logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
30.08.2019 Sklad6
Podpora pro systém plánování dopravy Tasha (Solvertech). Program umožňuje export dat ve vhodném formátu a umí importovat navržené rozvozy z plánovacího systému.
17.08.2019 Sklad6 Možnost definovaní výrazu, pomocí nějž lze filtrovat tlačítka reprezentující jednotlivé zboží zobrazovaná v pravé části dialogu pro maloobchodní prodej. Je tak možné skrýt zbytečná tlačítka pro zboží, které se nemá nabízet v MO prodeji. Výraz se definuje pomocí proměnných MOBtn,10 až 19. Hlavním souborem je tabulka SKLADKAR a je možné použít aliasy ZAS., INI., a KFG....
Více
17.08.2019 Sklad6 Rozšíření kontroly práce se splatností a typem platiče:...
Více
17.08.2019 Sklad6 Pomocí proměnné OpeHlasNC,9 lze určit způsob kontroly přístupového práva pro editaci prodejní ceny ve vstupu operací. Lze použít následující hodnoty proměnné:...
Více
12.08.2019 Sklad6
Úprava výpočtu přirážky dle typu úhrady (např. platba stravenkami v MO prodeji). Přirážka se nyní počítá jen ze skutečně zaplacené částky (týká se např. kombinované platby ve stravenkách a v hotovosti)
12.08.2019 Sklad6
Do číselníku způsobů úhrad doplněn nový přepínač pro určení, zda se má zaokrouhlovat částka v Kč při platbě v cizí měně (ve výchozím stavu vypnuto, tj. zákazník neplatí zaokrouhlení a doklad placený v EUR zůstane nezaokrouhlen v Kč).
12.08.2019 Sklad6
Rozšířena práce s kurzy při zadávání plateb v cizí měně. Upraveno zobrazování a ukládání informací o placené a vrácené částce v Kč, tak aby při částečné platbě v EUR byl vidět zaokrouhlený zůstatek v Kč k doplacení/vrácení.
08.08.2019 Sklad6
Změna funkce Součet tržeb-opakovaný. Ve výchozím stavu se v rámci tohoto výpočtu zahrnují do sestavy také běžné skladové doklady mimo uzávěrkové doklady prodeje na pokladně (dosud se v této variantě zahrnovaly jen účtenky MO prodeje). Pomocí proměnné TrzbyDM,4 s hodnotou 0 lze toto chování vypnout (program se pak bude chovat stejně jako v předchozí verzi).
19.07.2019 Sklad6
Při kontrole vyskladnění a v některých dalších místech programu, kde se pracuje s identifikačním číslem dokladu vyjádřeným čárovým kódem, je možné použít nový typ kódu ve formátu 91Fx, kde x je číslo požadavku. Při zadání (naskenování) tohoto kódu program vyhledá doklad, který má v údaji "číslo objednávky" číslo požadavku z čárového kódu a s tímto dokladem pak dále pracuje.

18.07.2019 Sklad6
Při převodu skladových dokladů do účetnictví je možné definovat obsah poznámky v hlavičce faktury. Proměnné SK_UC_FA,20 až 29 mohou obsahovat výraz vycházejí z tabulky operací (s použitím relačních souborů KAR. pro karty a DOK. pro doklady). Výraz se vyhodnotí za každou operaci dokladu a jako mezivýsledek je možné v rámci výrazu použít proměnnou Result.
11.07.2019 Sklad6 Nová funkce pro kontrolu cenovek na prodejně (kód hlavního menu 1, 149). Program si nejdříve vyžádá označení seznamů pro cenovky, které uživatel označí jako správné a také označení pro chybné cenovky. Poté se provádí skenování nebo ruční dohledání zboží. Po zobrazení informací o zboží může uživatel pomocí tlačítek na obrazovce nebo pomocí F2/F6 určit, ...
Více
04.07.2019 Sklad6
Při editaci požadavku se provádí kontrola, zda nemá jiný uživatel otevřený stejný požadavek. Pokud ano, tak je zobrazeno varování a uživatel může vybrat, zda chce ukončit práci s požadavkem, nebo může znovu zkontrolovat, zda je stále požadavek editován. Může také zvolit, že chce i přes toto varování požadavek opravovat, což může vést k případným problémům při zpracování požadavku. Alternativně lze také otevřít požadavek v režimu náhledu, při kterém nelze spustit Evidování požadavku. Kontrola je prováděna také při převodu požadavku do faktury.
Proměnná OBJEditL,1 s hodnotou 1 umožňuje nastavit, aby uživatel nemohl vybrat, že chce i přes upozornění požadavek upravovat (výchozí hodnota je 1). Opravu je tedy možné provést až poté, co jiný uživatel upustí požadavek nebo po uplynutí intervalu. V tomto režimu se uplatňuje ještě druhý interval, ve kterém je uživatel upozorněn na editaci jiného uživatele, ale je umožněna editace požadavku (jako by proměnná OBJEditL,1 byla nastavená na 0).
Proměnná OBJEditL,0 určuje počet minut, po které je požadavek uzavřen v případě, že uživatel, který editaci provádí, požadavek z jakéhokoli důvodu neopustil. Hodnotu zadejte ve tvaru min1/min2, kde min1 je hodnota počtu minut pro uzavření požadavku a min2 je počet minut ve kterých je uživatel upozorněn na editaci, ale je umožněno pokračování (výchozí hodnota 10/240).
24.06.2019 Sklad6 Pomocí proměnné HlMenuXXX,y lze ovlivnit přístupové právo pro všechny položky vycházející z hlavního menu. XXX je kód menu 1 doplněný nulami zleva na 3 znaky a y je kód menu 2. Lze tak definovat přístup k položce menu pro konkrétní uživatele (nikoli jen pro typy uživatelů). Aby šlo přístupové právo ovlivnit, tak musí být daná položka dostupná pro typ uživatele, který daný uživatel má nastaven...
Více
13.06.2019 Sklad6 Rozšíření funkce pro hromadný tisk dokladů. Nově lze určit, který typ tiskového výstupu má být použit při označení více dokladů a tisku pomocí klávesy F8 nebo Alt+F8. K dispozici je také nová funkce pro hromadný tisk označených dokladů dostupná z nabídky speciálních funkcí v přehledu dokladů (menu DOKLAD_SPC)...
Více
13.06.2019 Sklad6 Úprava zobrazování informací o váženém zboží na zákaznickém displeji. V případě hmotností nad 10 kg nebo větších částek program úsporněji zobrazuje informace o hmotnosti prodaného zboží, jeho jednotkové ceně a celkové ceně tak, aby se všechny tyto údaje vešly na zákaznický displej.
31.05.2019 Sklad6, Účto
Pomocí proměnné SMTP,5 lze nastavit pevnou e-mailovou adresu příjemce pošty (CC), který se vkládá do kopie každého mailu odeslaného přes SMTP nebo SimpleMAPI rozhraní. Podobně proměnná SMTP,6 slouží pro nastavení skrytého příjemce pošty (BCC)
16.05.2019 Sklad6 Sledování tabákových výrobků Proměnné: TTTParams,x nebo TT+IČO z INI hodnot,x (tato proměnná má přednost před TTTParams,x) x Popis 0 přidělené identifikační číslo vlastního hospodářského subjektu (EO_ID) - čili identifikace firmy ...
Více
16.05.2019 Sklad6 Nová samostatná funkce pro vstup identifikačního čísla hospodářského subjektu (EO_ID) a zařízení (F_ID) pro zvolený záznam odběratele nebo dodavatele s možností ověření platnosti těchto údajů na znacenitabaku.cz. Aby fungovalo ověření, je nutné získat přihlašovací údaje (info@znacenitabaku.cz) Client ID a Secret ID pro produkční prostředí a tyto údaje zadat do proměnných TTTParams,111 a ...
Více
16.05.2019 Sklad6 Pro práci se sledováním tabákových výrobků jsou k dispozici tyto funkce: Menu DOKLAD_NOV (popř. DOKLAD_SLN): Kód menu Funkce 17,170 Přidat TTT kódy k dokladu (odeslání) - zobrazí dialog pro vstup TTT kódů za položky vydávané ze skladu; ...
Více
16.05.2019 Sklad6 Hlavní menu a jeho submenu nebo nově definované submenu STV (kód menu 19, x): x Popis 1 Zobrazení přehledu hospodářských subjektů (pohled 2, index 1 dle interního ID) 2 Zobrazení př...
Více
02.05.2019 Sklad6 Úprava importu EDI objednávek ve formátu InHouse. Pomocí proměnné ObjImpEDI,1 lze nastavit seznam GTIN kódů odběratelů, u kterých se při importu má preferovat interní kód zboží namísto EAN kódu (interní kód musí přijít v EDI objednávce v poli s kódem zboží dodavatele). Hodnotu proměnné zadejte jako seznam GTIN kódů oddělených znakem /
02.05.2019 Sklad6 Vstup pokladního dokladu - středisko lze vybírat z číselníku
29.04.2019 Sklad6 Úprava zpracování EET - datum tržby v MO prodeji se nyní aktualizuje v době ukončení účtenky
29.04.2019 Sklad6 Interní úprava testování existence databázových tabulek v případě, že je definováno databázové připojení (čili program je spuštěn s parametrem b:btrv://...). Změna by měla vylepšit práci s tabulkami v případě, že systém Windows má problémy s připojením sdílené složky, ale připojení k databázi pracuje správně.
25.04.2019 Sklad6 Pokud je u typu dokladu nastaven vstup tabulky DPH (obvykle u příjmových dokladů), tak program nepřepočítává DPH v jednotlivých operacích dokladu v rámci evidování dokladu, aby se předešlo změnám částek po úpravě základů a DPH po automatickém dorovnání dle zadaných hodnot v tabulce DPH.
18.04.2019 Sklad6 Rozšíření kontrol při převodu z požadavku do faktury. Nově se kontroluje, zda je převáděné množství povolené podle podmínek, které lze nastavit v číselníku měrných jednotek (např. povoluje prodej zboží s desetinnými místy).
18.04.2019 Sklad6 Při doplňování zboží s vázanými obaly se nově pro obaly použije stejné cenové pásmo, jako se používá pro prodej zboží. Pokud má tedy zákazník v kartě odběratele určené např. čtvrté cenové pásmo, tak se pro ocenění vázaného obalu použije cenové pásmo 4 z karty obalu. Pokud není dané cenové pásmo v kartě vyplněno, tak se použije první cenové pásmo.
18.04.2019 Sklad6 Při vstupu plateb v MO prodeji se kontroluje přístupové právo 44 Právo nezadávat platbu při vracení u všech běžných typů úhrad (hotově, stravenky, platební karty, ..)
16.04.2019 Sklad6 Při vyskladňování dokladů, které mají nastaveno automatické dohledávání nákupních cen, program při úspěšném ukončení vyskladnění automaticky přeeviduje vyskladněný doklad, čímž se do dokladu uplatní nákupní ceny dle určených nákupních operací, které mohly být v průběhu vyskladnění změněny. Pomocí proměnné ParamVyskl,0 lze ovlivnit toto chování. Hodnotu zadejte jako součet následujících hodnot:...
Více
05.04.2019 Sklad6 Úprava kolize proměnných KntZarOpe+,1, resp. KntZarOpe-,1 pro nastavení režimu kontroly záruční doby a pro nastavení kontrolovaného procenta záruční doby při příjmu zboží. Pro nastavení kontrolovaného procenta záruční doby lze nově použít proměnnou KntZarOpe, 3 pro příjmové doklady a KntZarOpe, 1 pro dodací doklady (výchozí hodnota je 25).
04.04.2019 Sklad6 Pomocí proměnné KarCenZm,7 lze nastavit jméno individuální ceny použité pro funkci kontrola změněných cen. Výchozí hodnota je IND*.
04.04.2019 Sklad6 V návrhu objednávek za dodavatele v režimu "IČO-kód" za všechny dodavatele se z výpočtu vynechávají dodavatelé označení typem platiče "Vyřazen"
04.04.2019 Sklad6 Při kopírování položek ze schránky s doklady do objednávky na dodavatele program kontroluje, zda původní doklad byl dodací nebo příjmový. Pokud byl dodací, tak se zobrazí dotaz, zda mají být aktualizovány ceny v importovaných položkách (v položkách budou nákupní ceny ovlivněné běžným systémem individuálních cen pro objednávku na dodavatele)...
Více
29.03.2019 Sklad6, Účto Mezi funkce používané ve výrazech v interním vyhodnocovači výrazů použitém např. v generátoru sestav nebo pro filtrovací podmínky je doplněna funkce ReplaceStr umožňující nahrazení jednoho textu v řetězci znaků jiným textem. ReplaceStr(S, PuvodniText, NovyText, Podminky) - v řetězci znaků S je vyhledán subřetězec PuvodniText a nahrazen řetězcem NovyText ...
Více
29.03.2019 Sklad6 Nová funkce pro potvrzení expedice dokladů v průvodce.
Více
29.03.2019 Sklad6
Pomocí proměnné DokSortNS2 lze určit délku údaje Nadřazená skupina 2 použitou pro třídění operací dokladů. Hodnota musí být z rozmezí 1 a 10.
21.03.2019 Sklad6 Upravené vyskladňování v režimu s výchozími vychystávacími pozicemi. Pokud není při vyskladnění zadaná šarže, ale jen skladová pozice, pak program provede párování na nákupní operaci, kde přesně odpovídá pozice,ale šarže může být libovolná (šarže se přenastaví dle toho, co je na dané pozici). Pokud při vyskladnění je pozice zadaná společně se šarží, tak musí existovat nákupní operace, ...
Více
21.03.2019 Sklad6 Nový číselník 190 pro výběr typu odběru 2 a typu odběru 3 ve skladové kartě.
15.03.2019 Sklad6 Rozšíření možností vyskladňování dokladů s váženým zbožím za pomocí terminálů.
Více
13.03.2019 Sklad6 Rozšíření možností vyskladňování za pomocí terminálu. K dispozici jsou následující kódy menu umožňující ovlivnit chování programu při vyskladňování:...
Více
22.02.2019 Sklad6 Při tisku expediční průvodky lze definovat filtry pro omezení dokladů tisknutých v průvodce na základě obsahu dokladů (dle memo pole ukládaného za pomocí výrazu uloženého v proměnné DokOpeInf). Filtry se definují v číselníku, který je dostupný z hlavního menu s kódem menu ...
Více
19.02.2019 Sklad6 Rozšíření zpracování maloobchodního prodeje pro provozovny restauračního typu.
Více
19.02.2019 Sklad6 Podpora pro peněžní zásuvky otvírané pomocí externí DLL knihovny (32 bit) např. pro pokladny Partner. V konfiguraci skladového programu můžete pro danou pokladnu určit port 100 až 119, což umožňuje definovat různé nastavení pro různé pokladny. Jednotlivým portům pak odpovídají proměnné DrawerDLL,0, DrawerDLL,10 až DrawerDLL,190 obsahující popis dll knihovny, která se má načíst, funkce, ...
Více
15.02.2019 Sklad6 Nový modul pro sledování hospodářských subjektů a zařízení v rámci evidence sledovatelnosti tabákových výrobků.
Více
13.02.2019 Sklad6
V hlavním menu je možnost zobrazit novou položku menu (kód menu 15, 69) Číselník typů dopravy.

13.02.2019 Sklad6
Podpora pro výběrové prvky ve vstupních dialozích (Combobox) s velkým počtem hodnot. Pokud je v číselníku typů doprav velké množství položek (a záznamy v číselníku jsou definovány v souvislé číselné řadě), tak se údaje nabídnou v běžném výběrovém prvku (dosud se při větším počtu záznamů zobrazoval číselník v jiné podobě).
07.02.2019 Sklad6 Nový modul pro sledování nákladových cen (Cost-price). V nové tabulce SKLADCPR je možné ukládat informace o nákladových cenách platných pro daný den. Pomocí výpočtu prováděného v pravidelných intervalech lze hromadně přepočítat pro jednotlivé karty a jednotlivé dny nákladové ceny (CP) s vyhodnocením na základě individuální ceny. Je možné definovat více pásem (max. 6) nákladových cen ...
Více
07.02.2019 Sklad6 Ve vstupu adresy odběratele nebo dodavatele je nově vedle údaje "Info" nové tlačítko pro editaci doplňkové poznámky k danému odběrateli/dodavateli, která se pak zobrazuje ve stejném informačním okně, jako údaj "Info" (např. po výběru odběratele při vystavování nové faktury nebo požadavku). Údaje se ukládají do tabulky MEMO s ID objektu 14.
07.02.2019 Sklad6 V nastavení záznamu individuální ceny je nový přepínač (F6) "Ze základní ceny odečíst spotřební daň". Pokud tento přepínač zapnete, tak se vstupní cena použitá pro výpočet individuální ceny sníží o hodnotu spotřební daně za danou skladovou kartu.
31.01.2019 Sklad6 Úprava převodu do účetnictví a soupisu daňových dokladů. Pokud má více operací, které jsou v rámci jednoho dokladu za sebou, stejný kód a stejnou cenu, tak se před zaúčtováním tyto operace sečtou a až teprve potom se zaokrouhlují. Program nově zohledňuje poznámky k operací (pokud jsou různé, operace se nesčítají). Tato úprava by měla vést ke zpřesnění zaúčtování, protože rozdílné postupy při ...
Více
25.01.2019 Sklad6 Úprava vstupu čísel v editačních dialozích. Pokud je ve vstupním prvku místo zleva a nově zapisovaný znak je za poslední vstupní pozicí, tak se text posune a povolí se vstup znaku.
21.01.2019 Nový modul pro sledování budoucích nákupních cen. Na základě oznámení dodavatele je možné evidovat, jak budou k určenému datu měněny nákupní ceny. Při prvním použití některé z funkcí pro zobrazení přehledu budoucích přecenění se automaticky vytvoří systémové struktury pro nové tabulky SKLADBPC (hlavičky budoucích přecenění) a SKLADBPS (záznamy oznámení odběratelským sítím)...
Více
15.01.2019 Sklad6 Pokud při zápisu položky účtenky v maloobchodním prodeji nastane databázová chyba, tak je zobrazeno chybové hlášení umožňující opakování zápisu položky účtenky.
15.01.2019 Sklad6 Při evidování automatické převodky (evidování jednoho dokladu do 2 skladů) se program o převodky evidované do dodacích dokladů řídí přepínačem v typu dokladu Při příjmu neměnit NC ve skladové kartě. Pokud je přepínač zapnutý, tak se nemění ani poslední, ani průměrná nákupní cena.
15.01.2019 Sklad6 Změna zpracování kurzů při evidování plateb v cizí měně. Pokud je nastaveno vracení v domácí měně, tak se používá zjednodušené určení hodnoty kurzu, jinak se kurz určuje jako podíl výsledné ceny v domácí měně a zaokrouhlené ceny v cizí měně.
14.01.2019 Sklad6 Při ukončování účtenky, které bylo již přiděleno číslo účtenky a která přitom nemá žádné položky (protože všechny dříve přidané položky účtenky byly smazány), se objeví dotaz, zda má být účtenka ukončena s odesláním EET s nulovou hodnotou. V nastavení maloobchodního prodeje (F8) je nový přepínač [x] Zakázat ukončení účtenky bez jediné položky. Pokud přepínač vypnete, ...
Více
14.01.2019 Sklad6 V maloobchodním prodeji při práci s více pokladními místy (stoly) je možné provádět kromě částečného vyúčtování také přesunutí položek z jednoho pokladního místa (stolu) na jiné.
04.01.2019 Sklad6 Program podporuje zobrazování google map a geokódování s použitím příslušného Google rozhraní s použitím zabezpečovacího klíče. V proměnné GAPISKEY,0 lze nastavit vlastní API KEY. Pokud proměnná není nastavena, tak je použit interní klíč společný pro všechny uživatele. Použití tohoto rozhraní může být ze strany Google zpoplatněno...
Více
30.12.2018 Sklad6 V číselníku typů dokladů je přidán nový přepínač do nastavení identifikace umístění (F8/F8) [x] Kontrolovat id. umístění na podrobný číselník pozic. Pokud je tento přepínač zapnutý, tak se ve vstupu operací dokladu, ve vstupu dokladů v terminálech, inventurách a přeskladnění kontroluje, zda zadaná identifikace pozice (první část po pomlčku) vyskytuje v číselníku pozic...
Více
30.12.2018 Sklad6 Při převodu požadavku do objednávky na dodavatele se kontrolují vlastnosti zalistování karet a také to, zda má karta povolený příjem. Pokud se mezi zpracovávanými kartami vyskytnou položky, které nelze z těchto důvodů objednat, tak se navíc objeví jednoduchá sestava se seznamem těchto položek.
20.12.2018 Sklad6 Nová funkce pro oddělení starých dat z aktuální databáze (kód menu 6, 4). Tato funkce umožňuje vymazat z aktuální databáze staré záznamy do určeného data. Funkci je možné spustit i v rámci běžného provozu. Před spuštěním této funkce je nezbytné provést zálohu kompletních dat. Při zpracování jsou postupně nevratně mazána data z aktuální databáze...
Více
20.12.2018 Sklad6 Úprava automatického exportu dokladů před tiskem průvodky nebo v rámci funkce pro hromadný export. Pomocí proměnné DokAutExpE, 4 pro dodací doklady a DokAutExpE,5 pro příjmové doklady lze nastavit režim automatického zpracování exportu. Hodnotu nastavte jako součet následujících hodnot:..
Více
18.12.2018 Sklad6 Podpora pro tisk QR kódů v sestavách vytvářených za pomocí definičního souboru sestav.
V DEF souboru použijte následující formát pro vložení QR2 kódu
{|QRx;Kod;šířka_v_palcích;výška_v_palcích}
x je nepovinný znak vyjadřující tzv. EccLevel - 0..Lowest, 1..Medium, 2..Quality, 3..Highest
V kódu můžete definovat např. kód pro QR platbu nebo odkaz na webové stránky (vč. http://).
18.12.2018 Sklad6 Nové komponenty pro zobrazování 1D čárových kódůtisknutých pomocí definičního souboru sestav. Pro tisk čárových kódů lze použít tuto definici:{|TypÇárovéhoKódu;Kod;šířka_v_palcích;výška_v_palcích} ...
Více
11.12.2018 Sklad6 Upraveno spouštění klávesových maker pomocí parametru R:. Vstupní soubor se nově otevírá jen pro čtení, což by mělo řešit problematiku spouštění s omezeným přístupem k souboru makra.
10.12.2018 Sklad6 V nastavení MO prodeje je nová volba pro určení režimu uplatnění individuální ceny. Nově je možné individuální cenu používat třemi způsoby: ...
Více
23.11.2018 Sklad6 Při evidování požadavku se provádí kontrola, zda požadavek nebyl v průběhu editace změněn jiným uživatelem. Pokud ano, tak se zobrazí varování a je doporučeno ukončit práci s požadavkem, znovu ho otevřít a opravu provést znovu. Pomocí proměnné ObjEvidOpr, 0 s hodnotou 0 lze zakázat možnost zaevidování požadavku změněného jiným uživatelem.
23.11.2018 Sklad6 V číselníku pro nastavení exportu dokladů je u většiny exportu doplněna možnost třídění operací s rozdělováním dle poznámek k operaci (popř. dle šarží). Pokud mají operace na stejné zboží rozdílnou poznámku k operaci, tak se exportují v samostatném řádku.
23.11.2018 Sklad6 Nová možnost automatického generování nákladů na dopravu do určených dokladů. Náklady se počítají za pomoci individuální ceny vyhodnocené za každou položku. Je tak možné náklady spočítat z hodnoty zboží nebo také z hmotnosti (např. za pomocí různých koeficientů pro různé skupiny zboží). Pro správnou funkci je třeba zapnout přepínač ...
Více
16.11.2018 Sklad6 Pomocí proměnných SSLOmez,1 až SSLOmez,8 lze definovat výraz pro kontrolu obsahu záznamu individuální ceny před uložením v dialogu pro editaci individuální ceny. Pokud je výsledkem výrazu číslo, tak se ještě dohledává text informačního hlášení pro uživatele (hlášení musí být zapsána v proměnnných SSLOmez,11 až SSLOmez,18 a jednotlivé texty musí být odděleny znaky / nebo ; )...
Více
09.11.2018 Sklad6 V menu DOKLAD_SPC (popř. DOKLAD_SP+ nebo DOKLAD_SP-) je možné definovat novou funkci pro zapnutí, popř. vypnutí příznaku standardního dohledávání nákupních operací při evidování dokladu (zapnutý příznak nedovolí použití vyskladňování z pevných pozic, ale použije se dohledání optimálního nákupu dle běžných pravidel). 31,161: zapnutí příznaku 31,162: vypnutí příznaku...
Více
09.11.2018 Sklad6 Rozšíření použitelných hodnot proměnné WMSParams,0, pomocí které lze definovat parametry pro generování vlny v rámci vyskladňování: ...
Více
09.11.2018 Sklad6
V číselníku typů dokladů je možné při změně čísla typu dokladu provést odpovídající přečíslování typu dokladu i v navazujících tabulkách. Změna se týká tabulek: AdrInfo, Ciselnik, EETDATA, INTRSTAT, LOG, MEMO, SKLADADR, SKLADBAL, SKLADBNS, SKLADDKS, SKLADDOK, SKLADDPR, SKLADINI, SKLADKON, SKLADLPP, SKLADOBJ, SKLADOBP, SKLADOPE, SKLADPLT, SKLADPOK, SKLADPOR, SKLADREK, SKLADSLE, SKLADSSL, SKLADTYP
06.11.2018 Sklad6
V nastavení MO prodeje je nový přepínač Zvýraznit prodeje s desetinnými místy v množství (mimo kg) Tato položka se uplatní v případě, že je zapnutý přepínač Zobrazovat předchozí položku do zahájení další položky a způsobí zvýraznění množství v případě, že je prodána položka s desetinnými místy a přitom se nejedná o karty s jednotkou kg.
05.11.2018 Sklad6 Rozšíření počtu vlastních bankovních účtů, které je možné zadat ve Služby/Nastavení programu/Bankovní účty z 5 na 8.
12.10.2018 Sklad6
Ve funkci pro vyskladnění dokladu je možné pomocí klávesy F6 vyvolat funkci pro přivolání retrakáře (pracovník skladu zodpovědný za doplňování zboží do vyskladňovacích pozic)
12.10.2018 Sklad6 Rozšíření funkce pro automatizované doplňování zboží do vychystávacích pozic. V přehledu zboží, které program navrhuje doplnit, mohou být nově zobrazeny ručně aktivované požadavky skladníka na doplnění zboží. Tyto požadavky se řadí na první místo v seznamu a jsou zobrazeny červeně. Pomocí proměnných je možné nastavit automatickou aktualizaci zobrazených dat...
Více
05.10.2018 Sklad6 Nová možnost zrychlené hromadné fakturace požadavků (převod požadavku do dokladu) - v nabídce funkcí dostupných přes Alt+F6 je nová funkce s kódem menu 41, 29 (menu OBJ_MNU), která umožňuje hromadný převod více označených požadavků do dokladu. Pokud v průběhu zpracování dokladu nenastane nějaká chyba (např. nedostatečná zásoba zboží), tak je výsledný doklad zaevidován automaticky ...
Více
04.10.2018 Sklad6
Úprava automatického směrování QR2 sestav. Dosud bylo nutné uvádět celé jméno QR2 sestavy včetně cesty. Nyní se použije jméno QR2 souboru s relativní cestou.
20.09.2018 Účto Program umožňuje automatické zaúčtování kurzových rozdílů. Při zápisu platby faktury v cizí měně program kontroluje, zda je faktura doplacena (souhlasí částka faktury v cizí měně s celkovou úhradou v cizí měně). Pokud ano, tak nabídne nový dialog pro zapsání kurzového rozdílu, ve kterém jsou shrnuty základní informace, ze kterých program vychází při výpočtu kurzového rozdílu...
Více
20.09.2018 Sklad6 V přehledu operací za kartu je možné pracovat s kalkulovanými poli, které vychází z informací ze skladové karty. Je tak možné např. zobrazovat pohyb v baleních.
17.09.2018 Sklad6 V číselníku způsobů úhrad je pro platby typu šeky/stravenky dostupný nový přepínač [x] Kontrolovat zakázané položky. Při evidování účtenky v maloobchodním prodeji program kontroluje položky účtenky, zda vyhovují individuální ceně ZAKAZ_STRA. Tyto položky pak nelze uhradit pomocí typů úhrad se zapnutým přepínačem na kontrolu zakázaných položek. Pomocí proměnných lze ovlivnit chování programu:...
Více
14.09.2018 Sklad6 V nastavení MO prodeje je nový přepínač [x] Sdílet pokladní místa na více pokladnách. Funkce je dostupná pouze v případě, že je definován číselník pokladních míst (čili např. stolů) pro jednotlivé pokladny. Pokud je v číselníku pokladních míst (Nastavení prodeje na pokladně/F6) u daného pokladního místa hodnota údaje Pokladna nastavena na 0, ...
Více
12.09.2018 Sklad6
V číselníku typů dokladů je nový přepínač [x] Nabízet alternativní id. umístění při vyskladňování z pevného vých. id. umístění. Přepínač je ve výchozím stavu zapnutý, Pokud se vypne, tak program neumožní ruční zadání identifikace umístění a ani nelze zobrazit seznam alternativních pozic, kde je zboží umístěno.
11.09.2018 Sklad6 V číselníku způsobů úhrad je možné k typu úhrady nově zadat maximální výši platby. Nastavení se uplatní pouze u typů dokladů, které mají zapnutý nový přepínač [x] Kontrolovat maximální výši platby dle číselníku způsobů úhrad (F6/Omezit typy úhrady:Povolené typy). Změna se týká dialogu pro vstup plateb a vracení hotovosti (např. platby v MO prodeji)...
Více
10.09.2018 Sklad6 Úprava funkce pro uzávěrku s rozdělením dat do staré a nové databáze. Upraveno bylo zpracování následujících tabulek
SkladDKS - informace o sloučených dokladech - kopírují se jen záznamy z aktuálního skladu
EETDATA - záznamy EET - upravena kontrola duplicity
ADRSHL - souhlasy se zpracováním - nová tabulka se kopíruje do staré i nové databáze
10.09.2018 Sklad6
V Nastavení MO prodeje je nový přepínač Automaticky přidávat přepravky za každé celé balení.Pokud je v typu dokladu povolen vstup obalů a současně není povolen vstup balení, tak se počet přepravek určuje automaticky podle prodaných kusů a za každé celé balení se vydá jedna přepravka.
31.08.2018 Sklad6 Nové varianty přehledu požadavků a přehledu odběratelů/dodavatelů, ve kterých jsou vidět jen požadavky či odběratelé, kteří má daný uživatel povolené ke zobrazení (filtrování se provádí podle údaje zakázka/dealer). Pro uživatele je možné určit seznam povolených dealerů pomocí funkce Služby/Jednání, úkoly../Číselníky/Nastavení dealerů pro správce záznamů K dispozici jsou následující nové kódy ...
Více
31.08.2018 Sklad6
Pomocí proměnné UCCIdPoz,0 s hodnotou 1 lze nastavit, aby při výběru optimální identifikace umístění pro výdej zboží program zohledňoval neuzavřené prodeje uskutečněné přes maloobchodní prodeje.
Při výdeji zboží se program chová tak, jako by množství prodané přes MO prodej bylo již vydáno z preferovaných pozic, které jsou určené v uzávěrkovém typu dokladu pro MO prodej.
31.08.2018 Sklad6 V nabídce pro rekonstrukci dat je možné doplnit funkci pro přepočítání pomocné tabulky SkladSUM, která obsahuje součtové hodnoty za skladové karty prodané přes MO prodej. Nová funkce Přepočítání součtů prodejů na pokladně s kódem menu 7, 25 projde všechny neuzavřené pokladní doklady a podle nich přepočítá tabulku SkladSUM...
Více
29.08.2018 Sklad6 Pomocí proměnné UCCAutUza,9 s hodnotou 1 lze určit, aby program v rámci automatické uzávěrky pokladní knihy vytvořil pro všechny pokladní doklady za maloobchodní prodeje v záznamech s řádky pokladního dokladu (tabulka SkladPOR) odpovídající záznamy. Pokud je současně s uzávěrkou pokladní knihy provedena i uzávěrka prodeje na pokladně (vytvoření dokladů v rámci skladové evidence), tak ...
Více
29.08.2018 Sklad6 Pomocí proměnné UCCUza,3 lze určit maximální počet operací v rámci jednoho uzávěrkového dokladu (výchozí hodnota byla zvýšena z 1000 na 2500; v případě že se mají uzávěrkové doklady párovat za pomocí řádků pokladní knihy, tak je výchozí hodnota 100000).
28.08.2018 Účto Při importu bankovních výpisů z formátu Multicash program umí vyčíst z jednoho záznamu přijeté platby související poplatky (pokud je banka dodá ve vhodném formátu) a tyto poplatky automaticky zaúčtovat. Typické použití je pro platby platebními kartami, při kterých je pak zaúčtována původní výše platby a k tomu je na jiný účet zaúčtován poplatek za platbu.
24.08.2018 Sklad6 Upravena funkce Nový dobropis k dokladu - pokud je v číselníku typů určena výchozí identifikace umístění, tak je tato výchozí pozice nastavena do všech operací dokladu. Nastavení lze ovlivnit pomocí proměnné DokDobr-,x, popř. DokDobr+,x, kde ...
Více
23.08.2018 Sklad6 Rozšíření možností uživatelsky definovaných dotykových tlačítek v maloobchodním prodeji. V nastavení prodeje na pokladně je nový přepínač [x] Používat pořadová čísla v tlačítkách pro zboží. Pokud je současně povolena podpora dotykových displejů, tak jsou tlačítka zobrazená v pravé části displeje při maloobchodním prodeji označena dvouznakovým číselným kódem (malé číslo v rámečku v levém...
Více
15.08.2018 Sklad6
Optimalizace zobrazování skladových karet (časté otevírání skladových karet mohlo vést ke zbytečnému vyčerpávání dostupných paměťových prostředků).
14.08.2018 Sklad6, Účto
V dialogu pro zobrazení sestav je i pro uživatele bez přístupového práva 45 (Právo editovat sestavy) v nabídce funkce pro export sestavy. Umožňuje ale jen export do PDF formátu.
27.07.2018 Sklad6

Podpora pro více kurzových lístků v maloobchodním prodeji.
U jednotlivých skladových karet je možné určit s jakým typem kurzu se bude daná skladová karta prodávat (1 až 4). Označení typu kurzu v kartě je ve výchozím nastavení o jedna vyšší, než interní označení kurzových lístků (např. typ kurzu 1 v kartě odpovídá typu kurzového lístku 0 v číselníku kurzových lístků).

Pomocí proměnné Mena2,1 lze nastavit typy kurzových lístků pro jednotlivé typy kurzů z karet. Jako hodnotu uveďte seznam typů kurzových lístků pro typy kurzů 1 až 4 (výchozí je 0/1/2/3) Jednotlivé kurzové lístky lze zadat přes odpovídající číselník kurzového listu (kód menu 15,80 až 15,89 pro typ kurzového lístku 0 až 9).

Pomocí proměnné KartaEdit,2 s hodnotou 2 povolíte editaci typu kurzového lístku v kartě (podstránka 4). Pokud tuto proměnou již používáte pro povolení záporných cen v kartě, tak hodnotu uveďte jako součet přepínačů 1+2 (tj. zadejte 3).
26.07.2018 Sklad6 Rozšíření evidence reklamací. Ve vstupním dialogu pro editaci reklamace lze měnit názvy vstupních polí. Nastavení se provádí změnou popisu v systémových strukturách a zapnutím příznaku [x] Jméno pole použít do dialogů. Nastavení se týká všech typů reklamací. Proměnná REKParam + číslo typu reklamace, 0 nově reaguje také na následující hodnoty:...
Více
20.07.2018 Sklad6 Podpora pro zjednodušený hromadný tisk cenovek. Pro každou kartu lze určit hlavní typ cenovky a tiskový formát, popřípadě je možné definovat více cenovek. V samostatném číselníku lze každému typu cenovky a formátu přiřadit v závislosti na individuální ceně označení formuláře. Při vyhodnocování pak program vybere z tohoto číselníku první záznam pro daný typ a formát cenovky, u kterého pro...
Více
13.07.2018 Sklad6 Úprava spouštění programu - nově se kontroluje u vybraných tabulek aktuálnost verze tabulek ne základě příznaku, že v daném skladu byla již dříve provedena kontrola aktualizací. Dosud docházelo vždy k otevírání tabulek, což vedlo ke zpomalení programu při startu.
13.07.2018 Sklad6 Úprava převodu pokladních dokladů do účta. Pomocí proměnné POKL_PRV,4 lze ovlivnit způsob přístupu k přenosovému souboru. Můžete použít následující hodnoty: ...
Více
02.07.2018 Sklad6, Účto Upraveny funkce pro práci se soubory ve skriptovacím jazyku (FileExists, DeleteFile,objekt TFileUtils..) v konzolové verzi programu, aby byla zajištěna podpora souborů s diakritikou v názvu souboru.
29.06.2018 Sklad6 Nový modul ve skladovém programu "Bankovní výpisy". Nový modul umožňuje import bankovních výpisů z elektronického bankovnictví většiny českých bank. Formát bankovnictví lze nastavit ve Služby/Nastavení programu/Bankovní účty na druhé podstránce (F8). Program dohledá podle informací z výpisů (variabilní symbol + částka) odpovídající faktury. Faktury, které nebyly dohledány, ...
Více
29.06.2018 Sklad6 V číselníku 177 pro definici výrazů pro inicializaci záznamů lze definovat položky začínající znakem @. Takto definované položky se vyhodnocují před běžnými datovými položkami a ukládají se do proměnných dostupných pomocí funkce GetVar. lze tak definovat složitější výrazy, jejichž výsledky lze využít jako mezivýsledek pro běžné datové položky.
29.06.2018 Sklad6 Pomocí proměnné DOKInitRec,0 lze určit identifikátor pro rozlišení záznamů v číselníku 177. Před každým evidováním dokladu program vybere z číselníku 177 výrazy, které mají v klíčové číselné hodnotě (Klic2) uložený určený identifikátor a naplní hodnoty v hlavičce dokladu podle vypočtených hodnot výrazů. Pokud proměnná není definována, tak se inicializace záznamu dokladu provádí pouze u nových dokladů a použijí se všechny výrazy pro strukturu DOKLAD bez ohledu na hodnotu pole Klic2. Proměnnou tak lze rozlišit, jaké výrazy se mají vyhodnotit při inicializaci hlavičky nového dokladu (Klic2=0) a jaké se mají vyhodnotit před každým evidováním (Klic2 je určený proměnnou a musí být z rozsahu 1 až 255).
25.06.2018 Sklad6 Úprava zpracování maloobchodního prodeje v souvislosti s certifikací vah. Pokud je zboží zadáno pomocí váhového kódu, ale bez zadané váhy (tj. jen kód 28xxxx) a hmotnost je zadána ručně, tak se do pole Priznaky2 zapisuje současně příznak 32 (tj. "rychlokód"). Je tak možné změnit test v definičním souboru MaskAnd(Priznaky2,2) na nový MaskAnd(Priznaky2,34)=2, který zajistí, že u takto zadaného ...
Více
25.06.2018 Sklad6 Úprava načítání hmotnosti v maloobchodním prodeji s nastaveným režimem vstupu počtu MJ. Pokud dojde k chybě při načítání hmotnosti, tak je zobrazeno chybové hlášení a program zůstane stát v poli pro ruční zadání hmotnosti.
20.06.2018 Sklad6 Nová evidence Souhlasy se zpracováním údajů. Pro každou adresu v adresáři firem lze evidovat souhlasy se zpracováním údajů pro různé účely zpracování. Lze definovat číselník účelů zpracování a program pak pro danou adresu zobrazuje přehled, ve kterém je vidět, zda pro daný účel zpracování byl dán souhlas, kdy byl souhlas udělen, kým a jakým způsobem (např. e-mail, webový formulář, papírový ...
Více
18.06.2018 Sklad6 Ve většině menu, které lze vyvolat v programu pomocí Alt+F6 a v některých dalších menu, je možné spustit skript určený proměnnou. V proměnné FS_Run_XXX,n je třeba určit jméno podepsaného skriptu (FSC). Menu má vždy kód menu 69,n (n odpovídá proměnné FS_Run_XXX, n). Při spuštění skriptu program naplní seznam hodnot Settings podle aktuálního záznamu, na kterém stojí program v době spuštění ...
Více
18.06.2018 Sklad6, Účto
15.06.2018 Sklad6 V MO prodeji se při prodeji na ostatní typy dokladů (faktury apod.) provádí kontrola povolených typů dokladů dle hodnoty zadané v kartě zákazníka (pokud je definován číselník povolených typů dokladů). U adres označených "jen hotově" je zakázáno vybrání typu dokladu, který nemá povolenu hotovostní platbu.
15.06.2018 Sklad6 Při procesu evidování dokladu jsou lépe ošetřeny chybové stavy při načítání parametrů uložených v číselnících (při výskytu chyby se objeví chybové hlášení a evidování je tak nutné opakovat).
11.06.2018 Sklad6 Rozšíření evidence reklamací. K reklamaci je možné připojovat dokumenty (v číselníku evidencí je třeba nejdříve definovat odpovídající záznam s oblastí REK). Nově lze definovat více tiskových formulářů a pomocí Alt+F8 tisknout vybraný formulář reklamace. K dispozici je také nové menu se speciálními funkcemi dostupné pomocí Alt+F6 na záznamu reklamace...
Více
04.06.2018 Sklad6 V návrhu objednávky je nový přepínač [x] Odečíst rezervace, který zajistí odečtení ručně zadaných rezervací ze zásoby. Rezervace, které vznikly na základě rezervovaných požadavků, se již dříve daly ošetřit pomocí vhodného nastavení pro zpracování požadavků v návrhu objednávky.
30.05.2018 Sklad6 Upravena kontrola jména souboru při načítání dat z přenosových souborů. Databázové přenosové soubory mohou být nově definovány s použitím prefixu btrv: pro databázový přístup.
30.05.2018 Sklad6 Ve skladové kartě zobrazené pomocí Ctrl+F5 (lze vyvolat na většině míst programu, kde se pracuje se skladovou kartou) se nově zobrazuje informace o počtu zboží prodaných v rámci aktuálního maloobchodního prodeje (za účtenky, pro která nebyla dosud provedena uzávěrka).
29.05.2018 Sklad6 Ve funkci Informace o zboží, která se používá pro zobrazování informací na tzv. Pricechecker zařízeních (autonomní samoobslužný skener s displejem sloužící pro zobrazování informací o cenách zboží na prodejně) se nově kontrolují také čárové kódy generované v rámci evidence balíčků (např. z výkupu obalů nebo slevové čárové kódy) ...
Více
29.05.2018 Sklad6 V dotazovacím režimu maloobchodního prodeje (F9) je možné načítat informace z evidence balíčků. Balíček v tomto režimu není zpracován (odepsán), je ale zobrazena informace o ceně balíčku a druhu zboží.
25.05.2018 Sklad6 Podpora pro zobrazování znaku "č" v rámci zobrazování "Kč" na zákaznických displejích, které nemají přímou podporu pro zobrazování všech znaků s diakritikou, ale podporují zobrazení tohoto písmene v některé jiné znakové sadě nebo mají možnost definovat vizuální podobu některých znaků. Při nastavení kódování "ASCII 2" v ...
Více
24.05.2018 Sklad6 Prodeje provedené prostřednictvím maloobchodního prodeje se nově odečítají ze zásoby na všech běžně dostupných místech (v přehledu karet, v detailu skladové karty, v objednávkách, požadavcích apod.). Informace o maloobchodním prodeji se zahrnují také do grafů (denní, týdenní, měsíční) - zobrazení lze ovlivnit přepínačem [x] Zahrnout do výpočtů grafů za kartu v číselníku typů dokladů (F12) ...
Více
24.05.2018 Sklad6 Úprava třídění individuálních cen podle datumu. Pokud se za sebou v seznamu konkrétní individuální ceny objeví záznamy na stejné zboží se stejným pořadím a typem klíče, tak se záznamy setřídí dle datumu. Kontroluje se, že se časová období v obou (nebo více) záznamech nepřekrývají. Změna ovlivní nalezení prvního vhodného záznamu pro budoucí akci.
21.05.2018 Sklad6, Účto V editoru skriptů doplněna nová funkce StringReplace umožňující nahrazení jednoho subřetězce jiným řetězcem znaků:
function StringReplace(S, OldPattern, NewPattern: String; ReplaceAll: Boolean = true; IgnoreCase: Boolean = true):String
17.05.2018 Sklad6 V nastavení MO prodeje (F8) jsou 2 nové přepínače [x] Cenové pásmo u MO prodeje nastavovat dle odběratele [x] Cenové pásmo u ostatních dokladů nastavovat dle odběratele Pokud je přepínač zapnutý, tak se cenové pásmo pro určení ceny po výběru odběratele nastaví dle hodnoty z karty zákazníka...
Více
17.05.2018 Sklad6 V číselníku typů dokladů je v nabídce F6/Povolené typy nový přepínač [x] Povolit přirážky dle typu úhrady. Nastavení ovlivní např. přirážku za platbu stravenkami v případě velkoobchodního nebo i maloobchodního prodeje. (v případě maloobchodního prodeje se pro typ dokladu určený pro MO prodej použije obdobné nastavení v dialogu Nastavení MO prodeje; ...
Více
09.05.2018 Sklad6 Nový přepínač pro typ dokladu Kontrolovat existenci IČ v seznamu odběratelů/dodavatelů (F11). Pokud je tento přepínač zapnutý, tak je před evidováním dokladu prováděna kontrola, zda IČO z evidovaného dokladu existuje v seznamu odběratelů/dodavatelů. Přepínač ovlivňuje také chování programu při vstupu faktur přes rozhraní maloobchodního prodeje. Pokud se vybere typ dokladu, který má projít standardním evidováním a tento přepínač je zapnutý, tak při zahájení dokladu (před zápisem první položky dokladu) je nutné vybrat odběratele.
09.05.2018 Sklad6 V maloobchodním prodeji program může kontrolovat celkovou hodnotu dokladu. Nastavení se řídí volbou Kontrola celkové částky dokladu (F10) v číselníku typů dokladů.
09.05.2018 Sklad6 Ve struktuře DOKLAD je možné definovat kalkulované položky MEMOWn a MEMOPn pro zobrazení informací o n-té vyskladňovací vlně nebo n-tém balíku přiděleném k dokladu. Pokud je namísto čísla použité písmeno X (čili např. MEMOPX), tak se zobrazí informace o poslední (čili aktuální) vlně nebo balíku. Ve vyskladňovací vlně je uloženo číslo vlny (W+10 číslic)/označení terminálu/ozn.uživatele...
Více
09.05.2018 Sklad6 V číselníku formulářů pro tisk štítků z dokladu lze definovat formulář obsahující informace pro tisk balící etikety. Pomocí proměnné WMSParams,1 lze definovat jméno tiskového formuláře použitého pro tisk balící etikety z terminálu (výchozí je PackingLabel.QR2).
09.05.2018 Sklad6 Pomocí proměnné WMSParams,0 lze definovat parametry pro generování vlny v rámci vyskladňování: ...
Více
09.05.2018 Sklad6 Optimalizace procesu vyskladňování v případě použití pevných vychystávacích pozic. Program si připraví pro danou kartu seznam nákupních operací na dané pozici a při samotném zápisu do databáze použije předem připravený seznam (zkrátí se tak doba potřebná pro zápis a zmenší se rozsah transakce).
02.05.2018 Sklad6 V operaci dokladu se v poli Priznaky2 ukládá příznak signalizující, že cena byla převzata z čárového kódu (typicky slevový štítek). U takto označených operací není prováděna kontrola na prodej pod nákupní ceny.
02.05.2018 Sklad6
Při výpočtu odběratelských bonusů se pro skupinové bonusy provádí kontrola, zda alespoň jeden zákazník ze skupiny měl ve vypočítávaném období obrat. Pokud ne, tak se bonus rozdělí mezi všechny zákazníky ze skupiny.
02.05.2018 Sklad6 Struktura operací je rozšířena o číslo balíku. Při vyskladňování pak program dohledává aktuální číslo balíku a toto číslo je uloženo do operace.
20.04.2018 Sklad6

Nový číselník Podrobná identifikace umístění. Umožňuje evidovat jednotlivé pozice ve skladu v případě, že v běžném seznamu pro identifikaci umístění jsou evidovány jen zkrácené pozice kvůli definici cesty skladem. Je zde možné definovat také kontrolní číslo pro odsouhlasování lokace skladovým terminálem (kód menu 15, 66).

20.04.2018 Sklad6

Nový číselník Tiskárny pro terminály (kód menu 15, 43) umožňuje definovat tiskárny, které mají být na daném serveru dostupné pro skladové terminály. Platnost záznamu může být omezena podle jména počítače, kde služba běží. Odpovídající tiskárna také musí být definována v konfiguraci skladového programu (určuje se podle jména tiskárny Windows).

20.04.2018 Sklad6 Rozšíření číselníku skladníků (kód menu 15, 48) - doplněno pole s identifikací skladníka pro terminál a doplněna možnost přiřadit vyskladňovací skupinu. Je také možnost definovat nový číselník vyskladňovacích skupin, který umožňuje podle obsahu dokladu určit tzv. vyskladňovací skupinu a tu pak následně přiřadit konkrétnímu skladníkovi. ...
Více
20.04.2018 Sklad6 Doklady se při automatickém výběru dokladů pro vyskladnění automaticky zařadí do tzv. vyskladňovací vlny. Záznam o přidělené vlně se ukládá do tabulky MEMO s id. objektu 46. Pomocí proměnné PrepVyskl,3 lze ovlivnit, zda mají být záznamy vytvořeny (+1 = ano).
17.04.2018 Sklad6, Účto Úprava programu v souvislosti s GDPR.
Více
10.04.2018 Sklad6 Úpravy výpočtu odběratelských bonusů - podpora pro výpočty bonusů za celou skupinu odběratelů, možnost generovat DBF soubor s výsledky výpočtu bonusů
10.04.2018 Sklad6 Úpravy zpracování EDI dokladů; při importu zprávy INVOICE lze aktualizovat pole variabilní symbol, evidenční číslo daňového dokladu a splatnost v hlavičce výsledného dokladu (nastavení pro zprávu "INVOIC" je možné ovlivnit pomocí proměnné EDIpar+,18 s hodnotami: ...
Více
10.04.2018 Sklad6 Vyskladňování z pevných pozic za pomocí terminálu: upraveno zpracování položek, které v pozici obsahují šarži (např. vína).
03.04.2018 Sklad6 Program nově podporuje zadávání informací potřebných pro výpočet Intrastatu (na vstupu i na výstupu). Výchozí nastavení se provádí v číselníku typů dokladů a informace pro Intrastat lze konkretizovat v jednotlivých dokladech. Kromě toho je nezbytné mít správně vyplněné odpovídající informace ve skladových kartách. Samotný výpočet se provádí za pomocí skriptu (umožňuje to výpočet ...
Více
21.03.2018 Účto Úprava výpočtu souhrnného hlášení. V dialogu pro přiznání DPH je nově možné zvolit způsob zaokrouhlování částek v souhrnném hlášení. Pokud je zvoleno Přizpůsobit celkové částce, tak program spočítá celkovou nezaokrouhlenou částku za všechny doklady v souhrnném hlášení a pokusí se přizpůsobit částky v jednotlivých řádcích hlášení (celkové částky za odběratele) tak, ...
Více
13.03.2018 Sklad6 V rámci importu CSV/DBF souborů do přijatých nebo dodacích dokladů je nově přímo podporován import EDI zpráv ve formátu DESADV. Současně je podporován přímý import souboru v obdobném formátu DESADV GECO.
02.03.2018 Sklad6 Nový přepínač v nastavení maloobchodního prodeje na pokladně Preferovat ceny s DPH. Při zapnutí přepínače se hodnota DPH za položku účtenky počítá tak, aby celková cena s DPH odpovídala Ceně za MJ vč. DPH * Počet ks (jinak se počítá ze základu bez DPH).
02.03.2018 Sklad6 Nový přepínač v nastavení maloobchodního prodeje na pokladně Zobrazovat předchozí položku do zahájení další položky. Po zapnutí tohoto přepínače se po přidání položky do seznamu prodaných položek zobrazuje prodaná položka také v levé části displeje, kde se zobrazí také celková cena za prodané množství.
02.03.2018 Sklad6 Úprava načítání hmotnosti z váhy za pomoci certifikované knihovny MaximScaleLib.dll. Program kontroluje ustálení váhy tak, že po dobu 1 sekundy musí být z váhy načítána stejná hmotnost. Délku kontroly (v sekundách) je možné ovlivnit pomocí proměnné VahaAutLib,2.
02.03.2018 Sklad6 Změna ve zobrazování informací na zákaznickém displeji. Pokud je v Konfigurace/Periferní zařízení/Zákaznický display nastaveno kódování ASCII 2, tak se všechny znaky zobrazují na displeji bez diakritiky s výjimkou znaku "č" v kombinaci s označením měny "". Předpokladem je, že displej podporuje znakovou sadu, která pod znakem s kódem 232 má č.
02.03.2018 Sklad6 Program podporuje načítání váhy pomocí certifikované knihovny MaximScaleLib.dll v.1.0 (certifikace u ČMI - Český metrologický institut). Certifikace je k dispozici pro komunikační protokoly:...
Více
22.02.2018 Sklad6 Upravena detekce CSV souboru pro import do příjmového nebo dodacího dokladu. Pomocí proměnných CSVautoFmt,x lze detekovat vhodný formát vstupního CSV souboru. Hodnotu proměnné zadejte ve formátu: seznam_polí=ÇísloFormátu_Oddelovače_KódováStránka. Pokud ve vstupním souboru najde program v hlavičce CSV souboru všechna pole ze seznamu polí, tak použije pro nastavení dané číslo formátu ...
Více
22.02.2018 Sklad6 Nový přepínač v nastavení maloobchodního prodeje na pokladně Zobrazovat celkové ceny zboží za položku v seznamu.
22.02.2018 Sklad6 V sestavách zpracovávaných za pomocí DEF souboru, v QR2 sestavách a v sestavách zpracovávaných v generátoru sestav jsou připraveny proměnné INI_Mena (obsahuje měnu globálně platnou pro danou verzi programu - např. Kč) a KFG_AktUzv (obsahuje celé jméno aktuálně přihlášeného uživatele)
16.02.2018 Sklad6 Při vytváření dobropisu k faktuře v cizí měně program přebírá do dobropisu měnu z původního dokladu a kurz nastaví dle data dobropisu.
16.02.2018 Sklad6 V nastavení maloobchodního prodeje lze pomocí F8 vyvolat dialog s možností nastavit vybrané přepínače pro upřesnění možností maloobchodního prodeje.
16.02.2018 Sklad6 Funkce pro změnu sazby DPH v operaci (Alt+F10 v detailu operace) se řídí přístupovým právem v menu Ope_Edit nebo Ope_Nova. Pokud funkce není v menu uvedena, tak je změna sazby povolena.
16.02.2018 Sklad6 V maloobchodním prodeji je upraveno zobrazení informací na zákaznickém displeji, tak aby vyhovovalo požadavkům pro certifikaci vah. U váhového i ostatního zboží je v případě počtu rozdílného od 0 nebo 1 zobrazena informace o množství, jednotce, ceně za měrnou jednotku a celkové ceně (vč. případné DPH)...
Více
16.02.2018 Sklad6 Při načtení hmotnosti z váhy (např. Ctrl+F6 v MO prodeji) program kontroluje, zda nově načítaná hmotnost je odlišná od předchozího načtení. Načtení je povoleno pouze v případě, že došlo ke změně hmotnosti (program provádí komunikaci s váhou několikrát za sekundu do té doby, než je hmotnost změněna).
16.02.2018 Sklad6 Při načítání hmotnosti z váhy jsou hlášeny všechny chyby, které vrátí váhový systém.
16.02.2018 Sklad6 U položek načtených přes čárový kód (resp. dohledaných v evidenci čárových kódů), se k položce účtenky zapíše příznak, podle kterého je možné zpětně určit, jak byla položka zadána (pole Priznaky2 s hodnotou 2).
16.02.2018 Sklad6 Nové varianty funkce pro vyskladnění dokladu s automatickým výběrem dokladu. Kód menu Funkce 1,110 výběr dokladů s příznakem "paletový doklad" (doklady typicky obsahují jen zboží s množstvím větším než 1 paleta) 1,113 výběr dokladů bez zapnutého příznaku "paletový doklad" Funkce je možné ovlivnit pomocí proměnné PrepVysklP,1 (resp. PrepVysklP,0). Hodnotu zadejte jako součet následujících...
Více
16.02.2018 Sklad6 Při vyskladňování se spolu s příznakem vyskladnění ukládá i datum a čas vyskladnění (v tabulce SKLADXOP je v poli Kód písmeno V a datum+čas ve formátu YYYYMMDDHHMMSS).
Informaci o vyskladnění lze zobrazit v přehledu operací skladové karty (kalkulované pole XIDENTKOD s délkou 16 znaků) a také pomocí Alt+I v přehledu operací dokladu.
16.02.2018 Sklad6 Při fakturaci rozvozu (fakturace vychystaných dokladů) je zakázána případná automatická změna DUZP podle data uzamčení lihu (na rozdíl od běžného slučování dokladů). Faktury nelze v tomto případě sloučit - je hlášena chyba.
15.02.2018 Sklad6 Při importu průvodek z rozvozu pomocí XML souboru se při kontrole duplicitní platby k dokladu kontroluje, zda je doklad nezaplacený a nová platba je ve výši doplatku. Pokud ano, tak je výchozí volba pro zpracování nastavena na "Pokračovat" (čili povolit import platby). Pomocí proměnné XMLImpPruv,10 lze toto chování vypnout (k hodnotě proměnné přičtete +64)
15.02.2018 Sklad6, Účto Úprava pojmenování typů čárových kódů v editoru QR2 sestav. V některých verzích programu mohlo být pojmenování ve výběru typu čárového kódu posunuté.
15.02.2018 Sklad6 Úprava výběru jiných typů jízdy (F11) při vkládání nového dokladu do rozvozu.
13.02.2018 Sklad6 V dialogu pro nastavení odesílání pošty přes SMTP je možné určit rozšířené parametry SMTP. Parametry je třeba zadat v následujícím formátu:
Use socks [YN]/SocksIP/SocksPort/AutoTLS [YN]/FullSSL [YN]
Např. N///YN
AutoTLS = support for upgrade session to TSL/SSL; FullSSL=support for TSL/SSL tunnel.
Pro použití SSL funkcí mohou být potřeba DLL knihovny pro OpenSSL (ssleay32.dll, libeay32.dll)
13.02.2018 Sklad6 Pomocí proměnné GrfParams,0 lze ovlivnit zobrazení týdenních grafů za skladovou kartu (např. Alt+T). Hodnotu proměnné zadejte jako součet následujících hodnot (výchozí hodnota je 15):...
Více
12.02.2018 Sklad6 Pomocí proměnné KartaNC,0 lze určit počet pásem dalších nákupních cen, které lze zobrazovat ve skladové kartě (přepínání pomocí Ctrl+P)...
Více
05.02.2018 Sklad6, Účto Úprava formuláře v systémovém menu pro zadání doplňkových typů uživatelů pro daný typ uživatele. Nově je také možnost všechny doplňkové typy smazat pomocí BackSpace.
05.02.2018 Sklad6 Při tisku objednávky na dodavatele je kurz pro měnu určenou v hlavičce objednávky dostupný pomocí funkce GetVar("Kurz"). V případě QR2 sestav je v relační tabulce tr_NOB pole _Kurz.
01.02.2018 Sklad6 Úprava práce se zalistovanými položkami u položek návrhů objednávek u dodavatelů, kteří mají zapnutý přepínač Jen zalistované položky.
01.02.2018 Sklad6 Změna potvrzovacího okna v terminálu ve funkci pro přeskladnění. Nová pozice se ukazuje výrazně větším písmem.
01.02.2018 Sklad6 Podpora pro odesílání EDI zpráv COMDIS pro odeslání případné obchodní námitky týkající se přijatého DL nebo přijaté faktury (EDI zprávy DESADV a INVOIC). Je možné připravit a odeslat zrušení (typ funkce 1), potvrzení (6) a originál (9)...
Více
01.02.2018 Sklad6 V hlavním menu jsou k dispozici nové funkce pro automatické párování EDI dodacích listů a faktur. Funkce projde všechny EDI záznamy určeného typu ve stavu "nezpracováno" z aktuálního skladu a pokusí se dohledat odpovídající skladové doklady. Pokud jsou doklady dohledány, tak je provedeno automatické spárování dokladu (formou sloučení dohledaných dokladů do nového dokladu určeného typu)...
Více
30.01.2018 Sklad6 Doplněn parametr programu pro určení maximální hodnoty vypršení času v sekundách (Timeout) pro provedení jednotlivých částí komunikace se serverem pro odeslání tržby do EET (proměnná EETParam,45). Doplněn byl také parametr pro určení maximálního počtu pokusů o odeslání tržby do EET. Výchozí hodnota je 1. Pokud je hodnota nastavena na 0, tak je při chybě komunikace hlášena chyba bez možnosti ...
Více
26.01.2018 Sklad6 Pomocí proměnné KontPP, 0 lze nastavit hraniční částku, od které se kontroluje, zda zákazník může dostat doklad převodním příkazem. Je tak možné nastavit, aby nebyly kontrolovány doklady s nějakou minimální hodnotou (např. do 1 Kč). Pokud je hodnota menší než zadaná částka, tak se kontrola neprovádí. Výchozí hodnota je 0, tzn. dodací doklady se zápornou celkovou hodnotou nejsou kontrolovány.
25.01.2018 Sklad6 Úprava převodu pokladní knihy za zvolené číslo pokladní knihy (kód menu 51,n nebo 52,n, kde n je číslo pokladní knihy; nebo 7, 47, resp. 7,56 pro převod pokladní knihy určené v nastavení konfigurace). V některých případech se mohlo stát, že převod nebyl dokončen.
24.01.2018 Sklad6 Úprava evidování faktur z evidence maloobchodního prodeje. Pokud je v MO prodeji vybraný typ dokladu jiný než typ určený pro MO prodej (dle nastavení přepínače [x] Nabízet v MO prodeji v číselníku typů dokladů), tak se před evidováním samotného dokladu při ukončování účtenky provedou standardní kontroly dokladu podobně, jako když se doklad eviduje přes menu Dodací doklady/Nový doklad ...
Více
24.01.2018 Sklad6 Při převodu faktur do účetnictví je možné ovlivnit obsah hlavičky faktury přenášené do účta. V číselníku 177 pro definici výchozích hodnot lze definovat záznamy s klíčem "FAKTURA" a hodnotou ve formátu "Položka=výraz", např. VariabSymb=if(val(Objednavka)>0,Trim(Objednavka),VariabSymb)
19.01.2018 Sklad6, Účto Rozšíření možností definičního souboru sestav. V sekci .KS.GO je možné definovat výraz, který určí číslo řádku, od kterého se má v sestavě pokračovat (používá se pro určení pozice patičky sestavy). Nově je možné sekci zadat ve formě .KS.GO=výraz nebo .KS.GO=výraz;opakovaný text. Hodnota výrazu musí vyjít jako celé číslo (maximum je počet řádků na stránce). Pokud je výsledkem záporné číslo, tak se chápe jako počet řádků před koncem stránky.
18.01.2018 Sklad6, Účto V záznamu odběratele/dodavatele je možné zadávat limit saldokonta v měně, kterou má partner jako výchozí. Pomocí proměnné AdrLimit,0 lze určit seznam povolených měn oddělených lomítkem, u který je tato kontrola povolena. Pomocí proměnné AdrLimit,9 lze určit typ kurzového lístku, který má být použit pro dohledání správného kurzu (výchozí typ je 0).
17.01.2018 Sklad6 Optimalizace exportu operací do DBF souboru. Při spuštění výpočtu se kontroluje parametr pro spuštění programu DBFOPE:n, kde n je číslo podmínky (viz. proměnné DBFOPE). Pokud je tento parametr uveden, pak se spouští jen export dle čísla podmínky (1 až 20).
17.01.2018 Sklad6 Při evidování dokladu s vyskladněním je možné, aby program dohledal vhodnou nákupní operaci i v případě, že je u výdeje určena identifikace umístění, ale na dané umístění není žádná zásoba. Program v té chvíli může vybrat jinou pozici vyhovující ostatním podmínkám. Pokud je zásoba na určené pozici a pozice vyhovuje ostatním omezením, tak je přednostně vybrána nákupní operace z této pozice ...
Více
15.01.2018 Sklad6 V číselníku typů dokladů je v nabídce funkcí pro práci s Identifikací umístění (F8/F8) nový přepínač [x] Vyskladnit z pevného výchozího id.umístění (pokud je vyplněno). Po zapnutí tohoto přepínače nejsou při evidování dokladu dohledány odpovídající nákupní operace pro skladové karty, u kterých je nastavena výchozí pozice (lokace). Operace je spárována s nákupní operací až při vyskladnění ...
Více
15.01.2018 Sklad6 Optimalizace zobrazení funkce přeskladnění pro on-line terminály. Pokud má displej dostatečné rozlišení, tak se původní pozice (lokace), ze které se má provést přeskladnění, zobrazuje dvojnásobně velkým písmem. Pokud je pro kartu definovaná výchozí pozice, tak se tato pozice zobrazuje ve spodní části okna.
15.01.2018 Sklad6 Úprava tisku vychystávacích dokladů (např. chystačka s pozicemi). Pro každou operaci je možné pomocí proměnné OpeIdPozDef zjistit výchozí identifikaci umístění (lokaci). Proměnná se připravuje pro typy dokladů se sledováním identifikace umístění, které mají nastavený přepínač Vyskladnit z pevného výchozího id.umístění nebo když operace nemají učenou pozici. Vždy se připravuje pro tisk ...
Více
15.01.2018 Sklad6 Pomocí proměnné RetrakParm,0RetrakParm,3 lze určit seznam zakázaných pozic, které se nebudou nabízet pro funkci Kontrola pozic-automatické doplňování jako zdrojové pozice. Hodnotu zadejte jako seznam masek oddělený lomítkem, např.: CASH*/PRIJE*/VZORK*
15.01.2018 Sklad6 Funkce Kontrola pozic-automatické doplňování rozšířena o možnost aktualizace zobrazených dat. Po stisknutí F6 se (pro stejné Id Retraku, jako bylo určeno při spuštění funkce) dohledají vyskladňovací pozice ve skladu, které mají kritickou zásobu a existuje pro ně vhodná další lokace, ze které je možné zboží přeskladnit. Dohledávání pozic bylo optimalizováno na rychlost.
15.01.2018 Sklad6 Pomocí proměnné DokOpeRoz,9 (popř. 19, 29, .. pro další podmínky rozdělení dokladu) lze určit, zda pro danou podmínku rozdělení nového dokladu při převodu z požadavku, má program oddělit operace dokladu, které mají počet větší, než je počet kusů na paletě (dle skladové karty). Hodnota proměnné 1 znamená, že tyto operace budou v samostatném dokladu a doklad bude označen příznakem ...
Více
10.01.2018 Účto V přehledu pokladních dokladů, bankovních výpisů a DU dokladů lze zobrazit informace z LOG souboru (obdobná funkce již dříve fungovala pro vydané i přijaté faktury). Pro danou položku (např. název, cena, ..) program vyhledá poslední záznam o změně a umožní zobrazení datumu, času změny, předchozí hodnotu, komentář a uživatele, který provedl změnu. Pro zobrazení je třeba definovat kalkulovanou po...
Více
08.01.2018 Sklad6 V nastavení záznamu individuální ceny lze pomocí F6 nastavit nové volby pro použití IC: ...
Více
08.01.2018 Sklad6 U automaticky rozdělených výdajových operací (rozdělení se provádí z důvodu párování výdajů na nákupní operace) se eviduje příznak rozdělení operace.
03.01.2018 Sklad6, Účto Úprava vstupu přepínačů v dialozích. Při stisknutí Delete nebo Ctrl+Y na vstupním prvku přepínače se přepínač vypne.
28.12.2017 Sklad6 Pomocí proměnné DKGAnalyzy,0 s hodnotou 1 lze nastavit, aby výpočty Analýzy a grafy za skladové karty byly vyhodnoceny vždy za všechny sklady, které jsou dostupné v rámci aktuální tabulky operací.
28.12.2017 Sklad6 Pomocí proměnné VyrAutoEv,10 lze určit jméno individuální ceny, která se použije pro určení ceny výrobku v rámci zpracování nového výrobního dokladu. Lze tak například navýšit hodnotu výrobku o určené procento výrobních nákladů.
20.12.2017 Sklad6 Export karet do DBF (Shift+F5 v přehledu skladových karet) je upraven tak, aby se kontrolovala přístupová práva daného uživatele. Pokud nemá uživatel právo vidět danou položku skladové karty, tak nemůže tuto položku ani exportovat. Kontroluje se přístup typu uživatele k danému poli ve struktuře souborů KARTA ...
Více
18.12.2017 Sklad6 Při platbě dokladu pomocí funkce F8/Pokladní doklad (v přehledu dokladů) se provádí kontrola celkové částky zaplacené v jednom dni. Částka nesmí překročit 270000 Kč. Kontrola dohledává v pokladní knize také hotovostní platby na stejného odběratele včetně všech odběrných míst...
Více
14.12.2017 Sklad6 Rozšířena funkčnost proměnné DokRezKon,x. Pokud hodnota obsahuje navíc: +8 pro příjmové doklady nebo +16 pro dodací doklady, tak při kontrole rezervací jsou odepsané vyfakturované položky z rezervací, ale neprovádí se kontrola volného množství s případným chybovým hlášením, které přeruší evidování...
Více
14.12.2017 Sklad6 Pomocí proměnné ObjHlDlg-,0 lze určit číslo dialogu z číselníku uživatelsky definovatelných dialogů. O vstupní prvky uživatelského dialogu je pak rozšířen standardní vstup hlavičky požadavku (položky jsou v dialogu umístěny za poznámkou k objednávce)...
Více
 předchozí  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  z 18 další