskněte Ctrl+Enter, opravte záznam, aby obsahoval 14% DPH a záznam uložte pomocí F2)
  Čili např.
  ZmenaDPH_14_15_006

  Můžete také opravit řádky pro již neplatné a nepoužívané sazby DPH (např. 10%). V tom případě není třeba řádky duplikovat, ale řádek se starou neplatnou DPH opravte na potřebnou sazbu.

  Stejný postup opakujte i pro základní sazbu DPH.
  Obecně platí, že by jste měli pro každou sazbu DPH (aktuálně platnou i předchozí), která se může vyskytnout v dokladech převáděných do účetnictví, mít jeden řádek v nastavení zaúčtování.

 • Exporty do účetnictví
  Pokud provádíte export se skladového programu do účetnictví (buď Účto2 K.A.P. nebo i externí účetnictví), pak je vhodné aktualizovat verzi Sklad6. Existuje také možnost dokončit veškeré převody do účetnictví před změnou sazby DPH a pak až teprve provést změnu DPH (v případě nouze je také možné vrátit nastavení DPH dočasně zpět, převést staré doklady a nastavit DPH znovu na nové sazby).

 • Sestavy v generátoru sestav
  Sestavy z generátoru sestav je třeba upravit manuálně. V těchto sestavách mohou být chybně nadpisy sestav, ale mohou být i chybně určeny ceny s DPH.

 • Sestava Soupis daňových dokladů
  Sestava bude dobře fungovat v novém období. Pokud ale použijete sestavu pro staré období, tak může být zboží se starou sazbou DPH 14% zobrazeno chybně. V tomto případě je třeba upravit definici sestavy v souboru SKLAD-??.DEF. Definice sestavy se může lišit podle toho, kolik máte definovných sazeb DPH a jestli máte definovanou i starou sazbu s DPH 10%, 14% či 20%. Pro správný tisk soupisu daňových dokladů je nezbytné určit v nastavení sazeb DPH (viz. obrázek 1) údaj Pásmo DPH. Pro staré snížené sazby musí být v nastavení pásma hodnota "1:sníž.sazba" a pro staré základní sazby DPH hodnota "2:zákl.sazba".

 • Pokladní kniha
  Po změně sazeb DPH dle výše uvedeného postupu se ve vstupu pokladního dokladu ve skladovém programu objeví místo sazby DPH 14% nová sazba 15% a místo DPH 20% nová sazba 21% a na konci pokladního dokladu přibudou ještě řádky s původní sazbou DPH 14% a 20%. Veškeré dříve zapsané pokladní doklady, které měli vyplněné údaje u sazby 14% a 20% však budou mít tyto údaje ve stejném řádku, který má ale nyní označení 15% a 21%. To se může jevit jako chyba, ale v případě pokladních dokladů by se u tohoto řádku měl objevovat popis "Snížená sazba DPH" ("Základní sazba DPH"). Tento popis je nahrazen kratším "15%" ("21%"), což může být po nějakou dobu matoucí.
  Proto je vhodné dopsat staré pokladní doklady ještě před změnou sazeb DPH a u nových pokladních dokladů to nebude činit žádné problémy. Poslední řádky s DPH 14% a 20% nevyužívejte a i v případě, že zapisujete staré pokladní doklady, tak údaje, které mají DPH 14% či 20% zapište do řádku označeného jako 15% (resp. 21%). To je důležité obzvláště, pokud pokladní knihu převádíte do účetnictví, protože účetnictví počítá pouze se dvěma různými sazbami DPH (15%+21% nebo 14%+20%, ale ne 14%+20%+15%+21%).

 • Tisky štítků
  Pokud připravujete štítky (cenovky) ze skladového programu, pak zkontrolujte, zda se po změně DPH na cenovkách objevuje správná sazba DPH (pokud ji tisknete) a taky zda se počítá správná cena s DPH. Pokud ne, tak bude nutné opravit chybné textové objekty ve formuláři štítku (v programu pro tisk štítků)

Pracovní postup pro změnu sazby DPH 14% na 15% a 20% na 21% v programu Účto v.2.0

 1. Pro práci s novými sazbami je nutné aktualizovat verzi programu Účto v.2.0
  Nové sazby DPH podporují verze vydané od 11.12.2012.
 2. V menu Služby/Číselníky/Úrovně daně změňte sazby 0/14/20 na 0/15/21. Pro starší období použije program správné DPH automaticky (dle účetního měsíce dokladu)
 3. V generátoru sestav je třeba opravit nadpisy sestav podle nových sazeb DPH (pokud nejsou použity obecné popisky "SnS" a "ZS" pro sníženou a základní sazbu DPH). V kontrolních sestavách může být potřebné změnit analytický účet či kontrolní sazbu DPH.