logo

Informační systém MAXIM

Nezávazná poptávka | Kontaktujte nás 602 752 140

Výhody systému

  • Intuitivní ovládání
  • Snadná použitelnost
  • Přizpůsobení Vašim potřebám
  • Připraveni na změny

Více informací

Rychlý kontakt

K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz

Novinky

Záznamů na stránce: 50 100 150 200

VloženoAplikaceZákladní info
30.08.2019 Sklad6
Podpora pro systém plánování dopravy Tasha (Solvertech). Program umožňuje export dat ve vhodném formátu a umí importovat navržené rozvozy z plánovacího systému.
17.08.2019 Sklad6 Možnost definovaní výrazu, pomocí nějž lze filtrovat tlačítka reprezentující jednotlivé zboží zobrazovaná v pravé části dialogu pro maloobchodní prodej. Je tak možné skrýt zbytečná tlačítka pro zboží, které se nemá nabízet v MO prodeji. Výraz se definuje pomocí proměnných MOBtn,10 až 19. Hlavním souborem je tabulka SKLADKAR a je možné použít aliasy ZAS., INI., a KFG....
Více
17.08.2019 Sklad6 Rozšíření kontroly práce se splatností a typem platiče:...
Více
17.08.2019 Sklad6 Pomocí proměnné OpeHlasNC,9 lze určit způsob kontroly přístupového práva pro editaci prodejní ceny ve vstupu operací. Lze použít následující hodnoty proměnné:...
Více
12.08.2019 Sklad6
Úprava výpočtu přirážky dle typu úhrady (např. platba stravenkami v MO prodeji). Přirážka se nyní počítá jen ze skutečně zaplacené částky (týká se např. kombinované platby ve stravenkách a v hotovosti)
12.08.2019 Sklad6
Do číselníku způsobů úhrad doplněn nový přepínač pro určení, zda se má zaokrouhlovat částka v Kč při platbě v cizí měně (ve výchozím stavu vypnuto, tj. zákazník neplatí zaokrouhlení a doklad placený v EUR zůstane nezaokrouhlen v Kč).
12.08.2019 Sklad6
Rozšířena práce s kurzy při zadávání plateb v cizí měně. Upraveno zobrazování a ukládání informací o placené a vrácené částce v Kč, tak aby při částečné platbě v EUR byl vidět zaokrouhlený zůstatek v Kč k doplacení/vrácení.
08.08.2019 Sklad6
Změna funkce Součet tržeb-opakovaný. Ve výchozím stavu se v rámci tohoto výpočtu zahrnují do sestavy také běžné skladové doklady mimo uzávěrkové doklady prodeje na pokladně (dosud se v této variantě zahrnovaly jen účtenky MO prodeje). Pomocí proměnné TrzbyDM,4 s hodnotou 0 lze toto chování vypnout (program se pak bude chovat stejně jako v předchozí verzi).
19.07.2019 Sklad6
Při kontrole vyskladnění a v některých dalších místech programu, kde se pracuje s identifikačním číslem dokladu vyjádřeným čárovým kódem, je možné použít nový typ kódu ve formátu 91Fx, kde x je číslo požadavku. Při zadání (naskenování) tohoto kódu program vyhledá doklad, který má v údaji "číslo objednávky" číslo požadavku z čárového kódu a s tímto dokladem pak dále pracuje.

18.07.2019 Sklad6
Při převodu skladových dokladů do účetnictví je možné definovat obsah poznámky v hlavičce faktury. Proměnné SK_UC_FA,20 až 29 mohou obsahovat výraz vycházejí z tabulky operací (s použitím relačních souborů KAR. pro karty a DOK. pro doklady). Výraz se vyhodnotí za každou operaci dokladu a jako mezivýsledek je možné v rámci výrazu použít proměnnou Result.
11.07.2019 Sklad6 Nová funkce pro kontrolu cenovek na prodejně (kód hlavního menu 1, 149). Program si nejdříve vyžádá označení seznamů pro cenovky, které uživatel označí jako správné a také označení pro chybné cenovky. Poté se provádí skenování nebo ruční dohledání zboží. Po zobrazení informací o zboží může uživatel pomocí tlačítek na obrazovce nebo pomocí F2/F6 určit, ...
Více
04.07.2019 Sklad6
Při editaci požadavku se provádí kontrola, zda nemá jiný uživatel otevřený stejný požadavek. Pokud ano, tak je zobrazeno varování a uživatel může vybrat, zda chce ukončit práci s požadavkem, nebo může znovu zkontrolovat, zda je stále požadavek editován. Může také zvolit, že chce i přes toto varování požadavek opravovat, což může vést k případným problémům při zpracování požadavku. Alternativně lze také otevřít požadavek v režimu náhledu, při kterém nelze spustit Evidování požadavku. Kontrola je prováděna také při převodu požadavku do faktury.
Proměnná OBJEditL,1 s hodnotou 1 umožňuje nastavit, aby uživatel nemohl vybrat, že chce i přes upozornění požadavek upravovat (výchozí hodnota je 1). Opravu je tedy možné provést až poté, co jiný uživatel upustí požadavek nebo po uplynutí intervalu. V tomto režimu se uplatňuje ještě druhý interval, ve kterém je uživatel upozorněn na editaci jiného uživatele, ale je umožněna editace požadavku (jako by proměnná OBJEditL,1 byla nastavená na 0).
Proměnná OBJEditL,0 určuje počet minut, po které je požadavek uzavřen v případě, že uživatel, který editaci provádí, požadavek z jakéhokoli důvodu neopustil. Hodnotu zadejte ve tvaru min1/min2, kde min1 je hodnota počtu minut pro uzavření požadavku a min2 je počet minut ve kterých je uživatel upozorněn na editaci, ale je umožněno pokračování (výchozí hodnota 10/240).
24.06.2019 Sklad6 Pomocí proměnné HlMenuXXX,y lze ovlivnit přístupové právo pro všechny položky vycházející z hlavního menu. XXX je kód menu 1 doplněný nulami zleva na 3 znaky a y je kód menu 2. Lze tak definovat přístup k položce menu pro konkrétní uživatele (nikoli jen pro typy uživatelů). Aby šlo přístupové právo ovlivnit, tak musí být daná položka dostupná pro typ uživatele, který daný uživatel má nastaven...
Více
13.06.2019 Sklad6 Rozšíření funkce pro hromadný tisk dokladů. Nově lze určit, který typ tiskového výstupu má být použit při označení více dokladů a tisku pomocí klávesy F8 nebo Alt+F8. K dispozici je také nová funkce pro hromadný tisk označených dokladů dostupná z nabídky speciálních funkcí v přehledu dokladů (menu DOKLAD_SPC)...
Více
13.06.2019 Sklad6 Úprava zobrazování informací o váženém zboží na zákaznickém displeji. V případě hmotností nad 10 kg nebo větších částek program úsporněji zobrazuje informace o hmotnosti prodaného zboží, jeho jednotkové ceně a celkové ceně tak, aby se všechny tyto údaje vešly na zákaznický displej.
31.05.2019 Sklad6, Účto
Pomocí proměnné SMTP,5 lze nastavit pevnou e-mailovou adresu příjemce pošty (CC), který se vkládá do kopie každého mailu odeslaného přes SMTP nebo SimpleMAPI rozhraní. Podobně proměnná SMTP,6 slouží pro nastavení skrytého příjemce pošty (BCC)
16.05.2019 Sklad6 Sledování tabákových výrobků Proměnné: TTTParams,x nebo TT+IČO z INI hodnot,x (tato proměnná má přednost před TTTParams,x) x Popis 0 přidělené identifikační číslo vlastního hospodářského subjektu (EO_ID) - čili identifikace firmy ...
Více
16.05.2019 Sklad6 Nová samostatná funkce pro vstup identifikačního čísla hospodářského subjektu (EO_ID) a zařízení (F_ID) pro zvolený záznam odběratele nebo dodavatele s možností ověření platnosti těchto údajů na znacenitabaku.cz. Aby fungovalo ověření, je nutné získat přihlašovací údaje (info@znacenitabaku.cz) Client ID a Secret ID pro produkční prostředí a tyto údaje zadat do proměnných TTTParams,111 a ...
Více
16.05.2019 Sklad6 Pro práci se sledováním tabákových výrobků jsou k dispozici tyto funkce: Menu DOKLAD_NOV (popř. DOKLAD_SLN): Kód menu Funkce 17,170 Přidat TTT kódy k dokladu (odeslání) - zobrazí dialog pro vstup TTT kódů za položky vydávané ze skladu; ...
Více
16.05.2019 Sklad6 Hlavní menu a jeho submenu nebo nově definované submenu STV (kód menu 19, x): x Popis 1 Zobrazení přehledu hospodářských subjektů (pohled 2, index 1 dle interního ID) 2 Zobrazení př...
Více
02.05.2019 Sklad6 Úprava importu EDI objednávek ve formátu InHouse. Pomocí proměnné ObjImpEDI,1 lze nastavit seznam GTIN kódů odběratelů, u kterých se při importu má preferovat interní kód zboží namísto EAN kódu (interní kód musí přijít v EDI objednávce v poli s kódem zboží dodavatele). Hodnotu proměnné zadejte jako seznam GTIN kódů oddělených znakem /
02.05.2019 Sklad6 Vstup pokladního dokladu - středisko lze vybírat z číselníku
29.04.2019 Sklad6 Úprava zpracování EET - datum tržby v MO prodeji se nyní aktualizuje v době ukončení účtenky
29.04.2019 Sklad6 Interní úprava testování existence databázových tabulek v případě, že je definováno databázové připojení (čili program je spuštěn s parametrem b:btrv://...). Změna by měla vylepšit práci s tabulkami v případě, že systém Windows má problémy s připojením sdílené složky, ale připojení k databázi pracuje správně.
25.04.2019 Sklad6 Pokud je u typu dokladu nastaven vstup tabulky DPH (obvykle u příjmových dokladů), tak program nepřepočítává DPH v jednotlivých operacích dokladu v rámci evidování dokladu, aby se předešlo změnám částek po úpravě základů a DPH po automatickém dorovnání dle zadaných hodnot v tabulce DPH.
18.04.2019 Sklad6 Rozšíření kontrol při převodu z požadavku do faktury. Nově se kontroluje, zda je převáděné množství povolené podle podmínek, které lze nastavit v číselníku měrných jednotek (např. povoluje prodej zboží s desetinnými místy).
18.04.2019 Sklad6 Při doplňování zboží s vázanými obaly se nově pro obaly použije stejné cenové pásmo, jako se používá pro prodej zboží. Pokud má tedy zákazník v kartě odběratele určené např. čtvrté cenové pásmo, tak se pro ocenění vázaného obalu použije cenové pásmo 4 z karty obalu. Pokud není dané cenové pásmo v kartě vyplněno, tak se použije první cenové pásmo.
18.04.2019 Sklad6 Při vstupu plateb v MO prodeji se kontroluje přístupové právo 44 Právo nezadávat platbu při vracení u všech běžných typů úhrad (hotově, stravenky, platební karty, ..)
16.04.2019 Sklad6 Při vyskladňování dokladů, které mají nastaveno automatické dohledávání nákupních cen, program při úspěšném ukončení vyskladnění automaticky přeeviduje vyskladněný doklad, čímž se do dokladu uplatní nákupní ceny dle určených nákupních operací, které mohly být v průběhu vyskladnění změněny. Pomocí proměnné ParamVyskl,0 lze ovlivnit toto chování. Hodnotu zadejte jako součet následujících hodnot:...
Více
05.04.2019 Sklad6 Úprava kolize proměnných KntZarOpe+,1, resp. KntZarOpe-,1 pro nastavení režimu kontroly záruční doby a pro nastavení kontrolovaného procenta záruční doby při příjmu zboží. Pro nastavení kontrolovaného procenta záruční doby lze nově použít proměnnou KntZarOpe, 3 pro příjmové doklady a KntZarOpe, 1 pro dodací doklady (výchozí hodnota je 25).
04.04.2019 Sklad6 Pomocí proměnné KarCenZm,7 lze nastavit jméno individuální ceny použité pro funkci kontrola změněných cen. Výchozí hodnota je IND*.
04.04.2019 Sklad6 V návrhu objednávek za dodavatele v režimu "IČO-kód" za všechny dodavatele se z výpočtu vynechávají dodavatelé označení typem platiče "Vyřazen"
04.04.2019 Sklad6 Při kopírování položek ze schránky s doklady do objednávky na dodavatele program kontroluje, zda původní doklad byl dodací nebo příjmový. Pokud byl dodací, tak se zobrazí dotaz, zda mají být aktualizovány ceny v importovaných položkách (v položkách budou nákupní ceny ovlivněné běžným systémem individuálních cen pro objednávku na dodavatele)...
Více
29.03.2019 Sklad6, Účto Mezi funkce používané ve výrazech v interním vyhodnocovači výrazů použitém např. v generátoru sestav nebo pro filtrovací podmínky je doplněna funkce ReplaceStr umožňující nahrazení jednoho textu v řetězci znaků jiným textem. ReplaceStr(S, PuvodniText, NovyText, Podminky) - v řetězci znaků S je vyhledán subřetězec PuvodniText a nahrazen řetězcem NovyText ...
Více
29.03.2019 Sklad6 Nová funkce pro potvrzení expedice dokladů v průvodce.
Více
29.03.2019 Sklad6
Pomocí proměnné DokSortNS2 lze určit délku údaje Nadřazená skupina 2 použitou pro třídění operací dokladů. Hodnota musí být z rozmezí 1 a 10.
21.03.2019 Sklad6 Upravené vyskladňování v režimu s výchozími vychystávacími pozicemi. Pokud není při vyskladnění zadaná šarže, ale jen skladová pozice, pak program provede párování na nákupní operaci, kde přesně odpovídá pozice,ale šarže může být libovolná (šarže se přenastaví dle toho, co je na dané pozici). Pokud při vyskladnění je pozice zadaná společně se šarží, tak musí existovat nákupní operace, ...
Více
21.03.2019 Sklad6 Nový číselník 190 pro výběr typu odběru 2 a typu odběru 3 ve skladové kartě.
15.03.2019 Sklad6 Rozšíření možností vyskladňování dokladů s váženým zbožím za pomocí terminálů.
Více
13.03.2019 Sklad6 Rozšíření možností vyskladňování za pomocí terminálu. K dispozici jsou následující kódy menu umožňující ovlivnit chování programu při vyskladňování:...
Více
22.02.2019 Sklad6 Při tisku expediční průvodky lze definovat filtry pro omezení dokladů tisknutých v průvodce na základě obsahu dokladů (dle memo pole ukládaného za pomocí výrazu uloženého v proměnné DokOpeInf). Filtry se definují v číselníku, který je dostupný z hlavního menu s kódem menu ...
Více
19.02.2019 Sklad6 Rozšíření zpracování maloobchodního prodeje pro provozovny restauračního typu.
Více
19.02.2019 Sklad6 Podpora pro peněžní zásuvky otvírané pomocí externí DLL knihovny (32 bit) např. pro pokladny Partner. V konfiguraci skladového programu můžete pro danou pokladnu určit port 100 až 119, což umožňuje definovat různé nastavení pro různé pokladny. Jednotlivým portům pak odpovídají proměnné DrawerDLL,0, DrawerDLL,10 až DrawerDLL,190 obsahující popis dll knihovny, která se má načíst, funkce, ...
Více
15.02.2019 Sklad6 Nový modul pro sledování hospodářských subjektů a zařízení v rámci evidence sledovatelnosti tabákových výrobků.
Více
13.02.2019 Sklad6
V hlavním menu je možnost zobrazit novou položku menu (kód menu 15, 69) Číselník typů dopravy.

13.02.2019 Sklad6
Podpora pro výběrové prvky ve vstupních dialozích (Combobox) s velkým počtem hodnot. Pokud je v číselníku typů doprav velké množství položek (a záznamy v číselníku jsou definovány v souvislé číselné řadě), tak se údaje nabídnou v běžném výběrovém prvku (dosud se při větším počtu záznamů zobrazoval číselník v jiné podobě).
07.02.2019 Sklad6 Nový modul pro sledování nákladových cen (Cost-price). V nové tabulce SKLADCPR je možné ukládat informace o nákladových cenách platných pro daný den. Pomocí výpočtu prováděného v pravidelných intervalech lze hromadně přepočítat pro jednotlivé karty a jednotlivé dny nákladové ceny (CP) s vyhodnocením na základě individuální ceny. Je možné definovat více pásem (max. 6) nákladových cen ...
Více
07.02.2019 Sklad6 Ve vstupu adresy odběratele nebo dodavatele je nově vedle údaje "Info" nové tlačítko pro editaci doplňkové poznámky k danému odběrateli/dodavateli, která se pak zobrazuje ve stejném informačním okně, jako údaj "Info" (např. po výběru odběratele při vystavování nové faktury nebo požadavku). Údaje se ukládají do tabulky MEMO s ID objektu 14.
07.02.2019 Sklad6 V nastavení záznamu individuální ceny je nový přepínač (F6) "Ze základní ceny odečíst spotřební daň". Pokud tento přepínač zapnete, tak se vstupní cena použitá pro výpočet individuální ceny sníží o hodnotu spotřební daně za danou skladovou kartu.
31.01.2019 Sklad6 Úprava převodu do účetnictví a soupisu daňových dokladů. Pokud má více operací, které jsou v rámci jednoho dokladu za sebou, stejný kód a stejnou cenu, tak se před zaúčtováním tyto operace sečtou a až teprve potom se zaokrouhlují. Program nově zohledňuje poznámky k operací (pokud jsou různé, operace se nesčítají). Tato úprava by měla vést ke zpřesnění zaúčtování, protože rozdílné postupy při ...
Více
25.01.2019 Sklad6 Úprava vstupu čísel v editačních dialozích. Pokud je ve vstupním prvku místo zleva a nově zapisovaný znak je za poslední vstupní pozicí, tak se text posune a povolí se vstup znaku.
21.01.2019 Nový modul pro sledování budoucích nákupních cen. Na základě oznámení dodavatele je možné evidovat, jak budou k určenému datu měněny nákupní ceny. Při prvním použití některé z funkcí pro zobrazení přehledu budoucích přecenění se automaticky vytvoří systémové struktury pro nové tabulky SKLADBPC (hlavičky budoucích přecenění) a SKLADBPS (záznamy oznámení odběratelským sítím)...
Více
15.01.2019 Sklad6 Pokud při zápisu položky účtenky v maloobchodním prodeji nastane databázová chyba, tak je zobrazeno chybové hlášení umožňující opakování zápisu položky účtenky.
15.01.2019 Sklad6 Při evidování automatické převodky (evidování jednoho dokladu do 2 skladů) se program o převodky evidované do dodacích dokladů řídí přepínačem v typu dokladu Při příjmu neměnit NC ve skladové kartě. Pokud je přepínač zapnutý, tak se nemění ani poslední, ani průměrná nákupní cena.
15.01.2019 Sklad6 Změna zpracování kurzů při evidování plateb v cizí měně. Pokud je nastaveno vracení v domácí měně, tak se používá zjednodušené určení hodnoty kurzu, jinak se kurz určuje jako podíl výsledné ceny v domácí měně a zaokrouhlené ceny v cizí měně.
14.01.2019 Sklad6 Při ukončování účtenky, které bylo již přiděleno číslo účtenky a která přitom nemá žádné položky (protože všechny dříve přidané položky účtenky byly smazány), se objeví dotaz, zda má být účtenka ukončena s odesláním EET s nulovou hodnotou. V nastavení maloobchodního prodeje (F8) je nový přepínač [x] Zakázat ukončení účtenky bez jediné položky. Pokud přepínač vypnete, ...
Více
14.01.2019 Sklad6 V maloobchodním prodeji při práci s více pokladními místy (stoly) je možné provádět kromě částečného vyúčtování také přesunutí položek z jednoho pokladního místa (stolu) na jiné.
04.01.2019 Sklad6 Program podporuje zobrazování google map a geokódování s použitím příslušného Google rozhraní s použitím zabezpečovacího klíče. V proměnné GAPISKEY,0 lze nastavit vlastní API KEY. Pokud proměnná není nastavena, tak je použit interní klíč společný pro všechny uživatele. Použití tohoto rozhraní může být ze strany Google zpoplatněno...
Více
30.12.2018 Sklad6 V číselníku typů dokladů je přidán nový přepínač do nastavení identifikace umístění (F8/F8) [x] Kontrolovat id. umístění na podrobný číselník pozic. Pokud je tento přepínač zapnutý, tak se ve vstupu operací dokladu, ve vstupu dokladů v terminálech, inventurách a přeskladnění kontroluje, zda zadaná identifikace pozice (první část po pomlčku) vyskytuje v číselníku pozic...
Více
30.12.2018 Sklad6 Při převodu požadavku do objednávky na dodavatele se kontrolují vlastnosti zalistování karet a také to, zda má karta povolený příjem. Pokud se mezi zpracovávanými kartami vyskytnou položky, které nelze z těchto důvodů objednat, tak se navíc objeví jednoduchá sestava se seznamem těchto položek.
20.12.2018 Sklad6 Nová funkce pro oddělení starých dat z aktuální databáze (kód menu 6, 4). Tato funkce umožňuje vymazat z aktuální databáze staré záznamy do určeného data. Funkci je možné spustit i v rámci běžného provozu. Před spuštěním této funkce je nezbytné provést zálohu kompletních dat. Při zpracování jsou postupně nevratně mazána data z aktuální databáze...
Více
20.12.2018 Sklad6 Úprava automatického exportu dokladů před tiskem průvodky nebo v rámci funkce pro hromadný export. Pomocí proměnné DokAutExpE, 4 pro dodací doklady a DokAutExpE,5 pro příjmové doklady lze nastavit režim automatického zpracování exportu. Hodnotu nastavte jako součet následujících hodnot:..
Více
18.12.2018 Sklad6 Podpora pro tisk QR kódů v sestavách vytvářených za pomocí definičního souboru sestav.
V DEF souboru použijte následující formát pro vložení QR2 kódu
{|QRx;Kod;šířka_v_palcích;výška_v_palcích}
x je nepovinný znak vyjadřující tzv. EccLevel - 0..Lowest, 1..Medium, 2..Quality, 3..Highest
V kódu můžete definovat např. kód pro QR platbu nebo odkaz na webové stránky (vč. http://).
18.12.2018 Sklad6 Nové komponenty pro zobrazování 1D čárových kódůtisknutých pomocí definičního souboru sestav. Pro tisk čárových kódů lze použít tuto definici:{|TypÇárovéhoKódu;Kod;šířka_v_palcích;výška_v_palcích} ...
Více
11.12.2018 Sklad6 Upraveno spouštění klávesových maker pomocí parametru R:. Vstupní soubor se nově otevírá jen pro čtení, což by mělo řešit problematiku spouštění s omezeným přístupem k souboru makra.
10.12.2018 Sklad6 V nastavení MO prodeje je nová volba pro určení režimu uplatnění individuální ceny. Nově je možné individuální cenu používat třemi způsoby: ...
Více
23.11.2018 Sklad6 Při evidování požadavku se provádí kontrola, zda požadavek nebyl v průběhu editace změněn jiným uživatelem. Pokud ano, tak se zobrazí varování a je doporučeno ukončit práci s požadavkem, znovu ho otevřít a opravu provést znovu. Pomocí proměnné ObjEvidOpr, 0 s hodnotou 0 lze zakázat možnost zaevidování požadavku změněného jiným uživatelem.
23.11.2018 Sklad6 V číselníku pro nastavení exportu dokladů je u většiny exportu doplněna možnost třídění operací s rozdělováním dle poznámek k operaci (popř. dle šarží). Pokud mají operace na stejné zboží rozdílnou poznámku k operaci, tak se exportují v samostatném řádku.
23.11.2018 Sklad6 Nová možnost automatického generování nákladů na dopravu do určených dokladů. Náklady se počítají za pomoci individuální ceny vyhodnocené za každou položku. Je tak možné náklady spočítat z hodnoty zboží nebo také z hmotnosti (např. za pomocí různých koeficientů pro různé skupiny zboží). Pro správnou funkci je třeba zapnout přepínač ...
Více
16.11.2018 Sklad6 Pomocí proměnných SSLOmez,1 až SSLOmez,8 lze definovat výraz pro kontrolu obsahu záznamu individuální ceny před uložením v dialogu pro editaci individuální ceny. Pokud je výsledkem výrazu číslo, tak se ještě dohledává text informačního hlášení pro uživatele (hlášení musí být zapsána v proměnnných SSLOmez,11 až SSLOmez,18 a jednotlivé texty musí být odděleny znaky / nebo ; )...
Více
09.11.2018 Sklad6 V menu DOKLAD_SPC (popř. DOKLAD_SP+ nebo DOKLAD_SP-) je možné definovat novou funkci pro zapnutí, popř. vypnutí příznaku standardního dohledávání nákupních operací při evidování dokladu (zapnutý příznak nedovolí použití vyskladňování z pevných pozic, ale použije se dohledání optimálního nákupu dle běžných pravidel). 31,161: zapnutí příznaku 31,162: vypnutí příznaku...
Více
09.11.2018 Sklad6 Rozšíření použitelných hodnot proměnné WMSParams,0, pomocí které lze definovat parametry pro generování vlny v rámci vyskladňování: ...
Více
09.11.2018 Sklad6
V číselníku typů dokladů je možné při změně čísla typu dokladu provést odpovídající přečíslování typu dokladu i v navazujících tabulkách. Změna se týká tabulek: AdrInfo, Ciselnik, EETDATA, INTRSTAT, LOG, MEMO, SKLADADR, SKLADBAL, SKLADBNS, SKLADDKS, SKLADDOK, SKLADDPR, SKLADINI, SKLADKON, SKLADLPP, SKLADOBJ, SKLADOBP, SKLADOPE, SKLADPLT, SKLADPOK, SKLADPOR, SKLADREK, SKLADSLE, SKLADSSL, SKLADTYP
06.11.2018 Sklad6
V nastavení MO prodeje je nový přepínač Zvýraznit prodeje s desetinnými místy v množství (mimo kg) Tato položka se uplatní v případě, že je zapnutý přepínač Zobrazovat předchozí položku do zahájení další položky a způsobí zvýraznění množství v případě, že je prodána položka s desetinnými místy a přitom se nejedná o karty s jednotkou kg.
05.11.2018 Sklad6 Rozšíření počtu vlastních bankovních účtů, které je možné zadat ve Služby/Nastavení programu/Bankovní účty z 5 na 8.
12.10.2018 Sklad6
Ve funkci pro vyskladnění dokladu je možné pomocí klávesy F6 vyvolat funkci pro přivolání retrakáře (pracovník skladu zodpovědný za doplňování zboží do vyskladňovacích pozic)
12.10.2018 Sklad6 Rozšíření funkce pro automatizované doplňování zboží do vychystávacích pozic. V přehledu zboží, které program navrhuje doplnit, mohou být nově zobrazeny ručně aktivované požadavky skladníka na doplnění zboží. Tyto požadavky se řadí na první místo v seznamu a jsou zobrazeny červeně. Pomocí proměnných je možné nastavit automatickou aktualizaci zobrazených dat...
Více
05.10.2018 Sklad6 Nová možnost zrychlené hromadné fakturace požadavků (převod požadavku do dokladu) - v nabídce funkcí dostupných přes Alt+F6 je nová funkce s kódem menu 41, 29 (menu OBJ_MNU), která umožňuje hromadný převod více označených požadavků do dokladu. Pokud v průběhu zpracování dokladu nenastane nějaká chyba (např. nedostatečná zásoba zboží), tak je výsledný doklad zaevidován automaticky ...
Více
04.10.2018 Sklad6
Úprava automatického směrování QR2 sestav. Dosud bylo nutné uvádět celé jméno QR2 sestavy včetně cesty. Nyní se použije jméno QR2 souboru s relativní cestou.
20.09.2018 Účto Program umožňuje automatické zaúčtování kurzových rozdílů. Při zápisu platby faktury v cizí měně program kontroluje, zda je faktura doplacena (souhlasí částka faktury v cizí měně s celkovou úhradou v cizí měně). Pokud ano, tak nabídne nový dialog pro zapsání kurzového rozdílu, ve kterém jsou shrnuty základní informace, ze kterých program vychází při výpočtu kurzového rozdílu...
Více
20.09.2018 Sklad6 V přehledu operací za kartu je možné pracovat s kalkulovanými poli, které vychází z informací ze skladové karty. Je tak možné např. zobrazovat pohyb v baleních.
17.09.2018 Sklad6 V číselníku způsobů úhrad je pro platby typu šeky/stravenky dostupný nový přepínač [x] Kontrolovat zakázané položky. Při evidování účtenky v maloobchodním prodeji program kontroluje položky účtenky, zda vyhovují individuální ceně ZAKAZ_STRA. Tyto položky pak nelze uhradit pomocí typů úhrad se zapnutým přepínačem na kontrolu zakázaných položek. Pomocí proměnných lze ovlivnit chování programu:...
Více
14.09.2018 Sklad6 V nastavení MO prodeje je nový přepínač [x] Sdílet pokladní místa na více pokladnách. Funkce je dostupná pouze v případě, že je definován číselník pokladních míst (čili např. stolů) pro jednotlivé pokladny. Pokud je v číselníku pokladních míst (Nastavení prodeje na pokladně/F6) u daného pokladního místa hodnota údaje Pokladna nastavena na 0, ...
Více
12.09.2018 Sklad6
V číselníku typů dokladů je nový přepínač [x] Nabízet alternativní id. umístění při vyskladňování z pevného vých. id. umístění. Přepínač je ve výchozím stavu zapnutý, Pokud se vypne, tak program neumožní ruční zadání identifikace umístění a ani nelze zobrazit seznam alternativních pozic, kde je zboží umístěno.
11.09.2018 Sklad6 V číselníku způsobů úhrad je možné k typu úhrady nově zadat maximální výši platby. Nastavení se uplatní pouze u typů dokladů, které mají zapnutý nový přepínač [x] Kontrolovat maximální výši platby dle číselníku způsobů úhrad (F6/Omezit typy úhrady:Povolené typy). Změna se týká dialogu pro vstup plateb a vracení hotovosti (např. platby v MO prodeji)...
Více
10.09.2018 Sklad6 Úprava funkce pro uzávěrku s rozdělením dat do staré a nové databáze. Upraveno bylo zpracování následujících tabulek
SkladDKS - informace o sloučených dokladech - kopírují se jen záznamy z aktuálního skladu
EETDATA - záznamy EET - upravena kontrola duplicity
ADRSHL - souhlasy se zpracováním - nová tabulka se kopíruje do staré i nové databáze
10.09.2018 Sklad6
V Nastavení MO prodeje je nový přepínač Automaticky přidávat přepravky za každé celé balení.Pokud je v typu dokladu povolen vstup obalů a současně není povolen vstup balení, tak se počet přepravek určuje automaticky podle prodaných kusů a za každé celé balení se vydá jedna přepravka.
31.08.2018 Sklad6 Nové varianty přehledu požadavků a přehledu odběratelů/dodavatelů, ve kterých jsou vidět jen požadavky či odběratelé, kteří má daný uživatel povolené ke zobrazení (filtrování se provádí podle údaje zakázka/dealer). Pro uživatele je možné určit seznam povolených dealerů pomocí funkce Služby/Jednání, úkoly../Číselníky/Nastavení dealerů pro správce záznamů K dispozici jsou následující nové kódy ...
Více
31.08.2018 Sklad6
Pomocí proměnné UCCIdPoz,0 s hodnotou 1 lze nastavit, aby při výběru optimální identifikace umístění pro výdej zboží program zohledňoval neuzavřené prodeje uskutečněné přes maloobchodní prodeje.
Při výdeji zboží se program chová tak, jako by množství prodané přes MO prodej bylo již vydáno z preferovaných pozic, které jsou určené v uzávěrkovém typu dokladu pro MO prodej.
31.08.2018 Sklad6 V nabídce pro rekonstrukci dat je možné doplnit funkci pro přepočítání pomocné tabulky SkladSUM, která obsahuje součtové hodnoty za skladové karty prodané přes MO prodej. Nová funkce Přepočítání součtů prodejů na pokladně s kódem menu 7, 25 projde všechny neuzavřené pokladní doklady a podle nich přepočítá tabulku SkladSUM...
Více
29.08.2018 Sklad6 Pomocí proměnné UCCAutUza,9 s hodnotou 1 lze určit, aby program v rámci automatické uzávěrky pokladní knihy vytvořil pro všechny pokladní doklady za maloobchodní prodeje v záznamech s řádky pokladního dokladu (tabulka SkladPOR) odpovídající záznamy. Pokud je současně s uzávěrkou pokladní knihy provedena i uzávěrka prodeje na pokladně (vytvoření dokladů v rámci skladové evidence), tak ...
Více
29.08.2018 Sklad6 Pomocí proměnné UCCUza,3 lze určit maximální počet operací v rámci jednoho uzávěrkového dokladu (výchozí hodnota byla zvýšena z 1000 na 2500; v případě že se mají uzávěrkové doklady párovat za pomocí řádků pokladní knihy, tak je výchozí hodnota 100000).
28.08.2018 Účto Při importu bankovních výpisů z formátu Multicash program umí vyčíst z jednoho záznamu přijeté platby související poplatky (pokud je banka dodá ve vhodném formátu) a tyto poplatky automaticky zaúčtovat. Typické použití je pro platby platebními kartami, při kterých je pak zaúčtována původní výše platby a k tomu je na jiný účet zaúčtován poplatek za platbu.
24.08.2018 Sklad6 Upravena funkce Nový dobropis k dokladu - pokud je v číselníku typů určena výchozí identifikace umístění, tak je tato výchozí pozice nastavena do všech operací dokladu. Nastavení lze ovlivnit pomocí proměnné DokDobr-,x, popř. DokDobr+,x, kde ...
Více
23.08.2018 Sklad6 Rozšíření možností uživatelsky definovaných dotykových tlačítek v maloobchodním prodeji. V nastavení prodeje na pokladně je nový přepínač [x] Používat pořadová čísla v tlačítkách pro zboží. Pokud je současně povolena podpora dotykových displejů, tak jsou tlačítka zobrazená v pravé části displeje při maloobchodním prodeji označena dvouznakovým číselným kódem (malé číslo v rámečku v levém...
Více
15.08.2018 Sklad6
Optimalizace zobrazování skladových karet (časté otevírání skladových karet mohlo vést ke zbytečnému vyčerpávání dostupných paměťových prostředků).
14.08.2018 Sklad6, Účto
V dialogu pro zobrazení sestav je i pro uživatele bez přístupového práva 45 (Právo editovat sestavy) v nabídce funkce pro export sestavy. Umožňuje ale jen export do PDF formátu.
27.07.2018 Sklad6

Podpora pro více kurzových lístků v maloobchodním prodeji.
U jednotlivých skladových karet je možné určit s jakým typem kurzu se bude daná skladová karta prodávat (1 až 4). Označení typu kurzu v kartě je ve výchozím nastavení o jedna vyšší, než interní označení kurzových lístků (např. typ kurzu 1 v kartě odpovídá typu kurzového lístku 0 v číselníku kurzových lístků).

Pomocí proměnné Mena2,1 lze nastavit typy kurzových lístků pro jednotlivé typy kurzů z karet. Jako hodnotu uveďte seznam typů kurzových lístků pro typy kurzů 1 až 4 (výchozí je 0/1/2/3) Jednotlivé kurzové lístky lze zadat přes odpovídající číselník kurzového listu (kód menu 15,80 až 15,89 pro typ kurzového lístku 0 až 9).

Pomocí proměnné KartaEdit,2 s hodnotou 2 povolíte editaci typu kurzového lístku v kartě (podstránka 4). Pokud tuto proměnou již používáte pro povolení záporných cen v kartě, tak hodnotu uveďte jako součet přepínačů 1+2 (tj. zadejte 3).
26.07.2018 Sklad6 Rozšíření evidence reklamací. Ve vstupním dialogu pro editaci reklamace lze měnit názvy vstupních polí. Nastavení se provádí změnou popisu v systémových strukturách a zapnutím příznaku [x] Jméno pole použít do dialogů. Nastavení se týká všech typů reklamací. Proměnná REKParam + číslo typu reklamace, 0 nově reaguje také na následující hodnoty:...
Více
20.07.2018 Sklad6 Podpora pro zjednodušený hromadný tisk cenovek. Pro každou kartu lze určit hlavní typ cenovky a tiskový formát, popřípadě je možné definovat více cenovek. V samostatném číselníku lze každému typu cenovky a formátu přiřadit v závislosti na individuální ceně označení formuláře. Při vyhodnocování pak program vybere z tohoto číselníku první záznam pro daný typ a formát cenovky, u kterého pro...
Více
 předchozí  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  z 35 další